Palveleht                                                                                                        19. – 25. juuni 2022 

Palveleht                                                                                                        19. – 25. juuni 2022

Nädala teema: Kaduvad ja kadumatud aarded

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele võib palve ülistusosas toetuda: Psalm 49:6-10; 16-21

6Miks ma peaksin kartma kurjal ajal, kui mind ümbritsevad mu tagakiusajate pahateod,
7kes loodavad oma varanduse peale ja kiitlevad oma suurest rikkusest? 8Ükski ei või venna eest anda luna ega tema eest maksta Jumalale lunastushinda, 9sest nende hinge luna on liiga kallis ja peab jääma igavesti tasumata selleks, 10et keegi ei jääks elama lõppemata ega näekski hauda. 16Kuid Jumal lunastab mu hinge surmavalla käest, sest ta võtab mu vastu. Sela. 17Ära karda, kui keegi rikastub, kui tema koja au saab suureks! 18Sest oma surma ei võta ta midagi kaasa, tema au ei järgne talle. 19Kui tema ka kiidab oma hinge õnnelikuks oma elus ja teised kiidavad sind, et sa teed enesele hea elu, 20lähed sa siiski oma esiisade sugupõlve juurde, kes iialgi ei saa näha valgust. 21Inimene toreduses, kui tal pole arusaamist, on loomade sarnane, kellele tehakse ots.

 

  1. Johannese kirjast 4:16-21

16 Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. 17 Selles on Jumala armastus saanud meie juures täiuslikuks, et meil oleks julgust kohtupäeval; sest nii nagu on tema, oleme meiegi selles maailmas. 18 Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses. 19 Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. 20 Kui keegi ütleb: „Mina armastan Jumalat”, ja vihkab oma venda, siis ta on valelik, sest kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. 21 Ja see käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda!

 

Patutunnistus – vaikne palve.    

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele võib vaikses palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Vaikse palveosa võib lõpetada toetudes kirjakohale: 1. Johannese kiri 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname, et tohime Jeesuse Kristuse kaudu osa saada Jumala kadumatutest aaretest – usust, lootusest, armastusest. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Täname oma kodukoguduse eest. Täname vaimulike, töötegijate ning iga uue ja ka praeguse liikmete eest. Täname, et võime Jumalat usaldada igas oma elu olukorras, mitte jagades elus ette tulevaid asju headeks või halbadeks vaid usaldada kõik Issanda hoolde ning teda, Tema peab hoolt meie eest. (Peetruse 1. kiri 5:7b)

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Koguja raamat 5:9-14

Ei küllastu iialgi rahast, kes armastab raha, ja tulust, kes armastab rikkust. Seegi on tühi töö!
10 Kui varandust saab palju, siis on ka selle sööjaid palju; ja mis muud kasu on selle omanikul, kui et ta silmad seda näevad. 11 Töötegija uni on magus, söögu ta pisut või palju; aga rikka üliküllus ei lase teda magada. 12 Ma nägin rasket õnnetust päikese all: säilitatud rikkus on omanikule enesele õnnetuseks. 13 Kui see rikkus õnnetusjuhtumi läbi kaob, temale oli aga sündinud poeg, siis ei jää selle kätte midagi. 14 Nõnda nagu ta oma ema ihust oli tulnud, nõnda läheb ta jälle tagasi alasti, nagu ta tuligi, ega saa oma vaevast midagi, mida oma käega võiks kaasa viia.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 16:19-31

19 Oli üks rikas inimene ja tal oli kombeks rõivastuda purpurisse ja peenlinasesse, pidutsedes päevast päeva rõõmsasti. 20 Aga üks vaene, Laatsarus nimi, oli maas tema värava ees, täis paiseid,
21 ja püüdis oma kõhtu täita leivaraasukestega, mis rikka laualt kukkusid. Kuid koeradki tulid ja lakkusid tema paiseid. 22 Siis sündis, et vaene suri, ja inglid kandsid ta Aabrahami sülle. Aga ka rikas suri ja maeti maha. 23 Ja põrgus piineldes tõstis ta oma silmad üles ja nägi Aabrahami
kaugelt ja Laatsarust tema süles. 24 Ja ta hüüdis: „Isa Aabraham, halasta minu peale ja saada Laatsarus, et ta kastaks oma sõrmeotsa vette ja jahutaks mu keelt, sest ma tunnen suurt valu selles leegis!” 25 Aga Aabraham ütles: „Laps, tuleta meelde, et sa oled oma hea põlve elus kätte saanud, ja nõndasamuti Laatsarus halva. Nüüd lohutatakse teda siin, sina aga tunned valu. 26 Ja pealegi on meie ja teie vahele seatud suur kuristik, et need, kes tahavad siit teie juurde minna, ei saa, ega tulda ka sealt meie juurde.” 27 Aga tema ütles: „Ma palun siis sind, isa, et sa saadaksid Laatsaruse mu isakotta, 28 sest mul on viis venda, et ta hoiataks neid, et nemadki ei satuks siia piinapaika!”
29 Kuid Aabraham ütles: „Neil on Mooses ja Prohvetid, kuulaku nad neid!” 30 Ent tema ütles: „Ei sugugi, isa Aabraham, vaid kui keegisurnuist nende juurde läheks, siis nad parandaksid meelt!”
31 Aabraham aga ütles talle: „Kui nad ei kuula Moosest ja Prohveteid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnuist üles tõuseks!””

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Palume aega palveks. Palume, et haigused, kannatused või katsumused võiksid tuua meid Kristusele lähemale. Ole inimestega, kes on reisil ning hoia neid. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma ning usaldust, et jääv kodu on taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Riias, Ashimis, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 10:16

16Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu, kes aga minu kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale mu Läkitaja.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Jumala kätte piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palume lastele, noortele ning peredele Jumala õnnistust ja hoidmist. Palvesse kanname presidendi, valitsuse- ja riigikogu liikmed, Nõmme linnaosavanema ning kõik inimesed, kes on seatud rahva teenistusse. Palume rahu pärast Ukrainas ja kogu maailmas. Õnnistust ja hoidmist palume sõjapõgenikele.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18a

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus.

Palume, et me palves otsiksime eelkõige Issanda juhtimist ja tahet.