Palveleht 4.- 10. oktoober 2020

Nädala teema: Kristlase vabadus

 

Kiitus ja ülistus – aeg kiita ja ülistada Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist: Psalm 119:97-104

97Kuidas ma armastan sinu Seadust! Iga päev mõlgutan ma mõttes seda.
98
Sinu käsud teevad mind targemaks mu vaenlastest, sest nad on minu päralt igavesti.
99
Ma olen mõistlikum kui kõik mu õpetajad,

sest ma olen mõlgutanud mõttes su tunnistusi.
100
Ma olen arukam kui vanad, sest ma panen tähele su korraldusi.
101
Ma hoian oma jalad eemale kõigilt kurjadelt teedelt, et pidada sinu sõna.
102
Ma ei tagane sinu seadustest, sest sina õpetad mind.
103
Kui mahe on su ütlus mu suulaele, enam kui mesi mu suule.
104
Su korraldustest ma olen saanud arukaks, sellepärast ma vihkan kõiki vale teeradu.

 

Pauluse kirjast koloslastele 2:16-23

16 Ärgu siis keegi mõistku teie üle kohut sööma või jooma ega
mingi püha või noorkuu või hingamispäevade pärast,
17 mis on tulevaste asjade vari, aga Kristuse ihu on tõelisus.
18 Ärgu võtku teie võiduandi ükski, kes seda tahab alandlikkuse
ja inglite teenimise kaudu, ja kes selle üle, mis ta on näinud,
asjata oma lihalikus mõistuses hoopleb
19 ega hoia kinni peast, kelles kogu ihu kokku liidetakse ja koos
hoitakse kõõluste ja sidemete abil, ning kasvab Jumala kasvamist.
20 Kui te koos Kristusega olete maailma algainetele surnud, miks
te siis lasete endale teha korraldusi, nagu elaksite alles maailmas:
21 „Ära hakka kinni! Ära maitse! Ära puuduta!”?
22 See kõik on määratud kuluma kasutamise läbi. Need on vaid
inimeste käskimised ja õpetused,
23 mis on küll tarkuse moodi isetehtud vagaduse ja alandlikkuse
ja karmuse tõttu ihu vastu, aga neil ei ole mingit kaalu himude ohjeldamiseks.

Patutunnistus – vaikne palve.        

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

                                       

Tänupalve – aeg tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Tänu Jumalale, kes on andnud inimesele vabaduse aga ka vastutuse. Tänu Jeesuse Kristuse eest, kelles meil on pattude andeksandmine ning Püha Vaimu abi ja juhtimine. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest ning jätkuva armuaja eest neist osa saada. Tänu kodukoguduse ning ustavate koguduseliikmete ja vaimulike eest. Täname, et võisime taas alustada pühapäevakooli aastat ning taas kogunes uus leerirühm. Tänu kõige eest!

 

 

 

 

Eestpalve aeg                                                                                                                

Eestpalve iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kirjast 5:4c

Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Markuse evangeelium 2:18-22

18 Johannese jüngritel ja variseridel oli tavaks paastuda. Nüüd tuldi ja öeldi Jeesusele: „Miks Johannese jüngrid ja variseride jüngrid paastuvad, aga sinu jüngrid ei paastu?”
19 Ja Jeesus ütles neile: „Ega peiupoisid või paastuda sel ajal, kui peigmees on nende juures!? Niikaua kui peigmees on nende juures, nad ei või paastuda.
20 Ent päevad tulevad, mil peigmees neilt ära võetakse, küll nad siis paastuvad tol päeval.
21 Keegi ei paika vanutamata riidetükiga vana kuube,
muidu paik rebeneb selle küljest, uus vanast, ja auk läheb veel suuremaks.
22 Ja keegi ei kalla värsket veini vanadesse nahklähkritesse, muidu vein rebestab lähkrid ning vein ja lähkrid muutuvad kõlbmatuks, vaid värske vein kallatakse uutesse lähkritesse.”

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aidaku Issand ise kasutada vabadust armastuseks. Palume, et näeksime ligimest nii kaasinimeses kui iseendas ning palvetaksime ustavalt Issanda poole. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume Jumalalt õnnistust ligimese ja koguduse toetamiseks. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ja abiõpetaja Toivo Treibluti eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakonid Marek Alveuse ja Katri Aaslav-Tepandi ja nende pered. Õnnistust palume leerilastele ning kõikidele pühapäevakooli lastele, noortele ning peredele ja õpetajatele. Palume Issanda õnnistust kõigile, kes muusikaga meie koguduses Jumalat teenivad. Palvetame õdede ja vendade eest meie sõpruskogudustes.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Aamose raamat 5:21-24

21 Ma olen teie pühadest nördinud, ma põlgan neid ja ma ei salli teie koosolekute lõhna. 22 Sest kuigi te toote mulle oma põletus- ja roaohvreid, ei ole mul neist hea meel ja ma ei vaatagi teie rasvase tänuohvri peale.

23 Saada ära mu eest oma laulude kära, ma ei taha kuulda su naablite mängu!

24 Aga õigus voolaku nagu vesi ja õiglus nagu kuivamatu jõgi!

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume usu, armastuse ja jumalakartuse kasvu. Palume tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Jõudu, lootust ja tervist kõikidele haigetele aga ka kõikidele arstidele, õdedele, sanitaridele jt. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Jätkuvalt kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, ajalehe Eesti Kirik, Misjonikeskuse, Laste ja Noorsootöö Ühenduse, Kristlike Raudteelaste Ühingu, EELK Perekeskuse jpt.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 27:7

7Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle!

 Palume Jumala õnnistust igale palvetajale, et jätkuks usku, lootust ja armastust. Aita, et Kristlase vabadus oleks pühitsetud Jumala sõna ja palve läbi ning läbi tunnetatud vastutusega!