Palveleht. 4.-10. sept. 2016

Nädala teema: Jumala hoolitsus

Kiitus/ülistus – aeg kiita/ülistada Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 86:1, 3-7
1 Issand, pööra oma kõrv ja kuule mind, sest ma olen vilets ja vaene!
3 Ole mulle armuline, Issand, sest ma hüüan su poole kogu päeva!
4 Rõõmusta oma sulase hinge, sest sinu poole, Issand, ma tõstan oma hinge!
5 Sest sina, Issand, oled hea ja andeksandja,
ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad.
6 Võta kuulda, Issand, mu palvet, ja pane tähele mu anumise häält!
7 Oma ahastuse päeval hüüan ma sind appi, sest sa vastad mulle.

Matteuse evangeelium 6:25-34
25 Seepärast ma ütlen teile: Ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda! Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas?
26 Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad?
27 Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada?
28 Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele
lilli väljal, kuidas nad kasvavad: ei näe nad vaeva ega ketra,
29 aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei
olnud nõnda ehitud nagu igaüks neist.
30 Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja
homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nõdrausulised!
31 Ärge siis hakake muretsema, öeldes: „Mis me sööme?” või
„Mis me joome?” või „Millega me riietume?”
32 Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate.
33 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis
seda kõike antakse teile pealegi!
34 Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne
päev muretseb ise enese eest! Igale päevale piisab oma vaevast.

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakohad, millele palves toetuda on:
Psalm 51:3
3 Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

1. Johannese kiri 1:9
9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu jätkuva armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname Jumala eest, kes on meie Isa ja Looja. Täname, et Jumal kannab hoolt oma loodu eest. Täname Kristuse eest, kes on toonud meile jääva elu ning andnud jõu ja julguse maiseks matkateeks. Täname Püha Vaimu töösti, juhtimise ja abi eest. Tänu Jumala Sõna ja sakramentide eest. Tänu kodukoguduse ja ustavate koguduse liikmete eest. Tänu õdede ja vendade eest meie sõpruskogudustes: Ilumäel, Askimis, Kuopios ja Destinis.

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Peetruse kiri 5:7
7 heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest!
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast galaatlastele 6:2-10
2 Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust.
3 Sest kui keegi arvab enese midagi olevat, olemata aga midagi, see petab iseennast.
4 Aga igaüks katsugu läbi oma töö ja siis ta võib kiidelda üksi iseendas, mitte teistele,
5 sest igaühel on kanda oma koorem.
6 Aga see, keda õpetatakse sõnaga, jagagu kõike head õpetajale.
7 Ärge eksige: Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene
iganes külvab, seda ta ka lõikab.
8 Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kaduvust, kes
aga Vaimule külvab, see lõikab Vaimust igavest elu.
9 Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke!
10 Niisiis, kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele!
Palume Jumala hoidmist igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aidaku Issand meil märgata Jumala hoolitsust oma elus ning täitku Issand ise meid piiritu usaldusega Tema vastu. Palume tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et meile elus osaks saavad kannatused, katsumused või haigused tuleksid imeliselt kasuks ning tooksid meid Kristusele lähemale. Ole ligi ning hoia reisil olevaid inimesi. Palume Jumalalt tröösti kõikidele leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvetame Jumala kätte koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ja aseesimehe Meelis Pirni ning nende pered. Õnnistust, tarkust ja püsivust palume meie koguduse liikmetele Ulvar Kullerkupule ja Marek Alveusele, kes alustasid sel õppeaastal teoloogiaõpinguid UI-s. Palume õnnistust koguduse lastele ja noortele ning 18. septembril alustavale leerikursusest osavõtjatele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 127:1-2
1 Kui Issand ei ehita koda, tühja vaeva näevad siis ehitajad temaga.
Kui Issand ei hoia linna, siis valvab valvur ilmaaegu.
2 Ilmaaegu te tõusete vara üles, istute hilja ülal ning sööte leiba raske vaevaga.
Nii see on: Issand annab oma armsatele unes!
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Jumalalt Püha Vaimu meie kirikule, tema piiskoppidele, kirikuvalitsusele, kõikidele vaimulikele ning igale koguduse liikmele. Palume tarkust ja jumalakartust presidendile, valitsuse liikmetele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palume inimeste eest kes asuvad sõja- ja konfliktipiirkondades ning tagakiusatud kristlaskonnale. Palvesse kanname jätkuvalt meie kiriku kõrgkooli – Usuteaduse Instituudi, Misjonikeskuse, ajalehe Eesti Kirik, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, Kristlike Raudteelaste Ühingu jpt. Õnnistust palume kõikidele lastele ja noortele. Palume armastust ja truudust kristlikule abielurahvale.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast tessalooniklastele 5:17
17 palvetage lakkamatult
Palume Jumalalt ustavust oma palveellu ja õnnistust palvetavatele inimestele ning neile, kelle eest palvetatakse.