Palveleht 3. – 9. jaanuar 2021

Nädala teema: Issanda templis

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel eestpalveid.

 

Kohad Piiblist, millele võib palve ülistusosas toetuda: Psalm 84:2-5; 11-12

2 Kui armsad on sinu hooned, Issand Sebaot!

3 Issanda õuesid igatseb ja ihaldab mu hing; mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsasti elava Jumala poole.

4 Lind on ju enesele aseme leidnud ja pääsuke enesele pesa, kuhu ta paneb oma pojad: sinu altarid, Issand Sebaot, mu kuningas ja mu Jumal!

5 Õndsad on need, kes elavad sinu kojas; nad kiidavad sind alati. Sela.

11 Sest üks päev sinu õuedes on parem kui muid tuhat; ma seisan pigemini läve juures oma Jumala kojas, kui viibin õelate majades.

12 Sest Issand Jumal on päike ja kilp; armu ja au annab Issand ega keela head neile, kes laitmatult elavad.

           

Kiri heebrealastele 2:11-15

11 Jah, niihästi Pühitseja kui pühitsetavad on kõik ühe Isa
lapsed. Sel põhjusel Jeesus ei häbenegi neid hüüda vendadeks.
12 Ta ütleb: „Ma tahan kuulutada su nime oma vendadele, koguduse keskel tahan ma laulda sulle kiitust!” 13 Ja taas: „Ma tahan loota tema peale.” Ja taas:„Vaata, siin olen mina ja lapsed, keda Jumal on mulle andnud!” 14
Et nüüd lapsed on liha ja vere osalised, siis on ka Jeesus ise otse samal viisil liha ja vere omaks võtnud, et ta surma kaudu kõrvaldaks selle, kellel on võimus surma üle – see tähendab kuradi -,
15 ja vabastaks need, kes surma kartes olid kogu eluaja orjapõlves.

 

 

Patutunnistus – vaikne palve.         

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses palves toetuda on: Psalm 51:9

9 Puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks; pese mind, siis ma lähen valgemaks kui lumi!

 

Vaikse patukahetsuspalve järel võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

                                       

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname, et oleme Jumala suurest armust astunud uude aastasse. Tänu armu- ja rahuaja eest Eestimaal. Täname meie pühakodade eest. Täname Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Täname kristlaste kui elavate pühakodade eest. Tänu toome kodukoguduse ja meie koguduse liikmete eest. Täname kõigi eest, kes koguduses nõu, jõu ja annetustega on abiks olnud. Täname sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteborgis, Destinis, Riias ja Ilumäel.

 

 

Eestpalve aeg                                                                                                                

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Sakarja raamat 3:6-10

6 Ja Issanda ingel kinnitas Joosuale, öeldes:

 

 

 

 

 

 

 

7 „Nõnda ütleb vägede Issand: Kui sa käid minu teedel ja täidad minu antud kohustust, siis sinagi mõistad õigust minu kojale ja valvad ka mu õuesid, ja ma annan sulle ligipääsu nende hulgas, kes siin seisavad.
8 Kuule siis, ülempreester Joosua, sina ja su sõbrad, kes istuvad su ees – nemad on ju hea ende mehed -, sest vaata, ma toon oma sulase Võsu!
9 Sest vaata, kivi, mille ma panin Joosua ette – selle ühe kivi peal on seitse silma. Vaata, ma uurendan sinna kirjad, ütleb vägede Issand, ja pühin üheainsa päevaga ära selle maa süü.
10 Sel päeval, ütleb vägede Issand, kutsute te üksteist viinapuu alla ja viigipuu alla.”

 

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 7:14-18

14 Alles pühade keskpaiku läks Jeesus üles pühakotta ja õpetas.
15 Juudid panid seda imeks ja ütlesid: „Kuidas see tunneb Kirja ilma õppimata?”
16 Siis Jeesus vastas neile: „Minu õpetus ei ole minu, vaid tema oma, kes minu on saatnud.
17 Kui keegi tahab teha tema tahtmist, küll ta tunneb õpetusest ära, kas see on Jumalast või räägin ma iseenesest.
18 Iseenese mõtete esitaja taotleb tunnustust iseendale, aga kes taotleb tunnustust sellele, kes ta on saatnud, see on tõene ning temas ei ole valet.

Palume Jumala hoidmist, õnnistust ja armastust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et Issanda armastus valgustaks meie elu. Palume, et kasutaksime vaikseid hetki iseenda ja Issanda Jeesuse Kristusega koos olemiseks. Palume oma usuellu piiritut usaldust. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere eest. Palume koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palume Issanda hoidmist, juhtimist ja õnnistust kogu meie kogudusele.  Paulume Issanda õnnistust pühapäevakoolile, piiblitundidele, hingehoiule, muusikatööle jpm. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteborgis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeeliumist 1:14b

me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume, et Issand kingiks kõikidele, kellel on raske, jõudu, armastust ja elutahet. Palume, et jätkuks üksteisest hoolimist, armastust ja Jumala usaldamist nii rõõmus kui raskustes. Kanname jätkuvalt palvesse haiglad ja hooldekodud, Usuteaduse instituudi, kiriku- ja riigikoolid, lasteaiad ja lastehoiud; Perekeskuse, Misjonikeskuse, Laste- ja  Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kristliku Raudteelaste Ühingu jpt.

 

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18a         

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus.

 Palume Jumalalt usaldust Temale uuel Issanda Aastal 2021.

Jumal armastab meid ja Tema tahe meie suhtes on alati hea ja armuline.