Palveleht 8. -14. mai 2022

Nädala teema: Jumala rahva koduigatsus

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, mille võib võtta ülistuspalve aluses: Psalm 66:1-9

Hõisake Jumalale, kõik ilmamaa! 2 Ülistage mängides tema nime au, andke temale au ja kiitust! 3 Öelge Jumalale: Kui kardetavad on sinu teod! Su suure väe pärast teesklevad su vaenlased su ees, 4 kõik ilmamaa kummardab sind ja mängib sulle kiitust, ta mängib kiitust su nimele. Sela.Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. 6 Tema muudab mere kuivaks maaks; jalgsi minnakse läbi jõe; rõõmutsegem siis temast! 7 Tema valitseb oma vägevuses igavesti, ta silmad on valvel paganarahvaste üle; kangekaelsed ärgu tõstku endid kõrgeks! Sela.Tänage, rahvad, meie Jumalat, kostku valjusti tema kiitus! 9 Tema paneb elama meie hinge ega lase meie jalgu kõikuda.

Jesaja raamat 40:26-31

26 Tõstke oma silmad ja vaadake kõrgusse: kes on loonud need seal? Tema, kes nende väe viib välja täiearvuliselt, kes nimetab neid kõiki nimepidi. Tema suure väe ja võimsa jõu tõttu ei puudu neist ainsatki. 27 Mispärast ütled sina, Jaakob, ja räägid sina, Iisrael: „Minu tee on varjul Issanda eest ja mu õigus läheb mööda mu Jumalast?” 28 Kas sa ei tea? Kas sa ei ole kuulnud? Igavene Jumal, Issand, on maailma äärte Looja; tema ei väsi ega tüdi, tema mõistus on uurimatu. 29 Tema annab rammetule rammu ja jõuetule jõudu. 30 Poisidki väsivad ja tüdivad, noored mehed komistavad ja kukuvad, 31 aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi.

 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, 

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistus palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse ees, kes juhib meid ning kelle läbi jõuame igavesse ellu. Täname emade, vanaemade, vanavanaemade, kasuemade, asendusemade ja vaimulike emade ning tulevaste emade eest! Tänu jumalateenistuste ning pühapäevaste Pereraadio ülekannete eest. Aitäh sõpruskoguduste eest. Tänu leerilaste eest. Täname kõikide pühapäevakooli laste ning õpetajate eest. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2. Pauluse kirjast korintlastele 5:17

17Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud!

Palvesse kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 16:16-23

16 Veel pisut aega, ja te ei näe mind enam, ja taas pisut aega, ja te näete mind jälle.” 17 Siis mõned ta jüngrid ütlesid üksteisele: „Mis see on, mida ta meile ütleb: „Veel pisut aega, ja te ei näe mind enam, ja taas pisut aega, ja te näete mind jälle!” ning „Ma lähen Isa juurde!”?”
18 Nad ütlesid siis: „Mis see on, mida ta ütleb: „Veel pisut aega”? Me ei tea, mida ta räägib.” 19 Jeesus märkas, et nad tahtsid temalt midagi küsida, ja ütles neile: „Te arutate omavahel seda, et ma ütlesin: „Veel pisut aega, ja te ei näe mind, ja taas pisut aega, ja te näete mind jälle.” 20 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, teie nutate ja kaeblete, aga maailm on rõõmus. Teid kurvastatakse, kuid teie kurbus muutub rõõmuks. 21 Kui naine toob last ilmale, siis ta on murelik, sest tema tund on kätte jõudnud. Aga kui ta lapse on sünnitanud, ei tuleta ta enam oma vaeva meelde rõõmu pärast, et inimene on sündinud maailma. 22 Nüüd on teilgi muretsemist, aga kui ma näen teid jälle, on teie süda rõõmus ja keegi ei võta teie rõõmu teilt ära. 23 Ja sel päeval ei küsi te minult enam midagi. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute Isalt, seda ta annab teile minu nimel.

Palume Jumala õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palvesse kanname emad, vanaemade, vanavanaemad, kasuemad, asendusemad ja vaimulikud emad ning tulevased emad. Palvetame meie koguduse perede eest ning palume Jumalalt neisse usku, lootust ja armastust. Palume, et Issand ise kinnitaks meie kõigi usku Kristusesse, kes on ainus tee igavesse ellu. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Õnnistust palume leerilastele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ning Ilumäel. Palume Jumala õnnistust Nõmme Rahu koguduse 100. sünnipäeva ettevalmistamisele ja heale kordaminekule.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri 13:12-16

12 Seepärast ka Jeesus, et enese vere läbi pühitseda rahvast, on kannatanud väljaspool väravat. 13 Mingem siis tema juurde väljapoole leeri, kandes tema teotust. 14 Sest meil pole siin jäädavat linna, vaid me taotleme tulevast. 15 Viigem siis tema kaudu alati Jumalale kiitusohvrit, see tähendab tema nime tunnistajate huulte vilja. 16 Ärge unustage teha head ja pidada osadust, sest sellistest ohvritest on Jumalal hea meel!
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame piiskoppide, preestrite, diakonite ning iga koguduse liikme eest. Palvetame inimeste eest, kes on haiged. Kinkigu Issand tervist, hingerahu ja lootust ning hoia meie kõigi silme ees alati igavene elu. Ole, Issand, kõikide leskedega. Kingi neile jõudu ja elutahet ülalt. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Diakooniatalituse, Kristlike Raudteelaste Ühingu jt. kiriku asutused.

 

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse 1. kirjast efeslastele 6:18

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

Palume Jumala õnnistust igale palvetajale, püsivat palvemeelt ja rohket tänu!