Palveleht 4. – 10. detsember 2022

Nädala teema: Sinu Kuningas tuleb kirkuses

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.
Siin oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Kohad Piiblist, mida võib võtta ülistusosa aluseks: Jesaja raamat 35:3-6
3 Kinnitage nõrku käsi ja tehke tugevaks komistavad põlved!
4 Öelge neile, kel rahutu süda: Olge kindlad, ärge kartke! Vaata, teie Jumal!
Kättemaks tuleb, teie Jumala karistus; tema ise tuleb ja päästab teid.
5 Siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti.
6 Siis hüppab jalutu otsekui hirv ja keeletu keel hõiskab,
sest veed keevad üles kõrbes ja ojad nõmmemaal.

Luuka evangeelium 21:28b
“tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!”

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Vaikse patukahetsuspalve järel võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9
9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu armu- ja rahuaja eest Maarjamaal. Täname Kuningas Kristuse eest. Täname Tema Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu toome kodukoguduse ja koguduse liikmete eest. Täname kõigi eest, kes koguduses nõu ja jõuga abiks. Tänu kõigi eest, kes on tasunud selle aastase koguduse liikmemaksu ning sellega teinud võimalikuks koguduse edaspidise toimimise Nõmmel. Täname kõikide eest, kes jätkuvalt kannavad palvekätel Kirikut ja selle liikmeid. Täname sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ja Ilumäel. Tänu Nõmme Rahu koguduse sügis-talvise leerirühma eest ning meie uute koguduse liikmete eest leeriõnnistamise läbi 4. detsembril Nõmme Rahu kirikus.

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 80:2-3;15-16;19-20
Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda! Kes Joosepit juhid nagu lambaid, kes istud keerubite peal, hakka kiirgama! 3 Ärata oma vägevus Efraimi, Benjamini ja Manasse ees ning tule meid päästma! 15Vägede Jumal, pöördu ometi, vaata taevast ja näe ning tule katsuma seda viinapuud 16ja istikut, mille su parem käsi on istutanud, võsu, mille sa enesele oled tugevaks kasvatanud! 19Siis me ei tagane sinust! Elusta meid, siis me kuulutame sinu nime!
20Issand, vägede Jumal, uuenda meie olukord, lase paista oma pale, siis oleme päästetud!
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri 10:35-39
35 Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga! 36 Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse. 37 „Sest veel ainult pisut, pisut, siis tuleb see, kes peab tulema, ega viivita. 38 Aga minu õige jääb usust elama, kui ta taganeb,
siis ei ole minu hingel temast head meelt.”39 Aga meie ei ole need, kes taganevad hukatuseks, vaid need, kes usuvad ja päästavad hinge.
Palume Jumala hoidmist, õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Issandalt aega ja tarkust vaikseks jäämiseks, et kohtuda iseenda ja Kolmainu Jumalaga. Kinkigu Jumal meile rahust täidetud advendiaeg. Hoidku Issand meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Tema käteks ja jalgadeks siin maa peal. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Olgu Jumal lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palume Issanda hoidmist, juhtimist ja õnnistust meie uutele koguduse liikmetele ning aita, et igaüks neist võiks leida oma koha ning teenimisvaldkonna meie koguduse keskel. Palume Jumala õnnistust kõikidele advendi- ja jõuluaja jumalateenistustele ja kontsertidele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ning Ilumäel. Palume sõja lõppu ja rahu tingimustel, mis on vastuvõetav Ukrainla riigile ja rahvale. Palume tarkust ja Jumala juhtimist riigijuhtidele.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 12:35-40
35 Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu. 36 ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulmapeolt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada. 37 Õndsad on need sulased, keda isand tulles leiab valvamas. Tõesti, ma ütlen teile, ta vöötab oma riided ja paneb nad lauda istuma ning tuleb ja teenib neid. 38 Ja kui ta tuleks ka teisel või kolmandal öövalvekorral ja leiaks nad nõnda – õndsad on need! 39 Küllap te mõistate, et kui peremees teaks, mil tunnil varas tuleb, siis ta ei laseks oma kotta sisse murda. 40 Ka teie olge valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!”
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Olgu, Issand, kõikide inimestega, kellel on raske ning kes igatsevad jõudu, armastust ja elutahet ülalt, aga ka nendega, kes seda abi isegi igatseda ei oska. Õnnista palun peresid, et jätkuks üksteisest hoolimist, armastust ja Jumala usaldamist nii rõõmus, kui ka raskustes. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, kiriku- ja riigikoolid, lasteaiad ja lapsehoiud, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik jpt.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18
18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest
Palume Jumalalt palvemeelt ja piiritut usaldust toetuda igas olukorras Temale, kes meid on loonud, alal hoiab ja meis oma head tööd teeb; uskuda Issandasse, kes meid armastab.