Kategooria postitused

Palveleht 10.-16. märts 2019

Nädala teema: Jeesus – kiusatuste võitja

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat!
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele võib kiituspalves toetuda: Psalm 91:1-4, 11-12,15
1 Kes Kõigekõrgema kaitse all elab ja alati Kõigeväelise varju all viibib,
2 see ütleb Issandale: „Sina oled mu varjupaik
ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan!”
3 Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust, hukkava katku käest.
4 Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju;
tema tõde on kilp ja kaitsevall.
11 Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel.
12 Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi.
15 Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale; mina olen ta juures,
kui ta on kitsikuses, ma vabastan tema ning teen ta auliseks.

Heebrea kiri 4:14-16
14 Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala Poeg, kes on
läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame!
15 Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie, ja siiski ilma patuta.
16 Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime
ja armu abiks leiaksime parajal ajal!

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuspalves toetuda on: Psalm 25:18
18Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud!

Kirjakoht, millele võib palveks lugeda pärast vaikset palvet: 1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat! /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Toome tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse eest, kes on kiusatuste võitja ning kes annab meilegi armu ja abi meie kiusatuste või katsumuste tunnil ustavaks jääda. Täname alanud paastuaja eest. Täname koguduseliikmete ja vaimulike eest. Tõstame tänus Jumala ette meie koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu ustavate eestpalvetajate eest. Tänu kõige eest.

Eestpalve aeg Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kiri 3:8b
Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1 Moosese raamatust 3:1-7
1 Aga madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle Issand Jumal oli teinud, ja ta ütles naisele: „Kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust?”
2 Ja naine vastas maole: „Me sööme küll rohuaia puude vilja,
3 aga selle puu viljast, mis on keset aeda, on Jumal öelnud: Te ei tohi sellest süüa ega selle külge puutuda, et te ei sureks!”
4 Ja madu ütles naisele: „Te ei sure, kindlasti mitte,
5 aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja.”
6 Ja naine nägi, et puust oli hea süüa, ja see tegi ta silmadele himu, ja et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema. Siis ta võttis selle viljast ja sõi ning andis ka oma mehele,
ja tema sõi.
7 Siis nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat, ja nad õmblesid viigilehti kokku ning tegid enestele põlled.
Palume Jumala armu alla kõik koguduse liikmed, juhatuse-, nõukogu-, revisjonikomisjoni ja sinodi saadikud. Palume koguduse liikmete eest, kes on mõnesugustes kiusatustes või kannatustes. Palvesse kanname koguduse õpetaja Ove Sanderi perega ja abiõpetaja Toivo Treibluti ning diakon Marek Alveuse perega. Õnnistust palume koguduse muusika-, laste- ja hingehoiutööle ja Toidutarele ning inimestele, kes sellega seotud. Palume tarkust ja abi koguduse ja kirikuhoonete majandamisele. Palume, et Issand ise saadaks ustavaid töötegijaid ning avaks inimeste südameid Tema Sõna vastu võtta. Palume tervist haigetele ning Issanda lähedalolu kõigile, kes valmistuvad kohtuma Kristusega palgest palgesse. Palvesse kanname kõik lesed ja leinajad. Issanda lähedalolu palume peredele, et Jumal kingiks armastust ja ustavust. Palume Jumalalt abi ja armastust üksikvanematele, kasuvanematele ja vanavanematele. Palume Issanda ligiolu lastekodudes olevatele lastele ja nende kasvatajatele. Palume Issanda õnnistavatesse kätesse meie koguduse leerilapsed, noored ja lapsed. Palume Jumala õnnistust meie sõpruskogudustele Ilumäel, Ashimis, Kuopios ja Destinis.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest nii meil kui mujal
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 4:1-11
1 Siis viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata.
2 Ja kui ta oli nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd
paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte.
3 Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle: „Kui sa oled
Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks!”
4 Aga Jeesus vastas: „Kirjutatud on: Inimene ei ela üksnes leivast,
vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.”
5 Siis võttis kurat tema kaasa pühasse linna ja pani seisma pühakoja harjale
6 ning ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on:
Sinu pärast käsib ta oma ingleid ja nemad kannavad sind kätel,
et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks.”
7 Jeesus lausus talle: „Samuti on kirjutatud: Sina ei tohi kiusata Issandat, oma Jumalat.”
8 Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja
näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust
9 ning ütles talle: „Selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad.”
10 Siis ütles Jeesus talle: „Mine minema, saatan, sest kirjutatud on:
Kummarda Issandat, oma Jumalat ja teeni ainult teda!”
11 Siis jättis kurat Jeesuse rahule. Ja vaata, ingleid tuli tema juurde ja need teenisid teda.
Palume kõigile Eestis elavatele inimestele enamat tänumeelt ning lootust Jumalale. Palume õnnistust presidendile, uutele riigikogu liikmetele, Nõmme linnaosavanemale ja kõigile, kes seatud rahva teenistusse. Õnnistust palume piiskoppidele, preestritele ja diakonitele ning koguduste töötegijatele ning liikmetele. Palume Jumala armu ja halastust ja rahu kõikidesse sõjakolletesse ning rahumeelseid lahendusi. Õnnistust palume Usuteaduse Instituudi tööle ja teenimisele, piiblikoolidele, Misjonikeskusele, EELK perekeskusele, Laste-ja Noorsootöö Ühendusele, ajalehele Eesti Kirik, Kristlike Raudteelaste Ühingule, EELK Diakooniahaiglale jpt.

Eestpalve palvetajate eest Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: kirjast efeslastele 6:18
18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest
Palvetame, et kristlased kasutaksid seda suurt eesõigust, palvet, et saada selgust, jõudu ning julgust oma elutee jätkamiseks ning toetada eestpalvetega neid, kes eestpalveid vajavad. Andku Issand selleks oma Vaimu ja abi.

Palveleht 3.-9. märts 2019

Nädala teema: Jumala armastuse ohvritee

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Kolmainu Jumalat!
Koht Piiblist, millele võib ülistusosas toetuda on: 1. Pauluse kirjast korintlastele 13
1Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust,
siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus.
2 Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust,
siis poleks minust ühtigi.
3 Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi.
4 Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople,
5 ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha,
6 tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle.
7 Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike.
8 Armastus ei hääbu kunagi. Olgu ennustused – need kõrvaldatakse, olgu keeled – need vaibuvad, olgu tunnetus – see lõpeb ära.
9 Sest poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame,
10 aga kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik.
11 Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps, mõtlesin nagu väeti laps,
arutlesin nagu väeti laps. Aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väeti lapse kombed.
12 Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse.
Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud.
13 Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus.

Patutunnistus – vaikne palve.
Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuspalves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset patutunnistuspalvet või lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg tänada Jumalat!
Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Täname armu- ja rahuaja ning vabaduse eest meie maal. Tänu Jumala ohverdava armastuse – Jeesuse Kristuse eest. Tänu Sõna ja Sakramentide eest. Tänu iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest. Aitäh sõprade ja sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 31:2-6
2Sinu juures ma otsin pelgupaika, Issand, ärgu ma jäägu iialgi häbisse!
Oma õiglust mööda päästa mind!
3Pööra oma kõrv mu poole, tõtta mind kiskuma välja hädast,
ole mulle kaitsjaks kaljuks, mäelinnuse hooneks mu päästmiseks!
4Sest sina oled mu kalju ja mu mäelinnus, ja oma nime pärast juhatad ja talutad sa mind.
5 Sa viid mu välja võrgust, mis mulle salaja on pandud, sest sina oled mu tugev kaitse.
6 Sinu kätte ma usaldan oma vaimu, sest sina oled mu lunastanud, Issand, sa tõe Jumal.
Palvetame pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeeliumist 18:31-43
31 Aga võttes endaga need kaksteist, ütles Jeesus neile: „Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast,
32 sest ta antakse paganate kätte ja teda teotatakse ja tema peale sülitatakse,
33 ja kui nad teda on piitsutanud, tapavad nad tema ning kolmandal päeval tõuseb ta üles.”
34 Aga nemad ei mõistnud sellest midagi ja see sõna oli nende eest peidetud
ja nad ei taibanud öeldu mõtet.
35 Aga see sündis, kui Jeesus Jeeriko lähedale jõudis, et üks pime istus kerjates tee ääres.
36 Kui too kuulis rahvahulka mööda minevat, päris ta, mis see võiks olla.
37 Nemad teatasid talle, et Jeesus Naatsaretlane läheb mööda.
38 Ja ta hüüdis: „Jeesus, Taaveti Poeg, halasta minu peale!”
39 Ja möödaminejad sõitlesid teda, et ta jääks vait. Tema aga karjus veelgi enam:
„Taaveti Poeg, halasta minu peale!”
40 Jeesus jäi seisma ja käskis pimeda enese juurde tuua.
Aga kui pime tema juurde tuli, küsis Jeesus temalt:
41 „Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?” Tema aga ütles: „Issand, et ma jälle näeksin!”
42 Ja Jeesus ütles talle: „Näe jälle! Sinu usk on su päästnud!”
43 Ja otsekohe nägi ta jälle ja läks temaga kaasa Jumalat ülistades.
Ja kogu rahvas, kes seda nägi, kiitis Jumalat.
Palume, et Jumal ise aitaks meil mõistma Tema armastuse ohvriteed ja armastuse suurust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Hoidku Kristus ise meie silme ees igavene elu. Palvetame kõikide koguduse liikmete eest, töötegijate, juhatuse ja nõukogu liikmete eest, koguduse õpetaja ja abiõpetaja eest. Palume koguduse noorte, laste ja perede eest. Palvesse kanname meie koguduse uued leerilapsed. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis ning Ilumäel. Palume õnnistust palvepäevale 6. veebruaril ning algavale paastuajale.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 58:1-9
1 Hüüa täiest kõrist, ära peatu, tõsta häält otsekui pasun!
Tee teatavaks mu rahvale nende üleastumine ja Jaakobi soole nende patud!
2 Päevast päeva nad küll otsivad mind ja tahavad teada mu teid,
nagu oleks see rahvas, kes on õiglane ega hülga oma Jumala õigust.
Nad nõuavad minult õiglasi otsuseid, igatsevad Jumala ligiolekut:
3 „Miks me paastume, kui sa seda ei näe, alandame oma hinge, kui sa seda ei märka?”
Vaata, oma paastupäeval te teete, mis teile meeldib, ja pigistate kõiki oma võlgnikke.
4 Vaata, te paastute riiuks ja tüliks ja et lüüa õela rusikaga.
Praegu te küll ei paastu selleks, et teha oma häält kuuldavaks ülal.
5 Kas niisugune on see paast, mis mulle meeldib, päev, mil inimene alandab oma hinge,
et ta painutab oma pead nagu kõrkjas ja teeb enesele aseme kotiriidest ning tuhast?
Kas sa seda nimetad paastuks ja Issandale meelepäraseks päevaks?
6 Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune: päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked?
7 Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud,
kui sa näed alastiolijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest?
8 Siis ilmub su valgus otsekui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti.
Sinu õigus käib su ees, Issanda auhiilgus järgneb sulle.
9 Siis sa hüüad ja Issand vastab, kisendad appi ja tema ütleb:
„Vaata, siin ma olen!” Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne,.
Palume, et Issand kingiks meile paastuajaks õiget paastu- ja palvemeelt. Aita näha ja aidata abivajajaid. Palvesse tõstame Eestimaa ja siin elavad inimesed. Kanname palvesse kõik, keda valitakse rahva teenistusse. Palvetame kõigi koguduste vaimulike, töötegijate ning iga koguduse liikme eest.

Palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 65:24
24Enne kui nad hüüavad, vastan mina; kui nad alles räägivad, olen mina kuulnud.
Palume Jumala õnnistust kõigile palvetajale, jätkuvat palvemeelt ja rohket tänu ning usaldust Jumala vastu!

Palveleht 24. veebruar – 2. märts 2019


Nädala teema: Jumala sõna külv

Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Kohad Piiblist, millele võib kiituspalves toetuda: Psalm 44:2; 4
2Jumal, me oleme oma kõrvaga kuulnud, meie isad on meile jutustanud:
suure teo oled sa teinud nende päevil, muistsel ajal.
4Sest mitte oma mõõgaga ei omandanud nad maad ja nende käsivars ei aidanud neid, vaid see oli sinu parem käsi, sinu käsivars ja sinu palge valgus, sest sul oli neist hea meel.

Jesaja raamat 55:6-11
6 Otsige Issandat, kui ta on leitav, hüüdke teda, kui ta on ligidal!
7 Õel jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted ning pöördugu Issanda poole,
siis halastab tema ta peale; ja meie Jumala poole, sest tema annab palju andeks.
8 Aga minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand.
9 Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed,
ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted.
10 Sest otsekui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad
ja teevad selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba,
11 nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juurde tühjalt,
vaid teeb, mis on mu meele järgi, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin.

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuspalves toetuda on: Psalm 51: 3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset patutunnistust võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Täname armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname Eesti Vabariigi 101 sünnipäeva eest, selle armu ja ime eest, mida tähendab elada omas ja vabas riigis. Täname, et jätkuvalt külvad Sa meisse oma Sõna seemet. Täname, et tohime seda Püha Vaimu läbi vastu võtta ning usus, lootuses ja armastuses vilja kanda. Täname iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest, kes palvetab ning nõu ja jõuga koguduses abiks on. Aitäh sõpruskoguduste eest.

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kirjast 3:15
Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 8:4-15
4 Aga kui rahvahulki kogunes ja kõigist linnadest Jeesuse juurde tuli,
rääkis ta neile tähendamissõnaga:
5 „Külvaja läks välja oma seemet külvama. Ja külvamisel pudenes
osa seemet tee äärde ning tallati ära ja taeva linnud nokkisid selle.
6 Ja osa kukkus kaljule, ja see kuivas tärgates, sest sel ei olnud niiskust.
7 Ja osa kukkus ohakate keskele, ja samal ajal tärganud ohakad lämmatasid selle.
8 Ja osa kukkus heasse mulda, ja kui see tärkas, kandis see sajakordselt vilja.
” Seejärel ta hüüdis: „Kel kõrvad on kuulda, kuulgu!”
9 Jeesuse jüngrid küsisid temalt, mida see tähendamissõna tähendab.
10 Jeesus ütles: „Teile on antud ära tunda Jumala riigi saladusi, aga muudele inimestele on kõik tähendamissõnades, et nad vaadates ei näeks ja kuuldes ei mõistaks.
11 See tähendamissõna aga tähendab: seeme on Jumala sõna.
12 Teeäärsed on need, kes kuulevad, aga pärast tuleb kurat ja
võtab sõna ära nende südamest, et nad ei usuks ega pääseks.
13 Kaljupealsed on need, kes kuuldes võtavad sõna rõõmuga vastu, ent neil ei ole juurt, üürikest aega nad usuvad, ent kiusatuse ajal taganevad ära.
14 Mis ohakate sekka kukkus, on aga need, kes sõna küll kuulsid, ent edaspidi lämmatavad neid muretsemised ja rikkus ja elulõbud ning nende vili ei saa küpseks.
15 Aga mis on heas mullas, on need, kes sõna kuuldes seda kaunis ja
heas südames säilitavad ja kannatlikkuses vilja kannavad.
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Täname Jumala sõna, selle sõna külvi ja külvajate eest. Palume Jumalalt halastust ja abi kui me eksime või oleme läinud Issandast kaugele. Hoidku Kristus ise meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt haigetele tervist; reisil olijatele hoidmist ning leinajatele tröösti. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Toivo Treibluti eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest ja koguduse aseesimehe Andra Indriksoni ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoniameti kandidaadi Marek Alveuse ja tema pere. Palume koguduse eakad Jumala armu ja hoidmise alla, et Issandas oleks neil jätkuvalt rohkesti rõõmsat ja tänulikku meelt. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Apostlite teod 16:9-15
9 Ja Paulus nägi öösel nägemuse: üks makedoonia mees seisis
ja palus teda: „Tule meie juurde Makedooniasse ja aita meid!”
10 Kui ta oli seda nägemust näinud, püüdsime kohe minna Makedooniasse, olles veendunud, et Issand on meid kutsunud neile evangeeliumi kuulutama.
11 Siis me purjetasime Troasest välja ja tulime otseteed
Samotraakesse, järgmisel päeval aga Neapolisse
12 ja sealt Filippisse, mis on tähtsaim linn tolles Makedoonia
osas, Rooma koloonia. Selles linnas me viibisime mõned päevad.
13 Ja hingamispäeval me läksime linnaväravast välja jõe äärde, kus me arvasime olevat palvepaiga. Me istusime maha ja rääkisime kokkutulnud naistega.
14 Ka üks jumalakartlik naine, Lüüdia nimi, purpurimüüja Tüatiira linnast, kuulas, ning Issand avas tema südame, nii et ta pani tähele, mida Paulus rääkis.
15 Aga kui Lüüdia ja ta pere olid ristitud, palus ta meid: „Tulge minu kotta ja jääge sinna, kui te arvate, et ma olen ustav Issandale!” Ja ta käis meile peale.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse Eesti Vabariigi presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame piiskoppide, preestrite ja diakonite eest ning iga koguduse liikme eest. Palume Jumala armu ja abi kõigile, kes tunnevad end üksikute ja mahajäetutena. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim eriliselt lähedal ning Jumala sõna inimesi puudutamas ja kinnitamas. Kingi armastust, jõudu ja elutahet ülalt. Palvesse kanname inimesed sõjapiirkondades ning palume, et sõjategevus lõppeks ning inimesed saaksid taas naasta oma kodudesse. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, Perekeskuse, Diakooniatalituse, ajalehe Eesti Kirik, EELK Diakooniahaigla jt.

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Apostlite teod 2:42
42Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes.
Palume, et Issand aitaks meil püsida apostlite õpetuses, leivamurdmises ja palvetes!

Palveleht 10. – 16. veebruar 2019

Nädala teema – Kahesugune külv

Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas üksnes Jumalat.
Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Ülistusosas võib toetuda järgmistele Piibli kirjakohtadele: Psalm 37:1-9
Ära ärritu kurjadest; ära kadesta neid, kes teevad ülekohut,
2sest need niidetakse peagi nagu hein ja nad närtsivad nagu haljas rohi!
3Looda Issanda peale ja tee head, ela oma maal ja pea ustavust!
4Olgu sul rõõm Issandast; siis ta annab sulle, mida su süda kutsub!
5Anna oma tee Issanda hooleks ja looda tema peale; küll ta toimetab kõik hästi!
6Ta toob esile su õiguse nagu valguse ja su õigluse nagu lõuna selguse.
7Ole vait Issanda ees ja oota teda; ära ärritu sellest,
kelle tee õnnestub, ega mehest, kes teeb kavalusi!
8Hoidu meelepahast ja hülga viha, ära ärritu; sellest tuleb vaid paha!
9Sest kurjad hävitatakse; aga kes Issandat ootavad, need pärivad maa.

Matteuse evangeelium 13:24-30
24 Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna: „Taevariik on
inimese sarnane, kes külvas oma põllule head seemet.
25 Aga inimeste magades tuli ta vaenlane ja külvas raiheina
nisu sekka ning läks minema.
26 Kui nüüd oras tärkas ja looma hakkas, tuli ka raihein nähtavale.
27 Peremehe sulased astusid ta juurde ja ütlesid talle: „Isand, eks sa külvanud head seemet oma põllule, kust nüüd tuleb sinna raihein?”
28 Tema lausus neile: „See on vihamehe töö.” Siis küsisid sulased temalt: „Kas sa tahad, et me läheme ning selle kokku korjame?”
29 Ei, vastas tema, sest muidu te kisuksite raiheina korjates üles ka nisu.
30 Laske mõlemaid ühtmoodi kasvada lõikuseni ja lõikuse ajal ma ütlen lõikajaile: „Koguge esmalt raihein ja siduge kimpu põletamiseks,
nisu aga pange kokku mu aita!””

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuspalves võib toetuda on: Psalm 32:1
Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud.

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1 Johannese kirjast 1:7j
Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal; Täname, et Jumal külvab jätkuvalt meie südametesse oma sõnaseemet. Täname oma armsa koguduse eest, iga koguduse liikme, töötegija ja vaimuliku eest! Tänu kõikide eest, kes kogudust ja selle vajadusi palvekätel kannavad ning jõu ja nõuga toetavad. Tänu meie sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kiri korintlastele 4:5b
Issand toob valguse ette pimedusse varjunud asjad
ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast koloslastele 3:12-17
12 Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud
südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega,
13 üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii
nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi!
14 Aga üle kõige selle olgu armastus – see on täiuslik side!
15 Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna. Ja olge tänulikud!
16 Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega,
laulge kogu südamest tänulikult Jumalale!
17 Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke
Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades!
Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume tröösti ja Jumala lähedalolu leinajatele. Ole väga ligi surijatele, tõsta nende silme ette igavene kodu taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Toivo Treibluti eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoniameti kandidaadi Marek Alveuse. Palvetame sõpruskoguduste eest.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Hesekieli raamat 33:10-16
10 Ja sina, inimesepoeg, ütle Iisraeli soole: Nõnda te räägite ja ütlete: Meie üleastumised ja patud on meie peal ja nende tõttu me hääbume; kuidas me siis võiksime jääda elama?
11 Ütle neile: Nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jumal, ei ole mul hea meel õela surmast, vaid sellest, et õel pöörduks oma teelt ja jääks ellu. Pöörduge, pöörduge oma kurjadelt teedelt, sest miks peaksite surema, Iisraeli sugu!
12 Ja sina, inimesepoeg, ütle oma rahva lastele: Õige õigus ei päästa teda tema üleastumise päeval, ja õela õelus ei pane teda komistama päeval, kui ta pöördub oma õelusest; õige ei või elada oma õigusest päeval, kui ta pattu teeb.
13 Kui ma ütlen õigele, et ta tõesti jääb elama, tema aga loodab oma õiguse peale ja teeb ülekohut, siis ei peeta meeles ühtegi ta õiget tegu, vaid ta sureb oma ülekohtu pärast, mida ta tegi.
14 Ja kui ma ütlen õelale, et ta peab surema, tema aga pöördub oma patust ja teeb, mis on kohus ja õige –
15 kui see õel annab tagasi pandi, asendab röövitu ja käib elu seaduste järgi ilma ülekohut tegemata -, siis ta jääb tõesti elama, ta ei sure.
16 Ühtegi ta pattu, mis ta on teinud, ei peeta meeles tema
vastu: ta on teinud, mis on kohus ja õige, ta jääb tõesti elama.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Tõstame Jumala ette need, kes Kristust ja Tema armastust veel ei tunne. Palume, et Jumala sõnaseeme saaks meie kõikide südametesse rikkalikult külvatud ning me kannaksime Püha Vaimu läbi head vilja igaveseks eluks. Palvetame Kiriku piiskoppide, kirikuvalitsuse, kiriku allasutuste, kõikide koguduste vaimulike, koguduste juhatuste esimeeste ja koguduste liikmete eest ning ristiinimeste eest laias maailmas. Palume Jumala õnnistust EELK Diakooniahaiglale, Usuteaduse instituudile, Perekeskusele, Laste ja Noorsootöö Ühendusele, Kristlike Raudteelaste Ühendusele, Konsistooriumile jpt.

Eestpalve palvetavate inimeste ja palverühmade eest Eestis ja mujal maailmas
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast tessalooniklastele 5:17
17palvetage lakkamatult
Palume Jumalalt ustavust oma palveellu ja õnnistust palvetavatele inimestele ning neile, kelle eest palvetatakse.

Palveleht 13.-19. jaanuar 2019

Nädala teema: Ristimise and

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame üksnes Jumalat. Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove. Koht või kohad Piiblist, millele võib ülistusosas toetuda: Jesaja raamat 42:1-4 1 Vaata, see on mu sulane, kellesse ma olen kiindunud, mu valitu, kellest mu hingel on hea meel. Ma olen pannud oma Vaimu tema peale, tema toob rahvaile õiguse. 2 Tema ei kisenda ega karju, tema häält ei ole kuulda tänavail. 3 Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta ta ära, ta levitab ustavalt õigust. 4 Tema ei nõrke ega murdu, kuni ta maa peal on rajanud õiguse ja saared ootavad tema õpetust.

Matteuse evangeelium 3:13-17 13 Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde, et lasta ennast Johannesel ristida. 14 Aga Johannes püüdis teda igati keelata: „Mul on vaja lasta ennast sinul ristida – ja sina tuled minu juurde!” 15 Jeesus aga kostis talle: „Olgu pealegi; sest nõnda on meile kohane täita kõike õigust!” Siis Johannes andis talle järele. 16 Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli tema peale, 17 ja ennäe, hääl taevast ütles: „See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel!”

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuspalves toetuda on: Psalm 25:11-20 11 Oma nime pärast, Issand, anna andeks mu süütegu, sest see on suur! 12 Kes iganes kardab Issandat, seda ta õpetab teele, mis tuleb valida. 13 Selle hing viibib heas põlves ja ta sugu pärib maa. 14 Issanda osadus on neil, kes teda kardavad, ja ta annab neile teada oma lepingu. 15 Mu silmad on alati Issanda poole, sest tema tõmbab mu jalad võrgust välja. 16 Pöördu mu poole ja ole mulle armuline, sest ma olen üksildane ja vilets! 17 Ahastused täidavad mu südame; tõmba mind välja mu kitsikustest! 18 Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud! 19 Vaata mu vaenlasi, sest neid on palju, ja vägivaldset vihavaenu, millega nad mind vihkavad! 20 Hoia mu hinge ja kisu mind välja; ärgu ma jäägu häbisse, sest ma otsin pelgupaika sinu juures!

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:7 7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./ Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove. Täname armu- ja rahuaja eest Eestimaal. Toome igaüks tänu oma ristimise eest. Täname, et oleme Kolmainu Jumala käsu ja tõotuse peale ristitud, saanud pattude andeksandmise ning uuesti sündinud Kristuse ristisurma ja ülestõusmise läbi Jumala lasteks. Tänu, et ka täna puudutab Jumal inimeste südameid ning jätkuvalt on neid, kes soovivad saada ristitud Kolmainu Jumala nimesse. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu koguduse ja koguduse liikmete eest. Täname sõpruskoguduste ja sealsete sõprade poolt tehtavate eestpalvete eest. Tänu kõige eest! Eestpalve aeg Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kiri roomlastele 8:14 14Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Palve iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast Tiitusele 3:4-7 4 Kui aga Jumala, meie Päästja heldus ja inimesearmastus ilmus, 5 siis ta päästis meid – mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda, uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu. 6 Seda Vaimu on ta meie peale ohtralt valanud Jeesuse Kristuse, meie Päästja läbi, 7 et meie, tema armust õigeks saanud, oleksime igavese elu pärijaiks lootuse põhjal. Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aidaku Issand meid, et selgi aastal paneksime kõik oma usu ja lootuse Tema peale. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume, et kasutaksime ristiinimestena meile antud palveandi. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume, et Issand hoiaks reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Toivo Treibluti eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoniameti kandidaadi Marek Alveuse ja tema pere. Palume õnnistust jumalateenistustele, palvustele, vaimulikele talitustele, piiblitundidele, Päeva Sõnale, Toidutarele, hingehoiuvalvele, koguduse kohvilaudadele, pühapäevakoolile ja muusikatööle, 80. klubile jpm. Tõstame Jumala ette palves kõik meie ustavad koguduseliikmed, kes haiguse, vanaduse või millegi muu tõttu on takistatud kirikusse tulemast. Olgu Issand neid kinnitamas ning kogetav ning ligi kõikjal ja igas eluolukorras. Palvetame meie sõpruskoguduste eest. Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 89:19-22; 27-30 19Sest Issanda hoolel on meie kilp, ja Iisraeli Püha hoolel on meie kuningas. 20Kord sa rääkisid nägemuses oma vagadega ning ütlesid: “Ma olen pannud abi sangari kätte, ma olen valitu suureks tõstnud rahva hulgast. 21Ma olen leidnud Taaveti, oma sulase, oma püha õliga olen ma tema võidnud. 22Teda toetab mu käsi kõvasti ja mu käsivars tugevdab teda. 28Ent mina teen ta esmasündinuks ning kõige kõrgemaks kuningaks üle ilmamaa. 29Ma hoian oma helduse temale igavesti ja mu leping temaga jääb püsima. 30Ma sean tema soo igaveseks ja tema aujärje nii kauaks kui taeva päevad.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, preestrid ja diakonid, kirikuvalitsuse liikmed ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna.

Palume Issanda armu, rõõmu, jõudu ja õnnistust Gustav Kutsarile ja Ove Sanderile, kellel täitub 16. jaanuaril 28. aastat kirikuõpetaja ordinatsioonist.

Ole, Issand, inimestega, kes igatsevad armastust ja elutahet ülalt. Õnnista palun peresid, et neis võiksid olla üksteisest hoolimist, armastust ja Jumala usaldamist. Aita palun kristlastel mõista oma kristlaseks olemise tähendust ja õnnistust. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse ja ajalehe Eesti Kirik, Kirikumuusika Liidu, Perekeskuse, Laagrikeskuse Talu jt. Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse 1. kirjast tessalooniklastele 5:18 18tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses! Palume Jumala õnnistust igale palvetajale, jätkuvat palvemeelt ja rohket tänu Jumalale!

Palveleht alla laetav siit

Palveleht 6. – 12. jaanuar 2019

Jeesus, maailma valgus

Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat. Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove. Koht/kohad Piiblist: Jesaja raamat 60:1-6 1 Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Issanda auhiilgus koidab su kohal. 2 Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust. 3 Ja rahvad tulevad su valguse juurde ning kuningad paistuse juurde, mis sinust kumab. 4 Tõsta oma silmad ja vaata ringi: nad kõik kogunevad, tulevad su juurde; su pojad tulevad kaugelt, su tütreid kantakse kätel. 5 Siis sa näed ja särad rõõmust, su süda põksub ja avardub, kui su poole pöördub mere ohtrus ja su juurde tuleb rahvaste rikkus. 6 Sind katab kaamelite hulk, Midjani ja Eefa noored kaamelid; kõik tulevad Sebast, kannavad kulda ja viirukit ning kuulutavad Issanda kiiduväärsust.

Matteuse evangeelium 2:1-12 1 Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal Juudamaal Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jeruusalemma 2 ja küsisid: „Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama.” 3 Seda kuuldes kohkus kuningas Heroodes ja kogu Jeruusalemm koos temaga. 4 Ja ta kutsus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning päris nende käest, kus Messias pidi sündima. 5 Need ütlesid talle: „Petlemmas Juudamaal, sest nõnda on kirjutatud prohveti käe läbi: 6 Ja sina, Petlemm Juudamaal, ei ole Juuda vürstkondadest hoopiski kõige pisem, sest sinust lähtub Valitseja, kes hoiab mu Iisraeli rahvast kui karjane.” 7 Seepeale laskis Heroodes tähetargad salaja enda juurde kutsuda, päris nendelt täpset aega, millal täht oli paistma hakanud, 8 ja saatis nad Petlemma, öeldes: „Minge ja uurige täpselt välja, kes see laps on! Ja kui te olete ta leidnud, teatage mulle, et ka mina saaksin minna teda kummardama.” 9 Tähetargad kuulasid kuninga jutu ära ning asusid teele. Ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps. 10 Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga. 11 Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke: kulda, viirukit ja mürri. 12 Ja kui neid unenäos hoiatati, et nad ei läheks enam Heroodese juurest läbi, läksid nad teist teed tagasi oma maale.

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51:3 3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset patutunnistuspalvet või lugeda 1. Johannese kirjast 1:7 7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./ Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove. Täname, et oleme tohtinud Issanda armust astuda aastasse 2019. Täname armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Jumalat Tema poja Jeesus Kristuse eest, kes on maailma valgus. Täname palvetavate inimeste eest ning kõigi eest, kes koguduses toeks ja abiks. Eestpalve aeg Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kiri 2:8b pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba. Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast Efeslastele 3:2-9 2 Jah, küllap te olete kuulnud Jumala armu majapidamisest, mis minu kätte on antud teie heaks! 3 Jumal on mulle ilmutuse kaudu teatanud saladuse, nagu ma eespool lühidalt kirjutasin. 4 Seda lugedes te võite mõista minu arusaamist Kristuse saladustest, 5 mida muistsete põlvede aegu ei antud teada inimlastele nii, nagu see nüüd on ilmutatud tema pühadele apostlitele ja prohvetitele Vaimus: 6 et paganadki on tõotuse kaaspärijad ja sama ihu liikmed ja kaasosalised Kristuses Jeesuses evangeeliumi kaudu. 7 Selle evangeeliumi teenriks olen ma saanud Jumala armu kingituse kohaselt, mis mulle on antud tema väe toimel. 8 Minule, kõige vähemale kõigi pühade seast, on antud see arm: kuulutada paganate seas evangeeliumi Kristuse äraarvamatust rikkusest 9 ja valge ette tuua kõigile, mis on selle saladuse korraldus, mis on kätketud aegade algusest peale Jumalas, kes kõik on loonud. Palume Issanda aastal 2019 Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning abiõpetaja Toivo Treibluti eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoniameti kandidaadi Marek Alveuse. Palvetame sõpruskoguduste õdede ja vendade eest Kristuses.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 72:1-3, 8-12 1 Jumal, anna oma kohtupidamine kuningale ja oma õigus kuninga pojale! 2 Ajagu tema su rahva asja õiguses ja su viletsate asja õigluses! 3 Toogu mäed rahu rahvale ja ka mäekünkad õiguse varal! 8 Ta valitseb merest mereni ja Frati jõest ilmamaa otsani. 9 Tema ees põlvitab kõrbe rahvas ja tema vaenlased lakuvad põrmu. 10 Tarsise ja saarte kuningad toovad ande; Seeba ja Seba kuningad maksavad maksu. 11 Ja teda kummardavad kõik kuningad; kõik paganarahvad orjaku teda! 12 Sest tema kisub hädast välja vaese, kes kisendab, ja viletsa ja selle, kel pole abimeest. Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume õnnistust kõigile, kes rahva teenistuses. Palvetame Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme Jumala armu ja hoolitsuse rüppe. Kingi jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Õnnista palun, et oleks rohkem üksteisest hoolimist, armastust ja usku. Õnnistust palume kaplanaatidele, Misjonikeskusele, Laste- ja Noorsootöö Ühendusele, ajalehe Eesti Kirik kollektiivile ja lugejatele, Usuteaduse Instituudile, Kristlikele Raudteelastele, Perekeskusele.

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri 4:16 16Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal! Palume Jumalalt armastavat südant ning avatud silmi, et näha kaasinimeste aga ka iseenda palvevajadusi ning olla ustavateks palvetajateks.

Tekst on allalaetav pdf-na:
https://nommerahu.ee/wp-content/uploads/2019/01/6.-12.-jaan.-2019-Jeesus-maailma-valgus.pdf

Palveleht 30. dets. 2018 – 5. jaan. 2019

Püha Perekond

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat. Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele ülistusosas toetuda: Jesaja raamat 25:1, 4-5 1 Issand, sina oled mu Jumal, ma tahan sind ülistada, su nime kiita, sest sa oled teinud imet, su otsused muistsest ajast on õiged ja kindlad. 4 Sest sa oled kindluseks viletsale ja pelgupaigaks vaesele ta kitsikuses, ulualuseks raju eest, varjuks palavuse eest; on ju julmade viha otsekui raju, mis raputab müüri, 5 otsekui lõõsk põuaajal. Sina vaigistad võõraste möllu, otsekui palavus pilve varjus vaikib julmade võidulaul.

Psalm 71:14-19 14
Aga mina ootan alati ja suurendan kogu su kiidetavust. 15 Mu suu peab jutustama sinu õiglusest ja su päästetegudest kogu päeva, sest ma ei tea nende arvu. 16 Ma tulen Issanda Jumala vägitegudega, ma tunnistan üksnes sinu õiglust. 17 Jumal, sa oled mind õpetanud mu noorest east, ja sestsaadik ma kuulutan sinu imesid. 18 Ära siis jäta mind maha, Jumal, kui ma lähen vanaks ja halliks, kuni ma kuulutan sinu käsivart praegusele põlvele ja su vägevust kõigile järeltulijaile! 19 Sest su õiglus ulatub kõrgele, oh Jumal, kes oled suuri asju teinud.
Jumal, kes on nagu sina?

Patutunnistus – vaikne palve
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses palves toetuda on: Psalm 51 salm 3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast patu ja oma eksimuste tunnistamist Jumalale võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9
9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove. Tänu 2018 aasta eest. Täname, et elame jätkuvalt armuajas. Täname, et tohime peagi alata uut Issanda aastat 2019 ning teha seda Jeesuse nimel ning tema armule ja abile lootes. Tänu Jumalale, Taevasele Isale, et Ta meid on loonud ja jätkuvalt alal hoiab. Tänu Jeesusele, kelle ristisurm ja ülestõusmine on toonud meile pääsemise surmast ning kinkinud igavese elu. Tänu Pühale Vaimule, kes kinnitab usku ja pühitseb meie elu. Tänu Jumala sõna ja pühade sakramentide eest. Tänu koguduse ja ustavate koguduse liikmete eest. Täname sõpruskoguduste eestpalvete ja toetuse eest. Tänu olgu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 111:2
2 Suured on Issanda teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest. Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 2:33-40
33 Jeesuse isa ja ema panid seda imeks, mida tema kohta räägiti. 34 Ja Siimeon õnnistas neid ja ütles Maarjale, tema emale: „Vaata, see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse – 35 ja sinu endagi hinge läbistab mõõk -, et tuleksid ilmsiks paljude südamete mõtted.” 36 Seal oli ka prohvet Hanna, Penueli tütar, Aaseri suguharust, kes oli kõrgesse ikka jõudnud. Ta oli mehega elanud seitse aastat pärast oma neitsipõlve 37 ja lesk olnud kuni kaheksakümne neljanda eluaastani. Tema ei lahkunud pühakojast, vaid teenis Jumalat ööd ja päevad paastumiste ja palvetamistega. 38 Tema tuli sel tunnil sinna ja ülistas Jumalat ning kõneles Jeesusest kõigile, kes ootasid Jeruusalemma lunastust. 39 Kui nad olid täitnud kõik, mis tuli teha Issanda Seaduse järgi, siis nad pöördusid tagasi Galileasse oma külla Naatsaretti. 40 Laps aga kasvas ja sai tugevaks ning täitus tarkusega. Ja Jumala arm oli tema peal. Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule aastavahetuseks ja ka uueks algavaks Issanda aastaks. Valmista meid palun alanud aastal Sind, Issand, kõiges usaldama ja Sinu peale lootma. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning abiõpetaja Toivo Treibluti eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoniameti kandidaadi Marek Alveuse. Palume jätkuvat õnnistust Toidutarele, koguduse kohvilaudadele, pühapäevakoolile ja muusikatööle, hingehoiuvalvele, Päeva Sõnale, piiblitundidele ning kõigele, mida meie koguduses Issanda nimel tehakse. Õnnistust palume kõikidele jumalateenistustele ja palvustele Lunastaja- ja Rahu kirikus. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast galaatlastele 4:3-7 3 Nõnda on ka meiega: kui me olime väetid lapsed, siis olime orjuses maailma algainete meelevalla all. 4 Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest, sündis Seaduse alla, 5 lahti ostma seadusealuseid, et me saaksime pojaseisuse. 6 Et te olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse oma Poja Vaimu, kes hüüab: „Abba! Isa!” 7 Nõnda ei ole sa enam ori, vaid poeg, aga kui sa oled poeg, siis sa oled ka pärija Jumala kaudu.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Aita palun igal kristlasel sügavalt mõista oma kristlaseks olemise tähendust ja õnnistust. Ole, Issand, kõikide inimestega, kes igatsevad jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Õnnista ja kingi jumalikku jõudu inimestele, kes soovivad vastu seista hukutavatele sõltuvustele. Õnnista, et jätkuks üksteisest hoolimist, armastust ja Jumala usaldamist. Ole, Issand, eriliselt inimestega, kes on haiguse või kõrge ea tõttu piiratud liikumisega või aheldatud voodisse või ratastooli. Olgu nad kõik hoitud ja kaitstud Issanda armus ja halastuses. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, kiriku- ja üldhariduskoolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Perekeskuse, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse ja ajalehe Eesti Kirik, Kirikumuusika Liidu, Laagrikeskuse Talu, Kiriku Varahalduse, Kristlike Raudteelaste Ühingu jpt.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 7:7 7Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse Palume uuelgi aastal jätkuvalt püsivust oma palveellu, piiritut usaldust Jumala vastu ning rohket tänu kõige eest.

Palveleht alla laetav terviktekstina siit

Palveleht 2. – 8. dets. 2018

Nädala teema: Sinu Kuningas tuleb alandlikkuses

Kiitus/ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas üksnes Kolmainu Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Jesaja raamat 62:10-12
10 Minge, minge väravaist välja, valmistage rahvale teed, sillutage,
sillutage maanteed, puhastage kividest, tõstke rahvaile lipp!
11 Vaata, Issand on kuulutanud maa ääreni: Öelge Siioni tütrele:
Vaata, su pääste tuleb! Näe, temaga koos on ta palk ja tema ees on ta töötasu.
12 Ja neid hüütakse „Pühaks rahvaks”, „Issanda lunastatuiks”.
Ja sind hüütakse „Otsituks”, „Linnaks, mis pole maha jäetud”.

Matteuse evangeelium 21:1-9
1 Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale ja tulid Betfage poole
Õlimäele, siis läkitas Jeesus kaks jüngrit
2 ja ütles neile: „Minge külla, mis on teie ees, ja kohe te leiate kinniseotud emaeesli ja sälu ta juures. Päästke need valla ning tooge mulle!
3 Ja kui keegi teile midagi ütleb, siis vastake: „Issand
vajab neid. Ta läkitab nad peatselt tagasi.”
4 Aga see on sündinud, et läheks täide, mida prohveti kaudu on räägitud:
5 „Ütelge Siioni tütrele: Ennäe, su kuningas tuleb sulle tasane, istudes emaeesli seljas
ja sälu seljas, kes on koormakandja looma varss.””
6 Jüngrid läksid ja tegid just nõnda, nagu Jeesus neid oli käskinud:
7 tõid emaeesli ja sälu ning panid rõivad nende peale ja tema istus sinna.
8 Tohutu rahvahulk aga laotas oma rõivad tee peale,
teised raiusid oksi puudelt ja laotasid tee peale.
9 Rahvahulgad aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid: „Hoosanna Taaveti Pojale!
Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel! Hoosanna kõrgustes!”

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset patutunnistust võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:9
9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu alanud advendiaja ja uue kirikuaasta eest. Täname, et elame jätkuvalt armuajas. Toome tänu Jumalale, oma Taevasele Isale, et Ta meid on loonud ja alal hoiab. Tänu Kristusele, kelle ristisurma ja ülestõusmise läbi saame osa igavesest elust. Tänu Pühale Vaimule, kes kingib usku ja pühitseb meie elu. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse ja ustavate koguduse liikmete eest. Täname meie sõpruskogudustes olevate õdede ja vendade eest Kristuses ning kõikide eestpalvete eest.

Eestpalve aeg

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Sakarja raamat 9:9
Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 24:7-10
7Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie,
igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla!
8Kes on see aukuningas? See on Issand, tugev ja vägev Issand, vägev sõjas.
9Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie, igavesed uksed,
saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla!
10Kes on see aukuningas? Issand Sebaot, see on aukuningas! Sela.
Palvetame koguduse liikmete, töötegijate, koguduse juhatuste liikmete ning nõukogu liikmete eest. Palume neile kõigile Jumala hoidmist ja õnnistust ka uuel alanud kirikuaastal. Aita ja valmista meid alanud advendiajal Sind igal ajal ootama ja vastu võtma. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Toivo Treibluti eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoniameti kandidaadi Marek Alveuse. Palume jätkuvat õnnistust Toidutarega seotud inimestele, leerilastele, pühapäevakoolis, muusikatöös ja piiblitundides, hingehoiuvalves jm osalevatele inimestele ning kõigele, mida Issanda nimel koguduses tehakse. Palume õnnistust advendiaja jumalateenistustele ja kontsertidele ning heategevuslikule advendilaadale 16.12. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 13:11-14
11 Ja tehke seda, teades aega: käes on tund unest virguda, sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime.
12 Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal.
Pangem siis maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega!
13 Elagem kombekalt nagu päeva ajal, mitte prassimises ega purjutamises, mitte kiimaluses ega kõlvatuses, mitte riius ega kadeduses,
14 vaid rõivastuge Issanda Jeesuse Kristusega ja ärge
tehke ihu eest hoolitsemisest himude rahuldamist!
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Aita palun igal kristlasel sügavalt mõista oma kristlaseks olemise tähendust ja õnnistust. Ole, Issand, kõikide inimestega, kes igatsevad jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Õnnista palun peresid, et jätkuks üksteisest hoolimist, armastust ja Jumala usaldamist. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, kristlikud- ja üldhariduskoolid, ajalehe Eesti Kirik, Misjonikeskuse, Perekeskuse jpt. Õnnista palun kristlaste omavahelist osadust!

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 7:7-8
7Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse,
8sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse!
Palume jätkuvalt püsivust oma palveellu ning tänulikku meelt.

 

Tekstist allalaetav pdf

Palveleht. 11. – 17. november 2018

Palveleht

Nädala teema: Surmast ellu

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame vaid Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 136
Kui Issand tõi tagasi Siioni vangid, siis olime nagu unenägijad.
2 Siis oli meie suu täis naeru ja meie keel täis hõiskamist, siis öeldi paganarahvaste seas: „Issand on neile suuri asju teinud!”
3 Issand on meile suuri asju teinud, me oleme rõõmsad.
4 Issand, too tagasi meie vangid, nagu veeojad Lõunamaal!
5 Kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega.
6 Kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab,
see tuleb ja hõiskab, kandes oma vihke.

1. Pauluse kirjast koloslastele 1:12
12 Tänage Isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa saama pühade pärandist valguse riigis.

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Vaikse palveosa võib lõpetada toetudes kirjakohale: 1. Johannese kirjast 1:9
9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname, et usk Kristusesse juhatab meid surmast ellu. Täname, et Sinus leiame me elu mõtte ja eesmärgi ka selle maailma kaduvuse ja surma keskel. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Täname kodukoguduse eest. Tänu ustavate vaimulike ja koguduse liikmete eest. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu isade, vanaisade, kasuisade ja vaimulike isade eest! Suurim tänu kuulugu taevasele Isale!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse 2. kirjast Timoteusele 4:6-8
6 Sest mind valatakse juba joogiohvrina ja mu lahkumisaeg on käes.
7 Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu.
8 Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille Issand, õiglane kohtunik, oma päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Koguja raamat 12:1-7
1 Mõtle oma Loojale oma nooruspäevil, enne kui tulevad kurjad päevad ja jõuavad kätte need aastad, mille kohta sa ütled: Need ei meeldi mulle!
2 enne kui pimenevad päike ja valgus, kuu ja tähed, ja vihma järel tulevad taas pilved
3 siis kui koja valvurid värisevad ja kanged mehed kisuvad küüru; kui jahvatajad on jõude, sest neid on vähe järele jäänud, ja aknaist vaatajad jäävad pimedaks;
4 kui välisuksed sulguvad, kui veski mürin vaibub, kui üles tõustakse juba linnuhääle peale, kui kõik lauluviisid lakkavad;
5 kui küngastki kardetakse ja teed käies on hirm; kui mandlipuu õitseb, rohutirts vaevu liigub ja kapparipung puhkeb – sest inimene läheb oma igavese koja poole ja tänaval käivad leinajad ringi -,
6 enne kui hõbeköis katkeb ja kuldkauss puruneb, kruus allikal kildudeks kukub ja kaevuratas laguneb,
7 sest põrm saab jälle mulda, nõnda kui ta on olnud, ja vaim läheb Jumala juurde, kes tema on andnud.
Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Issand aita, et meil ikka oleks, millega toetada kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Palume, et kristlased jätkuvalt kasutaksid neile antud kallist palveandi. Aita ka, et meile elus osaks saavad haigused, kannatused või katsumused võiksid tuua meid Kristusele lähemale. Ole inimestega, kes on reisil ning hoia neid. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma ning usaldust, et meie jääv kodu on taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning abiõpetaja Toivo Treibluti eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvesse kanname diakoniameti kandidaadi Marek Alveuse ja tema pere. Palume Jumala armastuse ja jätkuva ligiolu kogemist Päeva Sõna ettevalmistajale ja läbiviijale Indrek Lundavale. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askmis, Destinis ning Ilumäel. Õnnistust palume leerilastele, et igaüks neist võiks leida oma koha meie koguduse keskel. Õnnistust, tervist ja elujõudu palume kõikidele isadele, vanaisadele, kasuisadele ja vaimulikele isadele.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 20:27-40
27 Jeesuse juurde astusid mõned saduserid, kes ütlesid, et
surnuist ülestõusmist ei ole olemas, ja küsisid temalt:
28 „Õpetaja, Mooses on meile kirjutanud: Kui sureb kellegi vend,
kel on naine, ja tal ei ole olnud lapsi, siis ta vend peab võtma oma
surnud venna naise ja soetama sugu vennale.
29 Oli kord seitse venda: ja esimene võttis naise ja suri lapseta,
30 ja teine,
31 ja kolmas võttis tema, ja nõndasamuti kõik seitse – nad ei jätnud lapsi järele ja surid.
32 Pärast suri ka naine.
33 See naine – kelle naiseks nende seast ta saab ülestõusmisel? Ta on olnud naiseks ju neile seitsmele.”
34 Ja Jeesus ütles neile: „Selle ajastu lapsed võtavad naisi ja lähevad mehele,
35 aga kes on väärt arvatud saama tolle ajastu osaliseks ja
surnuist üles tõusma, need ei võta naist ega lähe mehele,
36 sest nad ei saa enam surra, nad on ju inglite sarnased ja on
Jumala pojad, olles ülestõusmise pojad.
37 Aga et surnud tõusevad üles, seda osutab ka Mooses kibuvitsapõõsa loos, kui ta nimetab Issandat Aabrahami Jumalaks ja Iisaki Jumalaks ja Jaakobi Jumalaks.
38 Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal, sest kõik elavad temale.”
39 Siis mõned kirjatundjaist kostsid: „Õpetaja, sa rääkisid hästi”,
40 sest nad ei julgenud temalt enam midagi küsida.
Palvetame Eestimaa ja kõigi siin elavate inimeste eest. Palvetame, et rohkem oleks meie maal inimesi, kes igatsevad pärida Kristuse läbi igavest elu. Samuti palvetame selle eest, et ikka oleks neid, kes ennast kõiges Kristuse hoolde usaldavad. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palvesse kanname kristlikud algkoolid ja lasteaiad ning kõik lasteasutused Eestimaal. Palvetame jätkuvalt Usuteaduse Instituudi, Misjonikeskuse, Perekeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse,  ajalehe Eesti Kirik, Kristlike Raudteelaste Ühingu jt. meie kiriku organisatsioonide eest.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 65:24
24Enne kui nad hüüavad, vastan mina; kui nad alles räägivad, olen mina kuulnud.
Palume Jumala õnnistust kõikidele palvetajatele, jätkuvat palvemeelt ja rohket tänu ning usaldust Jumala vastu!

1 2 3 19