Palveleht 4. -10. veebruar 2024

Nädala teema: Jumala sõna külv

Kiitus ja ülistus – aeg Jumala kiituseks. 

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele Jumala kiituse ja ülistuse osas toetuda: Psalm 44:2-4

2 Jumal, me oleme oma kõrvaga kuulnud, meie isad on meile jutustanud: suure teo oled sa teinud nende päevil, muistsel ajal. 3 Sina ajasid paganarahvad ära oma käega, aga nemad sa istutasid asemele; sa purustasid rahvaste hõimud ja kihutasid nad minema. 4 Sest mitte oma mõõgaga ei omandanud nad maad ja nende käsivars ei aidanud neid, vaid see oli sinu parem käsi, sinu käsivars ja sinu palge valgus, sest sul oli neist hea meel. 

1. Korintlastele 1:20-25

20 Kus on tark? Kus on õpetlane? Kus on selle ajastu arutleja? Kas mitte Jumal pole teinud maailma tarkuse narruseks? 21 Kuna maailm Jumala tarkuses ei tundnud Jumalat ära tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle narri kuulutuse kaudu need, kes usuvad.  22 Sest juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust, 23 meie aga kuulutame ristilöödud Kristust, kes on juutidele ärrituseks ja paganaile narruseks, 24 ent neile, kes on kutsutud, olgu juutidele või kreeklastele, on ta Kristus, Jumala vägi ja Jumala tarkus. 

25 Sest Jumala narrus on inimestest targem ja Jumala nõtrus inimestest tugevam.

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 25:18 

18Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud!

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:7

7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust. 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Toome tänu armu- ja rahuaja eest Maarjamaal. Täname, Kristuse eest, kes on Jumala lihaks saanud armastuse Sõna. Täname Jumala Sõna eest Piiblis, samuti täname kuulutatud Jumala Sõna eest. Tänu Jumalale, et sõnakülvi aeg kestab ning ligipääs igavesse ellu on Kristuse kaudu jätkuvalt avatud. Täname juhatuse-, nõukogu- ja koguduseliikmete- ning vaimulike eest. Tänu sõpruskoguduste eest.

Eestpalvete aeg                                                                     

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri 3:12-15

12 Vaadake, vennad, kas ehk kellelgi teie seast ei ole kuri süda, mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast! 13 Pigem julgustagem üksteist iga päev, niikaua kui veel öeldakse „täna”, et keegi teist ei paaduks patu pettuse läbi! 14 Me oleme ju saanud Kristuse osalisteks, kui me vaid lõpuni kinni peame sellest, mis meil alguses oli. 15 Selles ütlemises: „Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal”

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

 Kirjakoht Piiblist, millele palves toetuda on: Jesaja 5:1-7

1 Ma tahan nüüd laulda oma armsamast, mu armsama laulu tema viinamäest. Mu armsamal on viinamägi viljakal mäenõlvakul. 2 Ta kaevas ja puhastas kividest ning istutas häid viinapuid; ta ehitas selle keskele torni, ta raius sinna ka surutõrre. Siis ta ootas, et see kasvataks häid kobaraid, ent kängunud olid kobarad,  mida see andis. 3 Ja nüüd, Jeruusalemma elanikud ja Juuda mehed, mõistke ometi kohut minu ja mu viinamäe vahel! 

4 Kas oleks olnud vaja teha mu viinamäega veel midagi, mida olin jätnud tegemata? Miks ma ootasin, et ta kasvatab häid kobaraid, kuna ta andis kängunud kobaraid? 5 Aga nüüd tahan ma ometi teha teile teatavaks, mida ma teen oma viinamäega: ma kisun maha ta aia, ja ta jääb laastatavaks, ma lammutan ta müüri, ja ta jääb tallatavaks. 6 Nõnda ma hävitan ta. Teda ei kärbita ega rohita, ta kasvatab kibuvitsu ja ohakaid ja ma keelan pilvi temale vihma andmast. 

7 Sest Iisraeli sugu on vägede Issanda viinamägi ja Juuda mehed tema lemmikistandik.

Ta ootas õigust, aga vaata, tuli õigusetus; õiglust, aga vaata, tuli hädakisa.

Palvetame koguduse liikmete eest; palvesse kanname koguduse õpetaja Ove Sanderi perega ja abiõpetaja Marek Alveuse perega, koguduse juhatuse, nõukogu, revisjoni komisjoni ja sinodi saadikud. Palume õnnistust Jumala Sõna külvile läbi jumalateenistuste ja jutluste, ametitalituste ja ametitalituslike kõnede, piiblitundide, pühapäevakooli, hingehoidlikele vestluste, vaimuliku juhendamise jpm. Palume, et Issand saadaks ustavaid  töötegijaid ning avaks inimeste südameid Tema Sõna vastu võtma. Palvetame inimeste eest, kes on erinevates haigustes või muudes kiusatustes ja kannatustes. Palume Issanda lähedalolu kõigile, kes valmistuvad kohtuma Kristusega palgest palgesse. Palvesse kanname kõik lesed ja leinajad. Issanda lähedalolu palume abielus ja laulatatud inimestele, et Jumal kingiks armastust ja jõudu. Palume Issanda õnnistavatesse kätesse koguduse noored ja lapsed ning pered. Palume õnnistust kõikidele, kes reisil. Õnnistust palume meie sõpruskogudustele.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest nii meil kui mujal         

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 13:31-33

31 Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna: „Taevariik on sinepiivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma põllule. 32 See on küll väiksem kõigist seemneist, ent kui taim kasvab, siis on see suurim aias ja saab puuks, nii et taeva linnud tulevad ja pesitsevad selle okstel.” 33 Ta rääkis neile veel ühe tähendamissõna: „Taevariik on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vaka jahu sekka, kuni kõik läks hapnema.”

Palvetame inimeste eest, kes Kristust veel ei tunne ning palume, et Jumala Püha Vaim puudutaks neid ning juhataks Jumala Sõna juurde ning koguduse osadusse. Palume Eestis elavatele inimestele tänumeelt ning lootust Jumalale. Palume õnnistust presidendile, vabariigi valitsuse liikmetele, riigikogu liikmetele, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seatud inimesi teenima. Õnnistust palume peapiiskopile, piiskoppidele, kirikuvalitsuse liikmetele, vaimulikele ja koguduste töötegijatele ning igale koguduse liikmele meie kirikus. Palume Jumala juhtimist ja õnnistust Usuteaduse Instituudi tööle, Laste ja Noorsootöö Ühendusele, kaplanaatidele, Kristlike Raudteelaste Ühingule, kiriku- ja riigikoolidele, lasteaedadele ja lastehoidudele jpt.

Eestpalve palvetajate eest Eestimaal ning mujal maailmas

 Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 6:28

 28õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad!               

Palume, et kristlased kasutaksid oma suurt eesõigust kõnelda palves Jumalaga ja saada Temalt selgust, jõudu ning julgust oma elutee jätkamiseks. Andku Issand ise jõudu õnnistada needjaid ning palvetada halvustajate eest!