Category Archives: Palveleht

Palveleht 2. – 8. jaanuar 2022

Nädala teema: Issanda templis

 

Kiitus ja ülistus – selles palve osas kiidame ja ülistame Jumalat.

Palve ülistusosa aluseks võib võtta kohad Piiblist: Luuka evangeeliumist 2:41-52

41 Tema vanemad käisid igal aastal paasapühadel Jeruusalemmas. 42 Kui Jeesus oli saanud kaheteistkümneaastaseks, läksid nad üheskoos pühadeaja kombe järgi üles Jeruusalemma.
43 Kui nad olid pärast nende päevade möödumist teel kodu poole, jäi Jeesus Jeruusalemma, ent tema vanemad ei teadnud seda. 44 Aga et nad arvasid tema olevat teekaaslaste seas, käisid nad ära ühe päeva tee ja hakkasid alles siis otsima teda sugulaste ja tuttavate juurest.
45 Ja kui nad teda ei leidnud, pöördusid nad teda otsides tagasi Jeruusalemma. 46 Kolme päeva pärast sündis, et nad leidsid Jeesuse pühakojas istumas õpetajate keskel neid kuulamas ja küsitlemas. 47 Kõik, kes teda kuulsid, olid hämmastunud tema mõistusest ja ta vastustest.
48 Ja Jeesuse vanemad olid teda nähes jahmunud ning ta ema ütles talle: „Poeg, miks sa oled meile nõnda teinud? Vaata, su isa ja mina oleme sind südamevaluga otsinud.” 49 Ent tema ütles neile: „Miks te siis olete mind  otsinud? Kas te ei teadnud, et ma pean olema neis paigus, mis on mu Isa päralt?” 50 Aga nemad ei mõistnud neid sõnu, mis ta neile rääkis. 51 Jeesus läks koos nendega ja tuli Naatsaretti ning oli neile allaheitlik. Tema ema hoidis kõik need lood oma südames alal. 52 Ja Jeesus kasvas tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures.

 

Johannese evangeeliumist 1:14b

me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.

 

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Vaikses patutunnistuse palves võib toetuda: Psalmile 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Vaikse patukahetsuspalve järel võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

       

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname, et oleme Jumala suurest armust astunud uude aastasse. Tänu armu- ja rahuaja eest Eestimaal. Täname oma pühakodade eest ning oleme tänulikud, et meil on võimalus neid kasutada palvekodadena nii jumalateenistusteks kui vaimulikeks talitusteks ning neis muul viisil inimesi teenida. Tänu, et Sa oled meidki teinud vaimulikeks kodadeks, kus Püha Vaim elab. Täname Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu toome oma kodukoguduse ja koguduse liikmete ja vaimulike eest. Täname kõigi eest, kes koguduse juures nõu, jõu ja annetustega abiks on. Täname sõpruskoguduste eest! Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 84:2-5, 11-12

2 Kui armsad on sinu hooned, Issand Sebaot! 3 Issanda õuesid igatseb ja ihaldab mu hing; mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsasti elava Jumala poole. 4 Lind on ju enesele aseme leidnud ja pääsuke enesele pesa, kuhu ta paneb oma pojad: sinu altarid, Issand Sebaot, mu kuningas ja mu Jumal! 5 Õndsad on need, kes elavad sinu kojas; nad kiidavad sind alati. Sela.11 Sest üks päev sinu õuedes on parem kui muid tuhat; ma seisan pigemini läve juures oma Jumala kojas, kui viibin õelate majades. 12 Sest Issand Jumal on päike ja kilp; armu ja au annab Issand ega keela head neile, kes laitmatult elavad.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kirjast 3:1-6

1 Seepärast, pühad vennad, taevase kutsumise osalised, mõtelgem meie usutunnistuse apostli ja ülempreestri Jeesuse peale, 2 kes – nagu ka Mooses tema kojas – on olnud ustav oma Ametisseseadjale. 3 Sest tema vääris suuremat kirkust kui Mooses, nii nagu valmistajal on suurem au kui kojal. 4 Igal kojal on ju oma valmistaja, aga kes kõik on valmistanud, see on Jumal. 5 Mooses oli küll ustav kogu tema kojas otsekui sulane tunnistuseks kõigest, mida veel pidi räägitama, 6 Kristus on aga tema koja üle kui ustav Poeg. Ja tema koda oleme
meie, kui me vaid peame kinni julgusest ja lootusest, mille üle me kiitleme.
Palume Jumala hoidmist, õnnistust ja armastust ka uuel aastal igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogu liikmetele. Palume vaikseks jäämise hetki iseenda ja Issanda Jeesuse Kristusega ka uuel alanud aastal. Palume oma usuellu vaimulikku värskust ja Issanda lähedalolu kogemust. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palume Issanda hoidmist, juhtimist ja õnnistust kogu meie kogudusele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Kuningate raamatust 8:20, 27-30

20 Issand on pidanud oma sõna, mis ta kõneles, ja mina olen tõusnud oma isa Taaveti asemele ja istun Iisraeli aujärjel, nõnda nagu Issand on kõnelnud, ja ma olen ehitanud koja Issanda, Iisraeli Jumala nimele. 27 Aga kas Jumal tõesti peaks elama maa peal? Vaata, taevas ja taevaste taevas ei mahuta sind, veel vähem siis see koda, mille ma olen ehitanud. 28 Aga pöördu oma sulase palve ja ta anumise poole, Issand, mu Jumal, et sa kuuleksid kaebehüüdu ja palvet, mida su sulane täna palvetab sinu ees, 29 et su silmad oleksid lahti ööd ja päevad selle koja kohal, selle paiga kohal, mille kohta sa oled öelnud: Seal peab olema minu nimi!, et sa kuuleksid palvet, mida su sulane palvetab selle paiga poole! 30 Kuule siis oma sulase ja oma Iisraeli rahva anumist, kuidas nad palvetavad selle paiga poole! Jah, kuule paigast, kus sa elad – taevast! Ja kui sa kuuled, siis anna andeks!    

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule ja kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Ole, Issand, kõikidega, kellel on raske ning kes igatsevad jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Õnnista palun nii peresid kui üksikuid inimesi, et jätkuks üksteisest hoolimist, armastust ja Jumala usaldamist nii rõõmus kui raskustes. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, kiriku- ja riigikoolid, lasteaiad ja lastehoiud; Perekeskuse, Misjonikeskuse, LNÜ, Kristliku Raudteelaste Ühingu jpt.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18a   

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus

 Palume usaldust ja Jumala peale palves lootuse asetamist ka uuel Issanda Aastal 2022.

Võime olla kindlad, et Tema armastab meid ja Tema tahe meie suhtes on alati hea.

 

Palveleht 26. dets. 2021 – 1. jaan. 2022

Nädala teema: Kristuse tunnistajad

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame Jumalat.

Ülistuspalve aluseks võib võtta Jeremia raamatu 20:7-11,13

7 Sa valmistasid mulle pettumuse, Issand, ja ma olen pettunud; sa oled minust tugevam ja võitsid. Ma olen iga päev olnud naeruks, kõik pilkavad mind. 8 Sest iga kord, kui ma räägin, pean ma kisendama. Ma hüüan: „Vägivald ja rüüstamine!” Sest Issanda sõna on saanud mulle igapäevaseks teotuseks ja pilkeks. 9 Aga kui ma mõtlesin: Ma ei taha enam mõelda tema peale ega rääkida tema nimel, siis oli mu südames nagu põletav tuli, suletud mu luudesse-liikmetesse. Ma nägin vaeva, et seda taluda, aga ma ei suutnud. 10 Sest ma olen kuulnud paljude laimu, ähvardust kõikjal: „Andke üles! Anname ta üles!” Kõik mu sõbrad luuravad mu vääratust: Vahest ta laseb ennast tüssata, et saaksime teda võita ja temale kätte tasuda. 11 Aga Issand on minuga otsekui võimas kangelane; seepärast komistavad mu jälitajad ega suuda midagi. Nad jäävad suurde häbisse, sest neil ei ole tulemust. See on igavene häbi, mida ei unustata. 13 Laulge Issandale, kiitke Issandat, sest tema päästab vaese hinge kurjategijate käest!

 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 32:1

Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on  kinni kaetud.

 

Pärast vaikset patutunnistuse palvet võib lugeda: 1 Johannese kirjast 1:7j

Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname rahu ja lootuse eest, mida Jumal saab inimesele anda ka siis, kui väliselt midagi ei muutugi. Kanname tänus Jumala ette kõik koguduse liikmed ning vaimulikud. Tänu eestpalvetajate eest. Tänu sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                            

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 119:41-48
41Tulgu mulle sinu heldus, Issand, ja su pääste su ütluse järgi, 42et ma vastaksin oma teotajaile; sest ma loodan sinu sõna peale! 43Ära kisu ilmaski mu suust ära tõesõna, sest ma loodan su seaduste peale! 44Ma tahan hoida su Seadust alati, ikka ja igavesti, 45ja avaruses käia, sest ma nõuan sinu korraldusi. 46Ma tahan rääkida su tunnistustest kuningate ees ja mitte häbeneda.
47Ma tahan ennast rõõmustada sinu käskudega, mida ma armastan. 48Ma tõstan oma käed su käskude poole, mida ma armastan, ja mõlgutan meelt su määruste üle.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 10:16-22

16 Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele. Olge siis arukad nagu maod ja tasased nagu tuvid! 17 Hoiduge inimeste eest, sest teid antakse ülemkohtute kätte ja teid piitsutatakse nende sünagoogides, 18 teid viiakse minu pärast ka maavalitsejate ja kuningate ette neile ja rahvastele tunnistuseks. 19 Aga kui teid reedetakse, ärge muretsege, kuidas või mida peate rääkima, sest teile antakse tollel tunnil see, mida rääkida, 20 sest teie pole rääkijad, vaid teie Isa Vaim kõneleb teie kaudu. 21 Aga vend annab surma venna ja isa lapse, ning lapsed tõusevad vanemate vastu ja lasevad neid surmata. 22 Ja teie saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast. Aga kes peab vastu lõpuni, see päästetakse.

Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume inimeste eest, kes on kunagi ristitud või leeritatud, kuid jäänud kogudusest kõrvale. Juhtigu Issanda hea ja armastav Vaim nad tagasi koguduse keskele. Palume Jumalalt abi paljude inimeste- ja ka koguduste raskele majanduslikule olukorrale, andku Issand ise tarkust ja häid lahendusi. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume rahu ja Jumala lähedalolu leinajatele. Palume, et Jumal oleks eriliselt ligi surijatele ning annaks rahu ja igavese elu kindla lootuse. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning diakon ja preestriameti kandidaadi Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse tõstame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning kõik juhatuse ja nõukogu liikmed ning nende pered. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Apostlite teod 6:8,11-15; 7:51-60

8 Aga Stefanos, täis armu ja väge, tegi imetegusid ja suuri tunnustähti rahva seas.

11 Siis nad kihutasid üles mehi ütlema: „Me oleme kuulnud teda rääkivat teotussõnu Moosese ja Jumala vastu.” 12 Nad ässitasid rahvast ja vanemaid ja kirjatundjaid ning tulid, võtsid Stefanose kinni ja viisid ta Suurkohtu ette. 13 Nad seadsid sinna ka valetunnistajaid, kes ütlesid: „See inimene ei lakka rääkimast sõnu püha paiga ja Seaduse vastu.
14 Me oleme kuulnud teda ütlevat, et see Jeesus Naatsaretlane hävitab selle koha ja muudab kombed, mis Mooses meile on pärandanud.” 15 Ja kui kõik Suurkohtus istujad teda ainiti vaatasid, nägid nad tema palge olevat otsekui ingli palge. 51 Te kangekaelsed ja ümberlõikamatud südamelt ja kõrvadelt! Teie panete alati vastu Pühale Vaimule, nii nagu teie isad, nõnda teete teiegi. 52 Keda prohvetitest teie isad ei ole taga kiusanud? Ja nad on tapnud need, kes kuulutasid ette selle Õige tulemist, kelle reetjaiks ja mõrtsukaiks nüüd olete saanud teie, 53 kes te saite Seaduse inglite antud korralduse kaudu, ent ei ole seda pidanud.”

Stefanose surmamine 54 Aga kui nad seda kuulsid, lõikas see neil südamesse ja nad kiristasid hambaid. 55 Stefanos aga, täis Püha Vaimu, vaatas ainiti taevasse ja nägi Jumala kirkust ning Jeesust seismas Jumala paremal käel 56 ja ütles: „Ennäe, ma näen taevaid avanevat ja Inimese Poja seisvat Jumala paremal käel.” 57 Selle peale nad karjusid valju häälega ja oma kõrvu kinni hoides sööstsid nagu üks mees tema kallale 58 ja kihutasid ta linnast välja ning viskasid teda kividega. Ja tunnistajad panid oma rõivad maha ühe noormehe jalgade ette, keda kutsuti Sauluseks, 59 ja nad viskasid kividega Stefanost, kes valjusti hüüdis: „Issand Jeesus, võta mu vaim vastu!” 60 Ja ta laskus põlvili ning hüüdis suure häälega: „Issand, ära pane seda neile patuks!” Ja kui ta seda oli öelnud, uinus ta.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume, et ikka oleks neid, kes usaldavad Kristust ja Tema juhatust, armu ja halastust. Tõstame Jumala ette kõik üksikud või hirmul olevad  inimesed, julgustagu kõiki teadmine, et Kristus on iga päev meie juures. Palvetame piiskoppide, preestrite ja diakonite eest. Palume kirikuvalitsuse liikmete, koguduste vaimulike, juhatuste ja nõukogu liikmete eest ning kõikide kogudust liikmete eest.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ja palverühmade eest Eestis ja mujal maailmas 

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kirjast 15:14 

14Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me
midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid.
Palume, et Issand aitaks meil palves ära tunda Tema tahtmise.

 

Palveleht 19.-25. detsember 2021

Nädala teema: Issand on lähedal

 

Kiituspalve – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas on hea, kui ei ole veel palvesoove.

Ülistuspalves võib toetuda järgmistele Piibli kirjakohtadele: Sefanja 3:14-17

14 Hõiska, Siioni tütar, hüüa, Iisrael!
Rõõmusta ja rõkata kogu südamest, Jeruusalemma tütar!
15 
Issand on võtnud tagasi kohtuotsuse sinu kohta, ta on pööranud ära
su vaenlase. Issand, Iisraeli kuningas, on su keskel, enam pole sul vaja näha õnnetust.
16 
Sel päeval öeldakse Jeruusalemmale: Ära karda, Siion, ärgu lõtvugu su käed!
17 
Issand, sinu Jumal, on su keskel, kangelane, kes aitab. Ta rõõmustab sinu pärast väga, ta uuendab oma armastust sinuga, ta tunneb hõisates sinust rõõmu.

 

Matteuse evangeelium 1:18-24

18Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda kojuviimist, et ta ootab Pühast Vaimust last.
19Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda
avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata.
20Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos Issanda ingel, kes ütles: “Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps,

keda ta kannab, on Pühast Vaimust.
21Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus,
sest tema päästab oma rahva nende pattudest.”
22Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud prohveti kaudu:
23“Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja,
ja teda hüütakse nimega Immaanuel”, see on tõlkes: Jumal on meiega.

24Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu Issanda ingel
oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde.

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: Psalm 103:2-3

2 Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu!
3 Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved. 

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas on hea, kui ei ole veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname advendi- ja jõuluaja eest ning võimaluse eest füüsiliselt kokku tulla. Täname Kristuse eest, kes olles ise Jumal, sündis jõululapsena Petlemma sõimes, tuues meile lunastuse. Täname Kristuses leitava rõõmu ja südamerahu eest. Tänu koguduse liikmete ja vaimulike eest. Tänu sõpruskoguduse eest! Tänu kõige eest!

 

Eestpalveaeg                                                                                                              

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 130:5-8

Ma ootan Issandat, mu hing ootab, ja ma loodan tema sõna peale. 6 Mu hing ootab Issandat enam kui valvurid hommikut, kui valvurid hommikut.Iisrael, looda Issanda peale, sest Issanda juures on heldus ja tema juures on rohke lunastus! 8 Ja tema lunastab Iisraeli kõigist tema pahategudest.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast filiplastele 4:4-7

4 Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! 5 Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal! 6 Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. 7 Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.

Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume inimeste eest, kes vanaduse või haiguse või muudel põhjustel on sunnitud jääma sel jõuluajal kogudusest eemale. Kinkigu Issand usku, elu- ja vaimujõudu. Palume Jumala õnnistust kõikidele jõuluaja jumalateenistustele ja kontsertidele. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume rahu ja Jumala lähedalolu leinajatele. Ole ligi surijatele nende viimses võitluses. Palume Isanda hoidmist kõigile, kes on reisil. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning diakoni ja preestriameti kandidaadi Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvetame juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvetame sõpruskoguduste ja sealsete õdede ja vendade eest Kristuses.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 102:14; 16-17; 20-22

14 Küll sa tõused ja halastad Siioni peale, sest aeg on käes temale armu anda, paras aeg on juba kätte jõudnud. 16Siis paganad hakkavad kartma Issanda nime ja kõik ilmamaa kuningad sinu au. 17Sest kui Issand on üles ehitanud Siioni, siis ilmub ta oma auhiilguses. 20 et ta on vaadanud oma pühast kõrgusest, Issand on taevast vaadanud ilmamaad, 21 et kuulda vangide ägamist ja vabastada surmalapsed, 22 et Siionis kuulutataks Issanda nime ja Jeruusalemmas tema kiitust.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest, et Kristuse tundmist ja usaldamist oleks enam. Tõstame Jumala ette kõik pered, andku Issand peredesse armastust Jumala ja üksteise vastu, rõõmsat meelt ning jõudu. Palume eriliselt inimeste eest, kes on neil jõuludel üksi või kellede leinahaavad on värsked. Olgu kõiki neid trööstimas teadmine, et Issand on ligi ning nad võivad alati ja kõiges Tema peale loota. Palume inimeste eest, kes on reisil. Palvetame Kiriku, piiskoppide, kirikuvalitsuse liikmete, kõikide koguduste vaimulike, koguduste töötegijate ja liikmete eest. Palvesse kanname Usuteaduse Instituudi, kiriku- ja üldhariduskoolid, piiblikoolid ja lasteaiad, Misjonikeskuse, Laste-ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, EELK Perekeskuse jt. Palume õnnistust kõikidele inimestele, kes jõulupühadel seotud töökohustustega või on haiglas või haiged. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim neid rõõmustamas ja kinnitamas ning toogu rõõmsad jõulupühad nende hinge.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ja palverühmade eest Eestis ja mujal maailmas 

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on:  Pauluse kirjast efeslastele 6:18

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

Palume, et meil oleks palvetades piiritut usaldust Jõululapse, Jeesus Kristuse vastu. Palume Issanda kätesse kõik palverühmad Eestis ja mujal maailmas.

 

 

Palveleht 12. – 18. detsember 2021

Nädala teema: Valmistage Issandale teed

 

Kiituspalve – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas on hästi hea, kui ei ole veel palvesoove.

Piibli kirjakohad, millele võib kiituspalves toetuda: Psalm 85:9-14

9Ma tahan kuulda, mida Jumal, Issand, räägib.
Sest tema kuulutab rahu oma rahvale ja ütleb oma vagadele, et nad ei pöörduks alpuse poole.
10Tõepoolest, tema pääste on ligi neile, kes kardavad teda, et meie maal au elaks,
11heldus ja tõde saavad teineteisega kokku, õigus ja rahu annavad teineteisele suud,
12ustavus võrsub maast ja õigus vaatab alla taevast.
13Issand annab head ja meie maa annab oma lõikuse.
14Õigus käib tema eel ja järgib tema samme.

 

Matteuse evangeelium 11:2-10

2 Kui siis Johannes vangihoones kuulis Kristuse tegudest, saatis ta oma jüngreid
3 temalt küsima: „Kas sina oled see, kes pidi tulema, või jääme ootama teist?”
4 Ja Jeesus vastas neile: „Minge teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete:
5 pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi
6 ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast!”
7 Kui siis need olid läinud, hakkas Jeesus rahvahulkadele kõnelema Johannesest: „Mida te tahtsite näha, kui läksite kõrbe? Kas tuules kõikuvat roogu?
8 Või mida te tahtsite näha, kui läksite välja? Kas pehme riidega rüütatud inimest?

Ennäe, pehme riide kandjad on kuningakodades.
9 Või miks te läksite välja? Kas vaatama prohvetit?

Jah, ma ütlen teile, hoopis enamat kui prohvetit!
10 Tema ongi see, kellest on kirjutatud: Vaata, ma saadan sinu eele oma käskjala,
kes tasandab sinu tee su ees.

Patutunnistus – vaikne palve.    

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves saab toetuda: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistuse palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

       

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu advendiaja eest, armu- ja rahuaja eest. Täname, et meiegi võime olla Issanda tunnistajateks inimeste ees ning olla sellel Teel, kelleks on Jeesus Kristus ise. Täname Jumalat Tema Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse ja koguduse liikmete ja vaimulike eest. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Salm Piiblist, millele võib palves toetuda: Jesaja raamat 40:3a, 10a

Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt!

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. kirjast korintlastele 4:1-5

1 Nõnda siis peetagu meid Kristuse sulaseiks ja Jumala saladuste majapidajaiks. 2 Ent majapidajailt nõutakse, et nad oleksid ustavad. 3 Aga see on mulle tähtsusetu, kui teie mõistate minu üle kohut või teeb seda mõni inimlik kohtupäev, ka ma ise ei mõista enda üle kohut, 4 sest ma ei tea enesel olevat ühtegi süüd. Kuid selle põhjal ei ole ma veel õigeks mõistetud, sest Issand on see, kes minu üle kohut mõistab. 5 Nõnda siis ärge mõistke kohut enne õiget aega, enne kui tuleb Issand, kes toob valguse ette pimedusse varjunud asjad ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused; ja siis saab igaüks kiituse Jumalalt.
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aita ja valmista meid ka selle advendiaja jooksul Sind ikka ja taas vastu võtma. Palume, et võiksime olla Issanda käes kasutatavad seal, kus Tema seda soovib. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Hoia meie silme ees igavene elu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning preestriameti kandidaadi diakon Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palume Jumala õnnistust kõikidele advendi- ja jõuluaja jumalateenistustele ja kontsertidele nii Nõmme Rahu kirikus. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jeremia raamatust 3:21-25

21 Küngastel kuuldub häält, Iisraeli laste haledat nuttu, sellepärast et nad on käinud vääral teel, on unustanud Issanda, oma Jumala. 22 Pöörduge tagasi, taganenud lapsed, ma teen teid terveks teie taganemisest! „Vaata, me tuleme sinu juurde, sest sina oled Issand, meie Jumal.
23 Tõesti, petlik on see, mis kuuldub küngastelt, lärm mägedel. Tõesti, Issandas, meie Jumalas on Iisraeli pääste. 24 „Häbi” on söönud meie vanemate töövilja, meie noorpõlvest alates: nende lambad ja veised, nende pojad ja tütred. 25 Lamagem siis oma häbis ja katku meid meie teotus, sest me oleme pattu teinud Issanda, oma Jumala vastu, meie ja meie vanemad oma noorpõlvest tänapäevani ega ole võtnud kuulda Issanda, oma Jumala häält.”
Palve Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse liikmed, Tallinna praosti, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Issanda abi palume  inimestele, kellel on raske ning kes igatsevad jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Ole, Issand, eriti inimestega, kelle leinahaavad on veel värsked. Õnnista palun kõiki inimesi, kes Eestimaal elavad, et Jumala tundmine, üksteisest hoolimine ja armastus võiks rohkeneda. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, Diakooniahaigla, Misjonikeskuse, Laste- ja  Noorsootöö Ühenduse ja laagrikeskuse „Talu“, ajalehe Eesti Kirik, Kirikumuusika Liidu, Eesti Kristliku Raudteelaste Ühingu, Perekeskuse jpt.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  Luuka evangeelium 6:27-28   

Armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad,
28õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad!

 Palume, et Issand kingiks meile õiget kristlikku vaimu ja annak

Palveleht 5. – 11. detsember 2021

Nädala teema: Sinu Kuningas tuleb kirkuses

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas on hea, kui ei ole veel palvesoove.

Kohad Piiblist, milledele palve ülistusosas toetuda: Hoosea 2:20-22

20 Ja sel päeval teen ma nende heaks lepingu metsloomade, taeva lindude ja maa roomajatega; ammu, mõõga ja sõja murran ma maalt ja nad võivad elada julgesti.
21 Ja ma kihlan sind enesele igaveseks ajaks;

ma kihlan sind enesele õiguse ja kohtu pärast, armastuse ja halastuse pärast.
22 Ma kihlan sind enesele usu pärast ja sina pead tundma Issandat.

 

Luuka evangeelium 21:25-33

25 Ja päikeses ja kuus ja tähtedes on siis tunnustähti ja maa peal
on rahvastel kitsikus ja nõutus merekohina ja veevoogude pärast.
26 Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste
kartuses ja ootuses, sest taeva vägesid kõigutatakse.
27 Ja siis nad näevad Inimese Poega tulevat pilve sees väega ja suure hiilgusega.
28 Aga kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake

üles, sest teie lunastus läheneb!”
29 Ja ta rääkis neile võrdumi: „Vaadake viigipuud ja kõiki puid:
30 kui nad juba pakatavad, siis seda nähes te tunnete iseenesest, et suvi on juba lähedal.
31 Nõnda ka teie, kui te näete kõike seda sündivat, tundke, et Jumala riik on lähedal!
32 Tõesti, ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao, kuni kõik on sündinud.
33 Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
   

Patutunnistus – vaikne palve. Selles palveosas saame tulla Jumala ette vaikses palves kõikide oma eksimuste ja patuga./Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Vaikse patukahetsuspalve järel võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

       

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest Maarjamaal. Täname Kuningas Kristuse eest. Täname Tema  Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu toome kodukoguduse ja koguduse liikmete ja vaimulike eest. Täname kõigi eest, kes koguduse juures abiks on. Tänu Issandale kõigi eest, kes on tasunud koguduse liikmemaksu ning sellega teinud võimalikuks koguduse toimimise Nõmmel. Täname kõikide eest, kes jätkuvalt kannavad palvekätel kirikut ja selle liikmeid. Täname sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ja Ilumäel. Tänu Nõmme Rahu koguduse sügis-talvise leerirühma eest. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 21:28b

tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!”

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja ja diakoni, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Peetruse kiri 1:13-17

13 Seepärast, vöötanud oma mõistuse niuded ja olles täiesti
kained, lootke armule, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises.
14 Nii nagu kuulekad lapsed ärge ka teie kohanege oma kunagise teadmatuseaja himudega,
15 vaid saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu on püha see, kes teid on kutsunud;
16 sest kirjutatud on: „Olge pühad, sest mina olen püha!”
Palume Jumala hoidmist, õnnistust ja üksteisega kannatlikku meelt igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aita ja valmista meid palun advendiajal Sind taas vastu võtma. Anna palun ka aega vaikseks jäämiseks, et kohtuda Kolmainu Jumalaga.  Kingi meie usuellu, sel advendiajal, vaimulikku kasvu. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palume Issanda hoidmist, juhtimist ja õnnistust meie uutele koguduse liikmetele. Palume Jumala õnnistust kõikidele advendi- ja jõuluaja jumalateenistustele ja kontsertidele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis,Riias, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 80:2-3;15-16;19-20

Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda! Kes Joosepit juhid nagu lambaid,
kes istud keerubite peal, hakka kiirgama!
3 Ärata oma vägevus Efraimi, Benjamini ja Manasse ees ning tule meid päästma!
15Vägede Jumal, pöördu ometi, vaata taevast ja näe ning tule katsuma seda viinapuud
16ja istikut, mille su parem käsi on istutanud, võsu, mille sa enesele oled tugevaks kasvatanud!

19Siis me ei tagane sinust! Elusta meid, siis me kuulutame sinu nime!
20Issand, vägede Jumal, uuenda meie olukord, lase paista oma pale, siis oleme päästetud!

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Ole, Issand, kõikide inimestega, kellel on raske ning kes igatsevad jõudu, armastust ja elutahet ülalt, aga ka nendega, kes seda abi isegi igatseda ei oska. Erilist Jumala lähedalolu advendi- ja jõuluaega palume inimestele, kelle leinahaavad on veel värsked. Olgu Issanda Vaim neid trööstimas ja lohutamas ning täitmas rahu ja uue jõuga. Õnnista palun peresid, et jätkuks üksteisest hoolimist, armastust ja Jumala usaldamist nii rõõmus kui raskustes. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, kiriku- ja riigikoolid, lasteaiad ja lastehoiud; Perekeskuse, Misjonikeskuse, Laste- ja  Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik jpt.

   

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18   

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

Palume Jumalalt palvemeelt ja piiritut usaldust Temale, kes meid on loonud, kes meid alal hoiab, kes meid pühitseb ning igavese armastusega armastab.

Palveleht 28. november – 4. dets. 2021

Nädala teema: Sinu Kuningas tuleb alandlikkuses

 

Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas üksnes Kolmainu Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, milledele palve ülistusosas toetuda: Sakarja raamat 9:9

Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja.

Matteuse evangeelium 21:1-9

1 Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale ja tulid Betfage poole

Õlimäele, siis läkitas Jeesus kaks jüngrit
2 ja ütles neile: „Minge külla, mis on teie ees, ja kohe te leiate kinniseotud emaeesli ja sälu ta juures. Päästke need valla ning tooge mulle!
3 Ja kui keegi teile midagi ütleb, siis vastake: „Issand

vajab neid. Ta läkitab nad peatselt tagasi.”
4 Aga see on sündinud, et läheks täide, mida prohveti kaudu on räägitud:
„Ütelge Siioni tütrele: Ennäe, su kuningas tuleb sulle tasane, istudes emaeesli seljas
ja sälu seljas, kes on koormakandja looma varss.””
6 Jüngrid läksid ja tegid just nõnda, nagu Jeesus neid oli käskinud:
7 tõid emaeesli ja sälu ning panid rõivad nende peale ja tema istus sinna.
8 Tohutu rahvahulk aga laotas oma rõivad tee peale,
teised raiusid oksi puudelt ja laotasid tee peale.
9 Rahvahulgad aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid: „Hoosanna Taaveti Pojale!
Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel! Hoosanna kõrgustes!”

Patutunnistus – vaikne palve.    

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistuse palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

       

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu alanud advendiaja ja uue kirikuaasta eest. Täname, et elame jätkuvalt armuajas. Toome tänu Jumalale, oma Taevasele Isale, et Ta meid on loonud ja alal hoiab. Tänu Kristusele, kelle ristisurma ja ülestõusmise läbi saame osa igavesest elust. Tänu Pühale Vaimule, kes kingib usku ja pühitseb meie elu. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse ja koguduse liikmete ja vaimulike eest. Täname meie sõpruskogudustes olevate õdede ja vendade eest Kristuses ning kõikide eestpalvete eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 62:10-12

10 Minge, minge väravaist välja, valmistage rahvale teed, sillutage,

sillutage maanteed, puhastage kividest, tõstke rahvaile lipp!
11 
Vaata, Issand on kuulutanud maa ääreni: Öelge Siioni tütrele: 

Vaata, su pääste tuleb! Näe, temaga koos on ta palk ja tema ees on ta töötasu.
12 
Ja neid hüütakse „Pühaks rahvaks”, „Issanda lunastatuiks”.
Ja sind hüütakse „Otsituks”, „Linnaks, mis pole maha jäetud”. 

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 24:7-10

7Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie,

igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla!
8Kes on see aukuningas? See on Issand, tugev ja vägev Issand, vägev sõjas.
9Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie, igavesed uksed,
saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla!
10Kes on see aukuningas? Issand Sebaot, see on aukuningas! Sela. 

Palvetame koguduse liikmete, töötegijate, koguduse juhatuste liikmete ning nõukogu liikmete eest. Palume neile kõigile Jumala hoidmist ja õnnistust ka uuel alanud kirikuaastal. Aita ja valmista meid alanud advendiajal Sind igal ajal ootama ja vastu võtma. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning preestriameti kandidaadi Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning perede eest. Palume õnnistust advendiaja jumalateenistustele ja kontsertidele. Palvetame sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 13:11-14

11 Ja tehke seda, teades aega: käes on tund unest virguda, sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime.
12 Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal.

Pangem siis maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega!
13 Elagem kombekalt nagu päeva ajal, mitte prassimises ega purjutamises, mitte kiimaluses ega kõlvatuses, mitte riius ega kadeduses,
14 vaid rõivastuge Issanda Jeesuse Kristusega ja ärge
tehke ihu eest hoolitsemisest himude rahuldamist!
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme uuele linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Aita palun igal kristlasel sügavalt mõista oma kristlaseks olemise tähendust ja õnnistust. Ole, Issand, kõikide inimestega, kes igatsevad jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Õnnista palun peresid, et jätkuks üksteisest hoolimist, armastust ja Jumala usaldamist. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, kristlikud- ja üldhariduskoolid, ajalehe Eesti Kirik, Misjonikeskuse, Perekeskuse jt

   

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  Matteuse evangeelium 7:7-8   

7Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse,
8sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse!

Palume jätkuvalt püsivust oma palveellu ning tänulikku meelt.

Palveleht 21. – 27. nov. 2021

Nädala teema: Kristus – taeva ja maa Issand

 

Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas ainuüksi Jumalat.

Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele ülistusosas toetuda: Matteuse evangeelium 25:31-46

31 Aga kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile 32 ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest. 33 Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele. 34 Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele: „Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale! 35 Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, 36 ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde.” 37 Siis vastavad õiged talle: „Issand, millal me nägime sind
näljasena ja toitsime sind, või janusena ja jootsime sind? 38 Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu, või alasti ja riietasime sind? 39 Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde?” 40 Ja kuningas vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.”
41 Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele: „Minge ära minu juurest, te äraneetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele! 42 Sest mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa, mul oli janu ja te ei andnud mulle juua, 43 ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu, ma olin alasti ja te ei riietanud mind, ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama.”
44 Siis vastavad ka need: „Issand, millal me nägime sind näljasena või janusena või kodutuna või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud?” 45 Siis ta vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi.” 46 Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu.”

 

Ilmutuse raamatust 20:11-21:1

11 Ma nägin suurt valget trooni ning seda, kes sellel istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas, ning neile ei leidunud aset. 12 Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi, seisvat trooni ees, ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut sedamööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud, nende tegude järgi.
13 Ja meri andis tagasi oma surnud ning surm ja surmavald andsid tagasi oma surnud ning
igaühe üle mõisteti kohut tema tegude järgi.14 Ja surm ja surmavald visati tulejärve. See on teine surm – tulejärv. 15 Keda iganes ei leitud olevat eluraamatusse kirjutatud, see visati tulejärve. 1 Ma nägin uut taevast ja uut maad; sest esimene taevas ja
esimene maa olid kadunud ning merd ei olnud enam.

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 32:1

Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on  kinni kaetud.

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1 Johannese kirjast 1:7j

Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname Jeesust Kristust, meie Lunastajat, kes on surma ja elu Issand. Täname rahu ja lootuse eest, mida Tema ainsana annab ka siis, kui väliselt jäävad olukorrad muutumatuks.  Kanname tänumeeles Jumala ette kõik koguduse liikmed ning vaimulikud. Tänu ustavate eestpalvetajate eest. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu peatselt mööduva kirikuaasta eest. Tänu kõige eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                               

Pereliikmed ja lähedased inimesed 
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 2. Pauluse kirjast korintlastele 5:10

10 sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Koguduse õpetaja, diakon, töötegijad ja koguduse liikmed

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 143:1-10

Issand, kuule mu palvet, pane tähele mu anumist! Oma ustavuses vasta mulle, oma õiguses!
2 Ja ära mine kohtusse oma sulasega, sest ükski elav inimene ei ole õige sinu palge ees! 3 Sest vaenlane jälitab mu hinge, ta rõhub maha mu elu, ta paneb mind istuma pimedusse nagu need, kes on ammugi surnud. 4 Mu vaim nõrkeb mu sees ja mu süda tunneb jubedust mu rinnus. 5 Ma meenutan muistseid päevi, ma mõtisklen kõigist su tegudest,

ma mõlgutan meeles su kätetöid. 6 Ma laotan oma käed laiali sinu poole, mu hing himustab su järele nagu janunev maa. Sela. 7 Vasta mulle peatselt, Issand! Mu vaim on lõppemas! Ära pane oma palet mu eest varjule, et ma ei saaks nende sarnaseks, kes lähevad alla hauda!
8 Anna mulle vara kuulda oma heldust, sest ma loodan sinu peale! Anna mulle teada tee, mida pean käima, sest sinu poole ma tõstan oma hinge! 9 Kisu mind ära, Issand, mu vaenlaste käest; sinu kaitse alla ma kipun!10 Õpeta mind tegema sinu meelt mööda, sest sina oled mu Jumal! Sinu hea Vaim juhatagu mind tasasel maal!

Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume usku Issanda tõotuste täitumisse ja Tema tagasitulekule. Palume Jumalalt tervist, paranemist kõigile, kes seda vajavad. Õnnistust palume neile, kes reisil. Palume tröösti ja Jumala lähedalolu leinajatele. Ole ligi surijatele nende viimses võitluses. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning diakoni ja preestriameti kandidaadi Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvetame sõpruskoguduste eest.

 

Kirik, maa ja rahvas

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Taanieli raamatust 12:1-3

1 Ja sel ajal tõuseb Miikael, see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest. Siis on kitsas aeg, millist ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani; aga sel ajal päästetakse su rahvas, kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud. 2 Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus, ärkavad: ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks. 3 Siis paistavad mõistlikud nagu taevalaotuse hiilgus, ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otsekui tähed ikka ja igavesti.
Palvetame Eestimaa ja kõigi siin elavate inimeste eest. Palvetame Kiriku, piiskoppide, preestrite ja diakonite eest, koguduste juhatuste ja koguduste liikmete eest. Õnnistust ja rahu palume maailma rahututesse paikadesse. Ole ligi põgenikele ning kingi tarkust ja vastutust rahva juhtidele leidmaks võimalusi, et inimesed saaksid rahus oma kodumaal elada.

 

Palvetajad Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kiri efeslastele 6:18

18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

Palvetame ustavate palvetajate eest. Palume, et ikka jätkuks palvetades püsivust ja Jumala usaldamist.21

Palveleht 14. – 20. november 2021

Nädala teema: Valvake!

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja anname ülistust Jumalale.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele ülistuspalves toetuda: Psalm 90:1-6; 12-15

Issand, sina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlve. 2 Enne kui mäed sündisid ja kui maa ja maailm loodi, oled sina, Jumal, igavesest igavesti. 3 Sina viid inimese jälle põrmu ja ütled: „Tulge tagasi, inimlapsed!” 4 Sest tuhat aastat on sinu silmis nagu eilne päev,

kui see on möödunud,  ja nagu vahikord öösel. 5 Sa uhud nad ära, nad on nagu uni, nagu rohi, mis hommikul haljendab. 6 See õitseb hommikul ja haljendab, õhtul see närtsib ja kuivab ära.

12 Õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame! 13 Pöördu tagasi, Issand! Oh kui kaua? Halasta oma sulaste peale! 14 Täida meid hommikul oma heldusega, siis me hõiskame ja oleme rõõmsad kogu oma eluaja! 15 Rõõmusta meid nii palju päevi, kui sa meid vaevasid, nii palju aastaid, kui me nägime õnnetust!

 

Psalm 94:8-15

8 Saage aru, te sõgedad rahva seast ja te albid! Millal te saate targaks? 9 Kes kõrva on istutanud, kas tema ei peaks kuulma? Kes silma on valmistanud, kas tema ei peaks nägema?
10 Kas rahvaste karistaja ei peaks nuhtlema, tema, kes õpetab inimesele teadmist? 11 Issand teab inimese mõtteid, et need on tühised.12 Õnnis on mees, keda sina, Issand, karistad ja kellele sina õpetad oma Seadust, 13 et temale anda vaikset elu kurjal ajal, kuni õelale kaevatakse auku. 14 Sest Issand ei tõuka ära oma rahvast ega jäta maha oma pärisosa,
15 vaid kohus taotleb jälle õigust ja selle järgi käivad kõik, kes on õiglased südamelt.

 

Patutunnistus – vaikne palve. /Patutunnistus järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast patutunnistust ja palvevaikust võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

       

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname Kristuse tagasituleku tõotuse eest ning selle eest, et see aeg on teada ainult Jumalale. Täname, et võime ennast igal hetkel, elus kui surmas, Jumala kätte usaldada. Täname Kristuse eest, kelles meil on andeksand ning igavese elu tõotus. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse, koguduse liikmete ja vaimulike eest. Täname kõigi eest, kes on toetanud kogudust oma aja, annete või rahaga. Tänu leerilaste eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka 12:35

35 Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. kirjast tessalooniklastele 5:2-11 

2 sest te teate täpselt, et Issanda päev tuleb just nii nagu varas öösel. 3 Kui öeldakse: „Nüüd on rahu ja kindel olek”, siis langeb äkiline hukatus nende peale nagu sünnitusvalud lapseootel naise peale, ja nad ei pääse pakku. 4 Teie aga, vennad, ei ole pimeduses, nii et see päev saaks teid tabada nagu varas. 5 Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. Meie ei ole öö ega pimeduse lapsed. 6 Niisiis, ärgem magagem nagu teised, vaid olgem ärkvel ja kained, 7 sest magajad magavad öösel ja joomarid on joobnud öösel. 8 Aga meie, kes me oleme päeva lapsed, olgem kained, rõivastatud usu ja armastuse kaitserüüga ning päästelootuse kiivriga,
9 sest Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste saamiseks meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, 10 kes meie eest on surnud, et meie, kas me oleme ärkvel või magame,

üheskoos temaga elaksime. 11 Seepärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te seda teetegi!
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume kirikuaasta lõppedes Kristuse andeksandvat armu ja uueksloovat väge. Hoidku Issand alati meie vaimusilmade ees igavene elu! Aita Issand, et meil oleks jaksu toetada kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palume tröösti leinajatele. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning preestriameti kandidaadi, diakon Marek Alveuse, ja tema pere ning koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered Issanda hoolele. Palume pühapevakooli õpetajate eest. Palume sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 24:36-44

36 Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega Poeg, vaid Isa üksi. 37 Sest nii nagu olid Noa päevad, nõnda on Inimese Poja tulemine. 38 Sest nii nagu inimesed olid noil päevil enne veeuputust – sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva, 39 ega taibanud midagi, enne kui tuli veeuputus ja võttis kõik nad ära -, nõnda on ka Inimese Poja tulemine. 40 Siis on kaks põllul: üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha;
41 kaks naist on veskil jahvatamas: üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. 42 Valvake siis, sest teie ei tea, mil päeval teie Issand tuleb! 43 Küllap te taipate, et kui peremees teaks, millisel öövalve ajal varas tuleb, siis ta valvaks ega lubaks oma majja sisse murda.
44 Seepärast olge ka teie valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi ning õppimise ja õpetamise üle kogu Eestimaa.

Palume õnnistust ja jõudu kõikidele arstidele, õdedele ja hooldajatele ning inimestele, kes haiguse või vanaduse tõttu on haiglates, hooldekodudes või kodudes. Palume Jumala rahu rahututesse paikadesse ning inimsüdametesse.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

Pauluse esimesest kirjast tessalooniklastele 5:16-18   

16 Rõõmustage alati,

17 palvetage lakkamatult,

18 tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!

Palume oma kõnelustesse või vaikseks jäämistesse Jumalaga rõõmu, püsivust ning rohket tänu.

 

Palveleht 7.-13. november 2021

Nädala teema: Kahe riigi kodanik

 

Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Koht või kohad Piiblist, millele selles palve osas toetuda: Psalm 75:2-8, 10-11

2 Me ülistame sind, Jumal, me ülistame sind, sest su nimi on ligi; sinu imeasju jutustatakse! 3 „Kui ma määran paraja aja, siis ma mõistan kohut õiglaselt. 4 Ilmamaa vabiseb ja kõik selle elanikud, aga mina olen selle sambad pannud paigale.” Sela. 5 Ma ütlen hooplejaile: Ärge hoobelge! Ja õelatele: Ärge tõstke sarve üles! 6 Ärge tõstke oma sarve kõrgele, ärge rääkige kangekaelselt, jultunult! 7 Sest ei idast ega läänest ega kõrbe poolt tule ülendamist, 8 vaid Jumal on, kes mõistab kohut; ta alandab ühte ja ülendab teist.10 Aga mina kuulutan igavesti, ma mängin Jaakobi Jumalale. 11 Ja ma raiun maha kõik õelate sarved, aga õigete sarved tõusevad kõrgele.

  1. Pauluse kirjast Timoteosele  6:15-16

Kuningate Kuningas  ja isandate Issand,
16 kellel ainsana on surematus, kes elab ligipääsmatus valguses, keda ükski inimene pole näinud ega suudagi näha. Tema päralt olgu au ja igavene võimus! Aamen.

Patutunnistus – vaikne palve.    

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Vaikse palveosa võib lõpetada Jumala tõotusega 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname, et Issandal on meelevald nii taevas kui ka maa peal. Tänu Kristuse eest, kelle kaudu on meile tee taevasse avatud. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Täname kodukoguduse eest, koguduse liikmete ja vaimulike eest! Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 17:24-27

24 Kui nad siis Kapernauma tulid, astusid Peetruse juurde templimaksu kogujad ja ütlesid: „Kas teie Õpetaja templimaksu ei maksa?” 25 Peetrus vastas: „Küll ta maksab.” Ja kui ta koju tuli, ennetas Jeesus teda ja küsis: „Mis sa arvad, Siimon, kelle käest võtavad kuningad maa peal tolli või pearaha? Kas oma poegadelt või võõrastelt?” 26 Aga kui Peetrus ütles: „Võõrastelt”, lausus Jeesus talle:„Siis on pojad vabad. 27 Aga et me neid ei ärritaks, mine järvele, heida õng sisse ja võta esimene kala, mis üles tuleb! Ja kui sa tema suu avad, leiad sa hõbeseekli. Võta see ning anna neile minu ja enese eest!”

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 13:1-7 

1 Iga hing alistugu valitsemas olevaile võimudele, sest ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest, olemasolevad on aga Jumala seatud. 2 Nõnda siis, kes paneb vastu võimule, paneb vastu Jumala antud korraldusele, vastupanijad aga tõmbavad enese peale nuhtluse. 3 Ülemused ei ole ju hirmuks headele tegudele, vaid kurjadele. Kui sa aga ei taha tunda hirmu võimu ees, siis tee head, ja sa saad tema käest kiitust, 4 sest ta on Jumala teener sinu heaks. Kui sa aga teed kurja, siis tunne hirmu, sest ta ei kanna mõõka asjata, ta on ju Jumala teener, kättemaksja nuhtluseks sellele, kes teeb kurja. 5 Niisiis on alistumine vajalik, seda mitte ainult nuhtluse, vaid ka südametunnistuse pärast. 6 Seepärast te maksate ka makse. Nemad on ju Jumala ametnikud, kes just sellega pidevalt tegelevad. 7 Täitke kõigi vastu oma kohustused: maksu, kellele maksu; tolliraha, kellele tolliraha; kartust, kellele kartust; au, kellele au!
Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Palume jõudu ja vastupidavust kõikidele arstidele, õdedele ja hooldajatele. Aita palun, et meile elus osaks saavad haigused, kannatused või katsumused võiksid tuua meid Kristusele lähemale. Ole inimestega, kes on reisil ning hoia neid. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma ning usaldust, et jääv kodu on taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning preestriameti kandidaadi Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvetame sõpruskoguduste eest. Õnnistust, tervist ja hingerahu palume kõikidele väärikasse ikka jõudnud koguduse liikmetele.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Taanieli raamatust 2:31-41,44

31 Sina, kuningas, nägid, ja vaata, oli üks suur kuju. See kuju oli suur ja selle hiilgus erakordne; see seisis su ees ja selle välimus oli hirmus. 32 Kuju pea oli puhtast kullast, rind ja käsivarred hõbedast, kõht ja reied vasest, 33 sääred rauast, jalad osalt rauast, osalt savist.
34 Sa vaatasid, kuni üks kivi käte abita lahti murdus ja lõi kujule vastu jalgu, mis olid rauast ja savist, ja purustas need. 35 Siis purunesid üheskoos raud, savi, vask, hõbe ja kuld ja said aganate sarnaseks suviselt rehealuselt: tuul viis need ära ja neist ei leidunud jälgegi. Aga kivist, mis oli tabanud kuju, sai suur mägi ja see täitis kogu maa. 36 See oli unenägu, ja nüüd ütleme kuningale selle tähenduse: 37 sina, kuningas, oled kuningate kuningas, kellele taeva Jumal on andnud kuningriigi, võimu, vägevuse ja au. 38 Ja sinu kätte on ta andnud inimesed, kus need ka iganes elavad, metsloomad ja taeva linnud, seades sinu valitsema nende kõigi üle – sina oled see kullast pea! 39 Aga sinu järel tõuseb teine kuningriik, väiksem kui sinu oma, ja veel kolmas kuningriik, vasest, mis valitseb kogu maa üle.  40 Siis tuleb neljas kuningriik, tugev nagu raud – raud ju lõhub ja pihustab kõike; ja nagu purustav raud, nii lõhub ja purustab ta kõik. 41 Aga et sa nägid jalad ja varbad olevat osalt potissepa savist ja osalt rauast, siis see tähendab jagatud kuningriiki; küll on selles raua tugevust, just nagu sa nägid rauda savimullaga segatult. 44 Aga nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävitamatuks ja mille valitsust ei anta teisele rahvale. See lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti,
Palvetame Eestimaa ja kõigi siin elavate inimeste eest. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18a

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus

Palvetame, et Issand ise kingiks meile igatsust Temaga palves kõnelda aga ka palves vaikida ning kuulata, mida Temal on meile öelda.

Palveleht 31. oktoober – 6. november 2021

Nädala teema: Usu alused

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Piibli kirjakohad, millele palve ülistusosas toetuda: Psalm 46:2-3,5,8

Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. 

Sellepärast me ei karda, kui maa liiguks asemelt ja mäed kõiguksid merede põhjas. 

Jõgi oma harudega rõõmustab Jumala linna ja Kõigekõrgema pühi elamuid. 

Vägede Issand on meiega, Jaakobi Jumal on meile kindlaks kaitseks. Sela

 

Pauluse kirjast galaatlastele 5:1-6
1 Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske
endid jälle panna orjaikkesse!
2 Vaata, mina, Paulus, ütlen teile: Kui te lasete end ümber
lõigata, siis ei ole teil Kristusest mingit kasu.
3 Ma tunnistan jälle igale inimesele, kes laseb end ümber lõigata,
et tema kohus on täita kogu Seadust.
4 Teie, kes te tahate saada õigeks Seaduse kaudu, olete Kristusest
eemale viidud, olete armust kõrvale jäetud.
5 Me ootame usust õiguse lootust Vaimu kaudu.
6 Sest Kristuses Jeesuses ei maksa ümberlõikamine ega
ümberlõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse läbi.

 

Vaikne patutunnistus  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 25:18

18Vaata mu viletsust ja mu vaevaja anna andeks kõik mu patud!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7

7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.        

 

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat.

Selles palveosas oleks samuti hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Tänu Jumala Pojale, Jeesusele Kristusele, kes on meie usu alus. Tänu pühade Sakramentide eest! Tänu meie kodukoguduse, koguduse liikmete ja vaimulike eest. Täname kõigi eest, kes on toetanud kogudust oma aja, annete või rahaga. Tänu leerilaste eest! Tänu kõige eest!

 

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast korintlastele 3:11

11 Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas – see on Jeesus Kristus.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 8:31-36

31 Siis ütles Jeesus juutidele, kes temasse uskusid: „Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid
32 ning tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid.”
33 Nad vastasid talle: „Me oleme Aabrahami järglased ega ole iial kedagi
orjanud, kuidas sina siis ütled: Te saate vabaks?”
34 Jeesus vastas neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, igaüks, kes teeb pattu, on patu ori.
35 Ori ei jää majja alatiseks, poeg jääb alatiseks.
36 Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad.

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et Issand hoiaks meid ning et me usaldaksime oma elus Jeesust Kristust ja Tema tõotusi. Palume, et Jumala Püha Vaimu hoiaks ja juhataks meid igal meie elu hetkel. Hoidku Issand meie silme ees igavene elu! Andku Tema meile armastust kaasinimeste vastu. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad ning jõudu arstidele, õdedele ja hooldajatele. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni ja preestriameti kandidaadi Marek Alvuse ning tema pere. Palume jõudu ja rõõmu meie koguduse juhatuse esimehele Meelis Pirnile ning aseesimehele Andra Indriksonile ning nende peredele. Palvetame koguduse elu korraldamise sellel viiruste perioodil Issanda kätte. Kinkigu tema tarkust, mõistlikku meelt ja kannatlikkust. Palume sõpruskoguduste eest Kuopios, Riias, Ashimis, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jeremia raamat 17:5-8

31 Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu:
32 mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptusemaalt – selle mu lepingu nad murdsid, kuigi ma
olin nad võtnud enese omaks, ütleb Issand -,
33 vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune: ma panen nende sisse oma Seaduse ja kirjutan selle neile südamesse; siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks.
34 Siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda, öeldes: „Tunne Issandat!”, sest nad kõik tunnevad mind, niihästi pisikesed kui suured, ütleb Issand; sest ma annan andeks nende
süü ega tuleta enam meelde nende pattu.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, preestrid ja diakonid ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Palume Covid-19 viirusega seotud olukorra pärast, armu ja abi Issandalt.

 

Eestpalve palvetavate inimeste- ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri 4:16

16Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!

Palume Jumalalt enestele armastavat südant ning avatud silmi, mis näeksid inimeste tõelisi vajadusi ning tahet palvetada ja aidata.

31

1 2 3 29