Palveleht 5.- 11. november 2023  

Nädala teema: Andke üksteisele andeks

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat. 

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele ülistusosas toetuda: Psalm 119:162-168

162 Ma rõõmutsen su ütlusest nagu see, kes leiab palju saaki. 163 Ma vihkan valet ja see on mu meelest jäle, ent sinu Seadust ma armastan. 164 Seitse korda päevas ma kiidan sind su õiguse seaduste eest. 165 Sinu Seaduse armastajail on suur rahu ja nad ei komista. 166 Ma ootan päästet sinult, Issand, ja teen su käske mööda. 167 Mu hing hoiab su tunnistusi ja ma armastan neid väga. 168 Ma pean su korraldusi ja su tunnistusi, sest kõik mu teed on sinu ees.

Matteuse evangeelium 18:15-22

15 Aga kui su vend peaks patustama, siis mine, noomi teda nelja silma all! Kui ta sind kuulab, siis oled sa oma vennatagasi võitnud. 16 Kui ta sind aga ei kuula, siis võta enesega veel üks või kaks, sest kahe või kolme tunnistaja suu läbi on kindel iga asi. 17 Aga kui ta on neile sõnakuulmatu, siis ütle kogudusele! Aga kui ta isegi koguduse sõna ei kuula, siis olgu ta sulle nagu pagan ja tölner! 18 Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas. 

19 Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas. 20 Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.” 21 Siis ütles Peetrus tema juurde astudes: „Issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda? Kas aitab seitsmest korrast?” 22 Jeesus ütles talle: „Ma ei ütle sulle seitse korda, vaid kas või seitsekümmend seitse korda.

Patutunnistus – vaikne palve.

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Tänu Jumalale, kes ilmutab meis oma väge halastuse ja armastuse kaudu ning annab meie südamesse vajaduse andeks paluda ja ka jõu andeks anda. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Täname koguduse, koguduse liikmete ja vaimulike eest. Täname kõigi eest, kes on toetanud kogudust oma aja, annete või rahaga. Tänu meie sõpruskogudustes olevate õdede ja vendade eest Kristuses.

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 103:4

Sinu käes on andeksand, et sind kardetaks.  
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Peetruse kirjast 3:8-12

8 Aga viimaks, olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennalikud, halastajad, alandlikud. 9 Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid hoopis õnnistage – sest õnnistamiseks te olete kutsutud -, et ka teie võiksite pärida õnnistuse. 10 Sest „kes tahab armastada elu ja näha häid päevi, see vaigistagu keelt kõnelemast kurja ja huuli rääkimast pettust. 11 Ta hoidugu eemale kurjast ja tehku head, otsigu rahu ja taotlegu seda, 12 sest Issanda silmad on õiglaste poole ja tema kõrvad on lahti nende anumistele, aga Issanda pale on nende vastu, kes teevad kurja.” 

Palume, et Issand aitaks meil üksteisele andeks. Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogu liikmetele. Palume Issandalt abi meie kiusatuse tunnil, et Tema ise hoiaks meid ning kingiks alatist usaldust Tema peale. Palume, et Issand hoiaks meie silme ees igavese elu! Andku Issand meile jõudu toetada kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palume õnnistust koguduse organistidele BrigittaSelestine Petropavlovale ja Maria Lehtlaanele. Õnnistust palume koguduse sekretärile Merle Alveusele. Palume jätkuvat õnnistust koguduse leerilastele, koguduse lastele, noortele ja peredele. Palvetame meie sõpruskoguduste eest. 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Moosese raamat 13:5-11,14-16
5 Aga ka Lotil, kes rändas koos Aabramiga, oli lambaid ja kitsi, veiseid ja telke. 6 Kuid maa ei suutnud neid toita, et üheskoos elada, sest nende varandus oli nii suur, et neil oli võimatu üheskoos elada. 7 Ja Aabrami loomade karjaste ja Loti loomade karjaste vahel tekkis riid; kaananlased ja perislased elasid siis veel sellel maal. 8 Siis Aabram ütles Lotile: „Ärgu olgu riidu minu ja sinu vahel, minu karjaste ja sinu karjaste vahel. Meie, mehed, oleme ju vennad! 

9 Eks ole kogu maa su ees lahti? Mine nüüd minu juurest ära, lähed sina vasakut kätt, lähen mina paremat kätt; lähed sina paremat kätt, lähen mina vasakut kätt.” 10 Siis Lott tõstis oma silmad üles ja nägi, et kogu Jordani piirkond oli kõikjal veerikas; enne kui Issand Soodoma ja Gomorra hävitas, oli see kuni Soarini otsekui Issanda rohuaed, samasugune nagu Egiptusemaa. 11 Ja Lott valis enesele kogu Jordani piirkonna; Lott läks teele hommiku poole ja nad lahkusid teineteisest. 14 Ja Issand ütles Aabramile, pärast seda kui Lott tema juurest oli lahkunud: „Tõsta nüüd oma silmad üles ja vaata paigast, kus sa oled, põhja ja lõuna ja hommiku ja õhtu poole, 15 sest kogu maa, mida sa näed, ma annan sinule ja su soole igaveseks ajaks! 16 Ja ma teen su soo maapõrmu sarnaseks: kui keegi suudab maapõrmu ära lugeda, siis on sinugi sugu äraloetav.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume armastust ja tarkust juhtidele, kelle otsustest sõltub inimeste homne päev. Palvetame Jumala hoolde Kiriku piiskopid, preestrid ja diakonid ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume, et Kristuse lepituse väel suudaksime aidata kannatavaid inimest. Palume jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Palume rahu Ukrainasse, Israeli ja Gazasse ning kõikidesse rahututesse südametesse

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jaakobuse kirjast 5:16

16 Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks! 

Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda.

Palume, et Püha Vaim näitaks meile meis endis tunnistamist vajavaid eksimusi ning annaks julgust need andeks paluda ning kingiks meile rõõmu ja tänu andekssaamise kogemisest. Andku Issand meile armu andestada ka iseendale.