Palveleht 30. juuni – 6. juuli 2019

Nädala teema: Kutse Jumala riiki

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Koht/kohad Piiblist: Psalm 18:17-20, 26-29

17Ta ulatas kõrgusest käe, ta võttis minu, ta tõmbas mu välja suurest veest.
18
Ta päästis minu mu tugeva vaenlase käest,
mu vihkajate käest, sest nad olid vägevamad minust.
19
Nad tulid mu kallale mu õnnetuse päeval, aga Issand oli mulle toeks.
20
Ta tõi mu välja lagedale, ta päästis minu, sest tal oli minust hea meel.

26Heldele sa osutad heldust, laitmatu mehe vastu sa oled laitmatu;
27
puhta vastu sa oled puhas ja kõvera vastu sa osutud keeruliseks.
28
Sest sina päästad viletsa rahva, aga alandad suurelised silmad.
29Sest sina süütad mu lambi; Issand, mu Jumal, valgustab mu pimedust.

 

Pauluse kirjast filiplastele 2:12-16

12 Nõnda siis, mu armsad, otsekui te olete ikka olnud kuulekad, ärge olge seda ainult siis, kui ma olen kohal, vaid veel kindlamalt nüüd minu äraolekul; valmistage endile päästet kartuse ja värinaga!
13 Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt.
14 Tehke kõik nurisemata ja vaidlemata,
15 et te oleksite laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed keset põikpäist ja rikutud sugupõlve, kelle seas te paistate nagu tähed maailmas,
16 pidades kinni elusõnast. Nii saan kiidelda Kristuse päeval, et
ma ei ole tühja jooksnud ega tühja vaeva näinud.

 

Patutunnistus – vaikne palve.        

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7

7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Suur tänu, et Kristuse läbi on meil võimalus Jumala riigi eelmaitset tunda juba siin, maisel matkateel, ning kord pärida Temas igavene elu. Täname, et Jumal on oma Poja Jeesuse Kristuse ristisurma ja ülestõusmise läbi avanud oma riigi kõigile, kes usuvad ja usaldavad Jeesust Kristust kui oma päästjat ja lunastajat. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Täname kodukoguduse ja koguduse liikmete eest. Täname, et õpetaja Ove Sanderil täitub 20 aastat koguduse õpetajana Nõmme Rahu koguduses. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 11:28

28Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 14:16-24

16 Aga Jeesus ütles talle: „Üks inimene tegi suure pidusöögi ja kutsus paljusid.
17 Ja pidusöögi alates läkitas ta oma sulase kutsutuile ütlema:

Tulge, sest kõik on juba valmis!
18 Aga nemad kõik hakkasid nagu ühest suust vabandama.

Esimene ütles talle: Ma olen ostnud põllu ja pean tingimata minema seda vaatama,

ma palun sind, vabanda mind!
19 Ja teine ütles: Ma olen ostnud viis paari härgi ja lähen neid
proovima, ma palun sind, vabanda mind!
20 Ja veel teine ütles: Ma olen äsja võtnud naise ja seepärast ma ei saa tulla.
21 Ja sulane tuli tagasi ja teatas seda oma isandale. Siis kojaisand vihastas ja ütles oma sulasele: Mine kohe välja linna tänavatele ja teedele ja too siia vaeseid ja küürakaid ja pimedaid ja jalutuid!
22 Ja sulane ütles: Isand, nõnda nagu sa käskisid, on tehtud, aga veel on ruumi.
23 Ja isand ütles sulasele: Mine välja teedele ja aedade äärde
ja keelita rahvast sisse astuma, et minu koda saaks täis!
24 Jah, ma ütlen teile, ükski kutsutud meestest ei saa minu pidusööki maitsta!” 
Palume, et Jumal hoiaks meid ükskõiksuse ja hoolimatuse eest. Palume, et Jumala Püha Vaim teeks meie sees ja seas head tööd, kingiks armastust ja avarust, hoiaks meid Kristuses ning valmistaks meid Jumala riigiks. Palume Jumala õnnistust ja hoidmist igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda igatsevad ja vajavad. Aita, et elus osaks saavad kannatused ja katsumused võiksid tuua meid Kristusele lähemale. Ole inimestega, kes on reisil ning hoia neid. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma ning kingi kindlat usku, et meie kodu on taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Toivo Treibluti eest. Rohket Jumala õnnistust palume koguduse juhatuse esimehele Meelis Pirnile ja aseesimehele Andra Indriksonile ning nende peredele. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere. Palvesse kanname 5. juuli kl 17.00 toimuva tänupalvuse Nõmme Rahu kirikus. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Hoosea raamatust 11:1-4,7

1 Kui Iisrael oli noor, siis ma armastasin teda ja ma kutsusin oma poja Egiptusest.
2 Mida rohkem neid kutsuti, seda rohkem nad läksid eest ära,
ohverdasid baalidele ja suitsutasid nikerdatud kujudele.
3 Mina õpetasin Efraimi käima, võtsin nad oma kätele,
aga nad ei mõistnud, et ma tahtsin neid terveks teha.
4 Ma tõmbasin neid inimlike sidemetega, armastuse paeltega; ma olin neile nagu ikke kergitajaks nende kaela pealt; ma kummardasin nende juurde ja toitsin neid

7 Minu rahval on kalduvus minust ära pöörduda:
kuigi teda kutsutakse ülespoole, ometi ei tõuse neist ükski.

Palvetame Eestimaa ja kõigi siin elavate inimeste eest. Palvesse kanname välismaal elavad eestlased üle kogu maailma. Palvetame, et Kristuse tundmist ja usaldamist oleks nii Eestimaal kui maailmas enam. Palvesse tõstame meie riigis inimesed, kes on seatud ametitesse, et teenida rahvast. Palume neile jumalakartust, tarkust, jõudu ja rõõmu ning Issanda õnnistust. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palvetame kõikide eest, kes on saanud leeriõnnistuse, kuid unustanud Jumala ja kiriku. Palume, et Jumala Püha Vaim oleks eriliselt nendega ning juhataks nad elavasse osadusse Kristusega ja kristlastega. Õnnistust palume tantsu- ja laulupeole.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18a

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus.

Palume, et me kristlastena kasutaksime meile antud võimalust palvetada. Palvesse kanname kõik ustavad eestpalvetajad, et eestpalvetajaid ikka oleks ning neil jätkuks püsivust palveks ning Jumala usaldamist. Palume palvetajatele Püha Vaimu juhtimist!