Palveleht 31. oktoober – 6. november 2021

Nädala teema: Usu alused

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Piibli kirjakohad, millele palve ülistusosas toetuda: Psalm 46:2-3,5,8

Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. 

Sellepärast me ei karda, kui maa liiguks asemelt ja mäed kõiguksid merede põhjas. 

Jõgi oma harudega rõõmustab Jumala linna ja Kõigekõrgema pühi elamuid. 

Vägede Issand on meiega, Jaakobi Jumal on meile kindlaks kaitseks. Sela

 

Pauluse kirjast galaatlastele 5:1-6
1 Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske
endid jälle panna orjaikkesse!
2 Vaata, mina, Paulus, ütlen teile: Kui te lasete end ümber
lõigata, siis ei ole teil Kristusest mingit kasu.
3 Ma tunnistan jälle igale inimesele, kes laseb end ümber lõigata,
et tema kohus on täita kogu Seadust.
4 Teie, kes te tahate saada õigeks Seaduse kaudu, olete Kristusest
eemale viidud, olete armust kõrvale jäetud.
5 Me ootame usust õiguse lootust Vaimu kaudu.
6 Sest Kristuses Jeesuses ei maksa ümberlõikamine ega
ümberlõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse läbi.

 

Vaikne patutunnistus  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 25:18

18Vaata mu viletsust ja mu vaevaja anna andeks kõik mu patud!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7

7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.        

 

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat.

Selles palveosas oleks samuti hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Tänu Jumala Pojale, Jeesusele Kristusele, kes on meie usu alus. Tänu pühade Sakramentide eest! Tänu meie kodukoguduse, koguduse liikmete ja vaimulike eest. Täname kõigi eest, kes on toetanud kogudust oma aja, annete või rahaga. Tänu leerilaste eest! Tänu kõige eest!

 

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast korintlastele 3:11

11 Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas – see on Jeesus Kristus.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 8:31-36

31 Siis ütles Jeesus juutidele, kes temasse uskusid: „Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid
32 ning tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid.”
33 Nad vastasid talle: „Me oleme Aabrahami järglased ega ole iial kedagi
orjanud, kuidas sina siis ütled: Te saate vabaks?”
34 Jeesus vastas neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, igaüks, kes teeb pattu, on patu ori.
35 Ori ei jää majja alatiseks, poeg jääb alatiseks.
36 Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad.

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et Issand hoiaks meid ning et me usaldaksime oma elus Jeesust Kristust ja Tema tõotusi. Palume, et Jumala Püha Vaimu hoiaks ja juhataks meid igal meie elu hetkel. Hoidku Issand meie silme ees igavene elu! Andku Tema meile armastust kaasinimeste vastu. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad ning jõudu arstidele, õdedele ja hooldajatele. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni ja preestriameti kandidaadi Marek Alvuse ning tema pere. Palume jõudu ja rõõmu meie koguduse juhatuse esimehele Meelis Pirnile ning aseesimehele Andra Indriksonile ning nende peredele. Palvetame koguduse elu korraldamise sellel viiruste perioodil Issanda kätte. Kinkigu tema tarkust, mõistlikku meelt ja kannatlikkust. Palume sõpruskoguduste eest Kuopios, Riias, Ashimis, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jeremia raamat 17:5-8

31 Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu:
32 mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptusemaalt – selle mu lepingu nad murdsid, kuigi ma
olin nad võtnud enese omaks, ütleb Issand -,
33 vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune: ma panen nende sisse oma Seaduse ja kirjutan selle neile südamesse; siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks.
34 Siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda, öeldes: „Tunne Issandat!”, sest nad kõik tunnevad mind, niihästi pisikesed kui suured, ütleb Issand; sest ma annan andeks nende
süü ega tuleta enam meelde nende pattu.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, preestrid ja diakonid ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Palume Covid-19 viirusega seotud olukorra pärast, armu ja abi Issandalt.

 

Eestpalve palvetavate inimeste- ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri 4:16

16Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!

Palume Jumalalt enestele armastavat südant ning avatud silmi, mis näeksid inimeste tõelisi vajadusi ning tahet palvetada ja aidata.

31