Palveleht 13.- 19. september 2020

Nädala teema: Tänulikkus

 

Kiitus ja ülistus – aeg kiita ja ülistada Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele võib kiituspalves toetuda: Psalm 65:2-6, 9

2Vaikse meelega kiidetakse sind, Jumal, Siionis ning tasutakse sulle tõotused.
3
Sina kuuled palvet, sinu juurde tuleb kõik liha.
4
Minu süüteod on minust vägevamad, aga meie üleastumised annad sina andeks.
5
Õnnis on see, kelle sina valid ja lased tulla enese ligi elama sinu õuedes;

küll meid täidetakse su koja, su püha templi hüvedest.
6
Kardetavate tegudega vastad sa meile õigluses, sa meie pääste Jumal,
sa kõige ilmamaa otsade ja kauge mere lootus,

9nõnda et ilmamaa äärte elanikud kardavad su imetähti.
Päikese tõusu ja loojaku maad sa paned rõõmsasti hõiskama.

 

Psalm 103:2

2Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu!

 

Patutunnistus – vaikne palve.         

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistuse palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

              

Tänupalve – aeg tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest Maarjamaal. Tänu Jumalale, et Ta on andnud mele võime olla tänulik. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide. Tänu kodukoguduse ja koguduse liikmete eest ning osaduse eest, mida Issand ise oma lastele kingib. Täname sõpruskoguduste eest. Täname vanavanemate eest! Tänu olgu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 136:1

1Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2. Pauluse kirjast korintlastele 9:6-15

6 Aga see on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti,
ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti.
7 Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte
nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat.
8 Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis,
9 nagu on kirjutatud: „Ta on jaganud, andnud vaestele, tema õigus kestab igavesti.”
10 Tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva
toiduseks, teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õigusevilja.
11 Te saate kõigiti rikkaks igasuguse siira headuse poolest,

mis meie läbi valmistab tänu Jumalale,
12 sest selle teenistuse kaudu antud abi mitte ainult ei leevenda pühade puudust, vaid muutub ka rikkalikuks Jumalale antud rohke tänu kaudu.
13 Selle abistamise ehtsuse tõttu te ülistate Jumalat oma kuulekuses Kristuse evangeeliumi tunnistamisel ja oma osaduse siiruses nende ja kõikidega.
14 Oma palvetes teie eest nad igatsevad teie järele Jumala

võrratu armu tõttu, mis teie peal on.
15 Tänu olgu Jumalale tema ütlemata suure anni eest!
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust ning tänumeelt koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume silmi nägemaks Jumala hoolitsust ja head oma elus ning olema selle eest Talle väga tänulikud. Palume, et Kristus ise hoiaks meie silme ees igavese elu. Palume Jumalalt õnnistust toetamaks kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Toivo Treibluti eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakonid Marek Alveuse ja Katri Aaslav-Tepandi ja nende pered. Palvetame õdede ja vendade eest Kristuses meie sõpruskogudustes Ilumäel, Kuopios, Ashimis, Riias ja Destinis. Palvetame vanavanemate eest ning palume neile tervist, elujõudu ja rohket Jumala õnnistust!

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese  evangeelium 5:1-15

1Pärast seda oli juutide püha ja Jeesus läks üles Jeruusalemma.
2Aga Jeruusalemmas on Lambavärava juures tiik, mida heebrea keeles
hüütakse Betsata; sellel on viis sammaskäiku.
3Siin lamas suur hulk haigeid, pimedaid, jalutuid, halvatuid [kes ootasid vee liikumist,
4sest aeg-ajalt tuli ingel alla tiiki ja segas vett. Kes nüüd
esimesena pärast veesegamist sisse astus, sai terveks, ükskõik mis haiguses ta oli].
5Aga seal oli inimene, kes oli olnud haige kolmkümmend kaheksa aastat.
6Kui Jeesus nägi teda seal lamamas ja sai teada, et ta on juba nii
kaua aega haige, küsis ta temalt: “Kas sa tahad terveks saada?”
7Haige vastas talle: “Isand, mul ei ole kedagi, kes mind aitaks
tiiki, kui vesi hakkab liikuma. Sellal kui mina olen alles teel,

astub mõni teine sisse enne mind.”
8Jeesus ütles talle: “Tõuse üles, võta oma kanderaam ja kõnni!”
9Ja inimene sai otsekohe terveks, võttis oma kanderaami ja kõndis.
Kuid see päev oli hingamispäev.
10Siis ütlesid juudid tervenenule: “Nüüd on hingamispäev ja

seepärast sa ei tohi kanderaami kanda.”
11Tema aga vastas neile: “See, kes mu terveks tegi, ütles

mulle: Võta oma kanderaam ja kõnni!”
12Nad küsisid temalt: “Kes on see inimene, kes sulle ütles: Võta oma kanderaam ja kõnni!?”
13Aga tervenenu ei teadnud, kes see oli, sest Jeesus oli läinud

kõrvale seal paigas oleva rahva hulka.
14Pärastpoole leidis Jeesus tema pühakojast ja ütles talle: “Vaata,
sa oled saanud terveks. Ära tee enam pattu, et sinuga ei juhtuks midagi halvemat!”

15Inimene läks ja ütles juutidele, et see oli Jeesus, kes ta terveks tegi.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, preestrid ja diakonid, kirikuvalitsuse, koguduste kaastöölised ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palves kanname Jumala ette inimesed laias maailmas, kes kannatavad ihu või hinge poolest.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  Pauluse kirjast efeslastele 6:16-18

16Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled!
17Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna!
18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest!

Palume Jumala kätte kõik palvetajad ning palume jõudu, püsivust ja rohkesti tänumeelt.