Palveleht 3. – 9. dets. 2023  

Nädala teema: Sinu Kuningas tuleb alandlikkuses

Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele palve ülistusosas toetuda: Psalm 24:7-10

7Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie, igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla! 8Kes on see aukuningas? See on Issand, tugev ja vägev Issand, vägev sõjas.
9Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie, igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla! 10Kes on see aukuningas? Issand Sebaot, see on aukuningas! Sela. 

Luuka 19:28-40

28 Ja kui Jeesus seda oli rääkinud, läks ta edasi Jeruusalemma poole. 29 Ja see sündis, kui ta jõudis Betfage ja Betaania lähedale mäe juurde, mida hüütakse Õlimäeks, et ta läkitas kaks jüngritest, 30 öeldes: „Minge vastaskülla, kuhu jõudes te leiate kinniseotud sälu, kelle seljas ei ole istunud kunagi ükski inimene. Päästke see lahti ja tooge siia!  31 Ja kui keegi peaks teilt küsima: „Miks te ta lahti päästate?”, siis öelge: „Issand vajab teda.”” 32 Läkitatud aga läksid ja leidsid kõik, just nagu Jeesus neile oli öelnud. 33 Aga kui nad sälu lahti päästsid, ütlesid selle omanikud neile: „Miks te sälu lahti päästate?” 34 Nemad ütlesid: „Issand vajab teda.” 35 Ja nad tõid selle Jeesuse juurde, heitsid oma rõivad sälu peale ning panid Jeesuse tema selga istuma. 36 Aga kui ta hakkas liikuma, laotasid nad oma rõivad tee peale. 
37 Aga kui Jeesus juba sinna lähedale sai, kus minnakse Õlimäelt alla, hakkas kogu jüngrite hulk rõõmustades valju häälega Jumalat kiitma kõigi vägevate tegude pärast, mida nad olid näinud: 38 „Õnnistatud olgu, kes tuleb, kuningas Issanda nimel! Rahu taevas ja kirkus kõrgustes!” 39 Ja mõned variserid rahva hulgast ütlesid Jeesusele: „Õpetaja, hoiata oma jüngreid!” 40 Ta vastas: „Ma ütlen teile, kui need vaikiksid, peaksid kivid hakkama kisendama!” 

Patutunnistus – vaikne palve.

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset patutunnistust võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat./Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu alanud advendiaja ja uue kirikuaasta eest. Täname, et elame jätkuvalt armuajas. Toome tänu Jumalale, oma Taevasele Isale, et Ta meid on loonud ja alal hoiab. Tänu Kristusele, kelle ristisurma ja ülestõusmise läbi saame osa igavesest elust. Tänu Pühale Vaimule, kes kingib usku ja pühitseb meie elu. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse eest. Täname meie sõpruskogudustes olevate õdede ja vendade eest Kristuses ning kõikide eestpalvete eest. 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Sakarja raamat 9:9

Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja.

Palve pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 49:8-10

8 Nõnda ütleb Issand: Ma olen sind kuulnud hea meele ajal ja aidanud päästepäeval; ma olen sind hoidnud ja pannud rahvale seaduseks, taastama maad, jagama laastatud pärisosi, 9 ütlema vangistatuile: „Minge välja!”, pimeduses olijaile: „Tulge valguse kätte!”
Nad saavad teede ääres karja hoida ja neil on karjamaa kõigil küngastel. 10 Ei ole neil nälga ega janu, neid ei pista palavus ega päike, sest nende peale halastaja juhib neid ja talutab nad veeallikate juurde. 
Palvetame kõikidele koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatuse liikmetele ning nõukogu liikmetele Jumala hoidmist ja õnnistust uuel alanud kirikuaastal. Palume Püha Vaimu, et Tema valgustaks ja valmistaks meid ette Kristuse vastuvõtmiseks ka sel advendiajal ning kingiks meile Jumala ees alandlikku ja avatud meelt. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal ning toetada nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Hoia meie kõigi silme ees igavene elu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palume koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ja nende perede eest. Palvesse kanname kõik koguduse töötegijad ja abilised. Palume õnnistust kõikidele advendiaja jumalateenistustele ja kontsertidele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel. 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Ilmutusraamat 3:20-22

20 Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. 21 Kes võidab, sellel ma lasen istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma Isaga tema troonile. 22 Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele! 
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume armastust ja tarkust presidendile, valitsuse- ja riigikogu liikmetele, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala hoolde Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse liikmed, preestrid ja diakonid ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume Püha Vaimu inimestele, kes igatsevad jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Palume, et peredes oleks rohkem üksteisest hoolimist, armastust ja Jumala usaldamist. Kanname jätkuvalt palvesse inimesed, kes on saanud haiguse diagnoosi, kes ootavad oma diagnoose, kellede ravid on pooleli või kes veel pole teadlikud oma haigustest. Palume kõikide sõjapõgenike eest, palume ihu või hinge poolest haavatute eest, pantvangide aga ka vaikselt kannatavate inimeste eest. Palume sõdade lõppemist ja kõikidele konfliktidele rahumeelseid lahendusi ning õiglase rahu sündimist.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  Matteuse evangeelium 7:7-8

7Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse,
8sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse!

Palume jätkuvalt püsivust oma palveellu ning tänulikku meelt.