Palveleht 15. – 21. nov. 2020

Nädala teema: Valvake!

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, mille ülistuspalves toetuda: Psalm 90:1-6; 12-15

Issand, sina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlve.
2 Enne kui mäed sündisid ja kui maa ja maailm loodi, oled sina, Jumal, igavesest igavesti.
3 Sina viid inimese jälle põrmu ja ütled: „Tulge tagasi, inimlapsed!”
4 Sest tuhat aastat on sinu silmis nagu eilne päev,

kui see on möödunud,  ja nagu vahikord öösel.
5 Sa uhud nad ära, nad on nagu uni, nagu rohi, mis hommikul haljendab.
6 See õitseb hommikul ja haljendab, õhtul see närtsib ja kuivab ära.

12 Õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame!
13 Pöördu tagasi, Issand! Oh kui kaua? Halasta oma sulaste peale!
14 Täida meid hommikul oma heldusega, siis me hõiskame

ja oleme rõõmsad kogu oma eluaja!
15 Rõõmusta meid nii palju päevi,kui sa meid vaevasid,

nii palju aastaid, kui me nägime õnnetust!

Malakia raamat 3:13-18

13 Teie sõnad mu kohta on karmid, ütleb Issand. Aga teie ütlete: „Mida me su kohta oleme rääkinud?”

14 Te ütlete: „Ilmaaegu on Jumalat teenida. Ja mis kasu on meil tema käsu täitmisest

või leinariietes käimisest vägede Issanda palge ees?

15 Nüüd me aga kiidame õndsaks ülbeid. Elavad edasi needki, kes pattu teevad,

need koguni kiusavad Jumalat ja pääsevad.”

16 Siis rääkisid isekeskis need, kes kartsid Issandat; ja Issand pani tähele ning kuulis

ja tema palge ees kirjutati mälestusraamat nende heaks, kes kardavad Issandat

ja austavad tema nime.

17 Ja nad kuuluvad mulle, ütleb vägede Issand, on mu eraomand sel päeval,

mille ma valmistan. Ja ma olen neile armuline, nõnda nagu mees on armuline oma pojale,

kes teda teenib.

18 Ja te näete jälle vahet õige ja õela vahel, selle vahel, kes teenib Jumalat,

ja selle vahel, kes teda ei teeni.

Patutunnistus – vaikne palve.         

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

                                       

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname, et Kristus on meie koguduse pea ning meie oleme Tema liikmed. Liidetud kokku armastuse sidemetega. Täname Kristuse tagasituleku tõotuse eest. Täname, et võime ennast igal hetkel, nii elus kui surmas, Jumala kätte usaldada. Täname, et Kristus annab meile meie eksimused andeks ning Temas on meil igavaene elu. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Täname kõigi eest, kes on toetanud kogudust oma aja, annete või rahaga. Täname koguduse endise õpetaja Voldemar Ilja eest, kellel oli 13. novembril sünniaastapäev. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka 12:35

35 Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kirjast 3:12-15

12 Vaadake, vennad, kas ehk kellelgi teie seast ei ole kuri süda,

mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast!

13 Pigem julgustagem üksteist iga päev, niikaua kui veel öeldakse „täna”,

et keegi teist ei paaduks patu pettuse läbi!

14 Me oleme ju saanud Kristuse osalisteks, kui me vaid lõpuni kinni peame sellest,

mis meil alguses oli.

15 Selles ütlemises: „Täna, kui teie tema häält kuulete,

ärge tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal”

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume kirikuaasta lõppedes enamat mõistmist, kuivõrd me vajame Kristust – Tema andeksandvat armu ja uueksloovat väge. Hoidku Issand alati meie vaimusilmade ees igavene elu! Aita Issand, et meil oleks jaksu toetada kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palume tröösti leinajatele. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning abiõpetaja Toivo Treibluti eest, koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palvetame leerilaste ning pühapäevakooli laste – ja noorte eest. Õnnistust ja kannatlikkust palume kõikidele inimestele, kes peavad olema isolatsioonis, karantiinis, haigetena kodus või haiglas.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Markuse evangeelium 13:33-37

33 Vaadake ette, valvake, sest teie ei tea, millal see aeg on käes!

34 Nii nagu inimene, kes reisis võõrsile ja jättis oma maja,

andes sulastele meelevalla, igaühele tema töö, ja uksehoidjal käskides valvata,

35 nõnda valvake nüüd, sest te ei tea, millal majaisand tuleb, kas õhtul või keskööl või kukelaulu ajal või varahommikul,

36 et ta äkitselt tulles ei leiaks teid magamas.

37 Aga mida ma ütlen teile, ütlen kõigile: Valvake!”
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, preestrid  ja diakonid ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Kanname jätkuvalt palves se Usuteaduse Instituudi ning õppimise ja õpetamise sellel erilisel ajal. Palume õnnistust ja jõudu kõikidele arstidele, õdedele, sanitaridele, omastehooldajatele ning inimestele, kes haiguse, puude, vanaduse, covid-19 viiruse tõttu on haiglates, hooldekodudes või kodudes.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Kirjast tessalooniklastele 5:16-18      

16 Rõõmustage alati,

17 palvetage lakkamatult,

18 tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab JeesusesKristuses!

Palume oma kõnelustesse Jumalaga rõõmu, püsivust ning rohket tänu.