Palveleht 5. – 11. mai 2024

Nädala teema: Südame kõne Jumalaga

Kiitus ja ülistus – aeg kiita Jumalat. 

Selles palve ülistusosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele palve ülistuse osas toetuda: Psalm 40:2; 4-6

2Ma ootasin Issandat suure ootusega; ta kummardus mu poole ja kuulis mu appihüüdmist 4Ta pani mu suhu uue laulu, kiituslaulu meie Jumalale. Paljud näevad seda ja hakkavad kartma ja lootma Issanda peale. 5Õnnis on mees, kes paneb oma lootuse Issanda peale ega pöördu ülbete ja valesse taganejate poole. 6Palju oled sina, Issand, mu Jumal,  teinud imetegusid ja mõelnud mõtteid meie kohta; ei ole kedagi sinu sarnast. Kui ma hakkaksin neid kuulutama ja neist kõnelema, siis oleks neid rohkem kui jõuab ära lugeda.

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./ 

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, 

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!  

Kirjakoht Piiblist, mille võib lugeda pärast vaikset patutunnistuspalvet on: 

1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname jätkuvalt armu- ja rahuaja eest Maarjamaal. Täname kõikide inimeste eest, kes palvetavad ning tänu Kristusele, kes on meie palvete kuulja ning kes ka ise palvetab lakkamatult meie kõigi eest. Aitäh Nõmme rahu koguduse sõpruskoguduste eest. Täname Jumalat, et piiskop Ove Sander seati 1. mail Tallinna Toomkirikus Põhja-Eesti piiskopkonna piiskopiks. Täname, et 4. mail võisime tähistada Nõmme Rahu koguduse teise pühakoja, Nõmme Lunastaja kiriku, taaspühitsemise 16. aastapäeva. 

Eestpalveaeg                                                                                                                               Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 66:20

20Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet

ega ole mult ära võtnud oma heldust!

Palves Jumala ette kanname iseennast, oma pereliikmed ja lähedased.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jaakobuse kiri 5:13-16

13Kui keegi teie seast kannatab kurja, siis ta palvetagu! Kui kellelgi on hea meel, siis ta laulgu tänulaule! 14Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu kogudusevanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides Issanda nimel. 15Ja usupalve päästab tõbise ja Issand tõstab ta üles, ja kui 

ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks. 16Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks! Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda.

Palume Jumala õnnistust kõikidele koguduse liikmetele ja nende peredele. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame, et Kristus ise hoiaks meie silme ees igavese elu. Palvetame Põhja-Eesti piiskopkonna piiskopi Ove Sanderi ja tema pere eest ning õpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palume Jumala lähedalolu ja juhtimist meie leerilastle. Õnnistagu Issand kõiki põhapäevakooli lapsi, õpetajad ja peresid. Palvetame Nõmme Rahu koguduse sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel. 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2. Moosese raamat 17:8-13

8Siis tulid amalekid ja sõdisid Iisraeli vastu Refidimis. 9Ja Mooses ütles Joosuale: “Vali meile mehi ja mine sõdi homme amalekkide vastu! Mina seisan kõrgendiku tipus, Jumala kepp käes.”10Ja Joosua tegi, nagu Mooses temale ütles, ning sõdis amalekkide vastu; ja Mooses, Aaron ja Huur läksid kõrgendiku tippu. 11Ja sündis, et niikaua kui Mooses hoidis oma käe ülal, oli Iisrael võidukas, aga kui ta laskis oma käe vajuda, oli Amalek võidukas. 12Aga kui Moosese käed väsisid, siis nad võtsid kivi, asetasid selle temale alla ja ta istus selle peale ning Aaron ja Huur toetasid tema käsi, üks siitpoolt ja teine sealtpoolt;  siis ta käed seisid kindlalt kuni päikeseloojakuni. 13Ja Joosua võitis mõõgateraga Amaleki ning tema rahva.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse kõik need, kes töötavad rahva teenistuses. Palume Jumala armu ja abi inimestele, kes on väga raskes majanduslikus olukorras. Palume, et Jumal annaks jõudu ja ka lootust ja võimalusi sellest olukorrast välja tulemiseks. Palvetame Kiriku peapiiskopi, piiskoppide, preestrite ja diakonite eest ning kõikide vaimulike eest, kes töötavad erinevates kaplanaatides ning iga koguduse liikme eest. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, koolid ja lasteaiad, haiglad ja hooldekodud jt.  

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 11:5-13

5Ja Jeesus ütles neile: “Kui kellelgi teie seast oleks sõber ja see tuleks südaöösel ta juurde ja ütleks talle: “Sõber, laena mulle kolm leiba, 6sest mu sõber on rännakul tulnud mu juurde ja mul ei ole midagi talle pakkuda!”, kas saaks ta toast vastata: “Ära tüüta mind, uks on juba lukus ja ma olen koos lastega voodis, ma ei saa üles tõusta sulle andma!”? 8Ma ütlen teile, kui ta ka ei tõuse teisele leiba andma sõpruse pärast, siis ta teeb seda ometi tema järelejätmatu pealekäimise pärast, kui ta kord juba on üles äratatud, ja annab talle, niipalju kui tal vaja. 9Ka mina ütlen teile: Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, 10sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse! 11Aga missugune isa teie seast, kellelt poeg palub kala, annaks talle kala asemel mao? 12Või kui ta palub muna, annaks talle skorpioni?
13Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad! 

Palume, et Issand pühitseks meie elu ning, et Jumala sõna ja palve oleksid meie elu loomulikuks osaks!

Palveaja võib lõpetada palvega, mille meie Issand ja õnnistegija, Jeesus Kristus, oma jüngritele õpetas: Meie Isa, kes Sa oled taevas! Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.