Palveleht 6. – 12. veebruar 2022

Nädala teema – Kahesugune külv

 

Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas üksnes Jumalat.

Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Palve ülistuse osas võib toetuda järgmistele Piibli kirjakohtadele: Psalm 37:1-9
Ära ärritu kurjadest; ära kadesta neid, kes teevad ülekohut,
2sest need niidetakse peagi nagu hein ja nad närtsivad nagu haljas rohi!
3Looda Issanda peale ja tee head, ela oma maal ja pea ustavust!
4Olgu sul rõõm Issandast; siis ta annab sulle, mida su süda kutsub!
5Anna oma tee Issanda hooleks ja looda tema peale; küll ta toimetab kõik hästi!
6Ta toob esile su õiguse nagu valguse ja su õigluse nagu lõuna selguse.
7Ole vait Issanda ees ja oota teda; ära ärritu sellest,

kelle tee õnnestub, ega mehest, kes teeb kavalusi!
8Hoidu meelepahast ja hülga viha, ära ärritu; sellest tuleb vaid paha!
9Sest kurjad hävitatakse; aga kes Issandat ootavad, need pärivad maa.

 

Matteuse evangeelium 13:24-30

24 Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna: „Taevariik on
inimese sarnane, kes külvas oma põllule head seemet.
25 Aga inimeste magades tuli ta vaenlane ja külvas raiheina

nisu sekka ning läks minema.
26 Kui nüüd oras tärkas ja looma hakkas, tuli ka raihein nähtavale.
27 Peremehe sulased astusid ta juurde ja ütlesid talle: „Isand, eks sa külvanud head seemet oma põllule, kust nüüd tuleb sinna raihein?”
28 Tema lausus neile: „See on vihamehe töö.” Siis küsisid sulased temalt: „Kas sa tahad, et me läheme ning selle kokku korjame?”
29 Ei, vastas tema, sest muidu te kisuksite raiheina korjates üles ka nisu.
30 Laske mõlemaid ühtmoodi kasvada lõikuseni ja lõikuse ajal ma ütlen lõikajaile: „Koguge esmalt raihein ja siduge kimpu põletamiseks,

nisu aga pange kokku mu aita!””

 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib toetuda vaikses patutunnistuse palves on: Psalm 32:1

Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud.

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1 Johannese kirjast 1:7j

Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal; Täname, et Jumal sõnaseemne külv inimeste südametesse jätkub. Täname oma kodukoguduse eest, iga koguduse liikme, töötegija  ja vaimuliku eest! Tänu kõikide eest, kes kogudust ja selle vajadusi palvekätel kannavad ning jõu ja nõuga toetavad. Tänu õdede ja vendade eest meie sõpruskogudustes. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                              

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kiri korintlastele 4:5b

Issand toob valguse ette pimedusse varjunud asjad

ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast koloslastele 3:12-17

12 Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega, 13 üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi! 14 Aga üle kõige selle olgu armastus – see on täiuslik side!
15 Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna. Ja olge tänulikud! 16 Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale! 17 Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades!
Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumala lähedalolu leinajatele. Olgu Püha Vaimu julgustav vägi ligi surijatele. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palume õnnistust koguduse lastele ja noortele. Palvetame sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Hesekieli raamat 33:10-16 

10 Ja sina, inimesepoeg, ütle Iisraeli soole: Nõnda te räägite ja ütlete: Meie üleastumised ja patud on meie peal ja nende tõttu me hääbume; kuidas me siis võiksime jääda elama? 11 Ütle neile: Nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jumal, ei ole mul hea meel õela surmast, vaid sellest, et õel pöörduks oma teelt ja jääks ellu. Pöörduge, pöörduge oma kurjadelt teedelt, sest miks peaksite surema, Iisraeli sugu! 12 Ja sina, inimesepoeg, ütle oma rahva lastele: Õige õigus ei päästa teda tema üleastumise päeval, ja õela õelus ei pane teda komistama päeval, kui ta pöördub oma õelusest; õige ei või elada oma õigusest päeval, kui ta pattu teeb. 13 Kui ma ütlen õigele, et ta tõesti jääb elama, tema aga loodab oma õiguse peale ja teeb ülekohut, siis ei peeta meeles ühtegi ta õiget tegu, vaid ta sureb oma ülekohtu pärast, mida ta tegi. 14 Ja kui ma ütlen õelale, et ta peab surema, tema aga pöördub oma patust ja teeb, mis on kohus ja õige – 15 kui see õel annab tagasi pandi, asendab röövitu ja käib elu seaduste järgi ilma ülekohut tegemata -, siis ta jääb tõesti elama, ta ei sure. 16 Ühtegi ta pattu, mis ta on teinud, ei peeta meeles tema vastu: ta on teinud, mis on kohus ja õige, ta jääb tõesti elama.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Tõstame palves Jumala ette need, kes Kristust ja Tema armastust veel ei tunne. Palume, et Jumala sõnaseeme saaks meie kõikide südametesse rikkalikult külvatud, ning et me kannaksime Püha Vaimu töö läbi head vilja igaveseks eluks. Palvetame piiskoppide, preestrite ja diakonite eest. Palume Jumala õnnistust Usuteaduse instituudile, Perekeskusele, Laste ja Noorsootöö Ühendusele, Kristlike Raudteelaste Ühingule, Misjonikeskusele, Konsistooriumile jpt.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ja palverühmade eest Eestis ja mujal maailmas 

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on:

  1. Pauluse kirjast tessalooniklastele 5:17

17palvetage lakkamatult           

Palume Jumalalt ustavust oma palveellu ja õnnistust neile, kes palvetavad ja ka kõigile neile, kelle eest palvetatakse. Palvetame kõikide nende eest, kellede eest ükski inimene ei palveta.