Palveleht. 5. – 11. aprill 2015

Nädala teema: Kristus on surnuist üles tõusnud

Kiitus/ülistus – Kiidame Jumalat selle eest, kes Ta on.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Koht/kohad Piiblist: Psalm 118:15-24

15Hõiske- ja päästehääl kostab õigete telkidest:

“Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid!
16Issanda parem käsi on tõusnud kõrgele, Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid!”
17Ei ma sure, vaid jään elama, ja jutustan Issanda tegusid.
18Issand karistas mind rängasti, aga ta ei andnud mind surmale.
19Avage mulle õiguse väravad! Ma lähen neist sisse ja tänan Issandat.
20See on Issanda värav. Õiged lähevad sealt sisse.
21Ma tänan sind, et sa mulle vastasid ning tulid mulle päästjaks!
22Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakiviks.
23Issanda käest on see tulnud, see on imeasi meie silmis.
24See on päev, mille Issand on teinud: ilutsegem ja rõõmutsegem temast!

Matteuse evangeelium 28:1-8

1 Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama. 
2 Ja ennäe, sündis suur maavärisemine, sest Issanda ingel, laskudes taevast, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. 
3 Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi. 
4 Aga hirmust tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud. 
5 Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles: „Teie ärge kartke!

Ma tean, et te otsite ristilöödud Jeesust. 
6 Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta

ütles. Tulge, vaadake paika, kus ta magas! 
7 Ja minge kiiresti, öelge tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnuist! Ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse, seal te saate teda näha. Vaata, ma olen seda teile öelnud.” 
8 Ja hauakambri juurest kiiresti kartuse ja suure rõõmuga
lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele. 

Patutunnistus – vaikne palve.

/Järgneb sujuvalt ülistusosale/ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset palvet võib lugeda: Psalm 103:2-3

2 Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu! 
3 Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved. 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat / Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname jätkuva armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse ristisurma ja ülestõusmise eest. Täname, et Kristus kinnitab Sõnas ja Sakramendis meie usku ning Temas on meil igavese elu kindel lootus. Tänu, et võime kõigega palves tulla Jumala ette ning teada, et Tema kuuleb meie palveid. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Hoosea 6:1-3

1 Tulge, pöördugem Issanda poole, sest tema on meid murdnud
ja tema parandab meid; tema on meid löönud ja tema seob meid! 
2 Tema teeb meid elavaks kahe päevaga, kolmandal päeval

aitab ta meid üles ja me võime elada tema palge ees. 

3Tundkem siis, püüdkem tunda Issandat: ta tuleb nagu ilus koidupuna;
ta tuleb meile nagu vihm, otsekui kevadine vihm, mis niisutab maad.

Palvetame pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

1. Pauluse kirjast korintlastele 15:6-8

6 Teie kiitlemine ei ole hea. Kas te ei tea, et pisut

haputaignat teeb kogu taigna hapuks? 
7 Puhastage end vanast haputaignast, et te oleksite uus taigen, nõnda nagu te oletegi hapnemata leivad; sest ka meie paasatall Jeesus Kristus on tapetud. 
8 Pidagem siis pühi kasinuse ja tõe hapnemata leivaga, mitte
vana haputaignaga, halbuse ja kurjuse haputaignaga. 
Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Õnnistust palume leerilastele. Palume sedagi, et Kristuse ülestõusmispühade tähendus, jääva elu reaalsus, võiks jõuda inimesteni. Palume tervist kõigile, kes seda vajavad. Ole kõigiga, kel ees reis. Õnnista Jumala Sõna kuulutamist ja kuulamist. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma, kingi kindlat usku igavesse ellu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ning aseesimehe Meelis Pirni eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteborgis, Destinis ning Ilumäel. Õnnistust palume Sambia sõpradele, eriti sealsetele orbudele ja pastorite peredele.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese ilmutus 1:18

Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest
ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume, et Kristuse ristisurm ja ülestõusmine võiks omada elumuutvat tähendust paljude jaoks. Palvetame Issanda hoolele presidendi, vabariigi valitsuse liikmed, uue riigikogu liikmed, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenisutses. Õnnistust ja armu palume piiskoppidele, kirikuvalitsusele, Tallinna praostile ja kõikidele vaimulikele ning igale koguduse liikmele. Palvesse kanname Usuteaduse Instituudi, kiriku- ja üldhariduskoolid, piiblikoolid ja lasteaiad, Misjonikeskuse, Laste-ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, EELK Perekeskuse jt. Palume õnnistust kõigile inimestele, kes on nende pühade ajal haiglas või haiged. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim neid rõõmustamas ja kinnitamas.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

Pauluse kirjast kolosslastele 4:2

2Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!

Palume püsivust meie palveellu ning õnnistust igale palvetavale inimesele!