Palveleht 3.- 9. september 2023  

Nädala teema: Meie ligimene

Kiitus ja ülistus – palveaeg, mil kiita ja ülistada Jumalat.  

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Kohad Piiblist, milledele võib palve ülistusosas toetuda: 1. Saamueli raamat 24:9-12, 17-21

9 Aga seejärel tõusis Taavet ja läks koopast välja ja hüüdis Saulile järele ning ütles: „Mu isand kuningas!” Kui Saul vaatas taha, siis heitis Taavet silmili maha ja kummardas. 10 Ja Taavet ütles Saulile: „Mispärast sa kuulad inimeste jutte, kes ütlevad: Vaata, Taavet otsib su õnnetust? 11 Vaata, nüüd sa nägid ju oma silmaga, kuidas Issand andis sind täna koopas minu kätte. Mulle öeldi, et ma su tapaksin, aga ma halastasin su peale, sest ma ütlesin: Mina ei pista kätt oma isanda külge, sest ta on Issanda võitu. 17 Kui Taavet oli kõnelnud need sõnad Saulile, siis küsis Saul: „Kas see on sinu hääl, mu poeg Taavet?” Ja Saul tõstis häält ja nuttis. 
18 Ja ta ütles Taavetile: „Sina oled minust õiglasem, sest sa oled teinud mulle head, mina aga olen teinud sulle kurja! 19 Sa oled täna jutustanud, kuidas sa tegid mulle head: ehk küll Issand andis mu sinu kätte, sa siiski ei tapnud mind! 20 Sest kui keegi leiab oma vaenlase, kas ta laseb teda heaga ära minna? Issand tasugu sulle heaga selle eest, mis sa täna mulle tegid! 21 Ja nüüd, vaata, ma tean, et sina saad tõesti kuningaks ja et Iisraeli kuningriik püsib sinu käes. 

Matteuse  evangeelium 5:43-48

43Te olete kuulnud, et on öeldud: Armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast! 44Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, 45et te saaksite oma taevase Isa lasteks – tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale! 46Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate? Eks tölneridki tee sedasama? 47Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis teete? Eks paganadki tee sedasama? 48Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik!

Patutunnistus – vaikne palve.

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Tänu Kristuse eest, kes on tõotanud Temasse uskujatele anda armust igavene elu. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest ning armu eest neist jätkuvalt osa saada. Tänu koguduse, koguduse liikmete ja vaimulike eest ning osaduse eest, mida Issand ise meile kingib. Täname alanud kooliaasta eest ning võimaluse eest rahu tingimustes kooliharidust anda ja saada. Tänu olgu Jumala armu ja abi eest!

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 25:40

“Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes 

mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.”

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kiri 3:11-18

11Jah, see ongi sõnum, mida te olete kuulnud algusest peale, et me peame üksteist armastama.
12Mitte nii nagu Kain, kes oli kurjast ja lõi maha oma venna. Ja mispärast ta lõi tema maha? Sellepärast, et tema teod olid kurjad, aga ta venna omad õiged. 13Ärge imestage, vennad, kui maailm teid vihkab. 14Me teame, et oleme tulnud surmast ellu, sest me armastame vendi. Kes ei armasta, see jääb surma. 15Igaüks, kes vihkab oma venda, on mõrvar, ja te teate, et ühelgi
mõrvaril ei ole igavest elu, mis temasse jääks. 16Armastuse me oleme ära tundnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest; ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest. 17Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema eest – kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? 18Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega!

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et näeksime ligimest kaasinimestes ning armastaksime, aitaksime ja palvetaksime ustavalt oma ligimeste eest Issanda poole. Palume, et Jumal ise hoiaks meid  Kristuses, kelles meil on igavene elu. Palume, et julgeksime inimesi kirikusse kaasa kutsuda. Palume Jumalalt õnnistust, et meil oleks millega toetada nii kaasinimest kui kogudust. Palume õnnistust kõikidele, kes meie koguduses alustavad või jätkavad kooliteed: õppimist või õpetamist. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Palume õnnistust meie koguduse muusika-, laste- ja leeritööle ning ühisele osadusele pühapäevastes kohvilaudades, 80. klubis osalevatele inimestele jm. Palume Issanda lähedalolu kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Samuti palume õnnistust ja abi inimestele, kellel on puudus ihu- või hingetoidust. Palvetame sõpruskoguduste ja sealsete õdede ja vendade eest Kristuses.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 112:5-9 

5Õnnis on mees, kes on armuline ja annab laenuks, kes oma asju ajab õigluses. 6Sest ta ei kõigu iialgi; igaveseks mälestuseks jääb õige. 7Ei ta karda õnnetuse sõnumit, tema süda on kindel, ta loodab Issanda peale. 8Tema süda on toetatud, ta ei karda, kuni ta viimaks parastab oma vaenlasi. 9Ta jagab välja rikkalikult ja annab vaestele; tema õigus püsib ikka, tema sarv on kõrgel au sees.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule ning kõigile kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud, koguduste töötegijad ja iga koguduse liikme ning kiriku tervikuna. Palvesse kanname Usuteaduse Instituudi, kirikukoolid ja lasteaiad, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kristelike Raudteelaste Ühingu jpt. Palume sõja lõppemist Ukrainas ja õiglast rahu ning võimalust hakata sõjas laastatud maad ülesse ehitama. 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  Heebrea kiri 4:16

16Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime

ja armu abiks leiaksime parajal ajal!

Palume, et Jumala Püha Vaim julgustaks meid palvetama ning meil oleks silmi nägema ligimese muret ning tahet ja jõudu aitamiseks.