Palveleht. 8. – 14. mai 2016

Nädala teema: Püha Vaimu ootus

Kiitus/ülistus – aeg kiita/ülistada Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Koht/kohad Piiblist: Psalm 27:1-3, 7-9

1 Issand on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma?
Issand on mu elu võimas kaitse, kelle ees ma peaksin värisema?

2 ui kurjategijad tulevad mu kallalemu liha sööma,
mu rõhujad ja mu vaenlased, siis nad komistavad ja kukuvad.
3 Kui sõjavägi seab leeri mu vastu,ei karda mu süda;
kui sõda puhkeb mu vastu, selleski ma loodan tema peale.

7Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle!
8Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb: “Otsige mu palet!” Siis ma otsin, Issand, sinu palet.
9Ära peida oma palet minu eest, ära tõuka enesest vihas oma sulast! Sina olid mu abi, ära lükka mind ära, ja ära hülga mind, mu pääste Jumal!

Johannese evangeelium 15:26-16:4

26 Kui tuleb Lohutaja, kelle ma teile Isa juurest saadan, Tõe
Vaim, kes lähtub Isast, siis tema tunnistab minust.
27 Ja teiegi tunnistate, sest te olete olnud minuga algusest peale.

1 Seda ma olen rääkinud teile, et te ei komistaks.
2 Nad heidavad teid kogudusest välja. Jah, tuleb tund, mil igaüks,
kes teid tapab, arvab end Jumalale teenet osutavat.
3 Ja seda nad teevad, sest nad ei ole ära tundnud ei Isa ega mind.
4 Kuid seda olen ma teile rääkinud, et kui see tund tuleb, siis tuleks teile meelde, et mina olen seda teile öelnud. Seda ma ei ole öelnud teile kohe alguses, sest ma olin koos teiega.

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51:3

3 Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistust võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname jätkuvalt armu-ja rahuaja eest Maarjamaal. Täname, et Kristus on meiega ning jääb meie juurde igavesti. Täname emade, vanaemade, kasuemade, ristiemade ja tulevaste emade eest ning meie vaimuliku ema – Kiriku eest. Südamest tänu iga koguduseliikme, kaastöölise ja vaimuliku eest. Suur tänu pühapäevakooliaasta eest, iga lapse eest, pühapäevakooli õpetaja eest ning iga perekonna eest. Täname kõigi nende inimeste eest, kes korraldasid piibliõppesarja „Tähendus Sõnade taga“ toimumist meie kirikus ning nendegi eest, kes sellest osa võtsid. Täname meie sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve aeg

Eestpalved pere ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 12:32

32Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde.”

Palvesse kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 8:12-17
12 Niisiis, vennad, et me oleme küll võlglased,
kuid mitte oma loomusele, et peaksime loomuse järgi elama.
13 Sest kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete; kui te aga Vaimu abil ihu teod suretate, siis te elate.
14 Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.
15 Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle
kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: „Abba! Isa!”
16Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed.
17 Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad; ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse.
Palume Jumala õnnistust emadele, vanaemadele, ristiemadele, kasuemadele, tulevastele emadele ning meie vaimulikule emale – Kirikule. Palume Jumala ligiolu koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumala kätte kõik koguduses toimuva, et see oleks Temast, Tema läbi ja Tema poole. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame, et Kristus ise hoiaks meie silme ees igavese elu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ja aseesimehe Meelis Pirni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palume meie koguduse leerilaste eest. Palvesse kanname pühapäevakooli lapsed ja õpetajad, et kõik kes selle ettevõtmisega seotud leiaksid kosutust ja uut jõudu Issandas. Eestpalvesse kanname planeeritava pühapäevakooli perelaagri Lüganusel 25.-27.08. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteborgis, Destinis ning Ilumäel. Palume õnnistust igal pühapäeval Nõmme Rahu kirikus kell 10.30 toimuvale jumalateenistusele ja igal laupäeval kell 18.00 Lunastaja kirikus toimuvale õhtupalvusele ning kõikidele ettevõtmistele meie koguduse keskel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 44:1-5

1 Nüüd aga kuule, Jaakob, mu sulane, ja Iisrael, mu valitu!
2 Nõnda ütleb Issand, sinu Looja, emaihus valmistaja, sinu aitaja:
Ära karda, mu sulane Jaakob, ja Jesurun, mu valitu!
3 Sest ma valan janusele vett ja kuivale voogusid;
ma valan sinu soo peale oma Vaimu ja su järglaste peale oma õnnistuse,
4 et nad võrsuksid kui roogude vahel, otsekui remmelgad veeojade ääres.
5Üks ütleb: „Mina kuulun Issandale”, teine nimetab ennast Jaakobi nimega,
kolmas kirjutab oma käe peale: „Issanda oma” ja võtab enesele aunimeks Iisrael.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes seatud rahva teenistusse. Palvetame piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõigi vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi üliõpilased, õppejõud ja töötajad, koolilapsed ja kooliõpetajad, lasteaialapsed ja kasvatajad, kaplanaadid ning kaplanid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kiriku Varahalduse, Kristliku Raudteelaste Ühingu jt. Palume õnnistust orbudele ja pastorite peredele Sambias ning Sambia Sõpradele, kes vahendavad Eestist abi Sambia abivajajateni. Õnnistagu Issand igat rõõmsat andjat.

 

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 27:7

7 Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle!

Palvesoovid: palume, et Issand Jeesus Kristus ise tugevdaks meie usku ning täidaks meid usaldusega palve jõusse. Palume sedagi, et meil jätkuvalt oleks tahet ja jõudu palvetada. Aidaku Issand meid usaldada Jumalat piiritult, paludes Tema tahte sündimist ning tänada viimselt kõige eest.