Palveleht. 30. okt – 5. november 2016

Nädala teema: Kahe riigi kodanik

Kiitus/ülistus – Kiidame/ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 75:2-8, 10-11
2 Me ülistame sind, Jumal, me ülistame sind,
sest su nimi on ligi; sinu imeasju jutustatakse! 
3 „Kui ma määran paraja aja, siis ma mõistan kohut õiglaselt. 
4 Ilmamaa vabiseb ja kõik selle elanikud,
aga mina olen selle sambad pannud paigale.” Sela. 
5 Ma ütlen hooplejaile: Ärge hoobelge! Ja õelatele: Ärge tõstke sarve üles! 
6 Ärge tõstke oma sarve kõrgele, ärge rääkige kangekaelselt, jultunult! 
7 Sest ei idast ega läänest ega kõrbe poolt tule ülendamist, 
8 vaid Jumal on, kes mõistab kohut; ta alandab ühte ja ülendab teist.
10 Aga mina kuulutan igavesti, ma mängin Jaakobi Jumalale. 
11 Ja ma raiun maha kõik õelate sarved, aga õigete sarved tõusevad kõrgele.
Matteuse evangeelium 22:15-22
15 Siis variserid läksid ja võtsid nõuks Jeesus ta sõnadest lõksu püüda. 
16 Ja nad läkitasid tema juurde oma jüngreid koos heroodeslastega ütlema: „Õpetaja, me teame, et sa oled tõemeelne ja õpetad Jumala teed tões ja sa ei hooli kellestki, sest
sa ei vaata inimese isikule. 
17 Ütle nüüd meile, mis sa arvad, kas keisrile peab andma pearaha või ei?” 
18 Aga Jeesus ütles nende kurjust ära tundes: „Mis te mind kiusate, silmakirjatsejad? 
19 Näidake mulle maksuraha!” Nemad tõidki ta kätte teenari. 
20 Ja ta küsis neilt: „Kelle pilt ja kiri sellel on?” 
21 Nad ütlesid temale: „Keisri.” Siis ta ütles neile: „Andke nüüd keisrile keisri oma tagasi ja Jumalale Jumala oma!” 
22 Seda kuuldes nad hämmastusid ja lahkusid, jättes ta sinnapaika.
蜉Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Vaikse palveosa võib lõpetada toetudes kirjakohale: 1. Johannese kirjast 1:9
9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu jätkuva armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname, et Issandal on meelevald taevas kui ka maa peal. Tänu Kristuse eest, kes võitis ristil kurjuse ja surma võimu ning Tema kaudu on meilegi avatud tee igavesse ellu. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Reformatsiooni aastapäeva nädalal toome tänu Kristusele, kes on oma Sõna ja Vaimu toel hoidnud usku ja Kirikut elavana. Täname oma kodukoguduse eest. Tänu ustavate vaimulike ja koguduse liikmete eest. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast Timoteosele 6:15-16
Kuningate Kuningas ja isandate Issand, 
16 kellel ainsana on surematus, kes elab ligipääsmatus valguses, keda ükski inimene pole näinud ega suudagi näha. Tema päralt olgu au ja igavene võimus! Aamen.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.
Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast filiplastele 3:17- 4:1
17 Vennad, võtke mind eeskujuks ja jälgige neid, kes elavad nõnda,
nagu meie teile eeskujuks oleme. 
18 Sest paljud, kellest ma teile sagedasti olen rääkinud ning
nüüd nuttes räägin, elavad Kristuse risti vaenlastena. 
19 Nende lõpp on hukatus, nende jumal on kõht ja nende au on
nende häbis; nad mõtlevad maapealsetest asjadest. 
20 Aga meie kodupaik asub taevas, kust me ka ootame Päästjat – Issandat Jeesust Kristust, 
21 kes meie alanduse ihu muudab oma kirkuse ihu sarnaseks selle
väe toimel, millega ta suudab ka alistada enesele kõik.
1 Niisiis, mu armsad ja igatsetud vennad, minu rõõm ja aupärg,
püsige nõnda Issandas, armsad! 
 Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Issand aita, et meil ikka oleks, millega toetada kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Palume, et kristlased jätkuvalt kasutaksid kallist palveandi. Aita ka, et elus osaks saavad haigused, kannatused või katsumused võiksid tuua meid Kristusele lähemale. Ole inimestega, kes on reisil ning hoia neid. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma ning usaldust, et meie jääv kodu on taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ja aseesimehe Meelis Pirni ning nende perede eest. Palvesse kanname diakon Toivo Treibluti ning Marek Alveuse ja tema pere. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askmis, Destinis ning Ilumäel. Õnnistust palume leerilastele, koguduse noortele, lastele ning peredele.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Taanieli raamatust 2:31-41,44
10 Ja Taavet kiitis Issandat terve koguduse silma ees.
Taavet ütles: „Ole kiidetud, Issand, meie isa Iisraeli Jumal, ikka ja igavesti! 
11 Sinul, Issand, on suurus ja vägevus, ilu ja hiilgus ja au, kõik, mis on taevas ja maa peal.
Sinul, Issand, on kuningriik ja sa oled ennast tõstnud kõigile peaks. 
12 Rikkus ja au tulevad sinult, sina valitsed kõike, sinu käes on jõud ja vägi,
sinu käes on voli kõike teha suureks ja tugevaks.
Palvetame Eestimaa ja kõigi siin elavate inimeste eest. Palvetame, et rohkem oleks meie maal inimesi, kes igatsevad pärida Kristuse läbi igavest elu. Samuti palvetame selle eest, et ikka oleks neid, kes ennast kõiges Kristuse hoolde usaldavad. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palvesse kanname kristlikud algkoolid ja lasteaiad ning kõik lasteasutused Eestimaal. Palvetame ka jätkuvalt Usuteaduse Instituudi, Misjonikeskuse, Perekeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kristlike Raudteelaste Ühingu jt. meie kiriku organisatsioonide eest.
Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 65:24
24Enne kui nad hüüavad, vastan mina; kui nad alles räägivad, olen mina kuulnud.
Palume Jumala õnnistust kõigile palvetajale, jätkuvat palvemeelt ja rohket tänu ning usaldust Jumala vastu! Palume et, Issand ise kingiks meile igatsuse Temaga palves kõnelda aga palume ka seda, et võtaksime aega Issanda ees palves vaikseks jääda ning kuulata Tema tasast kõnet meiega.