Palveleht 30. okt. – 5. november 2022

Nädala teema: Jeesuse saadikud

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Kohad piiblist, millele võib ülistuspalves toetuda: Psalm 145:8-13
8Armuline ja halastaja on Issand, pika meelega ja suur helduselt.
9Hea on Issand kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude.
10Sind ülistavad, Issand, kõik sinu teod, ja su vagad tänavad sind.
11Nemad kõnelevad sinu riigi auhiilgusest ja nad räägivad su vägevusest,
12et teada anda inimlastele tema vägevust ja tema riigi auhiilguse ilu.
13Sinu riik on kõigi ajastute riik ja sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve.

Jeremia raamatule 1:4-10
4 Mulle tuli Issanda sõna; ta ütles: 5 „Enne kui ma sind emaihus valmistasin, tundsin ma sind, ja enne kui sa emaüsast välja tulid, pühitsesin ma sinu: ma panin su rahvastele prohvetiks.” 6 Aga mina ütlesin: „Oh Issand Jumal! Vaata, ma ei oska rääkida, sest ma olen noor.” 7 Kuid Issand ütles mulle: „Ära ütle: ma olen noor, vaid mine kõikjale, kuhu ma sind läkitan, ja räägi kõike, mida ma sind käsin. 8 Ära karda neid, sest mina olen sinuga, ja päästan sinu, ütleb Issand.” 9 Ja Issand sirutas oma käe ning puudutas mu suud; ja Issand ütles mulle: „Vaata, ma annan oma sõnad sulle suhu. 10 Vaata, ma panen su täna rahvaste ja kuningriikide üle, kitkuma ja rebima, hävitama ja purustama, istutama ja rajama.”

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuspalves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

/Parast vaikset patutunnistust võib lugeda/: 1. Johannese kiri 1:9
9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu Jumalale rahu- ja armuaja eest Maarjamaal. Tänu toome Kristusele Tema armastuse eest! Tänu Pühale Vaimule, kes meid pühitseb, meie usku alal hoiab ja rohkendab. Tänu inimeste eest, kes on olnud Jeesuse saadikud ja andnud edasi rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse, vaimulike ja koguduse liikmete eest. Täname kõigi eest, kes on toetanud kogudust oma aja, annete või rahaga. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Miika raamat 6:8
8Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga?
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2 Pauluse kirjast Timoteusele 4:1-5
1 Ma vannutan sind Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle, ning tema ilmumise ja tema kuningriigi nimel: 2 Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega. 3 Sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu, 4 ja pööravad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole. 5 Aga sina ole igati kaine, kannata kurja, tee evangeeliumikuulutaja tööd, täida oma hoolekandetööd!
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et Issand aitaks meil olla Tema armastuse ja rahu saadikuteks. Andku Tema meile õigeid sõnu rääkida ning täitku meid palvemeele, usalduse ja armastusega. Palume Püha Vaimu abi, et toetuksime igal ajal ja igas olukorras Kristusele. Hoidku Issand meie silme ees igavene elu! Palume Jumalalt õnnistust toetamaks kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoidku Issand reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Olgu Püha Vaim lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja abiõpetaja Marek Alveuse nende perede eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palvetame leeri- ja pühapäevakooli laste eest ning meie sõpruskoguduste ees.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 22:1-14
1 Ja Jeesus hakkas taas neile mõistu kõnelema: 2 „Taevariik on kuninga sarnane, kes tegi oma pojale pulmad. 3 Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulmapeole paluma, aga need ei tahtnud tulla. 4 Taas ta läkitas teisi sulaseid: „Öelge kutsutuile: Vaata, mu söömaaeg on valmis, mu härjad ja nuumveised on tapetud ja kõik on valmis, tulge pulma!” 5 Aga kutsutud ei hoolinud sellest ja läksid ära, kes oma põllule, kes oma kaubale, 6 mõned aga võtsid sulased kinni, teotasid neid ja tapsid nad ära. 7 Kuningas vihastas ja saatis oma sõjaväed, hukkas need mõrtsukad ja süütas põlema nende linna. 8 Siis ta ütles oma sulastele: „Pulmad on küll valmis, aga kutsutud ei olnud seda väärt. 9 Minge nüüd teelahkmetele ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate!” 10 Ja sulased läksid välja teedele ja kogusid kokku kõik, keda
leidsid, nii halbu kui häid, ning pulmakoda sai täis pidulisi. 11 Aga kui kuningas astus sisse pidulisi vaatama, nägi ta seal inimest, kellel ei olnud pulmarõivast seljas. 12 Ja ta ütles talle: „Sõber, kuidas sina oled tulnud siia ilma pulmarõivata?” Aga see ei saanud sõnagi suust. 13 Siis kuningas ütles teenijatele: „Siduge tema jalad ja käed ning visake ta välja pimedusse!” Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. 14 Sest paljud on kutsutud, aga vähesed valitud.”
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume armastust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume õnnistust kõikidele Jeesuse saadikutele. Palume rahu Ukrainasse ja kõikidesse sõjakolletesse ning õiglast rahu.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast koloslastele 4:2a
2Palvetage püsivalt!
Palvetame kõigi eest, kes vajavad meie palveid ja abi. Kinkigu Issand meile silmi märkama neid, kes on mures, üksikud või masenduses. Palume püsivust oma palveellu ning piiritut usaldust Jumala tahte taipamiseks ning tänu ja usus vastu võtmiseks.