Palveleht 7. – 13. august

Nädala teema: Tõde ja eksitus

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, milledele võib palve ülistusosas toetuda: Psalm 92:5-10;13-14

Sest sina, Issand, oled mind rõõmsaks teinud oma tegudega,
ma hõiskan sinu kätetööde pärast. 6 Kui suured on sinu teod, Issand! Väga sügavad on su mõtted! 7 Sõge inimene ei tunne seda ja alp ei saa sellest aru. 8 Kui õelad lokkavad nagu rohi ja kõik ülekohtutegijad õitsevad, siis on see neile hävituseks igavesti. 9 Aga sina, Issand, oled kõrge igavesti! 10 Sest vaata, su vaenlased, Issand, sest vaata, su vaenlased saavad hukka,
kõik ülekohtutegijad pillutakse laiali. 13 Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil. 14 Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes. 

 

  1. Johannese kiri 4:1-6

1 Armsad, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju valeprohveteid on läinud välja maailma. 2 Te tunnete Jumala Vaimu sellest: iga vaim, kes tunnistab Jeesust Kristust lihasse tulnuna, see on Jumalast, 3 ning ükski vaim, kes seda Jeesust ei tunnista, ei ole Jumalast, vaid see on antikristuse oma, kellest te olete kuulnud, et ta tuleb, ja nüüd ta juba ongi maailmas. 4 Teie, lapsed, olete Jumalast ja olete nad ära võitnud, sest see, kes on teis, on suurem sellest, kes on maailmas. 5 Nemad on maailmast, seepärast nad räägivad nagu maailmgi, ja maailm kuulab neid. 6 Meie oleme Jumalast; kes on Jumala ära tundnud, see kuulab meid. Kes ei ole Jumalast, ei kuula meid. Sellest me tunneme ära tõe vaimu ja eksituse vaimu. 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda: Psalm 32:1

Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on  kinni kaetud.

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1 Johannese kirjast 1:7j

Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse eest, kes on meie elu alus. Tänu, et Kristuse juurde võime alati ja kõigega tulla ja Tema ei tõuks meid kunagi endast ära. Täname rahu ja lootuse eest, mida Jumal saab inimesele anda ka siis kui välised olukorrad jäävad samaks. Täname, et Jumala Püha Vaim aitab meil vahet teha tõel ja eksitusel. Kanname tänumeeles Jumala ette kõik koguduse liikmed ja vaimulikud. Täname kõigi eest, kes kogudust palvekätel kannavad ja majanduslikult toetavad. Tänu ustavate eestpalvetajate eest ning sellegi eest, et meie Jumal on palvete kuulja. Täname, et Kolmainu Jumal tunneb meid nimepidi ning täidab palveid oma armulise tahte kohaselt. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kauni suveaja eest. Tänu kõige eest!

 

                                                                                                                                                  

Aeg eestpalveteks

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 5:8b,9

Käige nagu valguse lapsed – 9 valguse vili on ju igasuguses headuses ja õigluses ja tões.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, abiõpetaja ja töötegijate ning koguduse liikmete eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 5. Moosese raamat 13:1-5

1 Pidage hoolsasti kõike, mida ma teid käsin! Ära lisa sellele midagi juurde ja ära võta sellest midagi ära! 2 Kui su keskel tõuseb prohvet või unenägija ja ta lubab sulle tunnustähe või imeteo, 3 ja see tunnustäht või imetegu sünnib, millest ta sulle rääkis, öeldes: „Käigem teiste jumalate järel, keda sa ei ole tundnud, ja teenigem neid!”, 4 siis ära kuula selle prohveti või selle unenägija sõnu, sest Issand, teie Jumal, katsub teid, et teada saada, kas te armastate Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. 5 Te peate käima Issanda, oma Jumala järel, ja te peate teda kartma, pidama tema käske, kuulama tema häält, teenima teda ja hoidma tema poole!

Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume inimeste eest, kes on jäänud kogudusest kõrvale. Juhtigu Issanda hea ja armuline Vaim nad osadusse Kristusega ning tagasi koguduse keskele. Palume Jumalalt abi inimestele ja ka kogudustele, kel raske majanduslik olukord, andku Issand ise tarkust ja häid lahendusi. Palume Jumalalt tervist, paranemist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Õnnistust palume kõigile, kes reisil. Palume tröösti ja Jumala lähedalolu leinajatele ning Jumala Püha Vaimu ligiolu surijatele nende viimses võitluses. Palvesse kanname koguduse õpetaja Ove Sanderi perega ning abiõpetaja Marek Alveuse perega. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Kosutust palume kõikidele meie töötegijatele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 7:15-23

15 Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seestpidi aga on kiskjad hundid! 16 Te tunnete nad ära nende viljast. Ega viinamarju korjata kibuvitstelt ega viigimarju ohakailt? 17 Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. 18 Hea puu ei või kanda halba vilja ega halb puu kanda head vilja. 19 Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. 20 Küllap te tunnete nad ära nende viljast! 21 Mitte igaüks, kes mulle ütleb: „Issand, Issand!”, ei saa taevariiki; saab vaid see, kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas. 22 Paljud ütlevad mulle tol päeval: „Issand, Issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid?” 23 Ja siis ma tunnistan neile: Ma ei ole teid kunagi tundnud,

minge ära minu juurest, te ülekohtutegijad!

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume eriti nende inimeste eest, kes on ahastuses, kitsikuses või hirmul. Julgustagu kõiki teadmine, et Kristus on iga päev meie juures maailma ajastu otsani. Palvetame Kiriku, piiskoppide, kirikuvalitsuse, kõikide koguduste vaimulike, koguduste juhatuste esimeeste ja juhatuse- ning nõukogu liikmete eest, iga koguduste liikmete eest. Õnnistust palume kõikidele, kes kirikus töötavad ja Kiriku käekäigu eest palvetavad. Kinkigu Issand kosutavat puhkust suvekuudesse ning uut jõudu ja värskust. Palume inimeste eest, kes seatud inimeste teenistusse. Andku Issand neile tarkust, jumalakartust ja armastust. Palume õiglast rahu Ukrainasse ning sõja lõppu. Palume rahu pärast maailmas ning eriti Ukrainas.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ja palverühmade eest Eestis ja mujal maailmas 

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kirjast 15:14-15 

14Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid.15Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime,
siis teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud.

Palume, et Issand aitaks meil palves ära tunda Tema tahtmise.039