Palveleht 4.– 10. juuli 2021

Nädala teema: Issanda teenistuses

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, milledele palve ülistuse osas toetuda: Psalm 145:3-7

3Suur on Issand ja kõrgeks kiidetav, tema suurus on uurimatu!
4
Rahvapõlv ülistab rahvapõlvele sinu tegusid, ja nad kuulutavad sinu suurt vägevust.
5
Sinu võimsuse toredat hiilgust ja su imeasju tahan ma meeles mõlgutada.
6
Sinu kardetavast jõust räägitagu ja ma jutustan sinu suurtest töödest.
7
Su suure headuse mälestust kuulutatagu ja su õiguse üle hõisatagu!

 

Markuse evangeelium 3:13-19

13 Ja Jeesus läks üles mägedesse ja kutsus enese juurde,
keda ta ise tahtis, ja need tulid tema juurde.
14 Ja ta seadis kaksteist, keda ta ka nimetas
apostliteks, et need oleksid temaga ja et ta võiks nad läkitada kuulutama
15 ja et neil oleks meelevald kurje vaime välja ajada.
16 Ja ta seadis need kaksteist: Siimona, ja pani talle nimeks Peetrus,
17 ja Jaakobuse, Sebedeuse poja, ning Jaakobuse venna
Johannese, ja pani neile nimeks Boanerges, see on Kõuepojad,
18 ja Andrease ja Filippuse ja Bartolomeuse ja Matteuse ja
Tooma ja Jaakobuse, Alfeuse poja, ja Taddeuse ja Siimon Kananaiose
19 ja Juudas Iskarioti, kes tema ära andis.

 

Patutunnistus – vaikne palve.         

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Vaikse palveosa võib lõpetada toetudes kirjakohale: 1. Johannese kiri 1:9
9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta

annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Toome Jumalale tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname, et Kristus kutsub jätkuvalt inimesi ennast järgima ning on neid, kes selle kutse vastu võtavad. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Täname oma kodukoguduse eest. Tänu jumalateenistuste ja kiriklike talituste eest ning raadioülekannete eest pereraadios. Täname, et meil on Jumal, kes kuuleb palveid ning aitab oma hea kava kohaselt.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 2:19

19 Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid
pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele palves toetuda on: 2. Pauluse kirjast Timoteosele 3:14-17

14 Aga sina püsi selles, mida sa oled õppinud ja usaldanud, teades,

 

 

 

kelle käest sa oled õppinud,

15 ja kuna sa tunned lapsest saadik pühi kirju, mis võivad sulle tarkust anda päästeks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses.

16 Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses,

17 et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole.

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aidaku Jumal ise meil kuulda Kristuse kutset ning tulla ja jääda Issanda lähedale ning olla Tema teenistuses. Palume Jumalalt õnnistust, et suudaksime toetada nii kaasinimest kui kogudust. Palume tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et meile elus osaks saavad kannatused, katsumused või haigused, võiksid tulla meile imeliselt kasuks ning tuua meid Kristusele lähemale. Ole ligi ning hoia reisil või puhkusel olevaid inimesi. Palume Jumalalt tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest. Eestpalvesse tõstame meie koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja tema pere eest ning aseesimehe Anfa Indriksoni ja tema pere. Õnnista palun kõiki Nõmme Rahu koguduse töötegijaid ning palume kosutust ja uue jõu kogumist suvekuudesse. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Riias, Ashimis, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 66:18-19

18 Mina tunnen nende tegusid ja mõtteid, aga ma tulen koguma kõiki

rahvaid ning keeli; ja need tulevad ning näevad minu auhiilgust.

19 Ja ma teen nende keskel ühe tunnustähe. Ma läkitan nende hulgast

pääsenuid rahvaste juurde Tarsisesse, Puudi ja Luudi ammuküttide

juurde, Tubalisse ja Jaavanisse, kaugetele saartele, kes ei ole

kuulnud minust räägitavat ega ole neil aimu minu auhiilgusest; ja need

kuulutavad rahvaste keskel minu auhiilgust.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, preestrid ja diakonid, kirikuvalitsuse, kaplanid, koguduste töötegijad ning iga koguduse liikme. Palume Jumala õnnistust presidendile, valitsusele, riigikogu liikmetele ning kõigile, kes seatud rahva teenistusse. Kingi lootust, jõudu ja elutahet ülalt kõigile inimestele, kel erinevaid muresid ning hoia meie kõigi silme ees ikka ja alati igavene elu.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele palves toetuda on:

Pauluse 1. kirjast tessalooniklastele 5:16-23

16 Rõõmustage alati,

17 palvetage lakkamatult,

18 tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!

19 Ärge kustutage Vaimu,

20 ärge põlastage prohvetiandi,

21 katsuge läbi kõik, pidage kinni heast,

22 hoiduge igasuguse kurja eest!

23 Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks!

Palume õnnistust igale palvetajale, palvemeelt ja tänu andmist Jumalale!