Palveleht 30. august – 5. september 2020

Nädala teema: Jeesus – meie aitaja

 

Kiitus ja ülistus – palveaeg, et kiita Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palesoove.

Koht/kohad Piiblist, millele saab ülistusosas toetuda on: Psalm 30:3-6, 12-13

3 Issand, mu Jumal, ma kisendasin su poole ja sa tegid mu terveks. 
4 Issand, sina tõid mu hinge välja surmavallast,
sa elustasid mind nende hulgast, kes lähevad alla hauda. 
5 Laulge kiitust Issandale,  teie, tema vagad, ja ülistage tema püha mälestust! 
6 Sest tema viha kestab silmapilgu, aga ta lahkus kogu eluaja;
õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine.
12 Sina muutsid mu kaebuse mulle ringtantsuks;
sa vallandasid kotiriide mu seljast ja panid rõõmu mulle vööks, 
13 et mu hing laulaks sulle kiitust ega vaikiks.
Issand, mu Jumal, ma tahan sind tänada igavesti! 

Jesaja 42:3

3 Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta ta ära,
ta levitab ustavalt õigust.

Patutunnistus – vaikne palve.         

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakohad, millele palves toetuda on: Psalm 51: 3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Jeesuse eest, kes on meie aitaja. Tema on toonud oma ristisurma ja ülestõusmise läbi meile igavese elu aga Ta annab ka jõu ja julguse meie maiseks matkateeks. Tänu Jumala Sõna ja Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse ja ustavate koguduse liikmete eest. Tänu kauni suve eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 12:33-37

33 Kui puu on hea, siis on ta viligi hea, või kui puu on halb, siis on ta viligi halb; sest
puud tuntakse tema viljast.
34 Teie rästikute sugu, kuidas te võiksitegi rääkida head,
kui te olete kurjad? Sest suu räägib sellest, millest süda on tulvil.
35 Hea inimene võtab heast varamust head ja kuri inimene võtab kurjast varamust kurja.
36 Aga ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast
tühjast sõnast, mis nad on rääkinud,
37 sest su sõnadest mõistetakse sind õigeks ja su sõnadest mõistetakse sind süüdi.”

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jakoobuse kiri 3:2-12

2 Me kõik eksime paljus. Kui keegi ei eksi kõnes,
siis on ta täiuslik ja suudab ohjeldada ka kogu ihu.
3 Kui me paneme aga hobusele suitsed suhu, et ta oleks meile
kuulekas, siis me juhime kogu hobust.
4 Ennäe, ka suuri ja rajutuulte aetud laevu juhitakse
väikese tüüriga sinna, kuhu tüürimees tahab.
5 Nõnda on ka keel väike ihuliige, aga kiitleb suurte
asjade üle. Ennäe kui väike tuli süütab suure metsa!
6 Ka keel on tuli. Keel, see ebaõigluse maailm, on seatud meie
ihuliikmete hulka nii, et see rüvetab kogu ihu ja süütab põlema
eluratta, nagu ta ise on süüdatud põrgust.
7 Jah, igasuguste loomade ja lindude, roomajate ja mereelajate
loomust suudab taltsutada ja ongi taltsutanud inimese loomus,
8 aga ükski inimene ei suuda taltsutada keelt, seda kärsitut
pahategijat, mis on tulvil surmavat mürki.
9 Sellesamaga me õnnistame Issandat ja Isa, ja sellesamaga me neame inimesi,
kes on sündinud Jumala sarnasteks.
10 Ühest ja samast suust tuleb õnnistamine ja needmine. Nii ei tohi olla, mu vennad!
11 Kas allikast keeb ühest ja samast soonest magedat ja kibedat vett?!
12 Mu vennad, ega viigipuu saa kanda õlimarju ega viinapuu
viigimarju?! Nii ei saa ka soolase vee allikas anda magedat vett.
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aidaku Issand meil taibata Püha Vaimu abi meie elus ning kinkigu piiritut usaldust Jumala vastu. Palume tervist ja hingerahu kõigile kes seda vajavad. Aidaku Issand, et meile elus osaks saavad kannatused, katsumused või haigused tuleksid meile imeliselt kasuks ning tooksid meid Kristusele lähemale. Ole ligi ning hoia reisil olevaid inimesi. Palume Jumalalt tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Toivo Treibluti eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakonid Marek Alveuse ja Katri Aaslav – Tepandi ning nende pered. Jumala õnnistust ja hoidmist palume kõikidele õppijatele, õpetajatele ning lastevanematele uueks algavaks kooliaastaks. Palume Jumala õnnistust koguduses tehtavale. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Õpetussõnad 18:4-8, 21

4 Sõnad mehe suust on sügav vesi, tarkuseallikas on vulisev oja.
5 Ei ole hea olla õela poolt, et õiget kohtus väärata.
6 Albi huuled toovad riidu ja tema suu kutsub lööke.
7 Albi suu on hukatuseks temale enesele ja ta huuled on püüdepaelaks ta hingele.
8 Keelepeksja sõnad on nagu maiuspalad ja lähevad otse sisikonna soppidesse.

21 Surm ja elu on keele võimuses, ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Jumalalt Püha Vaimu meie kirikule, tema piiskoppidele, kirikuvalitsusele, kõikidele koguduste vaimulikele ning igale koguduse liikmele. Palume tarkust ja vastutustunnet presidendile, valitsuse liikmetele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Jeesuse aitavatesse kätesse kanname sõja- ja viirusekolletes olevad inimesed ning palume abi ja armu. Palvesse kanname jätkuvalt Usuteaduse Instituudi, ajalehe Eesti Kirik, Misjonikeskuse, Laste ja Noorsootöö Ühenduse, Diakooniahaigla, Perekeskuse jpt.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast tessalooniklastele 5:17

17palvetage lakkamatult

Palume Jumalalt ustavust oma palveellu ja õnnistust kõikidele palvetavatele inimestele ning neile, kelle eest palvetatakse aga ka neile, kelle eest ei palveta. Ometigi kinnitagu meid teadmine, et Kristus ise on meie kõigi ligi ning palvetab igaühe meie eest.