Palveleht. 9. – 15. juuli 2017

Nädala teema: Halastage!

Kiitus/ülistus

Selles palveosas ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Koht/kohad Piiblist: Psalm 13:2-6

2 Kui kaua sa, Issand, unustad mind hoopis, kui kaua sa peidad oma palet mu eest? 3 Kui kaua ma pean muret tundma oma hinges  ja kandma kurbust päevast päeva oma südames? Kui kaua saab mu vaenlane suurustada mu vastu? 4 Vaata ometi! Vasta mulle, Issand, mu Jumal! Tee selgeks mu silmad, et ma ei uinuks surmale, 5 et mu vaenlane ei ütleks: “Ma sain võimust ta üle!” ja mu vastased ei ilutseks, sellepärast et ma kõigun. 6 Kuid mina loodan sinu helduse peale, mu süda ilutseb sinu päästest. Ma tahan laulda Issandale, et ta mulle on head teinud.

Johannese evangeelium 8:2-11

2 Kuid koidu ajal tuli ta tagasi pühakotta ning kogu rahvas tuli tema juurde ning ta istus ja õpetas neid. 3 Aga kirjatundjad ja variserid tõid abielurikkumiselt tabatud naise, panid ta keskele seisma 4 ja ütlesid Jeesusele: “Õpetaja, see naine tabati abielurikkumiselt. Mooses on Seaduses käskinud niisugused kividega surnuks visata. Mida nüüd sina ütled?” 6 Aga seda nad ütlesid teda proovile pannes, et nad saaksid teda süüdistada. Jeesus kummardus ja kirjutas sõrmega maa peale. 7 Aga kui nad küsides peale käisid, ajas Jeesus enese sirgu ja ütles neile: “Kes teie seast ei ole pattu teinud, visaku teda esimesena kiviga!” 8 Ja ta kummardus jälle ja kirjutas maa peale. 9 Ja seda kuuldes lahkusid nad üksteise järel, vanematest alates, jäid üksnes tema ja keskel seisev naine. 10 Jeesus ajas enese sirgu ja ütles talle: “Naine, kus nad on? Kas keegi ei ole sind surma mõistnud?” 11 Tema ütles: “Ei keegi, Issand!” Aga Jeesus ütles: “Ega minagi mõista sind surma. Mine, ja nüüdsest peale ära enam tee pattu!”

Patutunnistus

Vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3

3 Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset patukahetsuspalvet võib lausuda: 1. Johannese 1:7

9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve

Aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname, et meil on halastav ja andeksandev Jumal. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Täname oma kodukoguduse ja ustavate koguduse liikmete eest. Tänu Rahukirikus toimuva remondi eest ning inimeste eest, kes selle on võimalikuks teinud ning nende eest, kes otseselt remondigi seotud. Tänu olgu kõige eest!

Eestpalve aeg

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast galaatlastele 6:2

2 Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast galaatlastele 6:2

2 Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust.

Palume Jumala halastust ja hoidmist igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aita mõista, et oleme patused ning vajame Tema halastust. Palume Jumala õnnistust, et me suudaksime toetada nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et meile elus osaks saavad kannatused, katsumused või haigused, võiksid tulla meile imeliselt kasuks ning tuua Kristusele lähemale. Ole ligi ning hoia reisil olevaid inimesi. Palume Jumalalt tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvesse tõstame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palume kosutavat suvepuhkust kõigile. Palves hoiame Rahukiriku remondi. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kiri roomlastele 2:1-11

1 Seepärast, oh kohut mõistev inimene, ole sa kes tahes: sa ei saa ennast vabandada, sest milles sa teise üle kohut mõistad, selles mõistad sa süüdi iseenese! Sina, kes sa mõistad kohut, teed ju sedasama! 2 Ent me teame, et Jumal mõistab tõtt mööda kohut nende üle,kes niisuguseid asju teevad. 3 Sina aga, oh inimene, kes sa kohut mõistad nende üle, kes niisuguseid asju teevad, ja teed ise sedasama – kas sa arvad, et pääsed Jumala kohtuotsusest? 4 Või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse ega saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama? 5 Sa talletad endale viha oma kanguse ja pöördumata südamega Jumala viha ja õiglase kohtumõistmise ilmumise päevaks, 6 kes tasub igaühele tema tegude järgi: 7 igavest elu küll neile, kes püsiva heategemise kaudu taotlevad kirkust ja au ja kadumatust, 8 ent viha ja raevu neile, kes on isemeelsed ja tõele sõnakuulmatud, aga kuulekad ülekohtule. 9 Ahistus ja kitsikus tuleb igale inimhingele, kes teeb kurja, juudile esmalt ja siis kreeklasele, 10 aga kirkus, au ja rahu igaühele, kes teeb head, juudile esmalt ja siis kreeklasele. 11 Sest Jumala juures pole erapoolikust.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume, et Kristus halastaks jätkuvalt meist igaühe peale. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palvesse kanname kristliku kasvatuse ja vaimuliku hariduse andmise meie kodudes, koolides ja kõrgkoolides.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri 4:16

16 Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!

Palvetame, et Jumala Püha Vaim julgustaks ja juhataks meid palvele!