Palveleht 7.-13. juuli 2019

 

Nädala teema: Kadunud ja jälle leitud

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Koht/kohad Piiblist: Jesaja raamat 57:15-19

15 Sest nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on püha:
Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult alandlike juures,
et turgutada alandlike vaimu ja elustada rõhutute südameid.
16 Sest mina ei riidle mitte igavesti ega ole jäädavalt vihane,
muidu nõrkeksid mu palge ees nende vaim ja hinged, keda ma ise olen teinud.
17 Tema ahnuse süü pärast ma vihastasin, lõin teda, peitsin enese ja olin vihane,
ent tema käis taganejana omaenese südame teed.
18 Ma olen näinud tema teid, aga ma parandan ja juhatan teda;
ja ma tasun temale troostiga ning pakun ta leinajaile huultevilja.
19 Rahu, rahu kaugel ja lähedal olijale, ütleb Issand, ja ma parandan teda.

Luuka evangeelium 15:1-10

1 Aga kõik tölnerid ja patused lähenesid Jeesusele teda kuulama.
2 Ja variserid ja kirjatundjad nurisesid, öeldes: „Tema võtab vastu
patuseid ja sööb koos nendega!”
3 Siis ta rääkis neile selle tähendamissõna:
4 „Missugune inimene teie seast, kui tal on sada lammast ja ta ühe neist kaotab, ei jäta neid üheksatkümmend üheksat kõrbe ega lähe kadunule järele, kuni ta tema leiab?
5 Ja kui ta on tema leidnud, siis ta võtab tema rõõmuga oma õlgadele
6 ja kutsub koju jõudes kokku sõbrad ja naabrid, öeldes neile:
„Rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud oma kadunud lamba!”
7 Ma ütlen teile, nõnda on taevas ühe meeltparandanud patuse pärast rohkem rõõmu kui üheksakümne üheksa õige pärast, kellele ei ole vaja meeleparandust.
8 Või milline naine, kellel on kümme drahmi ja kui ta ühe drahmi on ära kaotanud, ei läida lampi ega pühi maja ega otsi hoolega, kuni ta selle leiab?
9 Ja kui ta selle on leidnud, kutsub ta kokku sõbrad ja naabrid, öeldes: „Rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud oma drahmi, mille kaotasin!”
10 Nõnda, ma ütlen teile, tõuseb rõõm Jumala inglite ees ühe

patuse pärast, kes meelt parandab.”

Patutunnistus – vaikne palve.        

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda Psalmist 32:1-2

Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud.
2 Õnnis on inimene, kellele Issand pahategu ei arvesta ja kelle vaimus ei ole kavalust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu-ja rahuaja eest Eestimaal. Täname, et meil on armastav Jumal, kes soovib, et kõik inimesed jõuaksid tõe tundmisele ja päriksid igavese elu. Tänu võimaluse eest tulla kirikusse või kuulata jumalateenistusi raadio vahendusel. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Täname kodukoguduse ja iga koguduse liikme eest. Täname iga inimese eest meie sõpruskogudustes ja iga eestpalve eest. Tänu võimaluse eest laulda ja tantsida vabas ja iseseisvas Eestis. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 19:10

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.”

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Peetruse kirjast 5:5-11

5 Nõndasamuti teie, nooremad, alistuge vanematele.

Aga te kõik rüütage end alandlikkusega üksteise vastu,

sest „Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu”.
6 Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal;
7 heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest!
8 Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu

möirgav lõvi, otsides, keda neelata.
9 Tema vastu seiske kindlalt usus, teades, et neidsamu kannatusi on
pandud kogema kogu kristlaskond maailmas.
10 Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse

kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja

toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud.
11 Tema päralt olgu võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.

Palvetame Jumala hoidvatesse ja õnnistavatesse kätesse kõik meie koguduse liikmed. Õnnistust palume koguduse vaimulikele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule ning igale koguduse liikmele. Palume, et meil oleks, millega toetada kaasinimest ja ka kogudust. Palume tervist kõigile, kes seda vajavad. Aidaku Issand, et haigused, kannatused ja katsumused võiksid tuua meid Temale lähemale. Hoia palun inimesi, kes on reisil. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma ning usku, et jääv kodu on taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Toivo Treibluti  eest. Palume õnnistust koguduse juhatuse esimehele Meelis Pirnile ja aseesimehele ning Andra Indriksonile ja nende peredele. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere. Palvesse tõstame koguduse organist – koorijuhi Imbi Laasi ja tema pere. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 32:1-2,5-8

Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud. 
2 Õnnis on inimene, kellele Issand pahategu ei arvesta ja kelle vaimus ei ole kavalust.
5 Oma patu ma andsin sulle teada ja oma pahategu ma ei katnud kinni;
ma ütlesin: „Ma tunnistan Issandale oma üleastumised.”

Siis andsid sina mu patu süüteo andeks. Sela.
 6 Sellepärast palugu sind kõik vagad sel ajal, kui sa oled leitav;
tõepoolest, suurte vete tulv ei ulatu nende ligi. 
7 Sina oled mulle peidupaigaks, sa hoiad mind õnnetuse eest;
sa ümbritsed mind pääsemise hõiskamisega. Sela.
 8 Sina ütled: „Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia,
ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides.” 

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Õnnistatud suvepuhkust ja kosutust palume kõikidele inimestele, kes töötavad erinevates kirikuga seotud asutustes ja organisatsioonides. Palume armu inimestele sõjakolletes. Palume rahu maailma kõikidesse rahututesse paikadesse ning Kristuse rahu inimeste rahututesse südametesse.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja 65:24

24Enne kui nad hüüavad, vastan mina; kui nad alles räägivad, olen mina kuulnud.        

Palume, et Issand ise aitaks meid Teda usaldada.