Palveleht 30. juuli – 5. august 2023

Nädala teema: Tõde ja eksitus

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat. 

Selles palveosas ei ole veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele ülistusosas toetuda: Psalm 92:5-10;13-14

Sest sina, Issand, oled mind rõõmsaks teinud oma tegudega, ma hõiskan sinu kätetööde pärast. 6 Kui suured on sinu teod, Issand! Väga sügavad on su mõtted! 7 Sõge inimene ei tunne seda ja alp ei saa sellest aru. 8 Kui õelad lokkavad nagu rohi ja kõik ülekohtutegijad õitsevad, siis on see neile hävituseks igavesti. 9 Aga sina, Issand, oled kõrge igavesti! 10 Sest vaata, su vaenlased, Issand, sest vaata, su vaenlased saavad hukka, kõik ülekohtutegijad pillutakse laiali. 13 Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil. 14 Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes. 

1 Kuningate raamat 18:21-26, 36-39

21 Nüüd astus Eelija kogu rahva ette ja ütles: „Kui kaua te lonkate kahe karguga? Kui Issand on Jumal, siis käige tema järel; aga kui Baal on see, siis käige tema järel!” Aga rahvas ei vastanud temale sõnagi. 22 Siis Eelija ütles rahvale: „Mina olen ainus järelejäänud Issanda prohvet, aga Baali prohveteid on nelisada viiskümmend meest. 23 Antagu meile kaks härjavärssi: valigu nemad enestele üks härjavärss, raiugu tükkideks ja pangu puude peale, aga nad ärgu süüdaku tuld; mina valmistan teise härjavärsi ja panen puude peale, ja minagi ei süüta tuld. 24 Siis hüüdke teie oma jumala nime ja mina hüüan Issanda nime! See jumal, kes siis vastab tulega, on Jumal!” Ja kogu rahvas kostis ning ütles: „See kõne on hea!”
25 Ja Eelija ütles Baali prohvetitele: „Valige enestele üks härjavärss ja valmistage see esimesena, sest teid on rohkem! Hüüdke siis oma jumala nime, aga ärge süüdake tuld!”
26 Ja nad võtsid härjavärsi, kelle ta neile andis, ning valmistasid selle. Siis hüüdsid nad Baali nime hommikust lõunani, öeldes: „Baal, vasta meile!” Aga ei häält ega vastust. Ja nad karglesid ümber altari, mille nad olid teinud. 36 Ja kui siis roaohvrit pidi ohverdatama, astus prohvet Eelija ette ja ütles: „Issand! Aabrahami, Iisaki ja Iisraeli Jumal! Saagu täna teatavaks, et sina oled Jumal Iisraelis ja mina olen sinu sulane ja et mina olen kõike seda teinud sinu sõna peale! 37 Vasta mulle, Issand! Vasta mulle, et see rahvas saaks teada, et sina, Issand, oled Jumal ja et sina pöörad tagasi nende südamed!” 38 Siis Issanda tuli langes alla ja sõi ära põletusohvri, puud, kivid ja põrmu ning lakkus ära vee, mis oli kraavis. 39 Kui kogu rahvas seda nägi, siis heitsid nad silmili maha ja ütlesid: „Issand on Jumal! Issand on Jumal!”

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./ 

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 32:1 

Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on  kinni kaetud.

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1 Johannese kirjast 1:7j

Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse eest, et tohime Teda usaldada kõikides oma elu olukordades ja Temale tohime julgelt rajada kogu oma elu. Täname rahu ja lootuse eest, mida Jumal saab inimesele anda ka siis, kui välised olukorrad jäävad muutumatuks. Täname, et Jumala Püha Vaim aitab meil vahet teha tõel ja eksitusel. Täname kõigi eest, kes kogudust palvekätel kannavad ning majanduslikult toetavad. Tänu ustavate eestpalvetajate eest ning sellegi eest, et meie Jumal on palvete kuulja. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu suveaja eest. 

Eestpalve aeg                                                                                                               

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 5:8b,9

Käige nagu valguse lapsed – 9 valguse vili on ju igasuguses headuses ja õigluses ja tões 

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 7:13-14

13 Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse! 14 Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad.

Palvetame Jumala õnnistust, hoidmist ning kosutust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume inimeste eest, kes on ristitud või leeritatud, kuid jäänud kogudusest kõrvale. Juhtigu Issanda hea ja armuline Vaim nad tagasi koguduse keskele. Palume Jumalalt abi inimestele ja ka kogudustele, kel raske majanduslik olukord. Andku Issand ise tarkust ja häid lahendusi. Palume Jumalalt tervist ja paranemist ning hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Õnnistust palume neile, kes reisil. Palume tröösti ja Jumala lähedalolu leinajatele. Ole väga ligi surijatele. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ja abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Eestpalvesse tõstame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palvetame sõpruskoguduste eest.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest 

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: kirjast heebrealastele 4:1-2, 9-13

1 Kartkem siis, kuni tõotus saada tema hingamisse on veel jõus, et kedagi teie seast ei leita maha jäänud olevat! 2 Meile on kuulutatud evangeeliumi nõnda nagu neilegi, kuid kuuldud 

sõnast ei olnud neil kasu, sest see ei talletunud usu läbi kuulajaisse. 9 Nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees, 10 sest kes läheb tema hingamisse, see hingab ka ise oma tegudest, 

nii nagu Jumal oma tegudest. 11 Olgem siis agarad sisse minema sellesse hingamisse, et keegi ei langeks sellesama sõnakuulmatuse eeskujul! 12 Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. 13 Ja ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees – tema ees, kellele meil tuleb aru anda.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest, et jätkuvalt oleks neid, kes Kristusele ja Tema armule oma elu rajavad. Palume inimeste eest, kes on ahastuses või kitsikuses. Tõstame Jumala ette kõik hirmul olevad  inimesed, julgustagu kõiki teadmine, et Kristus on iga päev meie juures. Palvetame piiskoppide, preestrite ja diakonite eest, kirikuvalitsuse liikmete, kõikide koguduste töötegijate, koguduste juhatuste esimeeste ja koguduste liikmete eest. Palume sõja lõppu Ukrainas, et ukrainlased saaksid elada rahus oma vabal maal. 

Eestpalve palvetavate inimeste ja palverühmade eest Eestis ja mujal maailmas 

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kirjast 15:14 

14Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid.
Palume, et Issand aitaks meil palves ära tunda Jumala tahtmise ning et me usaldaksime end Tema hoolde igas oma elu olukorras.