Palveleht 9. – 15. aprill 2023 Nädala teema: Kristus on surnuist üles tõusnud

Nädala teema: Kristus on surnuist üles tõusnud

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, milledele ülistusosas toetuda: Psalm 118:15-24

15Hõiske- ja päästehääl kostab õigete telkidest: “Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid!
16Issanda parem käsi on tõusnud kõrgele, Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid!” 17Ei ma sure, vaid jään elama, ja jutustan Issanda tegusid. 18Issand karistas mind rängasti, aga ta ei andnud mind surmale. 19Avage mulle õiguse väravad! Ma lähen neist sisse ja tänan Issandat. 20See on Issanda värav. Õiged lähevad sealt sisse. 21Ma tänan sind, et sa mulle vastasid ning tulid mulle päästjaks! 22Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakiviks. 23Issanda käest on see tulnud, see on imeasi meie silmis. 24See on päev, mille Issand on teinud: ilutsegem ja rõõmutsegem temast!

 

Johannese ilmutus 1:18

Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed.

 

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale/

Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: Psalm 103:2-3

Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu!
Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat / Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname Kristuse ristisurma ja ülestõusmise eest. Täname, et Kristuses on meiega ning meil on Temas igavene elu. Tänu, et võime kõigega tulla Jumala ette ning teada, et Tema kuuleb meie palveid ning aitab omal ajal. Täname võimaluste eest saada osa Jumala Sõnast ja Pühadest Sakramentidest. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu rahu ja armuaja eest Maarjamaal.

 

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Hoosea 6:1-3

1 Tulge, pöördugem Issanda poole, sest tema on meid murdnud ja tema parandab meid; tema on meid löönud ja tema seob meid! 2 Tema teeb meid elavaks kahe päevaga, kolmandal päeval aitab ta meid üles ja me võime elada tema palge ees. 3Tundkem siis, püüdkem tunda Issandat: ta tuleb nagu ilus koidupuna; ta tuleb meile nagu vihm, otsekui kevadine vihm, mis niisutab maad.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 28:1-8

1 Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama. 2 Ja ennäe, sündis suur maavärisemine, sest Issanda ingel, laskudes taevast, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. 3 Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi. 4 Aga hirmust tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud. 5 Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles: „Teie ärge kartke! Ma tean, et te otsite ristilöödud Jeesust. 6 Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles. Tulge, vaadake paika, kus ta magas! 7 Ja minge kiiresti, öelge tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnuist! Ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse, seal te saate teda näha. Vaata, ma olen seda teile öelnud.” 8 Ja hauakambri juurest kiiresti kartuse ja suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele.
Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et Kristuse ülestõusmise tähendus, igavese elu reaalsus, võiks jõuda Kristuse ülestõusmispühadel meist igaüheni. Palume tervist kõigile, kes seda vajavad. Õnnista Jumala Sõna kuulutamist ja kuulamist. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma, kingi kindlat usku igavesse ellu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast korintlastele 15:6-8

6 Teie kiitlemine ei ole hea. Kas te ei tea, et pisut haputaignat teeb kogu taigna hapuks?
7 Puhastage end vanast haputaignast, et te oleksite uus taigen, nõnda nagu te oletegi hapnemata leivad; sest ka meie paasatall Jeesus Kristus on tapetud. 8 Pidagem siis pühi kasinuse ja tõe hapnemata leivaga, mitte vana haputaignaga, halbuse ja kurjuse haputaignaga.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Issanda hoolele kõik arstid, õed, sanitarid jt Palvetame inimeste eest, kes on nendel pühadel hooldekodudes või kodudes jm. ning on takistatud tulema kogudusse. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim neid rõõmustamas ja kinnitamas ja tervendamas. Palume õnnistust presidendile, vabariigi valitsuse liikmed, riigikogu liikmed, Nõmme linnaosavanema ning kõigile, kes rahva teenistuses. Õnnistust ja armu palume piiskoppidele, kirikuvalitsusele, Tallinna praostile ja kõikidele vaimulikele ning igale koguduse liikmele. Palume õnnistust leeri- ja pühapäevakoolilastele. Aita, Issand, meid üksteist märgata, toetada ning julgustada ja kinnitada.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

Pauluse kirjast kolosslastele 4:2 

2Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!

Palume püsivust meie palveellu ning õnnistust igale palvetavale inimesele!

 

Meie Isa, kes Sa oled taevas! Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.