Palveleht. 5. – 11. juuli 2015

Nädala teema: Issanda teenistuses

Kiitus/ülistus – Kiidame Jumalat selle eest, kes Ta on.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 145:3-7
3 Suur on Issand ja kõrgeks kiidetav, tema suurus on uurimatu!
4 Rahvapõlv ülistab rahvapõlvele sinu tegusid, ja nad kuulutavad sinu suurt vägevust.
5 Sinu võimsuse toredat hiilgust ja su imeasju tahan ma meeles mõlgutada.
6 Sinu kardetavast jõust räägitagu ja ma jutustan sinu suurtest töödest.
7 Su suure headuse mälestust kuulutatagu ja su õiguse üle hõisatagu!

Markuse evangeelium 3:13-19
13 Ja Jeesus läks üles mägedesse ja kutsus enese juurde,
keda ta ise tahtis, ja need tulid tema juurde.
14 Ja ta seadis kaksteist, keda ta ka nimetas apostliteks, et need oleksid temaga ja et ta võiks nad läkitada kuulutama
15 ja et neil oleks meelevald kurje vaime välja ajada.
16 Ja ta seadis need kaksteist: Siimona, ja pani talle nimeks Peetrus,
17 ja Jaakobuse, Sebedeuse poja, ning Jaakobuse venna
Johannese, ja pani neile nimeks Boanerges, see on Kõuepojad,
18 ja Andrease ja Filippuse ja Bartolomeuse ja Matteuse ja
Tooma ja Jaakobuse, Alfeuse poja, ja Taddeuse ja Siimon Kananaiose
19 ja Juudas Iskarioti, kes tema ära andis.

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:9
9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu armu-ja rahuaja eest Maarjamaal. Tänu olgu Jumalale, kes äratab jätkuvalt inimesi usule ning kutsub oma teenistusse. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest ning võimaluse eest takistamatult jumalateenistustele tulla. Tänu kodukoguduse ja ustavate koguduse liikmete eest ning osaduse eest, mida Issand ise oma lastele kingib. Tänu ustavate eestpalvetajate. Tänu koguduse kaastööliste eest. Täname meie sõpruskogudustes tehtavate eespalvete eest.

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast Timoteusele 3:14-17
14 Aga sina püsi selles, mida sa oled õppinud ja usaldanud,
teades, kelle käest sa oled õppinud,
15 ja kuna sa tunned lapsest saadik pühi kirju, mis võivad sulle
tarkust anda päästeks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses.
16 Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks,
noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses,
17 et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 2:19-21
19 Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid
pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed,
20 ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille
nurgakiviks on Kristus Jeesus ise.
21 Tema, kelles kogu hoone kokkuliidetuna kasvab pühaks templiks Issandas
Palume Jumala hoidmist, õnnistust ning tänumeelt meie koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Anna meile armu, et armastaksime ja elaksime selles, mida Sinu apostlid on uskunud, kuulutanud ja õpetanud. Palume, et Kristus ise hoiaks meie silme ees igavese elu tõotuse. Palume Jumalalt õnnistust, et meil oleks võimalust toetada abivajavat kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvetame koguduse organist-koorijuhi Imbi Laasi eest, kellel täitub 15 aastat töötamist meie koguduses. Õnnistust ja jõudu palume koguduse juhatuse esimehele Andra Indriksonile ja aseesimehele Meelis Pirnile ning nende peredele. Palvetame sõpruskoguduste eest.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja 66:18-19
18 Mina tunnen nende tegusid ja mõtteid, aga ma tulen koguma kõiki
rahvaid ning keeli; ja need tulevad ning näevad minu auhiilgust.
19 Ja ma teen nende keskel ühe tunnustähe. Ma läkitan nende hulgast
pääsenuid rahvaste juurde Tarsisesse, Puudi ja Luudi ammuküttide
juurde, Tubalisse ja Jaavanisse, kaugetele saartele, kes ei ole
kuulnud minust räägitavat ega ole neil aimu minu auhiilgusest; ja need
kuulutavad rahvaste keskel minu auhiilgust.
Palvetame Eestimaa ja kõigi siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosa vanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Apostlite teod 26:12-23
12 Kui ma siis neis asjus läksin Damaskusesse ülempreestritelt saadud meelevalla ja eriloaga,
13 siis keskpäeva ajal tee peal, kuningas, ma nägin päikesest säravamat valgust taevast paistvat minu ja mu teekaaslaste ümber.
14 Ja kui me kõik maha kukkusime, siis ma kuulsin üht häält mulle ütlevat heebrea keeles: „Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Raskeks läheb sul astla vastu takka üles lüüa!”
15 Mina aga ütlesin: „Kes sa oled, isand?” Aga Issand vastas:
„Mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad.
16 Kuid nüüd tõuse püsti ja seisa oma jalgadel, sest mina olen sulle end näidanud selleks, et sind määrata sulaseks ja kõige selle tunnistajaks, mida sa oled näinud minu juures ja näed, kui ma sulle end veel näitan.
17 Ma kisun su välja juutide ja paganate käest, kelle juurde ma nüüd su läkitan
18 avama nende silmi, et nad pöörduksid pimedusest valguse poole ja saatana meelevalla alt Jumala poole, et nad saaksid pattude andeksandmise ja osa nende seas, kes on
pühitsetud usu kaudu minusse.”
19 Selle tõttu, kuningas Agrippa, ma ei ole olnud sõnakuulmatu taevase nägemuse vastu,
20 vaid ma kuulutasin esmalt Damaskuses ja siis Jeruusalemmas ja kogu Juudamaal ning paganatelegi, et nad peavad meelt parandama ja Jumala poole pöörduma, tehes meeleparandusele kohaseid tegusid.
21 Selle kõige pärast on juudid mind pühakojas kinni võtnud ja püüdnud tappa.
22 Et ma olen aga Jumalalt abi saanud tänase päevani, siis ma seisan, tunnistades nii pisikestele kui suurtele, ega ütle midagi muud kui seda, mida Prohvetid ja Mooses on rääkinud tulevikus sündivaist asjust:
23 et Messias pidi kannatama, et ta pidi esimesena surnuist üles tõusma ning kuulutama valgust nii juutidele kui paganaile.”
Palvetame Jumala kätte kõik palvetajad, palume jõudu, püsivust ning tanumeelt.