Palveleht. 6. – 12. august 2017

Nädala teema: Tõde ja eksitus

Kiitus/ülistus

Aeg kiita ja ülistada Jumalat.

Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Koht/kohad Piiblist: Psalm 92:5-10;13-14

5 Sest sina, Issand,oled mind rõõmsaks teinud oma tegudega, ma hõiskan sinu kätetööde pärast. 6 Kui suured on sinu teod, Issand!Väga sügavad on su mõtted! 7 Sõge inimene ei tunne sedaja alp ei saa sellest aru. 8 Kui õelad lokkavad nagu rohija kõik ülekohtutegijad õitsevad, siis on see neile hävituseks igavesti. 9 Aga sina, Issand,oled kõrge igavesti! 10 Sest vaata, su vaenlased, Issand,sest vaata, su vaenlased saavad hukka,kõik ülekohtutegijad pillutakse laiali. 13 Õige lokkab nagu palmipuu,ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil. 14 Kes Issanda kotta on istutatud,need lokkavad meie Jumala õuedes.

 

1.Kuningate raamat 8:21-26,36-39

21 Nüüd astus Eelija kogu rahva ette ja ütles: „Kui kaua telonkate kahe karguga? Kui Issand on Jumal, siis käige tema järel; agakui Baal on see, siis käige tema järel!” Aga rahvas ei vastanudtemale sõnagi. 22 Siis Eelija ütles rahvale: „Mina olen ainus järelejäänudIssanda prohvet, aga Baali prohveteid on nelisada viiskümmend meest. 23 Antagu meile kaks härjavärssi: valigu nemad enestele üks härjavärss, raiugu tükkideks ja pangu puude peale, aga nad ärgu süüdaku tuld; mina valmistan teise härjavärsi ja panen puude peale, ja minagi ei süüta tuld.  Siis hüüdke teie oma jumala nime ja mina hüüan Issanda nime! Seejumal, kes siis vastab tulega, on Jumal!” Ja kogu rahvas kostis ningütles: „See kõne on hea!” 25 Ja Eelija ütles Baali prohvetitele: „Valige enestele ükshärjavärss ja valmistage see esimesena, sest teid on rohkem! Hüüdke siis oma jumala nime, aga ärge süüdake tuld!” 26 Ja nad võtsid härjavärsi, kelle ta neile andis, ning valmistasid selle. Siis hüüdsid nad Baali nime hommikust lõunani, öeldes: „Baal,vasta meile!” Aga ei häält ega vastust. Ja nad karglesid ümberaltari, mille nad olid teinud. 36 Ja kui siis roaohvrit pidi ohverdatama, astus prohvet Eelijaette ja ütles: „Issand! Aabrahami, Iisaki ja Iisraeli Jumal! Saagutäna teatavaks, et sina oled Jumal Iisraelis ja mina olen sinu sulaneja et mina olen kõike seda teinud sinu sõna peale! 37 Vasta mulle, Issand! Vasta mulle, et see rahvas saaks teada, etsina, Issand, oled Jumal ja et sina pöörad tagasi nende südamed!” 38 Siis Issanda tuli langes alla ja sõi ära põletusohvri, puud,kivid ja põrmu ning lakkus ära vee, mis oli kraavis. 39 Kui kogu rahvas seda nägi, siis heitsid nad silmili maha jaütlesid: Issand on Jumal! Issand on Jumal!”

 

Patutunnistus – vaikne palve

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses palves toetuda on: Psalm 32:1

1 Õnnis on see,kelle üleastumine on andeks antud,kelle patt on  kinni kaetud.

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1 Johannese kirjast 1:7j

7 Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve- aeg, mil tänada Jumalat

/Järgneb sujuvalt patutunnistusele/

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu-ja rahuaja eest meie maal; täname rahu ja lootuse eest, mida Jumal saab inimesele anda ka siis, kui väliselt midagi ei muutu. Täname, et Jumala Püha Vaim aitab meil vahet teha tõel ja eksitusel. Kanname tänumeeles Jumala ette kõik  ustavad koguduse liikmed. Täname kõigi eest, kes kogudust palvekätel kannavad ning majanduslikult toetavad. Tänu ustavate eestpalvetajate eest ning sellegi eest, et meie Jumal on palvete kuulja. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg

Eestpalved pereliikmete jalähedaste inimeste eest. Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast Efeslastele 5:8b,9

8b Käige nagu valguse lapsed –  9 valguse vili on ju igasuguses headuses ja õigluses ja tões

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Kirjast heebrealastele 4:1-2;9-13

1 Kartkem siis, kuni tõotus saada tema hingamisse on veel jõus, etkedagi teie seast ei leita maha jäänud olevat! 2 Meile on kuulutatud evangeeliumi nõnda nagu neilegi, kuidkuuldud sõnast ei olnud neil kasu, sest see eitalletunud usu läbi kuulajaisse. 9 Nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees, 10 sest kes läheb tema hingamisse, see hingab ka ise oma tegudest,nii nagu Jumal oma tegudest. 11 Olgem siis agarad sisse minema sellesse hingamisse, et keegi eilangeks sellesama sõnakuulmatuse eeskujul! 12 Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükskikaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. 13 Ja ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alastija paljastatud tema silma ees – tema ees, kellele meil tuleb aru anda.

Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume inimeste eest, kes on ristitud või leeritatud, kuid jäänud kogudusest kõrvale. Juhtigu Issanda hea ja armastav Vaim nad tagasi koguduse keskele. Palume Jumalalt abi inimestele ja ka kogudustele, kel raske majanduslik olukord, andku Issand ise tarkust ja häid lahendusi. Palume Jumalalt tervist ja paranemist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Õnnistust palume kõigile, kes reisil. Palume tröösti ja Jumala lähedalolu leinajatele. Ole ligi surijatele nende viimses võitluses. Jätkuvat õnnistust palume Nõmme Rahu kiriku siseremondile ning inimestele kes sellega seotud. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Eestpalvesse tõstame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere ning aseesimehe Andra Indriksoni ning tema pere. Palume kosutavat suve kõikidele meie koguduse töötegijatele. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 7:13-14

13 Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar ontee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealtsisse! 14 Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, japisut on neid, kes selle leiavad.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Tõstame Jumala ette kõik üksikud või hirmul olevad  inimesed, julgustagu kõiki teadmine, et Kristus on iga päev meie juures maailma ajastu otsani. Palume inimeste eest, kes on ahastuses või kitsikuses. Palvetame Kiriku, piiskoppide, preestrite ja diakonite, kirikuvalitsuse, koguduste juhatuste esimeeste ja koguduste liikmete eest. Õnnistust palume EELK Usuteaduse Instituudi sisseastumistele ning kõigile, kes õppima asuvad. Palvesse kanname kõik inimesed kes kirikus töötavad ja/või selle käekäigu eest palvetavad.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ja palverühmade eest Eestis ja mujal maailmas

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kirjast 15:14-15

14. Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid.

Palume, et Issand aitaks meil palves ära tunda Tema tahtmise.