Palveleht 6. – 12. november 2022

Nädala teema: Usuvõitlus

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.
Selles palveosas on hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Piiblisalmid, mis võivad olla kiituspalve aluseks: Psalm 46:2-8
2 Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav.
3 Sellepärast me ei karda, kui maa liiguks asemelt ja mäed kõiguksid merede põhjas.
4 Möllaku ja vahutagu tema veed, värisegu mäed tema ülevusest! Sela.
5 Jõgi oma harudega rõõmustab Jumala linna ja Kõigekõrgema pühi elamuid.
6 Jumal on tema keskel, ei ta kõigu; Jumal aitab teda hommiku koites.
7 Paganad möllasid, kuningriigid kõikusid. Kui ta tegi häält, siis vabises maa.
8 Vägede Issand on meiega, Jaakobi Jumal on meile kindlaks kaitseks. Sela

Johannese evangeelium 4:46-53
46 Nii tuli Jeesus taas Galilea Kaanasse, kus ta oli muutnud vee
veiniks. Ja seal oli üks kuninga ametimees, kelle poeg oli Kapernaumas haige.
47 Kui ta kuulis, et Jeesus on tulnud Juudamaalt Galileasse, läks ta tema juurde ja palus, et Jeesus tuleks alla ja teeks terveks tema poja, sest see oli suremas.
48 Siis Jeesus ütles talle: „Te usute mind ainult siis, kui näete tunnustähti ja imetegusid.”
49 Ametimees ütles talle: „Issand, tule alla, enne kui mu laps sureb!”
50 Jeesus ütles talle: „Mine, sinu poeg elab!” Ja inimene uskus sõna,
mis Jeesus talle ütles, ning läks.
51 Aga juba koduteel tulid ta sulased talle vastu teatega, et ta laps elab.
52 Siis ta päris neilt tundi, mil pojal hakkas kergem. Nad ütlesid
talle: „Eile päeval kella ühe ajal lahkus temast palavik.”
53 Nüüd märkas isa, et see oli juhtunud täpselt sel ajal, mil Jeesus oli talle öelnud:
„Sinu poeg elab!” Ja tema uskus, samuti kogu ta pere.

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuspalves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9
9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Tänu Pühale Vaimule, kes on jätkuvalt meiega ning eriti siis, kui meie usk on nõrk ja kahtlused on meie hinge täitmas. Tänu Kristusele, kes jätkuvalt palvetab meie eest ning kelles meil on igavene elu. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse, koguduse liikmete ja vaimulike eest. Täname kõigi eest, kes on toetanud kogudust oma aja, annete või rahaga. Tänu kõigi eest, kes on Kristuses soolaks ja valguseks maailmale. Tänu pühapäevakooli- ja leerilaste eest.

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 12:21
21 Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga!
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 33:20-22
20 Vaata Siionit, meie pidupäevade linna! Su silmad näevad Jeruusalemma, rahulikku paika, liigutamatut telki, mille vaiu ei tõmmata iialgi välja ja mille nööridest ei kista ainsatki katki. 21 Sest seal on Vägev: meiega on Issand nagu laiade jõgede ja vooluste kogumik,
sellel ei kulge sõudelaev ja seda ei ületa võimsaimgi alus. 22 Sest Issand on meie kohtumõistja, Issand on meie käsuandja, Issand on meie kuningas, tema päästab meid.
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Issandalt abi meie kiusatuse tunnil, et Tema ise hoiaks meid ning kingiks usku ja usaldust. Palume usuvõitluses Püha Vaimu lähedalolu ja kinnitust. Hoia meie silme ees igavene elu! Andku Issand meile jaksu toetada kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Marek Alveuse tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse töötegijad ja abilised. Palume sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis, Riias ja Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 1:16-17
16 Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. 17 Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku,
nii nagu on kirjutatud: „Aga õige jääb usust elama.”
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume eriti inimeste eest kes on leinas, ahastuses, mures või kitsikuses. Palvetame sõja lõppemise ja õiglase rahu pärast Ukrainas. Tõstame Jumala ette kõik üksikud või hirmul olevad inimesed, julgustagu kõiki teadmine, et Kristus on abimees ning Tema on iga päev meie juures maailma ajastu otsani. Palvetame Kiriku, kirikuvalitsuse, kõikide piiskoppide, preestrite, diakonite, koguduste juhatuste esimeeste ja koguduste liikmete eest. Õnnistust palume kõikidele kes kirikus töötavad või selle käekäigu eest palvetavad. Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust kõigile kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, praostid, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, Toomkooli, Kaarli kooli, Peetri kooli ja Jakobi kooli ning kõik Eestimaa koolid ja lasteaiad. Õnnistust palume kaplanaatide tööle. Palume, et rõõmusõnum Jeesusest Kristusest võiks edasi kanduda.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 5:43-44
43 Te olete kuulnud, et on öeldud: Armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast! 44 Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad,
Palume, et Issand aitaks meil palvetada ka oma vaenlaste eest. Mitte kuidagi üleolevalt või neile kurja soovides, vaid siira ja armastava südamega, andes keerukad inimsuhted, rasked olukorrad ja inimesed Jumala kätte. Tema ainsana saab muuta meie südameid.