Palveleht 5. – 11. veebruar 2017

Nädala teema – Kahesugune külv

Kiitus/ülistus – kiidame, ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Ülistusosas võib toetuda järgmistele Piibli kirjakohtadele:
Psalm 37:1-9
Ära ärritu kurjadest; ära kadesta neid, kes teevad ülekohut,
2sest need niidetakse peagi nagu hein ja nad närtsivad nagu haljas rohi!
3Looda Issanda peale ja tee head, ela oma maal ja pea ustavust!
4Olgu sul rõõm Issandast; siis ta annab sulle, mida su süda kutsub!
5Anna oma tee Issanda hooleks ja looda tema peale; küll ta toimetab kõik hästi!
6Ta toob esile su õiguse nagu valguse ja su õigluse nagu lõuna selguse.
7Ole vait Issanda ees ja oota teda; ära ärritu sellest,
kelle tee õnnestub, ega mehest, kes teeb kavalusi!
8Hoidu meelepahast ja hülga viha, ära ärritu; sellest tuleb vaid paha!
9Sest kurjad hävitatakse; aga kes Issandat ootavad, need pärivad maa.

Markuse evangeelium 9:38-41
38Johannes lausus talle: “Õpetaja, me nägime üht meest sinu nimel kurje vaime välja ajamas ja me püüdsime teda keelata, sest ta ei käi koos meiega.”
39Aga Jeesus ütles: “Ärge keelake teda, sest ükski, kes teeb
minu nimel vägeva teo, ei saa järgmisel hetkel rääkida minust halvasti,
40sest kes ei ole meie vastu, on meie poolt.
41Jah, kes iganes annab teile juua kas või karikatäie vett,
sellepärast et te olete Kristuse omad, tõesti, ma ütlen teile, ta ei jää oma palgast ilma!

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 32:1
Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud.

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1 Johannese kirjast 1:7j
Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu armu-ja rahuaja eest meie maal; täname “väikeste asjade” eest meie elus, sageli on just need kõige olulisemad. Täname hingerahu ja lootuse eest; kanname tänumeeles Jumala ette kõik inimesed, kes neli aastat tegid ustavalt tööd Nõmme Rahu koguduse juhatuses, nõukogus, sinodi saadikutena ja revisjonikomisjonis. Tänu ustavate eestpalvetajate eest ning sellegi eest, et Jumal kuuleb meie palveid ning me võime end täiesti Tema kätte usaldada. Tänu palvevastuste eest. Tänu meie sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kiri korintlastele 4:5b
Issand toob valguse ette pimedusse varjunud asjad
ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast filiplastele 1:12-18
12 Vennad, ma tahan, et te teaksite: see, mis minuga on toimunud,
on evangeeliumile tulnud pigem kasuks,

13 nii et kogu kohtukojale ja kõigile muudele on saanud avalikuks,
et ma olen vangis Kristuse pärast.
14 Enamik vendi Issandas on söandanud mu vangipõlve tõttu hakata
veel suurema julgusega ja kartmatumalt rääkima Jumala sõna.
15 Mõned küll kuulutavad Kristust kadeduse ja riiu pärast, mõned aga ka heast tahtest.
16 Ühed teevad seda armastusest, teades, et ma viibin siin
evangeeliumi eest kostmiseks,
17 teised kuulutavad aga Kristust kiusu pärast, mitte puhta
meelega, arvates võivat suurendada mu vangipõlve viletsust.
18 Aga mis sellest! Kui Kristust kuulutatakse igal kombel,
olgu tagamõttega, olgu tõemeeli, siis selle üle ma rõõmustan. Kuid
tahan ka edaspidi rõõmustada
Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse vanale aga ka uuele valitavale juhatusele ning nõukogule. Palume, et Jumal võtaks meid meie erinevates eluolukordades kasutada, et ilmsiks tuleks Tema au. Palume inimeste eest, kes on mõnesuguses kitsikuses ihu või hinge poolest, andku Issand armu. Palume Jumalalt abi paljude inimeste- ja ka koguduste raskele majanduslikule olukorrale, kinkigu Issand ise tarkust ja häid lahendusi. Palume Jumalalt tervist ja paranemist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Palume tröösti ja Jumala lähedalolu leinajatele. Ole väga ligi surijatele, tõsta nende silme ette igavene kodu taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ja aseesimehe Meelis Pirni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 4. Moosese raamat 11:24-30
24 Ja Mooses tuli välja ning andis rahvale edasi Issanda sõnad; ta
kogus seitsekümmend meest rahva vanemaist ja pani need seisma ümber telgi.
25Siis Issand astus alla pilve sees ja rääkis temaga ning võttis
tema peal oleva Vaimu, ja pani nende seitsmekümne mehe peale, kes
olid vanemad. Ja kui Vaim oli nende peal, siis nad rääkisid prohveti
viisil, aga pärast seda mitte enam.
26Kaks meest aga oli jäänud leeri, ühe nimi oli Eldad ja teise nimi
Meedad; nendegi peal oli Vaim, sest nad olid üleskirjutatute hulgast,
kuid nad ei olnud läinud telgi juurde, vaid nad rääkisid leeris prohveti viisil.
27Siis jooksis üks poiss ja kuulutas Moosesele ning ütles:
“Eldad ja Meedad räägivad leeris prohveti viisil!”
28Siis võttis sõna Joosua, Nuuni poeg, Moosese teener oma
noorusest alates, ja ütles: “Mooses, mu isand, keela neid!”
29Aga Mooses vastas temale: “Kas sa ägestud minu eest? Kes küll annaks, et kogu Issanda rahvas saaks prohveteiks, et Issand paneks oma Vaimu nende peale!”
30Ja Mooses läks tagasi leeri, tema ja Iisraeli vanemad.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Tõstame Jumala ette need, kes Kristust ja Tema armastust veel ei tunne. Palvetame Kiriku piiskoppide, kirikuvalitsuse, kiriku allasutuste, kõikide koguduste vaimulike, koguduste juhatuste esimeeste ja koguduste liikmete eest ning ristiinimeste eest laias maailmas.

Eestpalve palvetavate inimeste ja palverühmade eest Eestis ja mujal maailmas
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast tessalooniklastele 5:17
17palvetage lakkamatult
Palume, et Issand ise annaks meile palves püsivust ja usaldust.