Palveleht 3. – 9. jaanuar 2021

Nädala teema: Issanda templis

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel eestpalveid.

 

Kohad Piiblist, millele võib palve ülistusosas toetuda: Psalm 84:2-5; 11-12

2 Kui armsad on sinu hooned, Issand Sebaot!

3 Issanda õuesid igatseb ja ihaldab mu hing; mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsasti elava Jumala poole.

4 Lind on ju enesele aseme leidnud ja pääsuke enesele pesa, kuhu ta paneb oma pojad: sinu altarid, Issand Sebaot, mu kuningas ja mu Jumal!

5 Õndsad on need, kes elavad sinu kojas; nad kiidavad sind alati. Sela.

11 Sest üks päev sinu õuedes on parem kui muid tuhat; ma seisan pigemini läve juures oma Jumala kojas, kui viibin õelate majades.

12 Sest Issand Jumal on päike ja kilp; armu ja au annab Issand ega keela head neile, kes laitmatult elavad.

           

Kiri heebrealastele 2:11-15

11 Jah, niihästi Pühitseja kui pühitsetavad on kõik ühe Isa
lapsed. Sel põhjusel Jeesus ei häbenegi neid hüüda vendadeks.
12 Ta ütleb: „Ma tahan kuulutada su nime oma vendadele, koguduse keskel tahan ma laulda sulle kiitust!” 13 Ja taas: „Ma tahan loota tema peale.” Ja taas:„Vaata, siin olen mina ja lapsed, keda Jumal on mulle andnud!” 14
Et nüüd lapsed on liha ja vere osalised, siis on ka Jeesus ise otse samal viisil liha ja vere omaks võtnud, et ta surma kaudu kõrvaldaks selle, kellel on võimus surma üle – see tähendab kuradi -,
15 ja vabastaks need, kes surma kartes olid kogu eluaja orjapõlves.

 

 

Patutunnistus – vaikne palve.         

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses palves toetuda on: Psalm 51:9

9 Puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks; pese mind, siis ma lähen valgemaks kui lumi!

 

Vaikse patukahetsuspalve järel võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

                                       

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname, et oleme Jumala suurest armust astunud uude aastasse. Tänu armu- ja rahuaja eest Eestimaal. Täname meie pühakodade eest. Täname Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Täname kristlaste kui elavate pühakodade eest. Tänu toome kodukoguduse ja meie koguduse liikmete eest. Täname kõigi eest, kes koguduses nõu, jõu ja annetustega on abiks olnud. Täname sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteborgis, Destinis, Riias ja Ilumäel.

 

 

Eestpalve aeg                                                                                                                

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Sakarja raamat 3:6-10

6 Ja Issanda ingel kinnitas Joosuale, öeldes:

 

 

 

 

 

 

 

7 „Nõnda ütleb vägede Issand: Kui sa käid minu teedel ja täidad minu antud kohustust, siis sinagi mõistad õigust minu kojale ja valvad ka mu õuesid, ja ma annan sulle ligipääsu nende hulgas, kes siin seisavad.
8 Kuule siis, ülempreester Joosua, sina ja su sõbrad, kes istuvad su ees – nemad on ju hea ende mehed -, sest vaata, ma toon oma sulase Võsu!
9 Sest vaata, kivi, mille ma panin Joosua ette – selle ühe kivi peal on seitse silma. Vaata, ma uurendan sinna kirjad, ütleb vägede Issand, ja pühin üheainsa päevaga ära selle maa süü.
10 Sel päeval, ütleb vägede Issand, kutsute te üksteist viinapuu alla ja viigipuu alla.”

 

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 7:14-18

14 Alles pühade keskpaiku läks Jeesus üles pühakotta ja õpetas.
15 Juudid panid seda imeks ja ütlesid: „Kuidas see tunneb Kirja ilma õppimata?”
16 Siis Jeesus vastas neile: „Minu õpetus ei ole minu, vaid tema oma, kes minu on saatnud.
17 Kui keegi tahab teha tema tahtmist, küll ta tunneb õpetusest ära, kas see on Jumalast või räägin ma iseenesest.
18 Iseenese mõtete esitaja taotleb tunnustust iseendale, aga kes taotleb tunnustust sellele, kes ta on saatnud, see on tõene ning temas ei ole valet.

Palume Jumala hoidmist, õnnistust ja armastust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et Issanda armastus valgustaks meie elu. Palume, et kasutaksime vaikseid hetki iseenda ja Issanda Jeesuse Kristusega koos olemiseks. Palume oma usuellu piiritut usaldust. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere eest. Palume koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palume Issanda hoidmist, juhtimist ja õnnistust kogu meie kogudusele.  Paulume Issanda õnnistust pühapäevakoolile, piiblitundidele, hingehoiule, muusikatööle jpm. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteborgis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeeliumist 1:14b

me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume, et Issand kingiks kõikidele, kellel on raske, jõudu, armastust ja elutahet. Palume, et jätkuks üksteisest hoolimist, armastust ja Jumala usaldamist nii rõõmus kui raskustes. Kanname jätkuvalt palvesse haiglad ja hooldekodud, Usuteaduse instituudi, kiriku- ja riigikoolid, lasteaiad ja lastehoiud; Perekeskuse, Misjonikeskuse, Laste- ja  Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kristliku Raudteelaste Ühingu jpt.

 

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18a         

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus.

 Palume Jumalalt usaldust Temale uuel Issanda Aastal 2021.

Jumal armastab meid ja Tema tahe meie suhtes on alati hea ja armuline.

Et meis oleks Elu

Evald Saagi raamat „Et meis oleks Elu“ sisaldab valitud lõike Evald Saagi ja Tema abikaasa Agnes Masingu suuremahulisest kirjavahetusest 1937-1943. Lisaks kahe inimese imelisele armastusloole on selles rohkesti filosoofilisi ja teoloogilisi mõttearendusi, samuti detailseid olukirjeldusi meie rahvale ühest raskemast ja murrangulisemast perioodist. Raamatu teises osas on Evald Saagi jutlused aastates 1939 ning 1962-1965, mis on valdavalt peetud Pärnu Elisabeti kirikus. Saagi jutlustes ühilduvad Vana-Idamaale omase metafoorikasutuse ja allegoorilise jutustamisstiili kaudu inspireerivad teadmised Piiblist, erinevatest usunditest ja kultuuridest Eestimaise karge ja looduslähedase elunägemusega. Nii kirjad kui jutlused on eessõnastanud ja kommenteerinud Ove Sander.

 

Raamatut on võimalik osta Nõmme Rahu kirikust ja koguduse kantseleist.

Palveleht 27.12- 2.01.2021

Nädala teema: Jumal on armastus

 

Kiitus ja ülistus – aeg kiita ja ülistada Jumalat!

Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

 

Koht Piiblist, millele võib Jumalat kiites ja ülistades toetuda:

Õpetussõnad 8:1,22-30

1 Eks hüüa tarkus, eks tõsta arukus häält?

22 Issand lõi mind oma töö alguses, esimesena oma töödest muistsel ajal.

23 Igavikust alates on mind eraldatud, ürgajast peale, enne maailma algust.

24 Ma olen sündinud enne sügavusi, enne kui puhkesid allikad.

25 Veel enne kui mäed paigale pandi, enne künkaid sündisin mina,

26 kui ta veel ei olnud teinud maad ega maastikku, ei maailma esimest tolmukübetki. 27 Kui tema valmistas taevad, olin mina seal, siis kui ta joonistas sõõri sügavuse pinnale,

28 kui ta kinnitas pilved ülal, kui said jõuliseks sügavuse allikad,

29 kui ta merele pani piiri, et veed ei astuks üle tema käsust, kui ta kinnitas maa alused,

30 siis olin mina tema kõrval kui lemmiklaps, olin päevast päeva temale rõõmuks, mängisin igal ajal tema ees,

 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on:  Psalm 41:5

5 Ma ütlesin: „Issand, ole mulle armuline, tee terveks mu hing, sest ma olen pattu teinud sinu vastu!”

 

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1 Johannese kirjast 1:7j

Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu 2020 aasta eest! Täname, et Issand on alati meiga. Kanname tänupalves Jumala ette kõik koguduse liikmed, töötegijad ja vaimulikud. Täname kõigi eest, kes kogudust palvekätel kannavad, oma oskuste, aja, annetega või majanduslikult toetavad. Tänu sõpruskogudustes olevate õdede ja vendade eest Kristuses ja nende poolt tehtavate eestpalvete eest.

 

 

Eestpalve aeg                                                                                                               Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 92:13-16

13  Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil.

14 Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes.

15 Veel vanas eas nad kannavad vilja, on tüsedad ja haljad

16 kuulutama, et Issand on siiras, et minu kaljus ei ole ülekohut.

 Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 21:19b-25

Aga kui Jeesus seda oli öelnud, ütles ta talle:„Järgne mulle!”
20 Peetrus pöördus ja nägi kaasa tulemas jüngrit, keda
Jeesus armastas, kes ka õhtusöömaajal oli nõjatunud tema rinnale ja
küsinud: „Issand, kes on su äraandja?”
21 Teda nähes ütles Peetrus nüüd Jeesusele: „Issand, aga kuidas on temaga?”
22 Jeesus ütles talle: „Kui ma tahan, et ta jääb minu
tulekuni – mis see sinusse puutub? Sina järgne mulle!”
23 Siis levis kuuldus vendade seas, et too jünger ei surevatki. Aga Jeesus ei olnud öelnud talle, et ta ei sure, vaid: „Kui ma tahan, et ta jääb minu tulekuni – mis see sinusse puutub?”

24 Tema on see jünger, kes tunnistab neist asjust ja on selle
kirjutanud; ja me teame, et tema tunnistus on õige.
25 On veel palju muudki, mida Jeesus tegi. Kui need kõik ükshaaval üles kirjutataks, siis, ma arvan, ei suudaks kogu maailmgi mahutada raamatuid, mis tuleks kirjutada.

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Olgu Issand armastuses ligi ning kinkigu usku, elu- ja vaimujõudu. Palume Jumala õnnistust uuele Issanda Aastale 2021. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume rahu ja Jumala lähedalolu leinajatele. Ole ligi surijatele nende viimses võitluses. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning kõikide juhatuse liikmete ning nende perede eest. Õnnistust, rõõmu ja tervist palume kõikidele koguduse töötegijatele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ja Ilumäel. Palume Jumala lähedalolu ja vaimulikku puudutust neile, kel puudub Kristusega isiklik suhe.

 

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kirjast 3:1

1 Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Tõstame Jumala ette kõik pered, andku Issand pere liikmetele armastust Jumala ja üksteise vastu, tänulikku meelt ning rohkesti jõudu. Palume üksikute inimeste eest, et Issand oma lähedaloluga võiks neile tuntavalt ligi olla. Palume inimeste eest, kes on mõnesuguses kitsikuses. Palvetame Kiriku, piiskoppide, kirikuvalitsuse liikmete, kõikide preestrite ja diakonite, koguduste juhatuste ja nõukogude ning koguduste liikmete eest. Jätkuvalt kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, kirikukoolid ning kõik üldhariduskoolid ning lasteaiad ja lastehoiud. Õnnistust palume kiriku allasutustes töötavatele inimestele. Palume jõudu kõikidele eesliini töötajatele sel Covid-19 viiruse ajal. Olgu Issand kõikide haigete ja hirmul olijatega. Olgu Jumala rahu ja valgus eriliselt kõikidega sel rahutul ajal ning täitku Issanda Püha Vaim meid rahu, rõõmu ja lootusega.

 

 

Eestpalve palvetavate inimeste ja palverühmade eest Eestis ja mujal maailmas

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

Palume Issandalt usku, lootust ja armastust!

 

 

Palveleht 20. – 26. detsember 2020

Nädala teema: Issand on lähedal

 

Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele võib selles palveosas toetuda: Jesaja raamat 29:17-19

17 Eks ole ju veel ainult pisut aega, kuni Liibanon muutub viljapuuaiaks
ja viljapuuaeda hakatakse pidama metsaks? 
18 
Sel päeval kuulevad kurdid kirja sõnu
ja pimedate silmad näevad pilkasest pimedusest. 
19 
Siis tunnevad alandlikud  aina rõõmu Issandas
ja kõige vaesemad inimesed hõiskavad Iisraeli Pühas. 

Pauluse kirjast roomlastele 15:8-13

8 Sest ma ütlen, et Jeesus Kristus on saanud ümberlõigatute teenriks
Jumala tõe pärast – esiisadele antud tõotuse kindlustamiseks -,
9 et paganad hakkaksid Jumalat ülistama halastuse eest, nagu on kirjutatud: „Seepärast ma tunnistan sind paganate ees ja laulan kiitust sinu nimele.”
10 Ja taas ta ütleb: „Rõõmustage, paganad, koos tema rahvaga!”
11 Ja taas: „Kiitke Issandat, kõik paganad, ja kiitke teda, kõik rahvad!”
12 Ja Jesaja ütleb taas: „Iisai juur tuleb ja see, kes hakkab valitsema paganate üle;
tema peale panevad paganad lootuse!”
13 Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga
usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!

 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on:  Psalm 32:1

Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on  kinni kaetud.

 

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1 Johannese kirjast 1:7j

Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu selle erilise aasta ja aja eest aga ka jätkuva armuaja eest. Täname, et oleme jõudnud advendi- ja jõuluaega. Kanname palves Jumala ette kõik koguduse liikmed, töötegijad ja vaimulikud. Täname kõigi eest, kes kogudust palvekätel kannavad, oma oskuste, aja, annetega või majanduslikult toetavad. Tänu sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                               Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast filiplastele 4:4-5

4Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad!
5Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal!

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 1:18-24

18Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema
Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda
kojuviimist, et ta ootab Pühast Vaimust last.
19Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda
avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata.
20Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle
unenäos Issanda ingel, kes ütles: “Joosep, Taaveti poeg, ära
karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps,

keda ta kannab, on Pühast Vaimust.
21Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus,
sest tema päästab oma rahva nende pattudest.”
22Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud prohveti kaudu:
23“Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja,
ja teda hüütakse nimega Immaanuel”, see on tõlkes: Jumal on meiega.

24Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu Issanda ingel
oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde,

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume inimeste eest, kes vanaduse, haiguse või muudel põhjustel jäävad sel jõuluajal jõulujumalateenistustest eemale. Olgu Issand Jõululapses neile väga ligi ning kinkigu usku, elu- ja vaimujõudu. Palume Jumala õnnistust kõikidele jõuluaja jumalateenistustele. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume rahu ja Jumala lähedalolu leinajatele. Ole ligi surijatele nende viimses võitluses. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning kõikide juhatuse liikmete ning nende perede eest. Õnnistust, rõõmu ja tervist palume kõikidele koguduse töötegijatele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ja Ilumäel. Palume Jumala lähedalolu ja vaimulikku puudutust kõikidele neile, kel puudub Kristusega isiklik suhe.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 130:5-8

5 Ma ootan Issandat, mu hing ootab, ja ma loodan tema sõna peale.

6 Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut, kui valvurid hommikut.

7  Iisrael, looda Issanda peale, sest Issanda juures on heldus ja tema juures on rohke lunastus!

8 Ja tema lunastab Iisraeli kõigist tema pahategudest.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest, et Kristuse tundmist ja usaldust oleks enam. Tõstame Jumala ette pered, andku Issand pere liikmetele armastust Jumala ja üksteise vastu, rõõmsat meelt ning rohkesti jõudu. Palume üksikute inimeste eest, et Issand oma lähedaloluga võiks neile eriti ligi olla. Palume inimeste eest, kes on mõnesuguses kitsikuses. Palvetame Kiriku, piiskoppide, kirikuvalitsuse liikmete, kõikide preestrite ja diakonite, koguduste juhatuste ja nõukogude ning koguduste liikmete eest. Jätkuvalt kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, kirikukoolid ning kõik üldhariduskoolid ning lasteaiad ja lastehoiud. Õnnistust palume kiriku allasutustes töötavatele inimestele. Palume jõudu kõikidele eesliini töötajatele sel Covid-19 viiruse ajal ning olgu Issand kõikide haigete ja hirmul olijatega. Olgu Jumala rahu ja valgus eriliselt meie kõikidega sel rahutul ajal ning täitku Issanda Püha Vaim meid rahu, rõõmu ja lootusega.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ja palverühmade eest Eestis ja mujal maailmas

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

Palume piiritut usaldust Jumala vastu.

 

 

Palveleht 13. – 19. detsember 2020

Nädala teema: Valmistage Issandale teed

 

Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele palve ülistusosas toetuda: Psalm 85:9-14

9Ma tahan kuulda, mida Jumal, Issand, räägib.
Sest tema kuulutab rahu oma rahvale ja ütleb oma vagadele, et nad ei pöörduks alpuse poole.
10
Tõepoolest, tema pääste on ligi neile, kes kardavad teda, et meie maal au elaks,
11
heldus ja tõde saavad teineteisega kokku, õigus ja rahu annavad teineteisele suud,
12
ustavus võrsub maast ja õigus vaatab alla taevast.
13
Issand annab head ja meie maa annab oma lõikuse.
14
Õigus käib tema eel ja järgib tema samme.

 

Pauluse kirjast roomlastele 16:25-27

Sellele aga, kes teid võib kinnitada minu evangeeliumi ja  Jeesuse Kristuse kuulutuse kohaselt, selle saladuse ilmutuse kohaselt, millest on igavesest ajast vaikitud,
26nüüd aga on tehtud avalikuks ja prohvetite kirjade läbi igavese Jumala käsu kohaselt kõigile rahvastele antud teada kuulekuseks usule,
27ainsale, targale Jumalale – temale olgu kirkus igavesti Jeesuse Kristuse läbi! Aamen.     

Patutunnistus – vaikne palve.         

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

                                       

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu advendiaja eest. Täname, et ka sel pandeemia ajal tohime olla Issandale teevalmistajad ning samas olla Teel, milleks on Jeesus Kristus ise. Täname Jumalat Tema Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse ja koguduse liikmete eest. Tänu toome sõpruskoguduste ning sõprade eestpalvete eest. Tänu viimselt kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 5 Moosese raamat 18:15-19

15Issand, su Jumal, äratab sulle sinu keskelt, su vendade
hulgast, ühe prohveti, minu sarnase – teda te peate kuulama!
16Seda sa just palusid kogunemispäeval Hoorebil Issandalt, oma
Jumalalt, öeldes: “Ma ei suuda enam kuulata Issanda, oma Jumala häält
ega kauemini vaadata seda suurt tuld, ilma et ma sureksin.”
17Ja Issand ütles mulle: “See on hea, mis nad on rääkinud.
18Ma äratan neile ühe prohveti nende vendade keskelt, niisuguse nagu sina, ja ma panen oma sõnad ta suhu ja ta räägib neile kõik, mis mina teda käsin.
19Ja kes ei kuula mu sõnu, mida ta räägib minu nimel, sellelt nõuan mina ise aru.

Palve iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 40:3a, 10a

Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt!

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aita ja valmista meid palun alanud advendiaja jooksul Sind igal päeval vastu võtma. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käes kasutatavad seal, kus Tema seda soovib. Palume Jumalalt tervist kõigile kes seda vajavad. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest. Koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse juhatuse esimehele Meelis Pirnile ja aseesimehele Andra Indriksonile ja nende peredele. Palume Jumala õnnistust advendi- ja jõuluajale sel erilisel ajal. Palume Issanda hoidmist ja kaitset peredele ning erilist Issanda lähedalolu kõikidele üksikutele inimestele. Olgu Issand neile eriliselt ligi. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 1:19-29

19 Ja see on Johannese tunnistus, kui juudid läkitasid tema juurde
Jeruusalemmast preestreid ja leviite küsima: „Kes sina oled?”
20 Tema tunnistas ega salanud, vaid tunnistas: „Mina ei ole Messias.”
21 Ja nad küsisid temalt: „Kes siis? Kas sa oled Eelija?”

Ja ta ütles: „Ei ole.” – „Kas sa oled prohvet?” Aga tema vastas: „Ei.”
22 Siis nad ütlesid talle: „Kes sa siis oled? Me peame andma
vastuse neile, kes meid läkitasid. Kelleks sa ennast nimetad?”
23 Ta lausus: „Mina olen hüüdja hääl kõrbes:
Tehke tasaseks Issanda tee, nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud.”
 24 Aga läkitatuid oli ka variseride seast.
25 Ja need küsisid Johanneselt: „Kui sa ei ole Messias ega Eelija

ega prohvet, miks sa siis ristid?”
26 Tema vastas neile: „Mina ristin veega, aga teie keskel, kuigi

teie teda ei tea, seisab juba see,
27 kes tuleb pärast mind. Mina ei ole väärt tema jalatsipaelagi lahti päästma.”

28 See juhtus Betaanias, sealpool Jordanit, kus Johannes oli ristimas.
29 Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja ütles: „Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Issanda abi palume  inimestele, kellel on raske ning kes igatsevad jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Ole inimestega, kel leinahaavad alles värsked. Ole, Sina, Issand neile eriti lähedal. Õnnista palun kõiki inimesi kes Eestimaal elavad, et Jumala tundmine, üksteisest hoolimine ja armastus võiks rohkeneda. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, Diakooniahaigla, Misjonikeskuse, Laste- ja  Noorsootöö Ühenduse ja ajalehe Eesti Kirik, Kirikumuusika Liidu, Eesti Kristliku Raudteelaste Ühingu jpt. Palume jõudu kõikidele eesliini töötajatele sel Covid-19 viiruse ajal ning ole Issand kõikide haigete ja hirmul olijatega. Olgu Sinu rahu ja valgus eriliselt meie kõikidega sel rahutul ajal.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  Luuka evangeelium 6:27-27  

Armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad,
28õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad!

Palume, et Issand kingiks meile osasaamist Püha Vaimu väest ja annaks jõudu elada.

 

1 2 3 56