Palveleht 5. – 11. märts 2023

Nädala teema: Palve ja usk

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, mida võib võtta kiituspalve aluseks: Psalm 25:1-10

1Issand, sinu poole ma tõstan oma hinge. 2Mu Jumal, sinu peale ma loodan, ärgu ma jäägu häbisse; ära lase mu vaenlasi rõõmust hõisata minu pärast! 3Ei jää ju häbisse ükski neist, kes sind ootavad; häbisse jäävad need, kes kerglaselt sinust loobuvad. 4Issand, anna mulle teada oma teed, õpeta mulle oma teeradu! 5Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind; sest sina oled mu pääste Jumal, sind ma ootan kogu päeva! 6Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust, sest need on maailma ajastu algusest! 7Ära tuleta meelde mu nooruse patte ega mu üleastumisi; mõtle minule oma heldust mööda, oma headuse pärast, oh Issand! 8Hea ja õiglane on Issand; sellepärast ta õpetab patustele õiget teed. 9Ta juhib alandlikud käima õiguses ja õpetab alandlikke oma teele. 10Kõik Issanda teerajad on heldus ja tõde neile,

kes peavad ta lepingut ja tema tunnistusi.

 

Pauluse kiri roomlastele 5:8

8Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega,
et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.

 

Patutunnistus – vaikne palve. 

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Kirjakoht, mille võib lugeda pärast vaikset palvet on: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse eest, kes on jätnud meile palve ja palvetab ka ise meie eest ning kinnitab meie usku Jumalasse. Tänu, et võime kõigega tulla palves Jumala ette ning teada, et Tema kuuleb meie palveid ning teab, mida me tõeliselt vajame. Tänu sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                            

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Koht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2 Kuningate 20:1-7

1 Neil päevil jäi Hiskija haigeks ja oli suremas. Ja prohvet Jesaja, Aamotsi poeg, tuli ta juurde ning ütles temale: „Nõnda ütleb Issand: Sea oma elumaja asjad korda, sest sa sured ega saa terveks!” 2 Siis pööras Hiskija oma näo seina poole ja palus Issandat, üteldes:
3 „Oh Issand, meenuta ometi, kuidas ma sinu ees olen elanud ustavuses ja siira südamega ja olen teinud, mis sinu silmis hea on!” Ja Hiskija nuttis kibedasti.4 Aga Jesaja ei olnud veel väljunud keskmisest õuest, kui temale tuli Issanda sõna, kes ütles: 5 „Mine tagasi ja ütle Hiskijale, mu rahva vürstile: Nõnda ütleb Issand, su isa Taaveti Jumal: Ma olen kuulnud su palvet, ma olen näinud su silmavett. Vaata, ma teen sind terveks ja kolmandal päeval
võid sa minna Issanda kotta. 6 Ma lisan su elupäevadele viisteist aastat ja ma päästan sinu ja
selle linna Assuri kuninga pihust ning kaitsen seda linna iseenese pärast ja oma sulase Taaveti pärast.” 7 Ja Jesaja ütles: „Võtke üks viigimarjakakk!” Ja nad võtsid ning panid paise peale; ja ta sai terveks.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Markuse evangeeliumist 9:17-29

17Keegi rahva hulgast vastas talle: “Õpetaja, ma tõin sinu juurde oma poja, kellel on keeletu vaim, 18ja kus tahes see teda tabab, paiskab see ta maha ja siis mu poeg ajab vahtu suust ja kiristab hambaid ja kangestub. Ja ma ütlesin su jüngritele, et nad ajaksid selle välja, ent nad ei suutnud.” 19Aga tema vastas neile: “Oh uskmatu sugupõlv! Kui kaua ma pean teie juures olema? Kui kaua tuleb mul teiega kannatlik olla? Tooge ta minu juurde!” 20Ja nad tõid ta Jeesuse juurde ja Jeesust nähes raputas vaim kohe poissi ja poiss kukkus maha ja vähkres vahtu suust ajades. 21Ja Jeesus küsis tema isalt: “Kui kaua see juba temaga nõnda on?” Aga tema ütles: “Lapsest saadik, 22ja see vaim on teda sageli visanud ka tulle ja vette, et teda
hukata. Aga kui sa midagi võid – tunne meile kaasa ja aita meid!” 23Aga Jeesus ütles talle: “Sa ütled: Kui sa võid! Kõik on võimalik sellele, kes usub.” 24Otsekohe hüüdis lapse isa: “Ma usun, aita mind mu uskmatuses!” 25Aga kui Jeesus nägi, et rahvahulk kokku jookseb, sõitles ta rüvedat vaimu: “Sina keeletu ja kurt vaim, ma käsin sind, mine temast välja ja ära tule kunagi enam tema sisse!” 26Ja vaim läks välja kisendades ja teda üha raputades ning poiss
jäi otsekui surnuks, nii et paljud ütlesid, et ta on surnud. 27Aga Jeesus võttis poisi käest kinni, tõstis ta üles, ja poiss tõusis püsti. 28Ja kui nad olid koju tulnud, küsisid ta
jüngrid temalt omavahel olles: “Miks meie ei suutnud seda välja ajada?” 29Ja Jeesus ütles neile: “See tõug ei lähe välja millegi muu kui palvega.”

Palume Jumala õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et kannatused ja katsumused võiksid tuua meid alati Kristusele lähemale. Palume Jumalalt rõõmu ja jõudu leskedele ning üksikutele inimestele. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma, kingi kindlat usku igavesse ellu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ja nende perede eest. Palvetame sõpruskoguduste eest. Õnnistust palume 5. märtsil alustavale leerikursusele.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. kiri korintlastele 10:12-13

12Niisiis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks! 13Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda.

Palvetame Eestimaa ja kõigi siin elavate inimeste eest. Palume sõja kohest lõppu ning õiglast rahu Ukrainasse. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palume rahu kõikidesse paikadesse üle kogu maailma ning kõikidesse rahututesse südametesse. Palume õnnistust uuele valitavale riigikogule.

Palume Jumala õnnistust vaimulike juhendajate kokkusaamise ettevalmistustele ja toimumisele Eestis 10.-15. mail 2023.

 

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2 

2Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!

Palume püsivust meie palveellu ning õnnistust igale palvetavale inimesele!