Palveleht. 8.-14. jaanuar 2017

Nädala teema: Ristimise and

Kiitus/ülistus – aeg kiita ja ülistada Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 89:19-22; 27-30
19 Sest Issanda hoolel on meie kilp, ja Iisraeli Püha hoolel on meie kuningas.
20 Kord sa rääkisid nägemuses oma vagadega ning ütlesid:
“Ma olen pannud abi sangari kätte, ma olen valitu suureks tõstnud rahva hulgast.
21 Ma olen leidnud Taaveti, oma sulase, oma püha õliga olen ma tema võidnud.
22 Teda toetab mu käsi kõvasti ja mu käsivars tugevdab teda.
28 Ent mina teen ta esmasündinuks ning kõige kõrgemaks kuningaks üle ilmamaa.
29 Ma hoian oma helduse temale igavesti ja mu leping temaga jääb püsima.
30 Ma sean tema soo igaveseks ja tema aujärje nii kauaks kui taeva päevad.

Jesaja raamat 61:1-3
1 Issanda Jumala Vaim on minu peal, sest Issand on mind võidnud; ta on mind läkitanud
viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi,
2 kuulutama Issanda meelepärast aastat ja meie Jumala kättemaksu päeva, trööstima kõiki leinajaid,
3 andma Siioni leinajaile laubaehte tuha asemel, rõõmuõli leinarüü asemel, ülistusrüü kustuva vaimu asemel, et neid nimetataks „Õigluse tammedeks”, „Issanda istanduseks”,
millega ta ennast ehib.

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt vaiksele palvele./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

/Pärast vaikset palvet võib lugeda/: 1. Johannese kirjast 1:9
9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Täname armu- ja rahuaja eest. Tänu ristimise anni eest. Täname Jumalat looja ja elu alalhoidjana. Täname Jeesust päästja ja igavese elu toojana. Täname Püha Vaimu usu tooja ja elu pühitsejana. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Täname sõpruskoguduste eestpalvete eest. Täname Kolmainu Jumalat kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kiri roomlastele 8:14
14 Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 1:29-34
29 Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja
ütles: „Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu.
30 Tema ongi see, kelle kohta ma ütlesin: Pärast mind tuleb mees,
kes on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina.
31 Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid ma olen tulnud ristima veega selleks, et tema saaks avalikuks Iisraelile.”
32 Ja Johannes tunnistas: „Ma nägin Vaimu tuvina taevast laskuvat ja tema peale jäävat.
33 Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid see, kes minu läkitas veega
ristima, tema ütles mulle: Kelle peale sa näed Vaimu laskuvat ja
tema peale jäävat, see ongi, kes ristib Püha Vaimuga.
34 Ja ma olen näinud ja tunnistanud, et seesama on Jumala Poeg.”
Palvesoovid: palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aita meid, et selgi aastal paneksime kõik oma usu ja lootuse Issanda peale. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ning tema pere. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteborgis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Apostlite teod 8:26-40
26 Issanda ingel rääkis aga Filippusele: „Tõuse ja mine lõuna poole seda teed, mis läheb Jeruusalemmast alla Gaza poole! See on tühermaa.”
27 Ja Filippus tõusis ning läks. Ja vaata, üks Etioopia eunuhh, etiooplaste kuninganna kandake võimukandja, kes valitses kogu ta varanduse üle, oli tulnud Jeruusalemma Jumalat kummardama
28 ning oli tagasi pöördumas ja istus oma tõllas ning luges prohvet Jesaja raamatut.
29 Ja Vaim ütles Filippusele: „Mine ja ligine sellele tõllale!”
30 Filippus jooksis tõlla juurde ja kuulis teda lugevat prohvet Jesaja raamatut ning küsis: „Kas sa ka aru saad, mida sa loed?”
31 Tema vastas: „Kuidas ma võin aru saada, kui keegi mind ei juhata?” Ja ta palus Filippust astuda üles ja istuda enese kõrvale.
32 Ja kirjakoht, mida ta luges, oli see: „Tema on kui lammas viidud tappa ja otsekui tall on hääletu oma niitja ees, nõnda ei ava ka tema oma suud.
33 Tema alandamisega on tema õigus ära võetud. Kes jõuab tema suguvõsast jutustada?
Sest ta elu võetakse ära maa pealt.”
34 Ja eunuhh hakkas rääkima ning ütles Filippusele: „Ma palun sind, kelle kohta prohvet seda ütleb? Kas enese või kellegi teise kohta?”
35 Aga Filippus avas oma suu ja sellest kirjakohast lähtudes kuulutas talle evangeeliumi Jeesusest.
36 Aga kui nad teed mööda edasi läksid, jõudsid nad ühe vee äärde. Ja eunuhh lausus: „Ennäe, vesi! Mis takistab, et mind ei võiks ristida?”
37 [Aga Filippus ütles: „Kui sa usud kogu südamest, siis on see võimalik.” Ta vastas ja ütles: „Ma usun, et Jeesus Kristus on Jumala Poeg!”]
38 Ja ta käskis tõlla peatada ja nad mõlemad, Filippus ja eunuhh, astusid vette, ja Filippus ristis tema.
39 Aga kui nad veest välja tulid, haaras Issanda Vaim Filippuse, ja eunuhh ei näinud teda enam. Kuid ta läks oma teed edasi rõõmuga.
40 Aga Filippus leiti Asdodist, ja ta kuulutas mööda maad käies evangeeliumi kõigile linnadele, kuni ta jõudis Kaisareasse.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, preestrid, diakonid ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:
Pauluse 1. kirjast tessalooniklastele 5:18
18tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!
Palume enestele tänulikku meelt!