Palveleht 6. – 12. jaanuar 2019

Jeesus, maailma valgus

Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat. Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove. Koht/kohad Piiblist: Jesaja raamat 60:1-6 1 Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Issanda auhiilgus koidab su kohal. 2 Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust. 3 Ja rahvad tulevad su valguse juurde ning kuningad paistuse juurde, mis sinust kumab. 4 Tõsta oma silmad ja vaata ringi: nad kõik kogunevad, tulevad su juurde; su pojad tulevad kaugelt, su tütreid kantakse kätel. 5 Siis sa näed ja särad rõõmust, su süda põksub ja avardub, kui su poole pöördub mere ohtrus ja su juurde tuleb rahvaste rikkus. 6 Sind katab kaamelite hulk, Midjani ja Eefa noored kaamelid; kõik tulevad Sebast, kannavad kulda ja viirukit ning kuulutavad Issanda kiiduväärsust.

Matteuse evangeelium 2:1-12 1 Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal Juudamaal Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jeruusalemma 2 ja küsisid: „Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama.” 3 Seda kuuldes kohkus kuningas Heroodes ja kogu Jeruusalemm koos temaga. 4 Ja ta kutsus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning päris nende käest, kus Messias pidi sündima. 5 Need ütlesid talle: „Petlemmas Juudamaal, sest nõnda on kirjutatud prohveti käe läbi: 6 Ja sina, Petlemm Juudamaal, ei ole Juuda vürstkondadest hoopiski kõige pisem, sest sinust lähtub Valitseja, kes hoiab mu Iisraeli rahvast kui karjane.” 7 Seepeale laskis Heroodes tähetargad salaja enda juurde kutsuda, päris nendelt täpset aega, millal täht oli paistma hakanud, 8 ja saatis nad Petlemma, öeldes: „Minge ja uurige täpselt välja, kes see laps on! Ja kui te olete ta leidnud, teatage mulle, et ka mina saaksin minna teda kummardama.” 9 Tähetargad kuulasid kuninga jutu ära ning asusid teele. Ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps. 10 Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga. 11 Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke: kulda, viirukit ja mürri. 12 Ja kui neid unenäos hoiatati, et nad ei läheks enam Heroodese juurest läbi, läksid nad teist teed tagasi oma maale.

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51:3 3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset patutunnistuspalvet või lugeda 1. Johannese kirjast 1:7 7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./ Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove. Täname, et oleme tohtinud Issanda armust astuda aastasse 2019. Täname armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Jumalat Tema poja Jeesus Kristuse eest, kes on maailma valgus. Täname palvetavate inimeste eest ning kõigi eest, kes koguduses toeks ja abiks. Eestpalve aeg Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kiri 2:8b pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba. Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast Efeslastele 3:2-9 2 Jah, küllap te olete kuulnud Jumala armu majapidamisest, mis minu kätte on antud teie heaks! 3 Jumal on mulle ilmutuse kaudu teatanud saladuse, nagu ma eespool lühidalt kirjutasin. 4 Seda lugedes te võite mõista minu arusaamist Kristuse saladustest, 5 mida muistsete põlvede aegu ei antud teada inimlastele nii, nagu see nüüd on ilmutatud tema pühadele apostlitele ja prohvetitele Vaimus: 6 et paganadki on tõotuse kaaspärijad ja sama ihu liikmed ja kaasosalised Kristuses Jeesuses evangeeliumi kaudu. 7 Selle evangeeliumi teenriks olen ma saanud Jumala armu kingituse kohaselt, mis mulle on antud tema väe toimel. 8 Minule, kõige vähemale kõigi pühade seast, on antud see arm: kuulutada paganate seas evangeeliumi Kristuse äraarvamatust rikkusest 9 ja valge ette tuua kõigile, mis on selle saladuse korraldus, mis on kätketud aegade algusest peale Jumalas, kes kõik on loonud. Palume Issanda aastal 2019 Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning abiõpetaja Toivo Treibluti eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoniameti kandidaadi Marek Alveuse. Palvetame sõpruskoguduste õdede ja vendade eest Kristuses.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 72:1-3, 8-12 1 Jumal, anna oma kohtupidamine kuningale ja oma õigus kuninga pojale! 2 Ajagu tema su rahva asja õiguses ja su viletsate asja õigluses! 3 Toogu mäed rahu rahvale ja ka mäekünkad õiguse varal! 8 Ta valitseb merest mereni ja Frati jõest ilmamaa otsani. 9 Tema ees põlvitab kõrbe rahvas ja tema vaenlased lakuvad põrmu. 10 Tarsise ja saarte kuningad toovad ande; Seeba ja Seba kuningad maksavad maksu. 11 Ja teda kummardavad kõik kuningad; kõik paganarahvad orjaku teda! 12 Sest tema kisub hädast välja vaese, kes kisendab, ja viletsa ja selle, kel pole abimeest. Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume õnnistust kõigile, kes rahva teenistuses. Palvetame Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme Jumala armu ja hoolitsuse rüppe. Kingi jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Õnnista palun, et oleks rohkem üksteisest hoolimist, armastust ja usku. Õnnistust palume kaplanaatidele, Misjonikeskusele, Laste- ja Noorsootöö Ühendusele, ajalehe Eesti Kirik kollektiivile ja lugejatele, Usuteaduse Instituudile, Kristlikele Raudteelastele, Perekeskusele.

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri 4:16 16Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal! Palume Jumalalt armastavat südant ning avatud silmi, et näha kaasinimeste aga ka iseenda palvevajadusi ning olla ustavateks palvetajateks.

Tekst on allalaetav pdf-na:
https://nommerahu.ee/wp-content/uploads/2019/01/6.-12.-jaan.-2019-Jeesus-maailma-valgus.pdf