Palveleht 5. – 11. detsember 2021

Nädala teema: Sinu Kuningas tuleb kirkuses

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas on hea, kui ei ole veel palvesoove.

Kohad Piiblist, milledele palve ülistusosas toetuda: Hoosea 2:20-22

20 Ja sel päeval teen ma nende heaks lepingu metsloomade, taeva lindude ja maa roomajatega; ammu, mõõga ja sõja murran ma maalt ja nad võivad elada julgesti.
21 Ja ma kihlan sind enesele igaveseks ajaks;

ma kihlan sind enesele õiguse ja kohtu pärast, armastuse ja halastuse pärast.
22 Ma kihlan sind enesele usu pärast ja sina pead tundma Issandat.

 

Luuka evangeelium 21:25-33

25 Ja päikeses ja kuus ja tähtedes on siis tunnustähti ja maa peal
on rahvastel kitsikus ja nõutus merekohina ja veevoogude pärast.
26 Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste
kartuses ja ootuses, sest taeva vägesid kõigutatakse.
27 Ja siis nad näevad Inimese Poega tulevat pilve sees väega ja suure hiilgusega.
28 Aga kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake

üles, sest teie lunastus läheneb!”
29 Ja ta rääkis neile võrdumi: „Vaadake viigipuud ja kõiki puid:
30 kui nad juba pakatavad, siis seda nähes te tunnete iseenesest, et suvi on juba lähedal.
31 Nõnda ka teie, kui te näete kõike seda sündivat, tundke, et Jumala riik on lähedal!
32 Tõesti, ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao, kuni kõik on sündinud.
33 Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
   

Patutunnistus – vaikne palve. Selles palveosas saame tulla Jumala ette vaikses palves kõikide oma eksimuste ja patuga./Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Vaikse patukahetsuspalve järel võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

       

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest Maarjamaal. Täname Kuningas Kristuse eest. Täname Tema  Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu toome kodukoguduse ja koguduse liikmete ja vaimulike eest. Täname kõigi eest, kes koguduse juures abiks on. Tänu Issandale kõigi eest, kes on tasunud koguduse liikmemaksu ning sellega teinud võimalikuks koguduse toimimise Nõmmel. Täname kõikide eest, kes jätkuvalt kannavad palvekätel kirikut ja selle liikmeid. Täname sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ja Ilumäel. Tänu Nõmme Rahu koguduse sügis-talvise leerirühma eest. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 21:28b

tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!”

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja ja diakoni, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Peetruse kiri 1:13-17

13 Seepärast, vöötanud oma mõistuse niuded ja olles täiesti
kained, lootke armule, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises.
14 Nii nagu kuulekad lapsed ärge ka teie kohanege oma kunagise teadmatuseaja himudega,
15 vaid saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu on püha see, kes teid on kutsunud;
16 sest kirjutatud on: „Olge pühad, sest mina olen püha!”
Palume Jumala hoidmist, õnnistust ja üksteisega kannatlikku meelt igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aita ja valmista meid palun advendiajal Sind taas vastu võtma. Anna palun ka aega vaikseks jäämiseks, et kohtuda Kolmainu Jumalaga.  Kingi meie usuellu, sel advendiajal, vaimulikku kasvu. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palume Issanda hoidmist, juhtimist ja õnnistust meie uutele koguduse liikmetele. Palume Jumala õnnistust kõikidele advendi- ja jõuluaja jumalateenistustele ja kontsertidele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis,Riias, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 80:2-3;15-16;19-20

Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda! Kes Joosepit juhid nagu lambaid,
kes istud keerubite peal, hakka kiirgama!
3 Ärata oma vägevus Efraimi, Benjamini ja Manasse ees ning tule meid päästma!
15Vägede Jumal, pöördu ometi, vaata taevast ja näe ning tule katsuma seda viinapuud
16ja istikut, mille su parem käsi on istutanud, võsu, mille sa enesele oled tugevaks kasvatanud!

19Siis me ei tagane sinust! Elusta meid, siis me kuulutame sinu nime!
20Issand, vägede Jumal, uuenda meie olukord, lase paista oma pale, siis oleme päästetud!

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Ole, Issand, kõikide inimestega, kellel on raske ning kes igatsevad jõudu, armastust ja elutahet ülalt, aga ka nendega, kes seda abi isegi igatseda ei oska. Erilist Jumala lähedalolu advendi- ja jõuluaega palume inimestele, kelle leinahaavad on veel värsked. Olgu Issanda Vaim neid trööstimas ja lohutamas ning täitmas rahu ja uue jõuga. Õnnista palun peresid, et jätkuks üksteisest hoolimist, armastust ja Jumala usaldamist nii rõõmus kui raskustes. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, kiriku- ja riigikoolid, lasteaiad ja lastehoiud; Perekeskuse, Misjonikeskuse, Laste- ja  Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik jpt.

   

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18   

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

Palume Jumalalt palvemeelt ja piiritut usaldust Temale, kes meid on loonud, kes meid alal hoiab, kes meid pühitseb ning igavese armastusega armastab.