Category Archives: Palveleht

Palveleht 3. – 9. oktoober 2021

Nädala teema: Suurim käsk

 

Kiitus ja ülistus – selles palve osas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, milledele võib ülistuspalves toetuda: 2 Moosese raamat 20:1-17

1 Ja Jumal kõneles kõik need sõnad, öeldes: 2 „Mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptusemaalt,  orjusekojast. 3 Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval!
4 Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees! 5 Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad, 6 aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad! 7 Sa ei tohi Issanda, oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest Issand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab! 8 Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema! 9 Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, 10 aga seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja teenija, ega su veoloom ega võõras, kes su väravais on! 11 Sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval: seepärast Issand õnnistas  hingamispäeva ja pühitses selle. 12 Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab! 13 Sa ei tohi tappa!
14 Sa ei tohi abielu rikkuda! 15 Sa ei tohi varastada! 16 Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana! 17 Sa ei tohi himustada oma ligimese koda! Sa ei tohi himustada oma ligimese naist, sulast ega teenijat, härga ega eeslit ega midagi, mis su ligimese päralt on!”

 

Pauluse kirjast roomlastele 10:9-13
9 Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse,

10 sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks.

11 Sest Pühakiri ütleb: „Ükski, kes usub temasse, ei jää häbisse.”
12 Ei ole ju erinevust juudi ja kreeklase vahel, sest seesama Issand on kõikide Issand, rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad.

13 Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.
   

Patutunnistus – vaikne palve.    

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, mida vaikse patutunnistuse aluseks võtta on:

Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Järgneva piibliteksti võib lugeda pärast vaikset patutunnistuse palvet: 1. Johannese kiri 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

       

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest Eestimaal. Tänu Jumala armastuse eest. Tänu Kristuse eest, kelle sünnis, ristisurmas ja ülestõusmises on väljendunud Isa suurim armastus meile. Tänu Jumalale Tema jätkuva hoolitsuse eest. Tänu igavese elu tõotuse eest. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest ning armu eest neist osa saada. Tänu kodukoguduse ja koguduse liikmete eest. Täname kõigi eest, kes on toetanud kogudust oma ajaga, annetega või majanduslikult. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kirjast 4:21

21Ja see käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda!

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 13:31-35

31 Kui nüüd Juudas oli lahkunud, ütles Jeesus: „Nüüd on Inimese Poeg kirgastatud ja Jumal on temas kirgastatud. 32 Kui Jumal on temas kirgastatud, siis kirgastab Jumal temas ka

ennast ja ta kirgastab teda just nüüd. 33 Lapsed, ma olen teiega veel pisut aega. Te hakkate mind otsima, ja nagu ma ütlesin juutidele: „Kuhu mina lähen, sinna ei saa teie tulla”, nii ütlen ma praegu ka teile. 34 Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina
teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist! 35 Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.”

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aita, Issand, et Sinu armastus võiks juhtida ning valgustada meis ka meie kõige varjatumad sopid. Palume Jumalalt õnnistust toetamaks nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Hoia meie silme ees igavene elu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi tema pere eest. Palvetame Jumala hoolele koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni, preestriameti kandidaadi, Marek Alveuse ning tema pere. Palvetame pühapäevakooli- ja leerilaste eest ning meie sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 119:1-8

Õndsad on need, kelle elutee on laitmatu, kes käivad Issanda Seaduse järgi!
Õndsad on need, kes peavad tema tunnistusi ja nõuavad teda kõigest südamest,
kes ei tee ka ülekohut, vaid käivad tema teedel!
Sina oled käskinud oma korraldusi hästi pidada.
Oh, et mu elutee oleks kindel, et ma peaksin su määrusi.
Siis ma ei jää häbisse, pannes tähele kõiki su käske.
Ma tahan sind tänada õiglasest südamest, õppides su õiguse seadusi.
Ma tahan pidada su määrusi, ära mind hülga päriselt!

Palume Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast koloslastele 4:2   

2Palvetage püsivalt, valvake tänupalves! 

Palume Jumala õnnistust igale palvetajale, et armastus Jumala, ligimese ja iseenda vastu võiks ka palve kaudu meis rohkeneda. Aidaku Issand olla meil palves avatud ja tundlikud ning kuulata Jumala vaikset häält.

Palveleht 26. sept. – 2. okt. 2021

Nädala teema: Kristlase vabadus

 

Kiitus ja ülistus – aeg kiita Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Koht Piiblist, milledele võib palve ülistusosas toetuda: Psalm 119:97-104

97Kuidas ma armastan sinu Seadust! Iga päev mõlgutan ma mõttes seda.
98Sinu käsud teevad mind targemaks mu vaenlastest, sest nad on minu päralt igavesti.
99Ma olen mõistlikum kui kõik mu õpetajad,

sest ma olen mõlgutanud mõttes su tunnistusi.
100Ma olen arukam kui vanad, sest ma panen tähele su korraldusi.
101Ma hoian oma jalad eemale kõigilt kurjadelt teedelt, et pidada sinu sõna.
102Ma ei tagane sinu seadustest, sest sina õpetad mind.
103Kui mahe on su ütlus mu suulaele, enam kui mesi mu suule.
104Su korraldustest ma olen saanud arukaks, sellepärast ma vihkan kõiki vale teeradu.
   

Patutunnistus – vaikne palve.    

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

       

Tänupalve – aeg tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Tänu Jumalale, kes on andnud inimesele vabaduse aga ka vastutuse. Tänu Kristuse eest, kelles meil on maine, aga ka igavene elu. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest ning jätkuva armuaja eest neist osa saada. Tänu kodukoguduse ning koguduse liikmete ja vaimulike eest. Täname, et võime taas alustada 3. oktoobril pühapäevakooli aastat ning 3. oktoobril koguneb taas uus leerirühm. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalve iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Markuse evangeelium 7:5-13

5 Ja variserid ja kirjatundjad küsisid Jeesuselt: „Miks sinu jüngrid ei käi esivanemate pärimuse järgi, vaid võtavad leiba pühitsemata kätega?” 6 Aga Jeesus ütles neile: „Kui hästi on teist, silmakirjatsejatest, ennustanud Jesaja, nõnda nagu on kirjutatud: „See rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel. 7 Ilmaaegu nad teenivad mind, õpetades õpetusena inimeste käskimisi.” 8 Te jätate kõrvale Jumala käsu ja peate inimeste pärimust.”
9 Ja Jeesus ütles neile: „Kui osavasti te teete Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust! 10 Mooses ütles ju: „Austa oma isa ja oma ema!” ja „Kes isa või ema sajatab, peab surma surema!”,11 teie aga ütlete: Kui inimene ütleb isale või emale: „Mis sinul iganes oleks minu käest saada, on korban”, see tähendab: templile pühendatud ohvriand,
12 siis ei lase teie teda enam midagi teha isa või ema heaks,13 muutes Jumala sõna kehtetuks oma pärimusega, mille te olete pärinud. Ja te teete palju niisugust.”

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast galaatlastele 5:22-26 

22 Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus,
23 tasadus, enesevalitsus – millegi niisuguse vastu ei ole Seadus.
24 Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega.
25 Kui me elame Vaimus, siis käigem ka Vaimus!
26 Ärgem olgem auahned, üksteise ärritajad, üksteise kadestajad!

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et näeksime ligimest nii kaasinimeses kui iseendas ning armastaksime ja palvetaksime ustavalt Issanda poole. Palume, et Issand hoiaks meie silme ees igavese elu. Palume Jumalalt õnnistust ligimese ja koguduse toetamiseks. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere. Palves Issanda ette tõstame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ning Ilumäel. Palume õnnistust meie kahele pühakojale ja neis toimuvale.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 1:10-17

10 Kuulge Issanda sõna, Soodoma pealikud, 

pane tähele meie Jumala õpetust, Gomorra rahvas!
11 
Milleks mulle teie tapaohvrite hulk? ütleb Issand. Ma olen küllastunud teie põletusohvrite jääradest ja nuumveiste rasvast. Härjavärsside, tallede ja sikkude veri ei meeldi mulle.
12 
Kui te tulete vaatama mu palet, kes nõuab siis teilt mu õuede tallamist?
13 
Ärge tooge enam tühiseid ande, ohvrisuits on mulle vastumeelt. Noorkuu ja hingamispäev, koguduse kokkukutsumine -ma ei salli nurjatust ja pühapidamist ühtaegu.
14 
Mu hing vihkab teie noorkuid ja seatud pühi;
need on mulle koormaks, ma olen tüdinud neid talumast.
15 
Kui te käsi sirutate, peidan ma oma silmad teie eest, kui te ka palju palvetate,
ei kuule ma mitte, sest teie käed on täis verd!
16 
Peske endid, puhastage endid, saatke oma tegude kurjus mu silme eest,
lakake paha tegemast!
17 
Õppige tegema head, nõudke õigust, aidake rõhutut, mõistke vaeslapsele õigust,
lahendage lesknaiste kohtuasju!
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume usku ja armastust. Palume tarkust kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Jätkuvalt kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, ajalehe Eesti Kirik, Misjonikeskuse, Laste ja Noorsootöö Ühenduse, Kristlike Raudteelaste Ühingu, EELK Perekeskuse jpt.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 27:7

7Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle!

 Palume Jumala õnnistust igale palvetajale, et jätkuks usku, lootust ja armastust. Aita, et Kristlase vabadus oleks pühitsetud Jumala sõna ja palve läbi ning läbi tunnetatud vastutusega!

 

Palveleht 19.- 25. september 2021

Nädala teema: Jeesus annab elu

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame Jumalat.

Oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele võib palve ülistusosas toetuda: Psalm 86:10-13

10 Sest sina oled suur ja teed imesid, sina oled Jumal, sina üksi.
11 
Õpeta mulle, Issand, oma teed; ma tahan käia su tões! 

Kinnita mu süda kartma sinu nime!
12 
Ma ülistan sind kõigest südamest, Issand, mu Jumal, ja austan su nime igavesti.
13 
Sest su heldus on suur minu vastu, ja sa oled mu hinge üles tõmmanud
surmavalla sügavusest.

  1. Pauluse kirjast Timoteusele 1:10

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse.

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistuse palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9
9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – palveaeg, et tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Jeesuse Kristuse eest, kes oma ristisurma ja ülestõusmise läbi on võitnud surma. Täname, et Temaga koos olles, Temas elades ning Teda usaldades võime elada julgesti oma maist elu ning jõuda Temas igavesse ellu. Täname koguduse liikmete, töötegijate ja vaimulike eest. Aitäh sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2. Pauluse kirjast filiplastele 1:20-26 

21 Jah, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu!
22 Aga kui ihus elamine toob mu tööle vilja, siis ma ei tea, kumba valida.
23 Mind paeluvad mõlemad. Ma himustan siit lahkuda ja olla
Kristusega, sest see on väga palju parem,
24 ent ihusse jäämine on vajalikum teie pärast.
25 Ja selles veendunult ma tean, et jään elama ja jään teie
kõikide juurde teie usu edenemiseks ja rõõmuks,
26 et teie kiitlemine Kristuses Jeesuses rohkeneks minu kaudu
selle tõttu, et ma tulen tagasi teie juurde.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  Johannese evangeelium 5:19-21

19 Siis Jeesus vastas neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile,

Poeg ei saa midagi teha iseenesest, ta teeb vaid seda,

mida näeb tegevat Isa, sest mida iganes Isa teeb, seda teeb ka Poeg.
20 Isa armastab ju Poega ning näitab talle kõike, mida ta ise teeb, ning tahab temale näidata suuremaid tegusid, kui need on, nõnda et te seda panete imeks.
21 Sest nõnda nagu Isa äratab üles surnuid ja teeb elavaks, nõnda

teeb ka Poeg elavaks, keda tahab.

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt usku ja usaldust, et meil oleks julgustust kinnitada neid, kes julgustust vajavad. Hoidku Kristus ise meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse sekretär-raamatupidaja Renate Lekko ja tema pere. Jumala õnnistavatesse ja hoidvatesse kätesse palume koguduse lapsed, pered ja pühapäevakooli õpetajad ning kogu pühapäevakooli aasta, mis algab 3. oktoobril. Õnnistust palume sõpruskogudustele Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 26:12-14,19
12 Issand, sina saadad meile rahu, sest kõik meie teodki oled sina teinud.
13 
Issand, meie Jumal! Meid on valitsenud muud isandad peale sinu –
me kiidame üksnes sind, sinu nime.
14 
Surnud ei ärka ellu, kadunud ei tõuse üles. Sest sina nuhtlesid neid
ja hävitasid nad ning kaotasid neist iga mälestuse.

 19 Aga sinu surnud ärkavad ellu, minu laibad tõusevad üles. Ärgake ja hõisake, põrmus lamajad! Sest sinu kaste on valguse kaste ja maa paiskab välja kadunud.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume presidendi, valitsuse ja riigikogu ning kõigi eest, kes rahva teenistuses. Palume rahu eest maailmas ning selle eest, et inimesed saaksid jääda elama oma kodumaale. Palume meile kõigile jõudu ja tahet tõeliselt abi vajavaid inimesi aidata. Palvetame Jumala armu hoolde Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõikide koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palume eriti inimeste eest, kes tunnevad end üksikute ja mahajäetutena, olgu Issanda hea ja armuline Vaim neile eriliselt lähedal, neid valgustamas ja juhtimas ning elustamas. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, kristlikud- ja riigikoolid, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, EELK Perekeskuse, Kristlike Raudteelaste ühingu jpt.

 

Palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2a

3Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid sa mulle.          

Palume, et Jumal ise tugevdaks meie usku Temasse ning Tema palve jõusse.

 

Palveleht 12. – 18. september 2021

Nädala teema: Jumala hoolitsus

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame Jumalat.

Oleks hea, kui selles palveosas ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele võib kiituspalves toetuda: 2 Moosese raamat 16:11-19, 31, 35

11 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
12 „Ma olen kuulnud Iisraeli laste nurisemist. Räägi nendega ja ütle: Täna õhtul te sööte liha ja hommikul leiba kõhud täis. Siis te mõistate, et mina olen Issand, teie Jumal.”
13 Ja õhtul tulid vutid ning katsid leeri; ja hommikul oli kastekord leeri ümber.
14 Ja kui kastekord oli haihtunud, vaata, siis oli kõrbe pinnal midagi õhukese soomuse taolist, peenikest nagu härmatis maas.
15 Kui Iisraeli lapsed seda nägid, siis nad küsisid üksteiselt: „Mis see on?” Sest nad ei teadnud, mis see oli. Aga Mooses vastas neile: „See on leib, mida Issand annab teile süüa.
16 Issand käskis nõnda: Igaüks kogugu sellest niipalju, kui ta sööb, kann iga pea kohta, vastavalt teie hingede arvule; igaüks võtku nende jaoks, kes tema telgis on!”
17 Ja Iisraeli lapsed tegid nõnda, ja nad kogusid, üks rohkem ja teine vähem.
18 Aga kui nad mõõtsid kannuga, siis ei olnud ülearu sellel, kes oli kogunud rohkem, ega tundnud puudust see, kes oli kogunud vähem; igaüks oli kogunud nõnda palju, kui ta sõi.
19 Ja Mooses ütles neile: „Ükski ärgu jätku sellest midagi homseks!”

31 Ja Iisraeli sugu pani sellele nimeks „manna”+ ; see oli valge nagu koriandri seeme ja maitses nagu mesikook.

35 Ja Iisraeli lapsed sõid mannat nelikümmend aastat, kuni nad jõudsid asustatud maale; nad sõid mannat, kuni nad jõudsid Kaananimaa piirile.

   

Patutunnistus – vaikne palve.    

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakohad, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on:

Psalm 86:1, 3-7

Issand, pööra oma kõrv ja kuule mind, sest ma olen vilets ja vaene!

3Ole mulle armuline, Issand, sest ma hüüan su poole kogu päeva!
4Rõõmusta oma sulase hinge, sest sinu poole, Issand, ma tõstan oma hinge!
5Sest sina, Issand, oled hea ja andeksandja,
ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad.
6Võta kuulda, Issand, mu palvet, ja pane tähele mu anumise häält!
7Oma ahastuse päeval hüüan ma sind appi, sest sa vastad mulle.

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat./Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Jumala hoolitsuse eest. Täname Kristuse eest, kelles meil on Elu. Tänu, et tema annab jõu ja julguse maiseks matkateeks ning Tema kaudu saame osa igavesest elust. Tänu Jumala  Sõna ja sakramentide eest. Tänu kodukoguduse ja ustavate koguduse liikmete eest. Tänu vanavanemate eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Peetruse kiri 5:7

7heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest!

Palvetame iseenda, pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Apostlite teod:20:32-35

32 Ja nüüd annan ma teid Jumala ja tema armusõna hooleks; temal on vägi teid üles ehitada ja anda teile pärand kõigi pühitsetute seas.
33 Kellegi hõbedat ega kulda ega riideid ei ole ma himustanud.
34 Te teate ise, et nende kätega olen ma teeninud endale ja oma
kaaslastele seda, mis tarvilik.
35 Ma olen teile kõigiti näidanud, et nõnda vaeva nähes tuleb hoolt kanda nõrkade eest, pidades meeles Issanda Jeesuse sõnu, mis ta on öelnud: „Õndsam on anda kui võtta!””

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et Issand aitaks meil taibata Jumala hoolitsust meie elus ning kingiks piiritut usaldust Tema vastu. Palume tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et meile elus osaks saavad kannatused, katsumused või haigused tuleksid meile imeliselt kasuks ning tooksid meid Kristusele lähemale. Ole ligi ning hoia reisil olevaid inimesi. Palume Jumalalt tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palume õnnistust kõikidele vanavanematele meie koguduse keskel. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvetame Jumala kätte koguduse endise õpetaja Voldemar Ilja pere. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel. Palume õnnistust Lunastaja kirikule ja selles toimuvale.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 6:19-24

19 Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste
neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad!
20 Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei
riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta!
21 Sest kus su aare on, seal on ka su süda.
22 Silm on ihu lamp. Kui su silm on selge, siis on kogu su ihu valgust täis.
23 Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedust
täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus?
24 Keegi ei saa teenida kahte isandat, ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat.

Palvesoovid: palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Jumalalt Püha Vaimu meie kirikule, tema piiskoppidele, kirikuvalitsusele, kõikidele koguduste vaimulikele ning igale koguduse liikmele. Palume tarkust ja vastutustunnet presidendile, valitsuse liikmetele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palume inimeste eest konflikti- ja sõja piirkondades. Palvesse kanname jätkuvalt Usuteaduse Instituudi, Misjonikeskuse, ajalehe Eesti Kirik, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, Kristlike Raudteelaste Ühingu, Perekeskuse jpt.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast tessalooniklastele 5:17 

17palvetage lakkamatult

Palume Jumalalt ustavust oma palveellu ja õnnistust palvetavatele inimestele ning neile, kelle eest palvetatakse.

 

Palveleht 5.- 11. september 2021

Nädala teema: Tänulikkus

 

Kiitus ja ülistus – kiidame Jumalat selle eest, kes Ta on.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, milledele võib palve ülistusosas toetuda: Matteuse evangeelium 11:25-30

25 Tolsamal ajal ütles Jeesus: „Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele!
26 Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda.
27 Kõik on mu Isa andnud mulle, ja keegi muu ei tunne Poega kui vaid Isa, ega ükski tunne Isa kui vaid Poeg ja see, kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada.

28 Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!
29 Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele,
30 sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!”

 

Psalm 103:2

2Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu!

 

Patutunnistus – vaikne palve.    

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

   

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest Maarjamaal. Tänu olgu Jumalale, kes on andnud meile võime olla tänulik. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Tänu kodukoguduse ja ustavate koguduse liikmete eest ning osaduse eest, mida Issand ise oma lastele kingib. Tänu ustavate eestpalvetajate eest ning koguduse kaastööliste eest. Täname võimaluse eest omal maal ja omas emakeeles kooliharidust saada. Täname sõpruskoguduste eespalvete ja toetuse eest. Tänu olgu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Koht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 65:2-6, 9

2Vaikse meelega kiidetakse sind, Jumal, Siionis ning tasutakse sulle tõotused.
3Sina kuuled palvet, sinu juurde tuleb kõik liha.
4Minu süüteod on minust vägevamad, aga meie üleastumised annad sina andeks.
5Õnnis on see, kelle sina valid ja lased tulla enese ligi elama sinu õuedes; 

küll meid täidetakse su koja, su püha templi hüvedest.
6Kardetavate tegudega vastad sa meile õigluses, sa meie pääste Jumal,
sa kõige ilmamaa otsade ja kauge mere lootus,

9nõnda et ilmamaa äärte elanikud kardavad su imetähti.
Päikese tõusu ja loojaku maad sa paned rõõmsasti hõiskama.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Nehemja raamat 8:5-10

5 Ja Esra avas raamatu kogu rahva nähes, sest ta seisis kõrgemal
kui kõik muu rahvas; ja kui ta selle avas, tõusis kogu rahvas püsti.
6 Ja Esra kiitis Issandat, suurt Jumalat, ja kogu rahvas vastas
käsi tõstes: „Aamen, aamen!” Ja nad põlvitasid ning heitsid Issanda ette silmili maha.
7 Ja Jeesua, Baani, Seerebja, Jaamin, Akkub, Sabbetai, Hoodija, Maaseja, Keliita, Asarja, Joosabad, Haanan, Pelaja, leviidid, õpetasid rahvale Seadust ja rahvas seisis püsti.
8 Ja nad lugesid raamatut, Jumala Seadust, peatükkide kaupa ja andsid seletust, nõnda et loetust aru saadi.
9 Ja Nehemja, kes oli maavalitseja, ja preester Esra, kirjatundja, ja leviidid, kes rahvast õpetasid, ütlesid kogu rahvale: „See päev on pühitsetud Issandale, teie Jumalale. Ärge leinake ja ärge nutke!” Sest kogu rahvas nuttis, kui nad Seaduse sõnu kuulsid.
10 Ja ta ütles neile: „Minge sööge rasvaseid roogi ja jooge magusaid jooke, ja läkitage osa neile, kellel midagi ei ole valmistatud! Sest see päev on pühitsetud meie Issandale.

Ja ärge kurvastage, sest rõõm Issandast on teie ramm!”
Palume Jumala hoidmist, õnnistust ning tänumeelt koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Olgu meil ikka silmi nägemaks oma elus Jumala hoolitsust ja rohket head ning palume, et oleksime Issandale selle eest väga tänulikud. Palume, et Kristus ise hoiaks meie silme igavese elu. Palume Jumalalt õnnistust toetamaks kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere. Palume õnnistust kõikidele koguduse kaastöölistele. Palvetame sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

  1. Pauluse kirjast tessalooniklastele 5:16-24

16 Rõõmustage alati, 17 palvetage lakkamatult, 18 tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses! 19 Ärge kustutage Vaimu, 20 ärge põlastage prohvetiandi, 21 katsuge läbi kõik, pidage kinni heast, 22 hoiduge igasuguse kurja eest!

23 Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks!
24 Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema teebki seda.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  Pauluse kirjast efeslastele 6:16-18

16Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled!
17Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna!
18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest!

Palvetame Jumala kätte kõik palvetajad, palume jõudu, püsivust ja tänumeelt.

Palveleht 29. august – 4. september 2021

Nädala teema: Meie ligimene

 

Kiitus ja ülistus – aeg kiita ja ülistada Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Koht Piiblist, millele ülistuspalves toetuda: Pauluse kirjast roomlastele 13:8-10

8 Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu kui
ainult võlg üksteist armastada; sest kes armastab teist, on Seaduse täitnud.
9 Sest käsk: „Sa ei tohi rikkuda abielu, sa ei tohi tappa, sa ei tohi
varastada, sa ei tohi himustada”, ja mis tahes muu käsk on
kokku võetud selles sõnas: „Armasta oma ligimest nagu iseennast!”
10 Armastus ei tee ligimesele kurja. Nii on armastus Seaduse täitmine.

 

Patutunnistus – vaikne palve.    

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 55:23a

Heida Issanda peale oma koorem, ja tema hoolitseb sinu eest;

 

Vaikse palveosa võib lõpetada toetudes kirjakohale: 1. Johannese kirjast 1:9
9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta

annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

   

Tänupalve – aeg tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Tänu Kristusele, kes kannab hoolt meie vajaduste eest ning on Kristuses tõotanud Temasse uskujatele kinkida oma suurest armust igavene elu. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest ning jätkuva armu eest neist osa saada. Tänu kodukoguduse, koguduse liikmete ja vaimulike eest ning osaduse eest, mida Issand inimeste vahele kingib. Täname kauni ja kosutava suve eest! Tänu olgu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 25:40

Kristus ütleb: “Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes

mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.”

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Ruti raamat 1:8-11, 14-18 

8 ütles Noomi oma mõlemale miniale: „Minge, pöörduge kumbki oma ema koju! Issand tehku teile head, nagu te olete teinud surnuile ja minule!
9 Andku teile Issand, et leiaksite varjupaiga kumbki oma mehe kojas!” Ja ta suudles neid. Aga nad tõstsid häält ja nutsid
10 ning ütlesid temale: „Ei, me läheme koos sinuga su rahva juurde!”
11 Aga Noomi ütles: „Minge tagasi, mu tütred! Miks peaksite tulema koos minuga? On mul siis veel poegi üsas, et need võiksid saada teile meesteks?

14 Aga nemad tõstsid häält ja nutsid veel enam; Orpa suudles seejärel oma ämma, kuna Rutt jäi tema seltsi.
15 Noomi ütles: „Vaata, su kälis pöördus tagasi oma rahva ja jumalate juurde. Pöördu ka sina oma käliksele järele!”
16 Kuid Rutt vastas: „Ära käi mulle peale, et ma sind maha jätaksin ja pöörduksin tagasi su juurest, sest kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina, ja kuhu sina jääd, sinna jään minagi! Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu Jumal on minu Jumal.
17 Kus sina sured, seal tahan ka mina surra ja sinna maetagu mindki! Issand tehku minuga ükskõik mida, ainult surm lahutagu mind ja sind!”
18 Kui Noomi nägi, et Rutil oli kindel nõu temaga kaasa tulla, siis ta sellest enam ei rääkinud.

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et näeksime ligimest nii kaasinimeses kui iseendas ning armastaksime ja palvetaksime ustavalt Issanda poole. Palume, et hoiaksime silme ees Kristuse ning Tema tõotuse meile – igavese elu. Palume, et julgeksime inimesi taevateele kaasa kutsuda. Palume Jumalalt õnnistust toetamaks nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere. Jumala õnnistavatesse ja hoidvatesse kätesse tõstame meie koguduse kaastöölistele, et kõigil oleks jõudu sügisel taas rõõmsasti jätkata. Palume õnnistust kodukülastustele, koguduse hoolekandetööle. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Markuse evangeelium 12:41-44

41 Ja istudes aardekirstu vastas, vaatas Jeesus, kuidas
rahvahulk paneb raha aardekirstu. Ja paljud rikkad panid palju.
42 Ja üks vaene lesknaine tuli ja pani kaks leptonit, see on ühe veeringu.
43 Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile: „Tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aardekirstu,
44 sest nemad panid oma küllusest, tema pani aga kehvusest

kõik, mis tal oli, kogu oma elatise.”
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust uuele presidendile, valitsusele, riigikogule ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume jaksu ja rohket Jumala õnnistust kõikidele õpilastele, õpetajatele, üliõpilastele ning õppejõududele ning kõikidele lapsevanematele uueks kooliaastaks Ole ligi kõikidele õpetajatele ja õppejõududele. Palvesse kanname Usuteaduse Instituudi ning selle aastase vastuvõtu, koolid ja lasteaiad, Misjonikeskuse, Laste-ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Perekeskuse jpt.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  Heebrea kiri 4:16

16Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime

ja armu abiks leiaksime parajal ajal!

Palume, et Jumala Püha Vaim julgustaks meid ikka palvetama, et meil oleks silmi nägema ligimest ja tema muret ning jaksu aitamiseks. Palume, et palvetaksime ustavalt, Jumalat usaldades.

 

Palveleht 22. – 28. august 2021

Nädala teema: Jeesus – meie aitaja

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele saab ülistusosas toetuda on: Psalm 30:3-6, 12-13

Issand, mu Jumal, ma kisendasin su poole ja sa tegid mu terveks.
Issand, sina tõid mu hinge välja surmavallast,
sa elustasid mind nende hulgast, kes lähevad alla hauda.
Laulge kiitust Issandale,  teie, tema vagad, ja ülistage tema püha mälestust!
Sest tema viha kestab silmapilgu, aga ta lahkus kogu eluaja;
õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine.
12 
Sina muutsid mu kaebuse mulle ringtantsuks;
sa vallandasid kotiriide mu seljast ja panid rõõmu mulle vööks,
13 
et mu hing laulaks sulle kiitust ega vaikiks.
Issand, mu Jumal, ma tahan sind tänada igavesti!

Jesaja 42:3

3 Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta ta ära,
ta levitab ustavalt õigust.

Patutunnistus – vaikne palve.    

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakohad, millele palves toetuda on: Psalm 51: 3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Jeesuse eest, kes on meie aitaja ning jõu ja julguse allikas meie maiseks matkateeks. Tänu Jumala  Sõna ja sakramentide eest. Tänu kodukoguduse ja ustavate koguduse liikmete ning vaimulike eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2 Kuningate raamat 5:1-15

1 Naaman, Süüria kuninga väepealik, oli oma isanda silmis suur mees ja kõrgesti austatud, sest tema läbi oli Issand andnud Süüriale võidu. See vapper mees oli aga pidalitõbine.
2 Kord olid süürlased käinud röövretkel ja toonud Iisraelimaalt
vangina kaasa väikese tüdruku, kes teenis Naamani naist.
3 See tütarlaps ütles oma emandale: „Ah, kui mu isand ometi oleks selle prohveti juures, kes on Samaarias! Küll see teeks tema pidalitõvest terveks!”
4 Siis läks Naaman ja jutustas oma isandale, öeldes: „Nõnda ja nõnda rääkis see tütarlaps, kes on Iisraelimaalt.”
5 Ja Süüria kuningas ütles: „Võid minna, aga tule, ma läkitan kirja Iisraeli kuningale!”

Ja ta läks ning võttis enesega kaasa kümme talenti hõbedat, kuus tuhat seeklit kulda

ja kümme pidurüüd.
6 Ja ta viis Iisraeli kuningale kirja, milles öeldi: „Kui nüüd see kiri jõuab sinu kätte, vaata, siis olen ma läkitanud sinu juurde oma sulase Naamani, et sa teeksid ta pidalitõvest terveks.”
7 Aga kui Iisraeli kuningas kirja oli lugenud, siis ta käristas oma riided lõhki ja ütles:

„Kas mina olen Jumal, et ma võin surmata ja teha elavaks? Sest see läkitab minu juurde, et ma teeksin mehe pidalitõvest terveks. Kuid mõistke nüüd ja nähke, et ta otsib minuga tüli!”

8 Aga kui jumalamees Eliisa kuulis, et Iisraeli kuningas oli oma riided lõhki käristanud, siis ta läkitas kuningale ütlema: „Miks sa oled oma riided lõhki käristanud? Tulgu ta ometi minu juurde, siis ta saab teada, et Iisraelis on prohvet!”
9 Siis tuli Naaman oma hobuste ja vankritega ja peatus Eliisa koja ukse ees.
10 Ja Eliisa läkitas käskjala temale ütlema: „Mine ja pese ennast
Jordanis seitse korda, siis paraneb su ihu ja sa saad puhtaks!”
11 Aga Naaman sai vihaseks ja läks ära ning ütles: „Vaata, ma mõtlesin, et ta tuleb kindlasti ise välja mu juurde ja seisab siin ning hüüab Issanda, oma Jumala nime, viipab oma käega tema asupaiga poole ja parandab nõnda pidalitõve.
12 Eks ole Damaskuse jõed Abana ja Parpar paremad kui kõik Iisraeli veed? Kas ma nendes ei või ennast pesta ja puhtaks saada?” Ja ta pöördus ning läks ära vihasena.
13 Aga tema sulased astusid ligi ja rääkisid temaga ning ütlesid: „Kui prohvet oleks nõudnud sinult midagi suurt, kas sa siis oleksid jätnud tegemata? Seda enam siis nüüd, kui ta sulle ütles: Pese ennast, siis sa saad puhtaks!”
14 Siis ta läks alla ja kastis ennast seitse korda Jordanisse, jumalamehe sõna peale: tema ihu paranes väikese poisi ihu sarnaseks ja ta sai puhtaks.
15 Siis ta läks tagasi jumalamehe juurde, tema ja kogu ta saatjaskond; ta tuli ja astus tema ette ning ütles: „Vaata, nüüd ma tean, et kogu maailmas ei ole Jumalat mujal kui ainult Iisraelis. Võta siis nüüd see tänuand oma sulase käest!”

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Apostlite tegude raamat 3:1-10

1 Peetrus ja Johannes läksid üles pühakotta palvusele, mida peeti
pärastlõunal kella kolme ajal.
2 Ja sinna kanti mees, kes oli sündimisest saadik jalutu. Ta pandi päevast päeva pühakoja selle ukse ette, mida nimetatakse Ilusaks väravaks, pühakotta minejailt almuseid paluma.
3 Kui ta nägi Peetrust ja Johannest pühakotta astumas, palus ta neilt almust.
4 Siis Peetrus vaatas koos Johannesega teda ainiti ning ütles: „Vaata meie peale!”
5 Too jäigi neile otsa vaatama, lootes neilt midagi saada.
6 Aga Peetrus ütles: „Hõbedat ega kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle: Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase nimel – tõuse ja kõnni!”
7 Ja ta haaras kinni jalutu paremast käest ning aitas ta üles. Ja otsekohe said selle jalapöiad ja pahkluud tugevaks
8 ning ta hüppas püsti, seisis ja kõndis ning läks koos
nendega pühakotta sisse, käies ja hüpeldes ning Jumalat kiites.
9 Ja kogu rahvas nägi teda kõndimas ja Jumalat kiitmas.
10 Nad tundsid temas ära sama mehe, kes oli istunud almuse saamiseks pühakoja Ilusa värava ees, ja nad olid imestunud ja kohkunud sellest, mis temaga oli sündinud.

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aidaku Issand meil taibata Tema abi meie elus ning kinkigu piiritut usaldust Jumala vastu. Palume tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Aita, et meile elus osaks saavad kannatused, katsumused või haigused tuleksid meile imeliselt kasuks ning tooksid meid Kristusele lähemale. Ole ligi ning hoia reisil olevaid inimesi. Palume Jumalalt tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere. Jumala õnnistust ja hoidmist palume kõikidele õppijatele, õpetajatele ning lastevanematele uueks peagi algavaks kooliaastaks. Palume Jumala õnnistust koguduse tööle. Palvetame sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 9:1-7, 39-41

1 Edasi minnes nägi Jeesus ühte sündimisest saadik pimedat inimest.

2 Ja ta jüngrid küsisid temalt: „Rabi, kes on teinud pattu, kas

tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana?”

3 Jeesus vastas: „Ei ole pattu teinud tema ise ega ta vanemad, vaid

temas peavad saama avalikuks Jumala teod.

4 Me peame tegema selle tegusid, kes minu on saatnud, niikaua kui

on päev. Tuleb öö, mil ükski ei saa midagi teha.

5 Kuni mina olen maailmas, olen ma maailma valgus.”

6 Nende sõnade järel ta sülitas maha ja tegi süljest muda ning võidis mudaga tema silmi

7 ja ütles talle: „Mine pese end Siiloahi tiigis!” „Siiloah” on

tõlkes „Läkitatu”. Siis pime läks ja pesi ning tuli tagasi nägijana.

39 Jeesus ütles: „Mina olen tulnud maailma kohtumõistmiseks, et need, kes
ei näe, hakkaksid nägema, ning nägijad jääksid pimedaks.”
40 Seda kuulsid mõned variseridest, kes olid tema juures, ja

ütlesid talle: „Kas meiegi oleme pimedad?”
41 Jeesus ütles neile: „Kui te oleksite pimedad, ei oleks teil
pattu. Aga et te nüüd ütlete: „Meie näeme”, siis jääb teie patt teile.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Jumalalt Püha Vaimu meie kirikule, tema piiskoppidele, kirikuvalitsusele, kõikidele koguduste vaimulikele ning igale koguduse liikmele. Palume tarkust ja vastutustunnet presidendile, valitsuse liikmetele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvesse kanname jätkuvalt Usuteaduse Instituudi ning selle aastase üliõpilaste vastuvõtu, ajalehe Eesti Kirik, Misjonikeskuse, Laste ja Noorsootöö Ühenduse, Diakooniahaigla, Perekeskuse jpt.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast tessalooniklastele 5:17 

17palvetage lakkamatult

Palume Jumalalt ustavust oma palveellu ja õnnistust kõikidele palvetavatele inimestele ning neile, kelle eest palvetatakse aga veelgi enam neile, kelle eest ei palveta. Ometigi kinnitagu meid teadmine, et Kristus on meiega ning palvetab meie eest.

 

Meie isa Palve

Meie Isa, kes Sa oled taevas! Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti.

Aamen.

 

Palveleht 15. – 21. august 2021

Nädala teema: Enese läbikatsumine

 

Kiitus ja ülistus – aeg, et palves kiita ja ülistada Jumalat.

Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Koht Piiblist, millele ülistusosas toetuda: 1. Peetruse kirjast 5:5b

Aga te kõik rüütage end alandlikkusega üksteise vastu, sest „Jumal paneb
suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu”.

 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:6-14, 19

6 Üksnes sinu vastu olen ma pattu teinud, ja olen teinud seda, mis on paha sinu silmis,
et sa oleksid õiglane oma sõnades ja selge oma kohtumõistmises.
7 Vaata, süüteos olen ma sündinud ja patus on ema mu saanud.
8 Vaata, sul on hea meel tõest, mis asub südame põhjas,
ja salajas annad sa mulle tarkust teada.
9 Puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks; pese mind,
siis ma lähen valgemaks kui lumi!
10 Anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, et ilutseksid mu luud-liikmed,
mis sina oled puruks löönud!
11 Peida oma pale mu pattude eest ning kustuta kõik mu pahateod!
12 Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim!
13 Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma Püha Vaimu!
14 Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest, ja heameelne Vaim toetagu mind!
19 Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim,

murtud ja purukslöödud südant ei põlga Jumal.

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda kirjakoha: 1 Johannese kirjast 1:7j

Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse eest, kelles on pattude andeksandmine. Täname, et võime Kristuses leida troosti, uut jõudu ja elujulgust. Täname rahu ja lootuse eest, mida Jumal saab inimesele anda ka siis, kui väliselt midagi ei muutu. Kanname tänumeeles Jumala ette kõik koguduse liikmed ja vaimulikud. Täname kõigi eest, kes kogudust palvekätel kannavad ning toetavad. Tänu ustavate eestpalvetajate eest ning sellegi eest, et meie Jumal on elav Jumal, kes kuuleb meid ja vastab palvetele. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kauni suveaja eest. Tänu kõige eest!

 

Eestpalveaeg                                                                                                                                             Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 2:12-18

12 Sest vägede Issandal on päev: kõigi suureliste ja kõrkide jaoks, kõigi jaoks, kes kõrgele on tõusnud, et neid alandada, 13 kõigi Liibanoni kõrgete ja uhkete seedrite jaoks ja kõigi Baasani tammede jaoks, 14 kõigi kõrgete mägede jaoks ja kõigi kõrgemate küngaste jaoks,

15 kõigi kõrgete tornide jaoks ja kõigi tugevate müüride jaoks, 16 kõigi Tarsise laevadejaoks, kõigi toredate laevade jaoks. 17 Siis painutatakse inimeste ülbus ja alandatakse meeste kõrkus. Jah, sel päeval on Issand üksinda kõrge. 18 Ebajumalad aga kaovad täiesti.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kiri 1:8-2:2

8 Kui me ütleme: „Meil ei ole pattu”, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meis.

9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta

annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

10 Kui me ütleme: „Meie ei ole patustanud”, siis me teeme tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis. 1 Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige, 2 ning tema on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest.

Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt tervist ja paranemist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Õnnistust palume kõigile kes reisil. Palume tröösti ja Jumala lähedalolu leinajatele. Ole ligi surijatele nende viimses võitluses. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere ning palvetame kõikide koguduse töötegijate ja abiliste eest. Eestpalvesse tõstame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Riias, Ashimis, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 23:1-12

1 Siis Jeesus kõneles rahvale ja oma jüngritele: 2 „Moosese asemele on istunud kirjatundjad ja variserid. 3 Kõike nüüd, mida nad iganes teile ütlevad, seda tehke ja pidage, aga ärge tehke nende tegusid mööda, sest nad räägivad küll, aga ise ei tee! 4 Nad seovad kokku ränki ja vaevukantavaid koormaid ja panevad need inimeste õlgadele, ise aga ei taha sõrmeotsagagi neid liigutada. 5 Kõiki oma tegusid teevad nad selleks, et inimesed neid vaataksid. Nad teevad oma palvepaelad laiemaks ja palvetupsud suuremaks. 6 Nad armastavad esimesi kohti võõruspidudel ja esimesi istmeid sünagoogides 7 ja teretamisi turgudel ja seda, et inimesed hüüaksid neid rabiks. 8 Teie ärge laske endid hüüda rabiks, sest ainult üks on teie Õpetaja, teie kõik olete aga vennad! 9 Ja ärge hüüdke kedagi maa peal oma isaks, sest ainult üks on teie Isa, see taevane! 10 Ärge laske end ka kellelgi hüüda juhatajaks, sest ainult üks on teie Juhataja – Kristus! 11 Aga suurim teie seast olgu teie teenija! 12 Kes ennast ise ülendab, seda alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume eriti inimeste eest, kes on leinas, ahastuses, mures või kitsikuses. Tõstame Jumala ette kõik üksikud või hirmul olevad  inimesed, julgustagu kõiki teadmine, et Kristus on meie abimees ning Tema on alati meiega. Palvetame Kiriku, piiskoppide, kirikuvalitsuse, kõikide koguduste vaimulike, koguduste juhatuste esimeeste ja koguduste liikmete eest. Õnnistust palume kõikidele, kes kirikus töötavad või selle käekäigu eest palvetavad. Palume õnnistust EELK Usuteaduse Instituudi sisseastumiste ja uutele üliõpilastele. Palume rahu sõja- ja viirusekolletesse ja rahu inimeste südametesse.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ja palverühmade eest Eestis ja mujal maailmas 

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kirjast 15:14-15 

14Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me
midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid.
15Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime,
siis teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud.

Palume, et Issand aitaks meil palves ära tunda Tema tahtmise.

Palveleht 8. – 14. august 2021

Nädala teema: Soosinguajad

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Koht Piiblist, millele võib palve ülistusosas toetuda: Psalm 33:12

12 Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas,

kelle tema on valinud enesele pärisosaks.

 

Patutunnistus – vaikne palve.    

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Kirjakoht, mille võib lugeda pärast vaikset palvet: 1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Tänu jätkuva soosinguaja eest, mil Kristus kutsub end järgima. Tänu Jumalale Tema Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse, tema liikmete, koguduse töötegijate ning vaimulike eest. Tänu olgu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: kirjast heebrealastele 3:15-19

15 Selles ütlemises: „Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge

tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal” –

16 kes siis olid need kuuljad, kes nurisesid? Eks ju kõik need,

kes olid Egiptusest välja läinud Moosese juhtimisel?

17 Aga kelle peale ta viha tõusis neljakümneks aastaks? Eks nende

peale, kes patustasid, kelle kehad langesid kõrbes surnuna?

18 Aga kellele ta siis vandus, et nemad ei saa tema hingamisse,

kui mitte neile, kes olid sõnakuulmatud?

19 Nii me näeme, et nad ei võinud sisse pääseda oma uskmatuse pärast.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Moosese raamat 18:20-32

20 Siis ütles Issand: „Hädakisa Soodoma ja Gomorra pärast on suur
ja nende patud on väga rasked!
21 Seepärast ma lähen alla ja vaatan, kas minuni jõudnud kisa
kohaselt on nad teinud kõike seda või mitte. Ma tahan seda teada!”
22 Ja mehed pöördusid sealt ära ja läksid Soodomasse, aga Aabraham
jäi veel seisma Issanda ette.
23 Ja Aabraham astus ligi ning ütles: „Kas tahad tõesti hävitada õige koos õelaga?
24 Vahest on linnas viiskümmend õiget? Kas tahad siis need hävitada
ega taha paigale andeks anda nende viiekümne õige pärast, kes seal on?
25 Jäägu sinust kaugele see tegu, et tapad õige koos õelaga, et õigel käib käsi nagu õelalgi!

Jäägu see sinu poolt tegemata! Kas kogu maailma kohtumõistja ei peaks tegema õigust?”
26 Ja Issand ütles: „Kui ma Soodoma linnast leian viiskümmend
õiget, siis annan nende pärast andeks kogu paigale.”
27 Aga Aabraham kostis ning ütles: „Vaata, ma olen nõuks võtnud
siiski Issandaga rääkida, kuigi olen põrm ja tuhk.
28 Vahest puudub viiekümnest õigest viis? Kas tahad siis nende viie pärast hävitada kogu linna?” Ja tema vastas: „Ma ei hävita, kui leian sealt nelikümmend viis.”
29 Ja ta jätkas veelgi kõnelust temaga ning ütles: „Vahest leidub seal nelikümmend?” Ja tema vastas: „Ma ei tee seda neljakümne pärast.”
30 Aga ta ütles: „Ärgu süttigu põlema Issanda viha, et ma veel räägin! Vahest leidub seal kolmkümmend?” Ja tema vastas: „Ma ei tee seda, kui leian sealt kolmkümmend.”
31 Siis ta ütles: „Vaata, ma olen nõuks võtnud siiski Issandaga  rääkida. Vahest leidub seal kakskümmend?” Ja tema vastas: „Ma ei hävita kahekümne pärast.”
32 Aga ta ütles: „Ärgu süttigu põlema Issanda viha, et ma veel üksainus kord räägin! Vahest leidub seal kümme?” Ja tema vastas: „Ma ei hävita kümne pärast.”

Palume Issanda armastust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aita, et kasutaksime targasti meile Jumalalt antud soosinguaega ja ande. Palume kannatustes, katsumustes või haigustes Jumala usaldamist ning kindlat teadmist, et kõigile kes Teda armastavad, laseb ta kõik asjad heaks tulla. Olgu Issand ligi reisil olevatele inimestele. Palume Jumalalt tröösti leinajatele. Olgu Issand lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere. Palvesse tõstame Nõmme Rahu koguduse juhatuse liikmed: Andra Indriksoni, Vaike Simmo, Meelis Pirni, Indrek Tiido ja Heikki Kebbinau ning nende pered. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Riias, Askimis, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 11:20-24

20 Siis hakkas Jeesus hurjutama neid linnu, kus kõige rohkem oli sündinud tema vägevaid tegusid, et nad ei olnud meelt parandanud:

21 „Häda sulle, Korasin! Häda sulle, Betsaida! Sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on aset leidnud, küll nad oleksid ammugi kotiriides ja tuhas meelt parandanud.

22 Ometi ma ütlen teile: Tüürosel ja Siidonil on kohtupäeval hõlpsam põli kui teil!

23 Ja sina, Kapernaum, kas sa arvad, et sind ülendatakse taevani? Ei, sind tõugatakse alla põrgusse, sest kui Soodomas oleksid sündinud need vägevad teod mis sinus, siis ta oleks püsinud tänini.

24 Ometi ma ütlen teile: Soodomamaal on kohtupäeval hõlpsam põli kui sinul!”

Palume, et Issand aitaks meil targasti kasutada aega, mis meie kätte on usaldatud. Palvetame jätkuvalt Eestimaa ja siin elavate inimeste eest, et Kristuse tundmist ja usaldamist oleks enam. Palvetame Jumala kätte meie kiriku, tema piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Jumala õnnistust ja hoidmist palume kõikidele inimestele, kes asuvad sõjakolletes ning kellede elu on ohus. Olgu Issand andmas neile kaitset aga ka usku igavesse ellu. Palvesse kanname kõik inimesed keda vaenatakse või kes kannatavad Kristusesse uskumise tõttu. Olgu Issand neid ise toetamas ning kinnitamas.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast koloslastele 4:2 

2Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!

Palume oma palvesse püsivust ning Jumala kuulamist ja usaldamist.

 

Palveleht 1. – 7. august 2021

Nädala teema: Ustavus Jumala andide kasutamisel

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, milledele palve ülistusosas võib toetuda : Psalm 119:129-136

129 Imelised on sinu tunnistused, sellepärast hoiab neid minu hing.
130 
Kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust, tehes arukaks kohtlasi.
131 
Ma avan oma suu ja ahmin, sest ma ihaldan su käske.
132 
Kaldu minu poole ja ole mulle armuline,

 see on nende õigus, kes armastavad sinu nime.
133 
Kinnita mu samme oma ütlusega ja ära lase 

ühtki nurjatust saada meelevalda minu üle!
134 
Lunasta mind inimeste rõhumisest, siis ma pean su korraldusi!
135 
Lase oma pale paista oma sulase peale ja õpeta mulle oma määrusi!
136 
Veeojad voolavad mu silmist nende pärast, kes ei pea su Seadust.

 

Kirjast heebrealastele 10:19-25

19 Vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna

kõige pühamasse paika –

20 selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana

vahevaiba, see on oma ihu kaudu –

21 ja et meil on suur preester Jumala koja üle,

22 siis mingem Jumala ette siira südamega usukülluses, olles südame  poolest piserdamisega puhastatud kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega!

23 Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on,

kes seda on tõotanud.

24 Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele.

25 Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist – ja seda enam,

mida rohkem te näete seda päeva lähenevat.

Patutunnistus – vaikne palve. 

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 55:23a: Heida Issanda peale oma koorem, ja tema hoolitseb sinu eest.

 

Palveks võib pärast vaikset patutunnistuspalvet kasutada: 1. Johannese kirja 1:9

9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta

annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

 

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Tänu olgu Jumalale, kes varustab meid oma heade andidega. Täname Kristuse eest, kes on jätnud meile palve ja palvetab ise meie eest ning kinnitab meie usku ja usaldust Temasse. Tänu, et võime kõigega tulla palves Issanda ette ning teada, et Tema kuuleb meie palveid ning teab, mida me tõeliselt vajame. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib eestpalves toetuda on: Luuka evangeelium 12:48b

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju,
ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 12:42-48

2 Ja Issand ütles: „Kes küll on ustav ja arukas majapidaja, kelle isand seab oma pererahva üle neile parajal ajal andma määratud moona?

43 Õnnis on see teener, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat.

44 Tõesti, ma ütlen teile, ta seab tema kogu oma vara üle.

45 Aga kui see teener mõtleb oma südames: „Mu isand viibib tulles”, ning hakkab peksma sulaseid ja tüdrukuid, sööma ja jooma ning purjutama,

46 siis selle teenri isand tuleb päeval, mil ta ei oota, ja tunnil, mida ta ei tea, ning raiub ta pooleks ja annab talle sama osa nendega, keda ei saa usaldada.

47 Too teener, kes küll teadis oma isanda tahtmist, ent ei valmistanud ega teinud tema tahtmise järgi, saab palju peksa,

48 kes aga ei teadnud, kuid tegi, mis on hoope väärt, saab peksa vähem. Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem.

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist ning kosutavat suve koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume ustavust Jumala andide kasutamisel. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et kannatused ja katsumused võiksid viia alati Kristusele lähemale. Palume Jumalalt rõõmu ja jõudu kõikidele leskedele ning üksikutele inimestele. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma, kingi kindlat usku igavesse ellu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest.  Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere ning aseesimehe Andra Indriksoni ning tema pere. Palvetame sõpruskoguduste eest Ilumäel, Riias; Kuopios, Ashimis ja Destinis.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Õpetussõnad 3:27-32

27 Ära keela head neile, kes seda vajavad, kui su käel on jõudu seda teha!

28 Ära ütle oma ligimesele: „Mine praegu ära ja tule teinekord tagasi, küll ma homme annan”, kui sa seda kohe saad teha!

29 Ära kavatse kurja oma ligimese vastu, kui ta elab usaldavalt su juures!

30 Ära riidle ühegi inimesega põhjuseta, kui ta ei ole sulle kurja teinud!

31 Ära ole kade mehele, kes on vägivaldne, ja ära vali ühtegi tema teedest,

32 sest pöörane on Issanda meelest jäle, aga õigetega on tema osadus! 

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Eestpalvesse kanname kõik need, kes on seatud inimeste teenistusse. Palume inimeste eest kellel on mureks nende või nende lähedaste vaimne tervis. Palume, et Kristuse toetav ja tervendav lähedalolu võiks olla kogetav ning rõõm elust võiks taastuda. Palvetame Jumala armu alla kõik piiskopid, preestrid ja diakonid, kiriku töötegijad ning iga koguduse liikme. Palvesse kanname kõik viiruse- ja sõjakolded ning palume neisse armu ja abi.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2 

2Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!

Palume püsivust meie palveellu ning õnnistust igale palvetavale inimesele!

1 2 3 28