Palveleht 30. jaanuar – 5. veebruar 2022

Nädala teema: Loodusjõudude Issand

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

 

Kirjakohad Piiblist, millele võib kiituspalves toetuda: Matteuse evangeelium 8:23-27

23 Jeesus astus nüüd paati ja ta jüngrid läksid temaga kaasa.
24 Ja vaata, järvel tõusis suur torm, nii et lained katsid paadi. Aga Jeesus magas.
25 Ja jüngrid tulid ta juurde ja äratasid ta üles, öeldes: „Issand, aita! Me hukkume!”
26 Tema ütles neile: „Miks te olete nõnda arad, te nõdrausulised?” Siis ta tõusis püsti, sõitles tuuli ja järve ning järv jäi täiesti vaikseks.
27 Inimesed aga imestasid, öeldes: „Kes ta siis selline on,
et isegi tuuled ja järv kuulavad tema sõna?”

 

Psalm 107:1-2;21;31 

1Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!
2Nõnda öelgu Issanda lunastatud, keda tema on lunastanud kitsikusest

21 Tänagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele

31Tänagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele

 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, 

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset palveosa võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Jumalale tänu kogu loodu eest. Täname, et Kolmainu Jumalal on meelevald vaigistada loodusjõude aga ka tuuli ja torme meie eneste hingedes. Täname iga koguduse liikme, koguduse kaasöölise ja vaimuliku eest. Tänu palvetajate eest ning kõigi eest, kes oma nõu ja jõuga meie koguduses abiks on. Aitäh sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 66:5
5Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2 Pauluse kirjast korintlastele 1:8-11

8 Me ei taha ju, vennad, et teile jääks teadmata, kuidas meid Aasias ahistati: meid koormati üliväga üle meie jõu, nii et me koguni kahtlesime oma ellujäämises.
9 Jah, meil oli meie endi arvates surmakäsk juba käes, et me
ei loodaks endi, vaid Jumala peale, kes surnud üles äratab.
10 Tema päästis meid sellest määratu suurest surmast ja
päästab veelgi – tema, kelle peale me loodame. Jah, ta päästab edaspidigi,
11 kui ka teie eestpalvetega meile appi tulete, nii et paljud
tänaksid meile paljude inimeste eestpalvete tõttu Jumalalt osaks saanud armuanni eest.

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et märkaksime oma elus seda rohket head, mis meile igal päeval osas saab ning õpiksime tänama kõige eest. Palume, et Kristus hoiaks meis tallel  igavese elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame Jumala rahu, juhtimist ja õnnistust koguduse õpetaja Ove Sanderile ja tema perele ning diakon Marek Alveusele ja tema perele. Palvesse tõstame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palume koguduse lapsed ja noored Jumala armu ja hoidmise alla ning palume neile Jumala lähedust ja tuge. Palume, et Jumala läbi võiksid nad leida iseenese ja ka oma koha koguduses. Palvetame kõikide leskede ja üksikute inimeste eest, et nad võiksid alati tunda Kristust enese kõrval ning Temale toetuda igas eluolukorras. Palume Jumala õnnistust Tartu Rahulepingu aastapäevale, mis on ühtlasi meie koguduse nimepäev ning sellele pühendatud jumalateenistusele 2. veebruaril kl 18.00. Nõmme Rahu kirikus. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 51:9-16

9 Ärka, ärka, ehi ennast jõuga, Issanda käsivars! Ärka nagu muistseil päevil,
endiste põlvede ajal! Eks olnud sina see, kes purustas Rahabi, kes torkas läbi merelohe?
10 Eks olnud sina see, kes kuivatas mere, suure sügavuse veed,
kes tegi teeks meresügavikud, lunastatuile läbitavaks? 11 Ja Issanda lunastatud pöörduvad tagasi ning tulevad Siionisse hõisates. Nende pea kohal on igavene rõõm, rõõm ja ilutsemine valdavad neid, aga kurbus ja ohkamine põgenevad ära. 12 Mina, mina olen see kes, teid trööstib! Kes oled sina, et sa kardad surelikke inimesi, inimlapsi, kes on nagu rohi,
13 ja unustad Issanda, kes sind on teinud, kes on laotanud taeva ja rajanud maa,
ja värised alati, iga päev, rõhuja viha ees, kui ta valmistub hävitama? Aga kus on nüüd rõhuja viha? 14 Varsti vabastatakse aheldatu: ta ei sure vangiauku, tema leib ei lõpe.
15 Sest mina olen Issand, su Jumal, kes liigutab merd ja paneb lained kohisema,
kelle nimi on vägede Issand. 16 Ja ma panin oma sõnad sulle suhu, ma peitsin sind oma käe varju alla, et võlvida taevas ja rajada maa, ja et öelda Siionile: „Sina oled mu rahvas.”

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame rahu eest selles rahutus ja ärevas maailmas. Palvetame Kiriku peapiiskopi, piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Palume eriti inimeste eest, kes tunnevad end üksikute ja mahajäetutena. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim neile eriliselt lähedal, neid valgustamas ja juhtimas. Kingi jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse,  ajalehe Eesti Kirik, Perekeskuse, Kristlike Raudteelaste Ühingu jt. meie kiriku valdkonnad.

 

Palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2a

3Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid sa mulle.          

Palume, et Jumal ise tugevdaks meie usku palve jõusse ja Issanda vägevusse. Olgu meil silmi nägemaks kaasteelisi ning jõudu ja tahet neid aidata ja nende eest palvetada.