Palveleht. 5. – 11. november 2017

Nädala teema: Usuvõitlus

Kiitus/ülistus

Aeg kiita ja ülistada Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Koht/kohad Piiblist: Psalm 46:2-8

2 Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. 3 Sellepärast me ei karda, kui maa liiguks asemelt ja mäed kõiguksid merede põhjas. 4 Möllaku ja vahutagu tema veed, värisegu mäed tema ülevusest! Sela. 5 Jõgi oma harudega rõõmustab Jumala linna ja Kõigekõrgema pühi elamuid. 6 Jumal on tema keskel, ei ta kõigu; Jumal aitab teda hommiku koites. 7 Paganad möllasid, kuningriigid kõikusid. Kui ta tegi häält, siis vabises maa. 8 Vägede Issand on meiega, Jaakobi Jumal on meile kindlaks kaitseks. Sela

Pauluse kirjast roomlastele 5:1-11

1 Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, 2 kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame, ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. 3 Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob  kannatlikkuse, 4 kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. 5 Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud. 6 Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel jumalakartmatud olid.  7 Vaevalt, et keegi läheb surma isegi õige eest, kuigi hea sõbra eest mõni ehk julgeks surra. 8 Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.
9 Seda kindlamini meid päästetakse tema kaudu viha eest nüüd, kui me tema vere läbi oleme saanud õigeks. 10 Sest kui me juba vaenlastena saime lepituse Jumalaga tema Poja surma läbi, kui palju kindlamini meid päästetakse tema elu läbi nüüd, kui me oleme juba lepitatud. 11 Aga mitte ainult seda, vaid me ka kiitleme Jumalast meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle kaudu me oleme nüüd saanud lepituse

Patutunnistus – vaikne palve

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve

Aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu-ja rahuaja eest meie maal. Tänu Jumalale, kes on meiega meie usuvõitlustes. Tänu Kristusele, kes jätkuvalt palvetab meie eest ning kelles meil on igavene elu. Tänu Pühale Vaimule, kes meie elu pühitseb. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse, ustavate koguduse liikmete ja karjaste eest. Täname kõigi eest, kes on toetanud kogudust oma aja, annete või rahaga. Täname vastvalminud Nõmme Rahu kiriku remondi eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 12:21

21 Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga!

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 16:1-4

1 Ja variserid ja saduserid astusid Jeesuse juurde ning kiusates nõudsid, et ta näitaks neile tunnustähte taevast.  2 Tema aga kostis: „[Õhtu jõudes te ütlete: „Ilus ilm tuleb, sest taevas punetab.”  3 Ja varahommikul te ütlete: „Täna tuleb rajuilm, sest taevas punetab ja on sompus.” Taeva palge üle otsustada te oskate, aegade tunnustähtede üle aga ei suuda.]  4 See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, aga talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht.” Ja ta jättis nad sinna ja läks ära.

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Issandalt abi meie kiusatuse tunnil, et Tema ise hoiaks meid ning kingiks alatist usaldust Jumala vastu. Palume usuvõitluses Püha Vaimu lähedalolu ja kinnitust. Hoia meie silme ees igavene elu! Andku Issand meile jaksu toetada kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palume õnnistust organist-koorijuhile Imbi Laasile ja tema perele. Palvesse kanname leerilapsed nende pereliikmed ja lähedased ning palume, et leeriaeg võiks tuua neid lähemale Kristusele. Palume jätkuvat õnnistust Toidutare projektile, kus ihu- ja hingetoitu saavad Nõmme ja Mustamäe vähekindlustatud inimesed, 80. klubist osavõtjatele, koguduse kooriliikmetele, hingehoiuvalves olevatele inimestele, piiblitundides osalejatele, koguduse lastele, noortele ja peredele. Palume sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis, Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jeremia raamat 15:19-21

19 Selle peale ütleb Issand nõnda: „Kui sa pöördud, siis ma lasen sind jälle seista mu palge ees. Ja kui sa lahutad väärtusliku tühisest, siis sa oled otsekui minu suu.
Nemad pöörduvad siis sinu poole, aga sina ei pöördu nende poole.  20 Ja mina teen sind kindlaks vaskmüüriks selle rahva vastu; kui nad võitlevad sinu vastu, siis nad ei võida sind, sest mina olen sinuga, et sind aidata ja päästa, ütleb Issand.
21 Ja ma päästan sind kurjade käest ning lunastan vägivallavalitsejate pihust.”
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, preestrid ja diakonid ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, Toomkooli, Kaarli kooli, Peetri kooli ning kõik Eestimaa koolid ja lasteaiad. Õnnistust palume kaplanaatide tööle. Palume, et rõõmusõnum Jeesusest Kristusest võiks edasi kanduda ning rohkesti oleks neid, kes pärivad igavese elu.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  Matteuse evangeelium 5:43-44

43 Te olete kuulnud, et on öeldud: Armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast! 44 Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad,

Palume, et Issand aitaks meil palvetada ka oma vaenlaste eest.