Palveleht. 6. – 12. märts 2016

Nädala teema: Eluleib

Kiitus/ülistus – Kiidame Jumalat selle eest, kes Ta on.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 84:6-10, 13
6 Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad.
7 Nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks;
ka varajane vihm katab neid õnnistusega.
8 Nad saavad rammule rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Siionis.
9 Issand, vägede Jumal, kuule mu palvet, võta kuulda, Jaakobi Jumal! Sela.
13 Issand Sebaot, õnnis on inimene, kes sinu peale loodab.

Johannese evangeelium 6:1-15
1 Pärast seda läks Jeesus teisele poole Galilea ehk Tibeeriase järve.
2 Ja temaga läks kaasa suur rahvahulk, sest nad olid näinud
tunnustähti, mida ta haigetele tegi.
3 Aga Jeesus läks mäele ning istus sinna koos oma jüngritega.
4 Ent paasa, juutide püha, oli ligi.
5 Kui nüüd Jeesus oma silmad üles tõstis ja nägi palju rahvast enese juurde tulevat,
siis ta ütles Filippusele: „Kust me ostame leiba, et need saaksid süüa?”
6 Aga seda ta ütles teda proovile pannes, sest ta teadis küll, mida ta kavatseb teha.
7 Filippus vastas talle: „Isegi kahesaja teenari
eest ostetud leibadest ei jätku neile, et igaüks pisutki saaks.”
8 Andreas, üks ta jüngritest, Siimon Peetruse vend, ütles talle:
9 „Siin on üks poiss, kellel on viis odraleiba ja kaks kalakest.
Kuid mis sellest saab nii paljudele?”
10 Jeesus ütles: „Pange inimesed istuma!” Seal paigas oli palju rohtu.
Siis istusid nad maha, seal oli arvult umbes viis tuhat meest.
11 Jeesus võttis nüüd leivad, tänas Jumalat ja andis neile, kes
maas istusid, samuti ka kalakestest, niipalju kui nad tahtsid.
12 Aga kui nende kõhud olid täis saanud, ütles Jeesus oma jüngritele:
„Koguge ülejäänud palakesed kokku, et midagi ei läheks raisku!”
13 Siis kogusid nad viiest odraleivast kokku kaksteist korvitäit palakesi,
mis oli sööjatest üle jäänud.
14 Kui nüüd rahvas nägi tunnustähte, mille Jeesus oli teinud, ütlesid nad:
„Tema on tõesti see prohvet, kes peab tulema maailma.”
15 Nüüd sai Jeesus aru, et nad tahavad tulla ja teda vägisi
kuningaks teha, ja ta tõmbus mägedesse üksindusse.

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 25:11
11 Oma nime pärast, Issand, anna andeks mu süütegu, sest see on suur!

Kirjakoht, millele võib palveks lugeda pärast vaikset palvet: 1. Johannese kiri 1:7
7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu jätkuva armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse kui eluleiva eest. Täname, et Jeesus Kristus on tulnud Jumala juurest ning Temast osas saades ja Temasse jäädes pärime elu, mis on igavene. Tänu, et tohime usaldada Jeesust igas oma elu olukorras. Tänu, et meil on palveid kuulev Jumal. Tänu koguduse, Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 5. Moosese raamat 8:2-3
2 Ja tuleta meelde kogu teekonda, mida Issand, su Jumal, sind on lasknud käia need nelikümmend aastat kõrbes, et sind alandada, et sind proovile panna, et teada saada, mis on su südames: kas sa pead tema käske või mitte!
3 Tema alandas sind ja laskis sind nälgida, ja ta söötis sind mannaga, mida ei tundnud sina ega su vanemad, et teha sulle teatavaks, et inimene ei ela üksnes leivast, vaid inimene elab kõigest, mis lähtub Issanda suust.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 12:24
24 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega
sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja.
Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Issand aita, et meil oleks, millega toetada nii kaasinimest kui kogudust. Palume õnnistust korjandusele, mis kestab kogu paastuaja ja läheb Sambia orbudele. Palume Jumalalt õnnistust ja jõudu inimestele, kes kasvatavad lapsi üksi. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Aita, et kannatuste ja katsumuste kaudu võiks Kristus ometi saada meile palju lähemale. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Kingi kindlat usku ja usaldust Kristusele ning kindlat lootust, et meil on igavene kodu taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ning aseesimehe Meelis Pirni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvetame 6.03. alustava leerirühma eest. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteborgis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. kirjast korintlastele 10:1-6
1 Vennad, ma ei taha, et teil jääks teadmata,
et kõik meie esiisad olid pilve all ja kõik läksid läbi mere
2 ja kõik ristiti Moosesesse pilves ja meres,
3 ja kõik sõid sama vaimulikku rooga
4 ja kõik jõid sama vaimulikku jooki,
sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis saatis neid; see kalju oli aga Kristus.
5 Kuid enamik neist ei olnud Jumalale meelepärased ning nad löödi maha kõrbes.
6 Need lood on saanud meile näiteiks, et meie ei himustaks kurja,
nii nagu nemad himustasid.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume, et Issanda Sõna oleks jätkuvalt kuulutatav ja kuuldav ning see võiks leida eest avatud südameid ning kanda head vilja – nii maise elu kui igavese elu tarbeks. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Eestpalvesse kanname presidendi, valitsuse liikmed, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik need, keda seatud inimeste teenistusse. Palume rahu sõjakolletesse.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18a
18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus
Palume õnnistust igale palvetavale inimesele!