Palveleht 30. august -5. september 2015

Nädala teema: Meie ligimene

Kiitus/ülistus – Kiidame Jumalat selle eest, kes Ta on.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 112:5-9
5Õnnis on mees, kes on armuline ja annab laenuks, kes oma asju ajab õigluses.
6Sest ta ei kõigu iialgi; igaveseks mälestuseks jääb õige.
7Ei ta karda õnnetuse sõnumit, tema süda on kindel, ta loodab Issanda peale.
8Tema süda on toetatud, ta ei karda, kuni ta viimaks parastab oma vaenlasi.
9Ta jagab välja rikkalikult ja annab vaestele; tema õigus püsib ikka,
tema sarv on kõrgel au sees.

Markuse evangeelium 12:41-44
41 Ja istudes aardekirstu vastas, vaatas Jeesus, kuidas
rahvahulk paneb raha aardekirstu. Ja paljud rikkad panid palju.
42 Ja üks vaene lesknaine tuli ja pani kaks leptonit, see on ühe veeringu.
43 Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile:
„Tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aardekirstu,
44 sest nemad panid oma küllusest, tema pani aga kehvusest
kõik, mis tal oli, kogu oma elatise.”

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

1. Johannese kiri 1:9
9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname, et kõik, mis või kes meil on, on suur Jumala and ja arm. Tänu Kristuse eest, kes on tõotanud Temasse uskujatele anda armust igavese elu. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest ning jätkuva armu eest neist osa saada. Tänu kodukoguduse ja ustavate koguduse liikmete eest ning osaduse eest, mida Issand ise kristlaste keskele kingib. Tänu olgu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Ruti raamat 1:8-11, 14-18
8 ütles Noomi oma mõlemale miniale: „Minge, pöörduge kumbki oma ema koju! Issand tehku teile head, nagu te olete teinud surnuile ja minule!
9 Andku teile Issand, et leiaksite varjupaiga kumbki oma mehe
kojas!” Ja ta suudles neid. Aga nad tõstsid häält ja nutsid
10 ning ütlesid temale: „Ei, me läheme koos sinuga su rahva juurde!”
11 Aga Noomi ütles: „Minge tagasi, mu tütred! Miks peaksite tulema koos minuga? On mul siis veel poegi üsas, et need võiksid saada teile meesteks?
14 Aga nemad tõstsid häält ja nutsid veel enam; Orpa suudles
seejärel oma ämma, kuna Rutt jäi tema seltsi.

15 Noomi ütles: „Vaata, su kälis pöördus tagasi oma rahva ja
jumalate juurde. Pöördu ka sina oma käliksele järele!”
16 Kuid Rutt vastas: „Ära käi mulle peale, et ma sind maha jätaksin
ja pöörduksin tagasi su juurest, sest kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina, ja kuhu sina jääd, sinna jään minagi! Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu Jumal on minu Jumal.
17 Kus sina sured, seal tahan ka mina surra ja sinna maetagu
mindki! Issand tehku minuga ükskõik mida, ainult surm lahutagu mind ja sind!”
18 Kui Noomi nägi, et Rutil oli kindel nõu temaga kaasa tulla, siis ta sellest enam ei rääkinud.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 13:8-10
8 Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu kui
ainult võlg üksteist armastada; sest kes armastab teist, on Seaduse täitnud.
9 Sest käsk: „Sa ei tohi rikkuda abielu, sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada,
sa ei tohi himustada”, ja mis tahes muu käsk on
kokku võetud selles sõnas: „Armasta oma ligimest nagu iseennast!”
10 Armastus ei tee ligimesele kurja. Nii on armastus Seaduse täitmine.
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et näeksime ligimest nii kaasinimeses kui iseendas ning armastaksime ja palvetaksime ustavalt Issanda poole. Palume, et hoiaksime silme ees palga, mida Kristus on tõotanud – igavese elu. Palume Jumalalt õnnistust toetamaks nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvetame kõigi eest, kes asuvad taas kooliteele. Õnnistust palume eakatele inimestele ja 80.klubi kooskäimistele. Palume õnnistust kodukülastustele, koguduse hoolekandetööle – hingehoiuvalve inimestele. Samuti palume õnnistust inimestele, kellel on puudus toidust ning Toidutare tööle meie koguduse keskel, et ikka oleks jõudu ja võimekust aidata. Palvesse kanname Nõmme koguduse koorid ning koorijuhi Imbi Laasi. Palume kõik vanad ja uued kooriliikmed Issanda armu ja õnnistuse alla. Jumala õnnistust palume 13. septembril alustavale uuele leerirühmale. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteburgis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 25:40
“Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes
mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.”
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume kannatavate ja tagakiusatud kristlaste eest ning aita, Issand, meil vajadusel olla neile toeks ja abiks. Palvesse kanname Usuteaduse Instituudi, kirikukoolid ja lasteaiad, Misjonikeskuse, Laste-ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik jt.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri 4:16
16Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime
ja armu abiks leiaksime parajal ajal!
Palume, et Jumala Püha Vaim julgustaks meid ikka palvetama. Et meil oleks silmi nägema ligimese muret ning me palvetaksime ustavalt, Jumalat usaldades.