Palveleht 6. – 12. märts 2022

Nädala teema: Jeesus – kiusatuste võitja

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat!

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kiituspalve aluseks võib võtta Psalm 91:1-4, 11-12,15

1 Kes Kõigekõrgema kaitse all elab ja alati Kõigeväelise varju all viibib,
2 see ütleb Issandale: „Sina oled mu varjupaik
ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan!”
3 Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust, hukkava katku käest.
4 Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju;
tema tõde on kilp ja kaitsevall.

11 Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel.
12 Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi.
15 Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale; mina olen ta juures,
kui ta on kitsikuses, ma vabastan tema ning teen ta auliseks.

 

Heebrea kiri 4:14-16

14 Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala Poeg, kes on
läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame!
15 Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie, ja siiski ilma patuta.
16 Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime

ja armu abiks leiaksime parajal ajal!

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuspalves toetuda on: Psalm 25:18 

18Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud!

 

Pärast patutunnistuspalvet võib lugeda 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat! /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname Kristuse eest, kes on meie abimees siin maises elus ja uks igavesse ellu. Kristus on kiusatuste võitja ning Tema annab meile armu kiusatuste või katsumuste tunnil meil ustavaks jääda. Täname alanud Kristuse kannatus- ja paastuaja eest. Täname koguduseliikmete ja vaimulike eest. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu ustavate eestpalvetajate eest. Tänu kõige eest, mis on olnud ja tänu kõige eest, mis tuleb.

 

Eestpalve aeg                                                                                                               

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kiri 3:8b

Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1 Moosese raamatust 3:1-7

1 Aga madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle Issand Jumal oli teinud, ja ta ütles naisele: „Kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust?” 2 Ja naine vastas maole: „Me sööme küll rohuaia puude vilja, 3 aga selle puu viljast, mis on keset aeda, on Jumal öelnud: Te ei tohi sellest süüa ega selle külge puutuda, et te ei sureks!” 4 Ja madu ütles naisele: „Te ei sure, kindlasti mitte, 5 aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja.” 6 Ja naine nägi, et puust oli hea süüa, ja see tegi ta silmadele himu, ja et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema. Siis ta võttis selle viljast ja sõi ning andis ka oma mehele, ja tema sõi.
7 Siis nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat, ja nad õmblesid viigilehti kokku ning tegid enestele põlled.
Palume Jumala armu ja halastust igale koguduse liikmele. Eriti palume Jumala lähedalolu kõigile neile, kes on mõnesugustes kiusatustes või kannatustes. Palvesse kanname koguduse õpetaja Ove Sanderi perega ja diakoni Marek Alveusele ja tema perele. Palume tervist haigetele ning Issanda lähedalolu kõigile, kel seisab ees kohtumine Kristusega palgest palgesse. Palvesse kanname kõik lesed ja leinajad. Issanda lähedalolu ja rohket õnnistust palume meie lastele, noortele ning peredele. Palume Jumalalt abi kõikidele üksikvanematele, kasuvanematele ja vanavanematele. Palume Jumala õnnistust meie sõpruskogudustes olevatele vendadele ja õdedele Kristuses Ilumäel, Riias, Ashimis, Kuopios ja Destinis.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest nii meil kui mujal         

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 4:1-11

1 Siis viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata. 2 Ja kui ta oli nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte. 3 Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks!” 4 Aga Jeesus vastas: „Kirjutatud on: Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.” 5 Siis võttis kurat tema kaasa pühasse linna ja pani seisma pühakoja harjale 6 ning ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on: Sinu pärast käsib ta oma ingleid ja nemad kannavad sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks.” 7 Jeesus lausus talle: „Samuti on kirjutatud: Sina ei tohi kiusata Issandat, oma Jumalat.” 8 Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust 9 ning ütles talle: „Selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad.” 10 Siis ütles Jeesus talle: „Mine minema, saatan, sest kirjutatud on: Kummarda Issandat, oma Jumalat ja teeni ainult teda!” 11 Siis jättis kurat Jeesuse rahule. Ja vaata, ingleid tuli tema juurde ja need teenisid teda.

Palume kõigile inimestele lootust Jumalale. Palume Jumala armu ja halastust ja rahu kõikidesse sõjakolletesse ning rahumeelseid ja kiireid lahendusi sõjaliste konfliktide lõpetamisele. Palume õnnistust meie presidendile, riigikogu liikmetele, Nõmme linnaosavanemale ja kõigile, kes seatud rahva teenistusse. Õnnistust palume piiskoppidele, preestritele ja diakonitele ning koguduste töötegijatele ning kõikidele liikmetele. Õnnistust palume Usuteaduse Instituudi tööle ja teenimisele, piiblikoolidele, Misjonikeskusele, Perekeskusele, Laste-ja Noorsootöö Ühendusele, ajalehele Eesti Kirik, Kristlike Raudteelaste Ühingule, Diakooniahaiglale jpt.

 

Eestpalve palvetajate eest Eestimaal ning mujal maailmas

 Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: kirjast efeslastele 6:18

18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest 
Palvetame
, et kristlased kasutaksid seda suurt eesõigust, palvet, et saada selgust, jõudu ning julgust oma elutee jätkamiseks ning toetada eestpalvetega aga ka tegudega neid, kes abi vajavad. Andku Issand selleks meile kõigile Püha Vaimu ande  – usku, lootust ja armastust.