Palveleht 8.-14. märts 2015

Nädala teema: Jeesus – kurjuse võimu võitja

Kiitus/ülistus – Kiidame Jumalat selle eest, kes Ta on.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Koht/kohad Piiblist: Psalm 25:11-20

11Oma nime pärast, Issand, anna andeks mu süütegu, sest see on suur! 12Kes iganes kardab Issandat, seda ta õpetab teele, mis tuleb valida. 13Selle hing viibib heas põlves ja ta sugu pärib maa.14Issanda osadus on neil, kes teda kardavad, ja ta annab neile teada oma lepingu. 15Mu silmad on alati Issanda poole, sest tema tõmbab mu jalad võrgust välja.
16Pöördu mu poole ja ole mulle armuline, sest ma olen üksildane ja vilets! 17Ahastused täidavad mu südame; tõmba mind välja mu kitsikustest! 18Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud! 19Vaata mu vaenlasi, sest neid on palju, ja vägivaldset vihavaenu, millega nad mind vihkavad! 20Hoia mu hinge ja kisu mind välja; ärgu ma jäägu häbisse, sest ma otsin pelgupaika sinu juures!

Johannese evangeelium 8:46-59

46Kes teist saab tõestada mul ühegi patu olevat? Kui ma räägin tõtt, miks te siis ei usu mind? 47Kes on Jumalast, see kuuleb Jumala sõnu. Teie ei kuule selle pärast, et teie ei ole Jumalast.” 48Juudid kostsid talle: “Eks meil ole õigus, kui me ütleme, et  sina oled samaarlane ja et sinus on kuri vaim?” 49Jeesus vastas: “Minus ei ole kuri vaim, vaid ma austan oma Isa, teie aga teotate mind. 50Aga mina ei taotle tunnustust iseendale. On üks, kes on uurija ja kohtunik. 51Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui keegi paneb tallele mu sõnad, siis ta ei näe surma iialgi!” 52Juudid ütlesid talle: “Nüüd on selge, et sinus on kuri vaim.Aabraham on surnud ja prohvetid on surnud, ent sina ütled: Kui keegi paneb tallele mu sõnad, siis ta ei maitse surma iialgi. 53Kas sina oled suurem kui meie isa Aabraham, kes on surnud? Ja prohvetid on samuti surnud. Kelleks sina ennast pead?” 54Jeesus vastas: “Kui ma ülistaksin iseennast, siis ei oleks mu ülistus mitte midagi. See, kes mind ülistab, on mu Isa, kellest teie ütlete: “Ta on meie Jumal.” 55Teie küll ei tunne teda, aga mina tunnen. Ja kui mina ütleksin, et ma teda ei tunne, siis ma oleksin teiesarnane valetaja. Kuid mina tunnen teda ja panen tallele tema sõna. 56Teie isa Aabraham tundis suurt rõõmu sellest, et ta saab näha minu päeva, ja ta nägi seda ja rõõmustas.” 57Nüüd ütlesid juudid temale: “Sina ei ole veel viiekümneaastanegi ja tahad olla näinud Aabrahami?” 58Jeesus ütles neile: “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, enne kui Aabraham sündis, olen mina.” 59Nüüd nad võtsid kive, et teda nendega surnuks visata. Aga Jeesus peitis enese ära ja lahkus pühakojast.

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale/

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51: 3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname armu-ja rahuaja eest meie maal. Tänu Kristuse eest, kes on võitnud kurjuse võimu. Tänu iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest. Aitäh sõprade ja sõpruskoguduste eest. Tänu Jumalale kõige eest!

Eestpalve aeg

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1 Johannese kiri 5:18-20

18 Me teame, et ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu, sest Jumalast sünnitatu hoiab ennast ja kuri ei puuduta teda. 19 Me teame, et meie oleme Jumalast ja et terve maailm on kurja käes. 20 Aga me teame, et Jumala Poeg on tulnud ja andnud meile mõistmise,et me tunneksime ära Tõelise. Ja meie oleme Tõelises,tema Pojas Jeesuses Kristuses. Seesama on tõeline Jumal ja igavene elu.

Palvetame pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 9:62

“Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!”

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt ustavust ja armu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoidku Kristus ise meie silme ees igavene elu. Palume reisil olevaid inimesed Issanda kätte. Palume tröösti leinajatele. Palume, et Issand kinnitaks ja oleks lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvekätele kanname koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ning tema pere ning abiesimehe Meelis Pirni ja tema pere. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palume õnnistust 22. märtsil algavale leerikursusele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteburgis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jeremia raamat 7:23-26

23vaid ma andsin neile selle käsu, öeldes: Kuulake mu häält, siis ma olen teie Jumal ja teie olete minu rahvas; ja käige kõigiti seda teed, mida ma teid käsin, et teil oleks hea põli!
24Aga nemad ei kuulanud ega pööranud kõrva, vaid käisid oma nõu järgi oma kurja südame paadumuses, ja nad läksid tagasi, aga mitte edasi. 25Alates sellest päevast, kui teie vanemad lahkusid Egiptusemaalt, kuni tänapäevani olen ma läkitanud teie juurde kõik oma sulased prohvetid – läkitanud päevast päeva -, 26aga teie ei kuulanud mind ega pööranud kõrva, vaid jäite kangekaelseiks; te tegite rohkem paha kui teie vanemad.

Palvesse kanname Eestimaa ja siin elavad inimesed. Veel kanname palvesse presidendi, uue riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame piiskoppide, kirikuvalitsuse, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Kanname palvesse Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku, Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kirikumuusika Liidu jt. meie kiriku organisatsioonid.

Palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2

2Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!

Palume Jumala õnnistust kõigile palvetajale, rohket usku ja püsivust.