Tartu Rahu

Tartu_rahu_tiitelleht

„Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks.“ Mt 5:9

Nõmme Rahu kogudusele on alati olnud tähtis ülalviidatud Jumala Sõna rahutegijatest, keda Issand Jeesus Kristus kiidab õndsaks ja nimetab Jumala lasteks. Paljud inimesed, kes on külastanud meie kirikut, on kogenud siin erilist rahu – midagi sellist, mida ainult Jumal saab anda. Nii mitmedki neist on öelnud, et just siin kogetud rahu on neid ikka ja jälle meie kirikusse tagasi toonud. Püüame Rahukoguduse liikmetena kanda seda rahu oma südames viisil, et see rahu võiks olla rõõmustuseks ja õnnistuseks kõigile, kellega Jumal meid kokku juhatab.

Aastal 1924, kui kirik sai Rahu kiriku nime, lähtuti rahu vaimulikust tähendustest ja kristlaste ülesandest olla rahu ja lepituse teenistuses. Samas oli kirikule nime leidmisel väga oluliseks põhjenduseks – toona vaid mõne aasta eest sõlmitud  –  rahuleping Eesti ja Venemaa vahel, mida president Lennart Meri nimetas täie õigustusega „Eesti Vabariigi sünnitunnistuseks.“ Tõepoolest, Tartu Rahulepinguga lõppes vabadussõda ning vastrajatud riik leidis enda iseseisvusele rahvusvahelise tunnustuse.

Jaan Poska kirjutab alla ajaloolisele dokumendile

Jaan Poska kirjutab alla ajaloolisele dokumendile

Iga aasta küünlapäeval, Tartu Rahu aastapäeval kogunetakse Nõmme Rahu kirikusse, et meenutada neid kaugeid sündmusi ning mälestada kõiki, kes erinevatel aegadel on andnud elu Eesti elu ja tuleviku eest. Samuti oleme palunud meie maa ja rahva Jumala kätele ning rahu ja lepituse eest kogu maailmas. Tartu Rahu mälestuspalvuste traditsiooni algatamisel on märkimisväärseid teeneid legendaarsel nõmmekal Elvi Birkil.

Nõmme kirikule Nõmme Rahu kiriku nime andmisest kirjutab Marge Pikner oma Nõmme Rahu koguduse ajaloos –

14. veebruaril 1924, so. kiriku eestseisuse järjekordsel nõupidamisel, kerkib jällegi päevakorda kiriku nime küsimus…Kõige enam kaalutakse selliseid nime variante nagu „Nõmme Rahu Ev. Luteriusu Kirik“, „Vabaduse Kirik Nõmmel“, „Koidu Kirik Nõmmel.“ Varem välja pakutud „Jakobi Kirik“ ja „Mäe Kirik“ jäävad seekord hoopis kõrvale…

Pärast pikka arutelu leiab eestseisus, et kõige kohasem nimetus on „Nõmme Rahu Kirik.“ Oma lõplikku otsust motiveerib juhtkond järgmiselt: „1. Kristus tuli rahu tooma, kirik aga peab Tema algatatud tööd jätkama. Seega tahab kirik kuulutada rahu Jumalas – Jeesuse Kristuse läbi. 2. Kirik tahab kõigiti kaasa aidata, et valitseks rahu ja leplikkus rahvaste, riikide ja uskkondade vahel. 3. Nõmme kirik tahab olla Tartu Rahuleping sõlmimise mälestuskirik.“…

30. märtsil 1924 toimub Nõmme Ev. Luteriusu Kiriku täiskogu koosolek. 66 poolt ja kahe erapooletu häälega otsustab täiskogu nimetada Nõmme kiriku „Rahu Kirikuks.“