Palveleht 6. – 12. juuni 2021

Nädala teema: Kaduvad ja kadumatud aarded

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Koht Piiblist, millele palve ülistusosas toetuda: Psalm 49:6-10; 16-21

6Miks ma peaksin kartma kurjal ajal,

kui mind ümbritsevad mu tagakiusajate pahateod,
7
kes loodavad oma varanduse peale ja kiitlevad oma suurest rikkusest?
8
Ükski ei või venna eest anda luna ega tema eest maksta Jumalale lunastushinda,
9
sest nende hinge luna on liiga kallis ja peab jääma igavesti tasumata selleks,
10
et keegi ei jääks elama lõppemata ega näekski hauda.

16Kuid Jumal lunastab mu hinge surmavalla käest, sest ta võtab mu vastu. Sela.
17
Ära karda, kui keegi rikastub, kui tema koja au saab suureks!
18
Sest oma surma ei võta ta midagi kaasa, tema au ei järgne talle.
19
Kui tema ka kiidab oma hinge õnnelikuks oma elus
ja teised kiidavad sind, et sa teed enesele hea elu,
20
lähed sa siiski oma esiisade sugupõlve juurde, kes iialgi ei saa näha valgust.
21
Inimene toreduses, kui tal pole arusaamist, on loomade sarnane, kellele tehakse ots.

 

           

Patutunnistus – vaikne palve.         

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Vaikse palveosa võib lõpetada toetudes kirjakohale: 1. Johannese kiri 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

 

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname, et tohime Jeesuse Kristuse kaudu osa saada Jumala kadumatutest aaretest – usust, lootusest, armastusest. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Täname oma kodukoguduse eest. Tänu ustavate koguduse vaimulike, töötegijate ning iga uue ja ka praeguse liikmete eest. Tänu nõukogu, juhatuse, revisjonikomisjoni ja sinodi saadikute eest!

 

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Õpetussõnad 30:7-9

7Kaht asja ma palun sinult, ära neid mulle keela, enne kui ma suren:
8
pettus ja valekõne hoia minust eemal, vaesust ega rikkust ära mulle anna,
toida mind aga vajaliku leivaga,
9
et ma küllastudes ei hakkaks salgama ega ütleks: “Kes on Issand?”
või et ma vaeseks jäädes ei hakkaks varastama ega patustaks oma Jumala nime vastu.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 10:16

16Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu, kes aga minu kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale mu Läkitaja.

 

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, uuele koguduse juhatusele ning nõukogule. Issand aita, et meil oleks, millega toetada kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Palume, et kristlased jätkuvalt kasutaksid kallist palveandi. Aita palun, et meile elus osaks saavad haigused, kannatused või katsumused võiksid tuua meid Kristusele lähemale. Ole inimestega, kes on reisil ning hoia neid. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma ning usaldust, et jääv kodu on taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

  1. Pauluse kirjast Timoteosele 6:6-12

6Ent jumalakartus on suur tuluallikas, kui inimesele piisab sellest, mis tal on.
7Ei ole me ju midagi toonud maailma, nii ei suuda me ka midagi maailmast ära viia.
8Kui meil on aga elatist ja ihukatet, siis olgu neist meile küll.

9Kes tahavad aga rikastuda, need langevad kiusatusse ja lõksu, paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis vajutavad inimesed sügavale hävingusse ja hukatusse.
10Jah, kõige kurja juur on rahaarmastus, sest raha ihaldades on
mõnedki eksinud ära usust ja on ise endale valmistanud palju valu.

11Sina aga, Jumala inimene, põgene selle eest!

Taotle õigust, jumalakartust, usku, armastust, kannatlikkust, tasadust!
12Võitle head usuvõitlust, hakka kinni igavesest elust, millele sa oled kutsutud,
kui sa oled andnud hea tunnistuse paljude tunnistajate ees.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Aidaku Issand meid kõiges end Kristuse hoolde usaldada. Palvetame Jumala kätte piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palvesse kanname koolilapsed, kel peagi algab suvevaheaeg. Palume neile Jumala õnnistustust ja hoidmist. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi – kõik üliõpilased, õppejõud ja töötajad ning kõik tulevased üliõpilased. Jumala õnnistavatesse kätesse palume koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse,  ajalehe Eesti Kirik, Kiriku Varahalduse, Misjonikeskuse, Kristlike Raudteelaste Ühingu jt. Palvesse kanname presidendi, valitsuse- ja riigikogu liikmed, Nõmme linnaosavanema ning kõik inimesed, kes seatud rahva teenistusse.

 

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 16:24-27

24Siis Jeesus ütles oma jüngritele: “Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle!
25Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes
iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle.
26Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju? Või mis oleks inimesel anda ära oma hinge lunahinnaks?
27Sest Inimese Poeg tuleb oma Isa kirkuses koos oma
inglitega ja siis tema tasub igaühele selle tegusid mööda.

Palume, et me palves otsiksime Issanda tahet ja juhtimist.