Palveleht 26. juuni – 2. juuli 2022

Nädala teema: Kutse Jumala riiki

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele võib palve ülistusosas: Psalm 18:17-20, 26-29

17Ta ulatas kõrgusest käe, ta võttis minu, ta tõmbas mu välja suurest veest.
18Ta päästis minu mu tugeva vaenlase käest,
mu vihkajate käest, sest nad olid vägevamad minust.
19Nad tulid mu kallale mu õnnetuse päeval, aga Issand oli mulle toeks.
20Ta tõi mu välja lagedale, ta päästis minu, sest tal oli minust hea meel.

26Heldele sa osutad heldust, laitmatu mehe vastu sa oled laitmatu;
27puhta vastu sa oled puhas ja kõvera vastu sa osutud keeruliseks.
28Sest sina päästad viletsa rahva, aga alandad suurelised silmad.
29Sest sina süütad mu lambi; Issand, mu Jumal, valgustab mu pimedust.

 

Pauluse kirjast filiplastele 2:12-16

12 Nõnda siis, mu armsad, otsekui te olete ikka olnud kuulekad, ärge olge seda ainult siis, kui ma olen kohal, vaid veel kindlamalt nüüd minu äraolekul; valmistage endile päästet kartuse ja värinaga! 13 Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. 14 Tehke kõik nurisemata ja vaidlemata, 15 et te oleksite laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed keset põikpäist ja rikutud sugupõlve, kelle seas te paistate nagu tähed maailmas, 16 pidades kinni elusõnast. Nii saan kiidelda Kristuse päeval, et
ma ei ole tühja jooksnud ega tühja vaeva näinud.

 

Patutunnistus – vaikne palve.    

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7

7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname, et Kristuses on meil võimalus Jumala riigi eelmaitset tunda juba siin, maisel matkateel ning kord pärida Temas igavene elu. Täname, et Jumal on oma Poja Jeesuse Kristuse ristisurma ja ülestõusmise läbi avanud oma riigi kõigile, kes usuvad ja usaldavad Jeesust Kristust kui oma päästjat ja lunastajat. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Täname oma kodukoguduse ja koguduse liikmete eest. Täname, et õpetaja Ove Sanderil täitub 23 aastat koguduse õpetajana Nõmme Rahu koguduses. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 11:28

28Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 14:16-24

16 Aga Jeesus ütles talle: „Üks inimene tegi suure pidusöögi ja kutsus paljusid. 17 Ja pidusöögi alates läkitas ta oma sulase kutsutuile ütlema: Tulge, sest kõik on juba valmis!
18 Aga nemad kõik hakkasid nagu ühest suust vabandama. Esimene ütles talle: Ma olen ostnud põllu ja pean tingimata minema seda vaatama, ma palun sind, vabanda mind!
19 Ja teine ütles: Ma olen ostnud viis paari härgi ja lähen neid proovima, ma palun sind, vabanda mind! 20 Ja veel teine ütles: Ma olen äsja võtnud naise ja seepärast ma ei saa tulla.
21 Ja sulane tuli tagasi ja teatas seda oma isandale. Siis kojaisand vihastas ja ütles oma sulasele: Mine kohe välja linna tänavatele ja teedele ja too siia vaeseid ja küürakaid ja pimedaid ja jalutuid! 22 Ja sulane ütles: Isand, nõnda nagu sa käskisid, on tehtud, aga veel on ruumi. 23 Ja isand ütles sulasele: Mine välja teedele ja aedade äärde ja keelita rahvast sisse astuma, et minu koda saaks täis! 24 Jah, ma ütlen teile, ükski kutsutud meestest ei saa minu pidusööki maitsta!” 
Palume, et Jumal hoiaks meid ükskõiksuse ja hoolimatuse eest. Palume, et Püha Vaim teeks meie sees ja seas head tööd, kingiks armastust ja avarust, hoiaks meid Kristuses ning valmistaks meid Jumala riigiks. Palume Jumala õnnistust ja hoidmist igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda igatsevad ja vajavad. Aita, et elus osaks saavad kannatused ja katsumused võiksid tuua meid Kristusele lähemale. Ole inimestega, kes on reisil ning hoia neid. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma ning kingi kindlat usku, et meie kodu on taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Rohket Jumala õnnistust palume koguduse juhatuse esimehele Meelis Pirnile ja aseesimehele Andra Indriksonile ning nende peredele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Hoosea raamatust 11:1-4,7

1 Kui Iisrael oli noor, siis ma armastasin teda ja ma kutsusin oma poja Egiptusest. 2 Mida rohkem neid kutsuti, seda rohkem nad läksid eest ära, ohverdasid baalidele ja suitsutasid nikerdatud kujudele. 3 Mina õpetasin Efraimi käima, võtsin nad oma kätele, aga nad ei mõistnud, et ma tahtsin neid terveks teha. 4 Ma tõmbasin neid inimlike sidemetega, armastuse paeltega; ma olin neile nagu ikke kergitajaks nende kaela pealt; ma kummardasin nende juurde ja toitsin neid 7 Minu rahval on kalduvus minust ära pöörduda: kuigi teda kutsutakse ülespoole, ometi ei tõuse neist ükski.

Palvetame Eestimaa ja kõigi siin elavate inimeste eest. Palume rahu pärast Ukrainas ja kogu maailmas. Palvesse kanname inimesed, kes on seatud ametitesse, et juhtida ja teenida rahvast. Palume neile jumalakartust, tarkust, jõudu ja rõõmu ning Issanda õnnistust. Palvetame Jumala õnnistust Kiriku piiskoppidele, kirikuvalitsusele, kõikidele koguduste vaimulikele ning igale koguduse liikmele.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18a

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus.

Palume, et me kristlastena kasutaksime meile antud võimalust palvetada. Palvesse kanname kõik ustavad eestpalvetajad, et neid ikka oleks ning neil jätkuks püsivust palveks ning Jumala usaldamist. Palume kõikidele palvetajatele Püha Vaimu juhatust!

 

Palveleht                                                                                                        19. – 25. juuni 2022 

Palveleht                                                                                                        19. – 25. juuni 2022

Nädala teema: Kaduvad ja kadumatud aarded

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele võib palve ülistusosas toetuda: Psalm 49:6-10; 16-21

6Miks ma peaksin kartma kurjal ajal, kui mind ümbritsevad mu tagakiusajate pahateod,
7kes loodavad oma varanduse peale ja kiitlevad oma suurest rikkusest? 8Ükski ei või venna eest anda luna ega tema eest maksta Jumalale lunastushinda, 9sest nende hinge luna on liiga kallis ja peab jääma igavesti tasumata selleks, 10et keegi ei jääks elama lõppemata ega näekski hauda. 16Kuid Jumal lunastab mu hinge surmavalla käest, sest ta võtab mu vastu. Sela. 17Ära karda, kui keegi rikastub, kui tema koja au saab suureks! 18Sest oma surma ei võta ta midagi kaasa, tema au ei järgne talle. 19Kui tema ka kiidab oma hinge õnnelikuks oma elus ja teised kiidavad sind, et sa teed enesele hea elu, 20lähed sa siiski oma esiisade sugupõlve juurde, kes iialgi ei saa näha valgust. 21Inimene toreduses, kui tal pole arusaamist, on loomade sarnane, kellele tehakse ots.

 

  1. Johannese kirjast 4:16-21

16 Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. 17 Selles on Jumala armastus saanud meie juures täiuslikuks, et meil oleks julgust kohtupäeval; sest nii nagu on tema, oleme meiegi selles maailmas. 18 Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses. 19 Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. 20 Kui keegi ütleb: „Mina armastan Jumalat”, ja vihkab oma venda, siis ta on valelik, sest kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. 21 Ja see käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda!

 

Patutunnistus – vaikne palve.    

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele võib vaikses palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Vaikse palveosa võib lõpetada toetudes kirjakohale: 1. Johannese kiri 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname, et tohime Jeesuse Kristuse kaudu osa saada Jumala kadumatutest aaretest – usust, lootusest, armastusest. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Täname oma kodukoguduse eest. Täname vaimulike, töötegijate ning iga uue ja ka praeguse liikmete eest. Täname, et võime Jumalat usaldada igas oma elu olukorras, mitte jagades elus ette tulevaid asju headeks või halbadeks vaid usaldada kõik Issanda hoolde ning teda, Tema peab hoolt meie eest. (Peetruse 1. kiri 5:7b)

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Koguja raamat 5:9-14

Ei küllastu iialgi rahast, kes armastab raha, ja tulust, kes armastab rikkust. Seegi on tühi töö!
10 Kui varandust saab palju, siis on ka selle sööjaid palju; ja mis muud kasu on selle omanikul, kui et ta silmad seda näevad. 11 Töötegija uni on magus, söögu ta pisut või palju; aga rikka üliküllus ei lase teda magada. 12 Ma nägin rasket õnnetust päikese all: säilitatud rikkus on omanikule enesele õnnetuseks. 13 Kui see rikkus õnnetusjuhtumi läbi kaob, temale oli aga sündinud poeg, siis ei jää selle kätte midagi. 14 Nõnda nagu ta oma ema ihust oli tulnud, nõnda läheb ta jälle tagasi alasti, nagu ta tuligi, ega saa oma vaevast midagi, mida oma käega võiks kaasa viia.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 16:19-31

19 Oli üks rikas inimene ja tal oli kombeks rõivastuda purpurisse ja peenlinasesse, pidutsedes päevast päeva rõõmsasti. 20 Aga üks vaene, Laatsarus nimi, oli maas tema värava ees, täis paiseid,
21 ja püüdis oma kõhtu täita leivaraasukestega, mis rikka laualt kukkusid. Kuid koeradki tulid ja lakkusid tema paiseid. 22 Siis sündis, et vaene suri, ja inglid kandsid ta Aabrahami sülle. Aga ka rikas suri ja maeti maha. 23 Ja põrgus piineldes tõstis ta oma silmad üles ja nägi Aabrahami
kaugelt ja Laatsarust tema süles. 24 Ja ta hüüdis: „Isa Aabraham, halasta minu peale ja saada Laatsarus, et ta kastaks oma sõrmeotsa vette ja jahutaks mu keelt, sest ma tunnen suurt valu selles leegis!” 25 Aga Aabraham ütles: „Laps, tuleta meelde, et sa oled oma hea põlve elus kätte saanud, ja nõndasamuti Laatsarus halva. Nüüd lohutatakse teda siin, sina aga tunned valu. 26 Ja pealegi on meie ja teie vahele seatud suur kuristik, et need, kes tahavad siit teie juurde minna, ei saa, ega tulda ka sealt meie juurde.” 27 Aga tema ütles: „Ma palun siis sind, isa, et sa saadaksid Laatsaruse mu isakotta, 28 sest mul on viis venda, et ta hoiataks neid, et nemadki ei satuks siia piinapaika!”
29 Kuid Aabraham ütles: „Neil on Mooses ja Prohvetid, kuulaku nad neid!” 30 Ent tema ütles: „Ei sugugi, isa Aabraham, vaid kui keegisurnuist nende juurde läheks, siis nad parandaksid meelt!”
31 Aabraham aga ütles talle: „Kui nad ei kuula Moosest ja Prohveteid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnuist üles tõuseks!””

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Palume aega palveks. Palume, et haigused, kannatused või katsumused võiksid tuua meid Kristusele lähemale. Ole inimestega, kes on reisil ning hoia neid. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma ning usaldust, et jääv kodu on taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Riias, Ashimis, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 10:16

16Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu, kes aga minu kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale mu Läkitaja.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Jumala kätte piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palume lastele, noortele ning peredele Jumala õnnistust ja hoidmist. Palvesse kanname presidendi, valitsuse- ja riigikogu liikmed, Nõmme linnaosavanema ning kõik inimesed, kes on seatud rahva teenistusse. Palume rahu pärast Ukrainas ja kogu maailmas. Õnnistust ja hoidmist palume sõjapõgenikele.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18a

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus.

Palume, et me palves otsiksime eelkõige Issanda juhtimist ja tahet.

Kevadleer 2022

Tänasel Kolmainupühal oli, Nõmme Rahu kirikus ristimis- ja leeripüha.

Leerikooli lõpetas ja  leeritõotuse andis kaheksa vastset kogudusega liitunut.

Leerilastele palju õnnistust ja hoidmist!

Jeesus ütles: “Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sündinu on liha, ja Vaimust sündinu on vaim.” Jh 3:5-6

 

Palveleht 12. – 18. juuni 2022

Nädala teema: Varjatud Jumal

 

Kiitus ja ülistus – see on palveosa, mil saame kiita ja ülistada Jumalat.

/Palvesoovid tulevad palvelehe järgnevates osades./

Kiitus ja ülistusosas võib toetuda järgmistele tekstidele Piiblist: Psalm 95:1-2, 6-7

1Tulge, hõisakem Issandale, hüüdkem rõõmuga oma päästekalju poole!2Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega! 6Tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha Issanda, oma Looja palge ette! 7Sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas ja lambad, kes on tema käe all.

 

Jesaja raamat 6:3

“Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu maailm on täis tema au!”

 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuspalves toetuda on: Psalmile 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, 

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistuse palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname Kolmainu Jumala eest – Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu eest. Tänu armu- ja rahuaja eest Maarjamaal. Tänu avatud kirikute eest, võimaluse eest saada osa Sõnast ja Sakramendist. Toome tänu selle aastase leerirühma eest. Tänu koguduse liikmete, kaasööliste ja vaimulike eest. Tänu kõigi eest, kes palvetavad ning on nõu ja jõuga koguduses abiks. Tänu sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 3:1-15

1 Aga variseride hulgas oli inimene nimega Nikodeemos, üks juutide ülemaid. 2 Ta tuli ühel ööl Jeesuse juurde ja ütles talle: „Rabi, me teame, et sa oled Jumala juurest tulnud Õpetaja, sest keegi ei suudaks teha neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal.” 3 Jeesus vastas talle: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki.” 4 Nikodeemos ütles talle: „Kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta saa ju minna tagasi oma ema üska ja teist korda sündida?” 5 Jeesus vastas: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki. 6 Lihast sündinu on liha, ja Vaimust sündinu on vaim. 7 Ära imesta, et ma sulle ütlen: Te peate sündima ülalt!
8 Tuul puhub, kuhu ta tahab, ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Niisamuti on kõigiga, kes on sündinud Vaimust.” 9 Nikodeemos kostis: „Kuidas see on võimalik?” 10 Jeesus vastas talle: „Sina oled Iisraeli õpetaja, ja ei tea seda? 11 Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, meie räägime, mida teame, ja tunnistame, mida oleme näinud, ja ometi ei võta teie meie tunnistust vastu. 12 Te ei usu mind juba siis, kui ma räägin maistest asjadest,
kuidas te usuksite siis, kui ma teile räägiksin taevaseid asju?” 13 Ja ometi ei ole keegi läinud üles taevasse peale Inimese Poja, kes on tulnud taevast alla. 14 Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, 15 et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu.

Palves Jumala ette kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 6:1-8

1 Sel aastal, kui kuningas Ussija suri, nägin ma Issandat istuvat suurel ja kõrgel aujärjel, ja tema kuue palistused ulatusid templi seinast seina. 2 Temast kõrgemal seisid seeravid; igaühel neist oli kuus tiiba: kahega ta kattis oma palet, kahega ta kattis oma jalgu ja kahega ta lendas. 3 Ja need hüüdsid üksteisele ning ütlesid: „Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu maailm on täis tema au!” 4 Ja uksepiidad vabisesid hüüdjast häälest ning koda täitus suitsuga. 5 Ja ma ütlesin: „Häda mulle, sest ma olen kadunud! Sellepärast et ma olen roojane mees huultelt ja elan roojaste huultega rahva keskel; sellepärast et mu silmad on näinud kuningat, vägede Issandat.” 6 Siis lendas mu juurde üks seeravitest ja tal oli käes elav süsi,

mille ta oli pihtidega altarilt võtnud. 7 Ja ta puudutas mu suud ning ütles: „Vaata, see puudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud ning su patt lepitatud.” 8 Ja ma kuulsin Issanda häält küsivat: „Keda ma läkitan? Kes meilt läheks?” Ja ma ütlesin: „Vaata, siin ma olen, läkita mind!”

Palume Kolmainu Jumalalt õnnistust ja juhtimist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume jätkuvalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi ja kinnita kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  Pauluse kirjast roomlastele 11:33-36

33 Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust!
Ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi ega jälgida tema teed!
34 Sest kes on ära tundnud Issanda meele? Või kes on olnud talle nõuandjaks?
35 Või kes on talle midagi enne andnud, et talle tuleks tasuda?
36 Jah, temast ja tema läbi ja temasse on kõik. Temale olgu kirkus igavesti! Aamen.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Ukraina maa ja rahva eest ning rahu pärast Ukrainas ja kogu maailmas. Kanname palvesse Eesti presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame Kiriku piiskoppide, preestrite ja diakonite eest, kirikuvalitsuse, koguduste töötegijate ja iga koguduse liikme eest. Palume lootust, jõudu ja elutahet ülalt inimestele, kel erinevaid muresid ning hoia meie kõigi silme ees ikka ja alati igavene elu. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi – kõik üliõpilased, õppejõud ja töötajad ning kõik tulevased üliõpilased.

 

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja 66:2b

Aga mina vaatan ka niisuguse peale, kes on vilets,
kellel on purukspekstud vaim ja kes väriseb mu sõna ees.

Palvetame palverühmade eest ja iga üksiku palvetaja eest; samuti palume Jumalalt usaldust Tema kõikvõimsusesse, usku palve jõusse ja Jumala väesse.

NÕMME RAHU KIRIK 100

4. juuni 2022

Kl 11 Ajalookonverents Nõmme Rahu kirikus – Leho Lõhmus, Priit Rohtmets, Tiit Kruusalu ja Ove Sander; Nõmme Rahu kogudus 100 raamatu presentatsioon

Kl 15.30 Nõmme Laulu- ja Tantsupeo lippu õnnistamine Nõmme Rahu kirikus, lipu annetab Nõmme Rahu kogudus

Kl 20 Orelikontsert Nõmme Rahu kirikus – Aivar Sõerd

Kl 21 Orelikontsert Nõmme Rahu kirikus – Brigitta–Selestine Petrpavlova

 

5. juuni 2022

Kl 10.30 Pidulik aastapäeva jumalateenistus Nõmme Rahu kirikus –
koguduse lipu õnnistamine, mille annetab Nõmme Rotary, vaimulike mälestustahvli avamine, diakon Marek Alveuse introdutseerimine koguduse abiõpetajaks, külaliste tervitused, joonistuvõistluse võitjate tunnus- tamine jpm; osalevad peapiiskop Urmas Viilma, riigi, linna ja väliskirikute esindajad.

Jumalateenistuse järel mälestuspingi avamine Nõmme Rahu kirikaias.

Mõlemal päeval avatud kirikukohvik kogudusemajas.

 

Jeesus ütleb. “Mina olen iga päev teie juures.” (Mt 28:20b)

Palveleht 29. mai – 4. juuni 2022

Nädala teema: Püha Vaimu ootus

 

Kiitus ja ülistus – palveaeg Jumala kiituseks ja ülistuseks.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Ülistuspalve aluseks: Psalm 27:1-3, 7-9

Issand on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma?
Issand on mu elu võimas kaitse, kelle ees ma peaksin värisema?

2Kui kurjategijad tulevad mu kallale mu liha sööma,

mu rõhujad ja mu vaenlased, siis nad komistavad ja kukuvad.
3Kui sõjavägi seab leeri mu vastu, ei karda mu süda;

kui sõda puhkeb mu vastu, selleski ma loodan tema peale.

7Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle!
8Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb: “Otsige mu palet!” Siis ma otsin, Issand, sinu palet.
9Ära peida oma palet minu eest, ära tõuka enesest vihas oma sulast! Sina olid mu abi, ära lükka mind ära, ja ära hülga mind, mu pääste Jumal!

 

Johannese evangeelium 12:32

Kristus ütleb: 32 Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde.”

   

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Vaikse patutunnistuse palveks võib lugeda: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, 

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast patutunnistust võib julgustuseks ja usu kinnituseks lugeda: 1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname jätkuvalt armu- ja rahuaja eest Maarjamaal. Täname, Kolmainu Jumala eest, kes on meis ja meie keskel ja jääb meie juurde igavesti. Toome Jumalale tänu iga koguduse liikme, kaastöölise ja vaimuliku eest. Täname kõikide inimeste eest, kes 100 aasta vältel on Nõmme Rahu koguduses teinud ustavalt tööd, teeninud Jumalat ja kaasinimesi. Täname meie sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pere ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 44:1-5

1 Nüüd aga kuule, Jaakob, mu sulane, ja Iisrael, mu valitu! 2 Nõnda ütleb Issand, sinu Looja, emaihus valmistaja, sinu aitaja: Ära karda, mu sulane Jaakob, ja Jesurun, mu valitu!
3 Sest ma valan janusele vett ja kuivale voogusid; ma valan sinu soo peale oma Vaimu ja su järglaste peale oma õnnistuse, 4 et nad võrsuksid kui roogude vahel, otsekui remmelgad veeojade ääres. 5 Üks ütleb: „Mina kuulun Issandale”, teine nimetab ennast Jaakobi nimega,
kolmas kirjutab oma käe peale: „Issanda oma” ja võtab enesele aunimeks Iisrael.

Palvesse kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 8:12-17 12 Niisiis, vennad, et me oleme küll võlglased, kuid mitte oma loomusele, et peaksime loomuse järgi elama. 13 Sest kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete; kui te aga

Vaimu abil ihu teod suretate, siis te elate. 14 Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. 15 Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle
kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: „Abba! Isa!”
16 Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed.
17 Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad; ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse.
Palume Jumala ligiolu koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumala kätte kõik koguduses toimuva, et see oleks Temast, Tema läbi ja Tema poole. Jumala õnnistust palume Nõmme Rahu koguduse 100 sünnipäeva tähistamiseks 4.-5. juunini. Usaldame palves oma koguduse jätkuvalt Jumala varju ja juhtimise alla. Olgu Nõmme Rahu kogudus Jumalaga kogutumise kohaks, kust inimesed leiaksid tröösti,  julgustust ja rõõmu oma elutee jätkamiseks. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame, et Kristus ise hoiaks meie silme ees igavese elu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning õpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palume õnnistust õpetaja Marek Alveusele, kui ta pühitsetakse 5. juunil Nõmme Rahu koguduse abiõpetajaks. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 15:26-16:4

26 Kui tuleb Lohutaja, kelle ma teile Isa juurest saadan, Tõe Vaim, kes lähtub Isast, siis tema tunnistab minust. 27 Ja teiegi tunnistate, sest te olete olnud minuga algusest peale. 1 Seda ma olen rääkinud teile, et te ei komistaks. 2 Nad heidavad teid kogudusest välja. Jah, tuleb tund, mil igaüks, kes teid tapab, arvab end Jumalale teenet osutavat. 3 Ja seda nad teevad, sest nad ei ole ära tundnud ei Isa ega mind. 4 Kuid seda olen ma teile rääkinud, et kui see tund tuleb, siis tuleks teile meelde, et mina olen seda teile öelnud. Seda ma ei ole öelnud teile kohe alguses, sest ma olin koos teiega.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes seatud rahva teenistusse. Palvetame piiskopid, preestrid, diakonid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, koguduse töötegija ja iga koguduse liikme eest. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi üliõpilased, õppejõud ja töötajad, koolilapsed ja kooliõpetajad, lasteaialapsed ja kasvatajad, kaplanaadid ning kaplanid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik töötajad ja lugejad, Kiriku Varahalduse, Kristliku Raudteelaste Ühingu jt. Õnnistagu Issand igat rõõmsat andjat. Palume õnnistust inimestele, kes vahendavad abi või korraldavad abi abivajajateni. Õnnistust palume sõjapõgenikele. Palume sõjakolletesse rahu ning konfliktidele rahumeelseid ja diplomaatilisi lahendusi.

 

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 27:7

7Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle!

Palume, et Issand Jeesus Kristus ise tugevdaks meie usku ning täidaks meid usaldusega. Palume sedagi, et meil jätkuvalt oleks tahet olla koos Jumalaga, nii Tema Sõna kui palve kaudu. Aidaku Issand meid usaldada Jumalat, paludes Tema tahte sündimist ning tänada viimselt kõige eest.  29

Palveleht 22. – 28. mai 2022

Nädala teema: Südame kõne Jumalaga

 

Kiitus ja ülistus – palveaeg Jumala kiituseks.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kirjakohad Piiblist, millele võib ülistusosas toetuda: Psalm 40:2; 4-6

2 Ma ootasin Issandat suure ootusega; ta kummardus mu poole ja kuulis mu appihüüdmist
4Ta pani mu suhu uue laulu, kiituslaulu meie Jumalale. Paljud näevad seda ja hakkavad kartma ja lootma Issanda peale. 5Õnnis on mees, kes paneb oma lootuse Issanda peale
ega pöördu ülbete ja valesse taganejate poole. 6Palju oled sina, Issand, mu Jumal,  teinud imetegusid ja mõelnud mõtteid meie kohta; ei ole kedagi sinu sarnast. Kui ma hakkaksin neid kuulutama ja neist kõnelema, siis oleks neid rohkem kui jõuab ära lugeda.

   

Psalm 66:20

20Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust!

 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, 

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Kirjakoht Piiblist, mille võib lugeda pärast vaikset palvet on:

  1. Johannese kiri 1:7
    7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänu – palveaeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname armu- ja rahuaja eest Maarjamaal. Täname Kristuse ristisurma, ülestõusmise ja taevaminemise eest. Täname Püha Vaimu eest, kes jääb meie juurde maailma ajastu otsani ning viib lõpule selle hea töö, mille Ta meis on kord alustanud. Täname Kristuse eest, kelle läbi võime palves alati tulla Isa ette ning Tema teada, et Jumal kuuleb meid alati. Oleme südamest tänulikud iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest. Täname kõigi eest, kes palvetavad ning oma nõu ja jõuga koguduses abiks on. Tänu sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jeremia raamat 29:11-14

11 Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. 12 Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind, ja mina kuulen teid. 13 Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. 14 Ja ma lasen teil mind leida, ütleb Issand, ja ma pööran teie vangipõlve ning kogun teid kõigi rahvaste seast ja kõigist paigust, kuhu ma teid olen tõuganud, ütleb Issand, ja toon teid tagasi paika, kust ma lasksin teid vangi viia.

Palves Jumala ette kanname iseennast, oma pereliikmed ja lähedased.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 16:23-33

23 Ja sel päeval ei küsi te minult enam midagi. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute Isalt, seda ta annab teile minu nimel. 24 Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge, ja te saate, et teie rõõm oleks täielik! 25 Seda ma olen rääkinud teile võrdumites. Tuleb tund, mil ma ei räägi teile enam võrdumites, vaid kuulutan teile Isast avalikult. 26 Sel päeval te palute minu nimel. Ja ma ei ütle teile, et mina palun Isa teie eest,  27 sest Isa ise armastab teid, kuna teie olete armastanud mind ja uskunud, et mina olen tulnud Jumala juurest. 28 Ma olen pärit Isa juurest ja tulnud maailma, taas ma jätan maailma ja lähen Isa juurde.” 29 Ta jüngrid ütlesid: „Vaata, nüüd sa räägid täie selgusega ega räägi võrdumitega.
30 Nüüd me teame, et sina tead kõike ega vaja, et keegi sinu käest küsiks. Seetõttu me usume, et sina oled pärit Jumala juurest.” 31 Jeesus vastas neile: „Kas te nüüd usute? 32 Ennäe, tund tuleb ja on juba tulnud, et teid hajutatakse igaüks ise kohta ning te jätate mu üksi. Ja ometi ma ei ole üksi, sest Isa on minuga. 33 Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen maailma ära võitnud.”

Palume Jumala õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Hoidmist reisil olevatele inimestele. Palume tröösti leinajatele. Olgu Issand lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest. Palume Jumala õnnistust Marek Alveusele ordinatsioonipäevaks, kui ta seatakse Piiskoplikkus Toomkirikus pühasse preestri kutsesse. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse 100 sünnipäeva ettevalmistuse ja tähistamise 4.-5. juunil 2022. Palvetame Nõmme Rahu koguduse sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 3:14-21

14 Sellepärast ma põlvitan Isa ees, 15 kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime,
16 et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest, 17 et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite

juurdunud ja kinnitatud armastuses, 18 et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus, 19 ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega. 20 Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, 21 temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! Aamen.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse,  ajalehe Eesti Kirik, Kirikumuusika Liidu, Laagrikeskuse „Talu“, Eesti Diakoonia, Kristlike Raudteelaste Ühingu jt. Palume Jumala õnnistust ordinatsiooni jumalateenistusele 26. mail kell 17.00 Piiskoplikkus Toomikirikus.

 

Eestpalve palvetavate inimeste, palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast Timoteusele 4:4-5

4Sest kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole taunitav, mida võetakse vastu tänuga,

5sest seda pühitsetakse Jumala sõna ja palve läbi.

Palume, et Issand pühitseks meie elu ning Jumala sõna ja palve oleksid meie elu loomulikuks osaks!

Palveleht 15. – 21. mai 2022

Nädala teema: Taevariigi kodanikuna maailmas

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas on aeg kiita Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, mille võib võtta ülistuspalve aluseks: Psalm 98:1-9

1Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid. 2Issand on andnud teada oma pääste, tema on ilmutanud oma õigust paganate silme ees. 3Ta on tuletanud meelde oma heldust ja oma ustavust Iisraeli soo vastu; kõik ilmamaa otsad on näinud meie Jumala päästet. 4Hõisake Issandale, kogu ilmamaa, tõstke hõisates häält ja mängige temale! 5Mängige Issandale kandle, kandle ja laulude häälega! 6Trompetite ja pasunate häälega hõisake kuningas Issanda ees!
7Kohisegu meri ja mis seda täidab, maailm ja kõik, kes seal elavad!
8Jõed plaksutagu käsi, mäed hõisaku üheskoos
9Issanda ees! Sest ta tuleb mõistma kohut ilmamaale;
ta mõistab kohut maailmale õiguses  ja rahvaile õigluses.

 

Jesaja 63:7-9

7 Ma meenutan Issanda heldust, Issanda kiiduväärsust, kõige selle pärast, mida Issand
meile on osutanud, ja suurt headust Iisraeli soo vastu, mida ta neile on osutanud
oma halastuse ja suure helduse pärast. 8 Sest ta ütles: Nemad on tõesti minu rahvas, lapsed, kes ei tee pettust. Ja ta tuli neile päästjaks. 9 Kõigis nende ahistustes tundis ta ahistust ja tema palge ingel päästis nad. Armastuse ja kaastunde pärast ta lunastas nad, tõstis nad üles ja kandis neid kõigil muistseil päevil.

           

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuspalves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, 

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname jätkuva armu- ja rahuaja eest Eestimaal. Täname, et Jumal äratas oma Poja surnuist ning avas kõikidele, kes usuvad Pojasse tee igavesse ellu. Täname, et Jeesus Kristus on Tee, Tõde ja Elu. Tänu toome iga koguduse liikme, kaastöölise ja vaimuliku eest. Täname leerilaste eest. Aitäh sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 98:1

1 Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid.
Palves Jumala ette kanname iseenda, oma pereliikmed ja lähedased.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 16:5-15

 

5 Aga nüüd ma lähen tema juurde, kes minu on saatnud, ja keegi teist
ei küsi minult: „Kuhu sa lähed?” 6 Kuid et ma seda teile olen rääkinud, siis on kurbus täitnud teie südame. 7 Kuid ma ütlen teile tõtt: teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. 8 Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta: 9 patu kohta, et nad ei usu minusse; 10 õiguse kohta, et ma lähen Isa juurde ja teie ei näe mind enam; 11 kohtu kohta, et selle maailma vürst on süüdi mõistetud. 12 Mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda. 13 Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. 14 Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile. 15 Kõik, mis on Isal, on minu päralt, seepärast ma ütlesin, et ta võtab minu omast ja kuulutab teile.

Palume Jumala õnnistust ja ligiolu igale koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumala kätte kõik koguduses toimuva, et see oleks Temast, Tema läbi ja Tema poole. Palvetame Nõmme Rahu kiriku 100 sünnipäeva ettevalmistuse ja läbiviimise 4. ja 5. juunil Jumala kaitse alla. Palume jõudu toetada inimesi, kes toetust vajavad. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame, et Kristus ise hoiaks meie silme ees jääva elu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered eest. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jaakobuse kiri 1:17-21
17 Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste Isalt,
kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju.
18 Tema on oma tahtel meid sünnitanud tõe sõna kaudu, et me
oleksime otsekui uudsevili tema loodute seas.

19 Teadke seda, mu armsad vennad! Iga inimene olgu aga kärmas
kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama.
20 Sest mehe viha ei soeta õigust Jumala ees.
21 Seepärast pange maha kõik rüvedus ja rohke kurjus ning võtke
tasaduses vastu sõna, mis teisse on istutatud ja suudab päästa teie hinge.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Palume eriti inimeste eest, kes elavad sõjakolletes või katastroofipiirkondades, on näljas, haiged või ära kasutatud. Olgu Issanda ja heade inimeste abi neile väga ligi. Kinkigu Jumal lootust, jõudu ja elutahet ülalt ning hoidku meie kõigi silme ees igavene elu. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kristliku Raudteelaste Ühingu jt.

 

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 27:7

7Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle!

 Palume, et Issand ise tugevdaks meie usku ning meil jätkuvalt oleks rõõmu ja tahet

oma Taevase Isaga palves koos olla.

 

Palveleht 8. -14. mai 2022

Nädala teema: Jumala rahva koduigatsus

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, mille võib võtta ülistuspalve aluses: Psalm 66:1-9

Hõisake Jumalale, kõik ilmamaa! 2 Ülistage mängides tema nime au, andke temale au ja kiitust! 3 Öelge Jumalale: Kui kardetavad on sinu teod! Su suure väe pärast teesklevad su vaenlased su ees, 4 kõik ilmamaa kummardab sind ja mängib sulle kiitust, ta mängib kiitust su nimele. Sela.Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. 6 Tema muudab mere kuivaks maaks; jalgsi minnakse läbi jõe; rõõmutsegem siis temast! 7 Tema valitseb oma vägevuses igavesti, ta silmad on valvel paganarahvaste üle; kangekaelsed ärgu tõstku endid kõrgeks! Sela.Tänage, rahvad, meie Jumalat, kostku valjusti tema kiitus! 9 Tema paneb elama meie hinge ega lase meie jalgu kõikuda.

Jesaja raamat 40:26-31

26 Tõstke oma silmad ja vaadake kõrgusse: kes on loonud need seal? Tema, kes nende väe viib välja täiearvuliselt, kes nimetab neid kõiki nimepidi. Tema suure väe ja võimsa jõu tõttu ei puudu neist ainsatki. 27 Mispärast ütled sina, Jaakob, ja räägid sina, Iisrael: „Minu tee on varjul Issanda eest ja mu õigus läheb mööda mu Jumalast?” 28 Kas sa ei tea? Kas sa ei ole kuulnud? Igavene Jumal, Issand, on maailma äärte Looja; tema ei väsi ega tüdi, tema mõistus on uurimatu. 29 Tema annab rammetule rammu ja jõuetule jõudu. 30 Poisidki väsivad ja tüdivad, noored mehed komistavad ja kukuvad, 31 aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi.

 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, 

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistus palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse ees, kes juhib meid ning kelle läbi jõuame igavesse ellu. Täname emade, vanaemade, vanavanaemade, kasuemade, asendusemade ja vaimulike emade ning tulevaste emade eest! Tänu jumalateenistuste ning pühapäevaste Pereraadio ülekannete eest. Aitäh sõpruskoguduste eest. Tänu leerilaste eest. Täname kõikide pühapäevakooli laste ning õpetajate eest. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2. Pauluse kirjast korintlastele 5:17

17Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud!

Palvesse kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 16:16-23

16 Veel pisut aega, ja te ei näe mind enam, ja taas pisut aega, ja te näete mind jälle.” 17 Siis mõned ta jüngrid ütlesid üksteisele: „Mis see on, mida ta meile ütleb: „Veel pisut aega, ja te ei näe mind enam, ja taas pisut aega, ja te näete mind jälle!” ning „Ma lähen Isa juurde!”?”
18 Nad ütlesid siis: „Mis see on, mida ta ütleb: „Veel pisut aega”? Me ei tea, mida ta räägib.” 19 Jeesus märkas, et nad tahtsid temalt midagi küsida, ja ütles neile: „Te arutate omavahel seda, et ma ütlesin: „Veel pisut aega, ja te ei näe mind, ja taas pisut aega, ja te näete mind jälle.” 20 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, teie nutate ja kaeblete, aga maailm on rõõmus. Teid kurvastatakse, kuid teie kurbus muutub rõõmuks. 21 Kui naine toob last ilmale, siis ta on murelik, sest tema tund on kätte jõudnud. Aga kui ta lapse on sünnitanud, ei tuleta ta enam oma vaeva meelde rõõmu pärast, et inimene on sündinud maailma. 22 Nüüd on teilgi muretsemist, aga kui ma näen teid jälle, on teie süda rõõmus ja keegi ei võta teie rõõmu teilt ära. 23 Ja sel päeval ei küsi te minult enam midagi. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute Isalt, seda ta annab teile minu nimel.

Palume Jumala õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palvesse kanname emad, vanaemade, vanavanaemad, kasuemad, asendusemad ja vaimulikud emad ning tulevased emad. Palvetame meie koguduse perede eest ning palume Jumalalt neisse usku, lootust ja armastust. Palume, et Issand ise kinnitaks meie kõigi usku Kristusesse, kes on ainus tee igavesse ellu. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Õnnistust palume leerilastele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ning Ilumäel. Palume Jumala õnnistust Nõmme Rahu koguduse 100. sünnipäeva ettevalmistamisele ja heale kordaminekule.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri 13:12-16

12 Seepärast ka Jeesus, et enese vere läbi pühitseda rahvast, on kannatanud väljaspool väravat. 13 Mingem siis tema juurde väljapoole leeri, kandes tema teotust. 14 Sest meil pole siin jäädavat linna, vaid me taotleme tulevast. 15 Viigem siis tema kaudu alati Jumalale kiitusohvrit, see tähendab tema nime tunnistajate huulte vilja. 16 Ärge unustage teha head ja pidada osadust, sest sellistest ohvritest on Jumalal hea meel!
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame piiskoppide, preestrite, diakonite ning iga koguduse liikme eest. Palvetame inimeste eest, kes on haiged. Kinkigu Issand tervist, hingerahu ja lootust ning hoia meie kõigi silme ees alati igavene elu. Ole, Issand, kõikide leskedega. Kingi neile jõudu ja elutahet ülalt. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Diakooniatalituse, Kristlike Raudteelaste Ühingu jt. kiriku asutused.

 

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse 1. kirjast efeslastele 6:18

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

Palume Jumala õnnistust igale palvetajale, püsivat palvemeelt ja rohket tänu!

 

Palveleht 1. – 7. mai 2022

Nädala teema: Hea Karjane

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele võib kiitusvpalves toetuda: Psalm 23

Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust.
2Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind;
3tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast.
4Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga;
su karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind.
5Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all; 

sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis.
6Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad
ja ma jään Issanda kotta eluajaks.

 

Johannese evangeelium 10:11-16

11 Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest.
12 Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeneb – ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali -,
13 ta on ju palgaline ega hooli lammastest.
14 Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind,
15 nõnda nagu Isa tunneb mind ja mina tunnen Isa, ning annan oma elu lammaste eest.
16 Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast, neidki pean ma juhtima; ja nad kuulevad minu häält ning siis on üks kari ja üks karjane.

   

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, 

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

  1. Johannese kiri 1:7
    7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. 

Selles palveosas oleks samuti hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu Jeesuse Kristuse, Hea Karjase eest, kes on Tee, Tõde ja Elu ning Tema juhib meid Jumala teedel ja kogub meid Jumala rahvaks. Täname armuaja eest meie maal. Tänu võimaluse eest Jumala Sõnast osa saada, samuti tänu sakramentide ja kiriklike talituste eest. Tänu koguduse juhatuse ning iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimulike eest. Tänu leerilaste eest. Aitäh meie sõpruskoguduste eest. Aitäh kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 10:11, 27-28

11Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest.

27Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle
28ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest.

Palves Jumala ette kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Peetruse kiri 2:21-25

21 Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. 22 „Tema ei teinud pattu ega leitud pettust tema suust”;
23 ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati; ta kannatas ega ähvardanud, vaid jättis kõik selle hoolde,  kes mõistab kohut õiglaselt; 24 ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule,
et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele; tema vermete varal te olete saanud terveks. 25 Teie olite ju „nagu lambad ekslemas”, kuid nüüd te olete pöördunud oma hingede
Karjase ja Ülevaataja poole.
Palume Jumala õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Õnnista ja ühenda Kristusega ka selle aasta leerilapsi. Palume, et Jumal ise kinnitaks meie usaldust Kristusesse, kes on Hea Karjane. Aita meil olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi ja ole nendega, kes reisijaid koju ootavad. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning diakon Marke Alveuse ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Hesekieli raamat 34:11-16

11 Sest nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, mina ise otsin oma lambaid ja hoolitsen nende eest.
12 Otsekui karjane tunneb muret oma karja pärast, siis kui ta on oma laialipillatud lammaste keskel, nõnda tunnen mina muret oma lammaste pärast ja päästan need kõigist paigust, kuhu nad on pillutatud pilvisel ja pimedal päeval. 13 Ma viin nad välja rahvaste hulgast, kogun neid maadest ja toon nad nende oma maale; ja ma karjatan neid Iisraeli mägedel, veeojade ääres ja kõigis maa asustatud paigus. 14 Heal karjamaal karjatan ma neid ja Iisraeli kõrgetel mägedel on nende söödamaa; seal lebavad nad heal söödamaal ja käivad karjas rammusal karjamaal, Iisraeli mägedel. 15 Mina ise hoian oma lambaid ja mina viin nad hingama, ütleb Issand Jumal.16 Ma otsin kadunut ja toon tagasi eksinu, ma seon haavatut ja kinnitan nõtra; aga lihava ja tugeva ma hävitan. Ma karjatan neid, nagu on õige.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Eriti kanname palvesse olukorra Ukrainas ning kõik sõjapõgenikud. Tõstame palvesse presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palves Jumala ette kanname piiskopid, preestrid ja diakonid ning iga koguduse liikme. Palume eriti inimeste eest, kes on haiged, kannatustes või üksi. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim neile eriliselt lähedal, neid tervendamas ja rahu toomas. Kingi lootust, jõudu ja elutahet ülalt ning hoia meie kõigi silme ees alati igavene elu. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik jt. kiriku asutused.

 

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse 1. kirjast tessalooniklastele 5:18

18tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!

Palume Jumala õnnistust igale palvetajale, jätkuvat palvemeelt ja rohket tänu!

 

1 2 3 70