Category Archives: Palveleht

Palveleht 25. aprill – 1. mai 2021

Nädala teema: Jumala rahva koduigatsus

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Salmid Piiblist, mille võib võtta ülistuse aluseks: Psalm 66:1-9

Hõisake Jumalale, kõik ilmamaa! 
2 Ülistage mängides tema nime au, andke temale au ja kiitust! 
3 Öelge Jumalale: Kui kardetavad on sinu teod!
Su suure väe pärast teesklevad su vaenlased su ees, 
4 kõik ilmamaa kummardab sind ja mängib sulle kiitust, ta mängib kiitust su nimele. Sela.
5 Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. 
6 Tema muudab mere kuivaks maaks; jalgsi minnakse läbi jõe; rõõmutsegem siis temast! 
7 Tema valitseb oma vägevuses igavesti, ta silmad on valvel paganarahvaste üle;
kangekaelsed ärgu tõstku endid kõrgeks! Sela.

8 Tänage, rahvad, meie Jumalat, kostku valjusti tema kiitus! 
9 Tema paneb elama meie hinge ega lase meie jalgu kõikuda.

Johannese evangeelium 14:1-7

1Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse!
2Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis
oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama?
3Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle
tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina.
4Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed.”
5Toomas ütles talle: “Issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed?”
6Jeesus ütles talle: “Mina olen tee ja tõde ja elu.

Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.
7Kui te oleksite tundnud mind, siis te tunneksite ka mu Isa.

Nüüd te tunnete teda ja olete teda näinud.” 

 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Tänu pühapäevaste Pereraadio jumalateenistuste ülekannete eest ning võimaluse eest Nõmme Rahu koguduse jumalateenistustest ja palvustest saada osa ka arvuti vahendusel. Tänu meie koguduse juhatuse, nõukogu ning iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest. Tänu kõigi eest, kes kogudust palvekätel kannavad ning nõu ja jõuga abiks on. Aitäh õdede ja vendade eest meie sõpruskogudustes. Aitäh kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 5 Moosese raamat 30:19-20

19Ma kutsun täna tunnistajaiks teie vastu taeva ja maa: ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada,
20armastades Issandat, oma Jumalat, kuulates tema häält ja hoidudes tema poole!

Sest see on su elu ja su päevade pikkus, et sa võiksid elada maal, mille Issand on vandega tõotanud anda su vanemaile, Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2. Pauluse kirjast korintlastele 5:17

17Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu,

vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.

Palume Jumala õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palvesse kanname meie koguduse pered, et neisse jätkuks armastust, austust ja jõudu ning rohkesti Jumala usaldust. Palume, et Issand ise kinnitaks meie usku Kristusesse, kes on ainus tee igavesse ellu. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel. Aita, Issand, igal koguduse liikmel olla Kristuse rõõmusõnumi edasi kandjaks ja andjaks.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri 11:2,13-19

2 Selle kohta on ju esivanemad saanud tunnistuse.

13 Need kõik surid uskudes, saamata kätte tõotusi, vaid nähes ja tervitades neid kaugelt. Ja nad tunnistasid end olevat võõrad ja majalised maa peal.
14 Kuid kes selliselt kõnelevad, annavad mõista, et nad otsivad kodumaad.
15 Kui nende meeles oleks olnud maa, kust nad olid välja läinud,

küllap neil oleks olnud aega pöörduda tagasi.
16 Ent nüüd nad ihkavad paremat, see tähendab taevast kodumaad. Seetõttu ei ole Jumalal nende pärast häbi lasta ennast hüüda nende Jumalaks, kuna ta on valmistanud neile linna.
17 Usus viis Aabraham, kui teda proovile pandi, ohvriks Iisaki;
tema, kes oli saanud tõotused, oli valmis ohverdama oma ainusündinu;
18 tema, kellele oli öeldud: „Sinu sugu loetakse Iisakist.”
19 Sest ta arvestas, et Jumal võib ka surnuist üles äratada,

seepärast ta saigi tema tagasi ettetähenduseks.
Palvtame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse kõik kes rahva teenistuses. Palvetame Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Palvetame inimeste eest, kes on haiged, masenduses, töö kaotanud või tunnevad end jõuetute või üksildastena. Kinkigu Issand tervist ja hingerahu, lootust, jõudu ning elutahet ülalt ja hoia meie kõigi silme ees alati igavene elu. Palvesse tõstame kõik eesliinil töötavad inimesed. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, EELK Perekeskuse, Diakooniatalituse, Kristlike Raudteelaste Ühingu jt. kõik kiriku asutused. Palume õnnistust kristlaste omavahelisele osadusele ja koostööle!

 

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse 1. kirjast efeslastele 6:18

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

Palume Jumala õnnistust igale palvetajale, andku Issand püsivat palvemeelt ja rohkelt tänu!

Palveleht 18.- 24. aprill 2018

Nädala teema: Hea Karjane

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas ülistame ja kiidame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, mis sobivad Jumala ülistuse aluseks: Psalm 23

Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust.
2
Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind;
3
tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast.
4
Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga;
su karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind.
5
Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all;

sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis.
6
Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad
ja ma jään Issanda kotta eluajaks.

 

Johannese evangeelium 10:11, 27-28

11Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest.

27Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle
28ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest.

 

                

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikselt loetud patutunnistuspalvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname armuaja eest meie maal. Täname, et Kristus on Hea Karjane, Tema kaitseb, juhatab ja kannab meid kord igavesse ellu. Täname inimeste eest, kes annavad oma osa  jumalateenistuste ja kõikide koguduse ettevõtmiste ettevalmistusse ja läbiviimisesse sel Corona  kevadel. Tänu koguduse juhatuse ning iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest, kes kogudust ja selle liikmeid palvekätel kannavad ning nõu ja jõuga abiks on. Aitäh meie sõpruskoguduste eest. Aitäh kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri  13:20-21

20 Aga rahu Jumal, kes igavese lepingu verega on surnuist
üles toonud lammaste suure Karjase, meie Issanda Jeesuse,
21 valmistagu teid kõiges heas tegema tema tahtmist ja saatku
korda meie sees, mis on tema silmis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi, kellele
olgu kirkus igavesti! Aamen.

Palves Jumala ette kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 10:1-10

1Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes ei lähe lambatarasse uksest,
vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel.
2Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane.
3Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält, tema hüüab
oma lambaid nimepidi ning viib nad välja.
4Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees ning lambad
järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält.
5Aga võõrale nad ei järgne, vaid põgenevad ta juurest, sest nad ei tunne võõraste häält.”
6Selle võrdumi rääkis Jeesus neile, nemad aga ei mõistnud, mis

see tähendab, mida ta neile rääkis.

7Siis ütles Jeesus taas: “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mina olen uks lammaste jaoks.
8Kõik, kes on tulnud enne mind, on vargad ja röövlid, ja lambad ei ole neid kuulanud.
9Mina olen uks. Kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb
ning käib sisse ja välja ning leiab karjamaad.
10Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina
olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti.

Palume Jumala õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et meie usk oleks kinnitunud Kristusesse, kes on Hea Karjane. Aita meil olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palvesse kanname sõpruskogudused.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Miika raamat 7:14-20

14Karjata kepiga oma rahvast, oma pärisosa lambaid, kes elavad omapäi metsas
keset viljakat maad! Käigu nad karjas Baasanis ja Gileadis nagu muistseil päevil!
15
Otsekui sinu Egiptusemaalt lahkumise päevil näitan ma neile imetegusid.
16
Paganad näevad ja häbenevad, hoolimata kogu oma vägevusest.
Nad panevad käe suu peale, neil jäävad kõrvad kurdiks.
17
Nad lakuvad põrmu nagu madu, maa roomajate sarnaselt.
Nad tulevad värisedes välja oma linnustest, lähenevad vabisedes Issandale,
meie Jumalale: nad kardavad sind.
18
Kes on Jumal nagu sina, kes annab andeks süü ja läheb mööda
oma pärisosa jäägi üleastumisest, kes ei pea viha mitte igavesti, vaid osutab armu,
19
kes halastab jälle meie peale, tallab maha meie süüteod?
Sina heidad kõik meie patud mere sügavustesse.
20
Sina osutad Jaakobile truudust, Aabrahamile armu, nõnda nagu sa meie vanemaile
oled vandega tõotanud muistseil päevil.”

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse presidendi, vabariigi valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Palume eriti inimeste eest, kes on haiged. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim neile eriliselt lähedal, tervendamas ja rahu toomas. Kingi lootust, jõudu ja elutahet ülalt ning hoia meie kõigi silme ees alati igavene elu. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, EELK Perekeskuse jt. kiriku asutused. Palume Jumalalt jaksu ja tervist kõikidele eesliinil töötavatele inimestele ning nende pereliikmetele.

 

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse 1. kirjast tessalooniklastele 5:18

18tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!

Palume Jumala õnnistust igale palvetajale, jätkuvat palvemeelt ja rohkesti tänu!

Palveleht 11.- 17. aprill 2021

Nädala teema: Ülestõusnu tunnistajad

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele palve ülistusosas toetuda: Psalm 116:1-9

1Ma armastan Issandat, sest ta kuuleb mu häält ja mu anumist,
2
sest ta on pööranud oma kõrva minu poole ja ma hüüan teda appi oma eluaja.
3
Surma võrgud ümbritsesid mind, surmavalla ängistused tabasid mind,
ma sattusin ahastusse ja muresse.
4
Aga ma hüüdsin appi Issanda nime: “Oh Issand, päästa mu hing!”
5
Armuline on Issand ja õige, meie Jumal on halastaja.
6
Issand hoiab kohtlasi; ma olin nõder ja tema aitas mind.
7
Pöördu, mu hing, tagasi oma hingamisele, sest Issand on sulle head teinud!
8
Sest sina kiskusid mu hinge surmast välja, mu silmad silmaveest, mu jala komistusest.
9Ma loodan ikka käia Issanda ees elavate maal.

 

1.Peetruse kirjast 1:3

3Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma
suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks
Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist,

                            

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname, et tohtisime taas vaimus kaasas olla Kristuse kannatusele, ristilöömisele ja surnuist ülestõusmise tunnistamisele. Täname, et Kristuse ülesse äratamine surnuist on tähenduslik kogu loodule, aga ka igale inimesele väga isiklikult. Täname inimeste eest, kes annavad koguduse toimimisse oma hea osa. Oleme südamest tänulikud iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest, kes kogudust ja selle liikmeid palvekätel kannavad ja nendegi eest, kes nõu ja jõuga abiks on. Aitäh meie sõpruskoguduste eest. Aitäh kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Sakarja raamat 8:12-13

12vaid külv peab õnnestuma: viinapuu annab vilja, maa annab saaki,
taevas annab kastet, ja selle kõik annan ma pärisosaks selle rahva jäägile.
13Ja nagu te olete olnud needuseks paganate seas, Juuda sugu ja Iisraeli sugu nõndasamuti – kui ma teid päästan, saate te õnnistuseks. Ärge kartke, teie käed olgu tugevad!

Palves Jumala ette kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 24:36-49

36Aga kui nad seda kõike rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel

ja ütles neile: “Rahu olgu teile!”
37Aga nemad kohkusid ja lõid kartma, arvates end vaimu nägevat.
38Ent tema ütles neile: “Miks te olete nii kohkunud ja miks

sellised kahtlused tõusevad teie südames?
39Vaadake mu käsi ja mu jalgu, et see olen mina ise! Puudutage mind kätega ja

vaadake, sest vaimul ei ole ju liha ega luid, nõnda nagu te minul näete olevat!”
40Ja seda öeldes näitas Jeesus neile oma käsi ja jalgu.
41Aga kui nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid,
ütles ta neile: “Kas teil on siin mingit söögipoolist?”
42Nemad panid ta ette tüki küpsetatud kala,
43ja Jeesus võttis ja sõi nende silma all.

44Siis ütles Jeesus neile: “Need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin,

kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese Seaduses

ja Prohvetites ja Psalmides minu kohta on kirjutatud.”
45Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama
46ja ütles neile: “Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama

ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist.
47Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude
andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast.
48Teie olete nende asjade tunnistajad.
49Ja vaata, mina läkitan teie üle oma Isa tõotuse. Teie aga

viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt!”

Palume, et Jumal õnnistaks igat koguduse liiget, töötegijat, koguduse juhatust ning nõukogu. Palume ülestõusmispüha järgse aja jumalateenistused, palvused ning ametitalitused Issanda hoolele. Palume, et Jumal ise kinnitaks meie usku Kristusesse, kes on oma ristisurmaga toonud igavese elu. Hoidku Issand ise see jääv elu meie silme ees. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse tõstame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere ja aseesimehe Andra Indriksoni ja tema pere. Palvetame tulevaste leerilaste eest. Palvesse kanname meie sõpruskogudused Ilumäel, Ashimis, Kuopios, Riias ja Destinis.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Apostlite teod 24:26b-33

26 meile on läkitatud see päästesõna.
27Sest Jeruusalemma elanikud ja nende ülemad ei tundnud teda ära, ja saatsid nõnda oma kohtuotsusega täide prohvetite ütlused, mida igal hingamispäeval loetakse,
28ja ühtegi surmasüüd leidmata palusid nad Pilaatust, et ta hukataks.
29Ja kui nad olid täitnud kõik, mis temast oli kirjutatud,

võeti ta ristipuult maha ja pandi hauda.
30Jumal aga äratas ta surnuist üles.
31Ta oli palju päevi nähtav neile, kes koos temaga olid tulnud Galileast üles Jeruusalemma. Needsamad on nüüd tema tunnistajad rahva ees.
32Ja meie kuulutame teile rõõmusõnumit isadele antud tõotusest,
33et Jumal Jeesust üles äratades on täielikult täitnud tõotuse nende lastele, meile – nagu ka teises laulus on kirjutatud: “Sina oled mu Poeg, täna ma olen su sünnitanud.”

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame piiskopid, kirikuvalitsuse liikmete, Tallinna praosti, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Palume eriti inimeste eest, kellel endal või kelle lähedastel on tervisemuret. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim neile eriliselt lähedal, tervendamas ja rahu toomas. Palume Issanda hoolele kõik eesliini töötajad. Kingi lootust, jõudu ja elutahet ülalt ning hoia meie kõigi silme ees alati igavene elu. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse,  EELK Perekeskuse, ajalehe Eesti Kirik, Kristlike Raudteelaste Ühingu jt. kiriku asutused.

 

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 7:7

7Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse

Palume palveks usaldust, tahet, rõõmu ja jõudu.

Palveleht 4. -10. aprill 2021

Nädala teema: Kristus on surnuist üles tõusnud

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele võib palve ülistusosas toetuda: Psalm 118:15-24

15Hõiske- ja päästehääl kostab õigete telkidest:

“Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid!
16
Issanda parem käsi on tõusnud kõrgele, Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid!”
17
Ei ma sure, vaid jään elama, ja jutustan Issanda tegusid.
18
Issand karistas mind rängasti, aga ta ei andnud mind surmale.
19
Avage mulle õiguse väravad! Ma lähen neist sisse ja tänan Issandat.
20
See on Issanda värav. Õiged lähevad sealt sisse.
21
Ma tänan sind, et sa mulle vastasid ning tulid mulle päästjaks!
22
Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakiviks.
23
Issanda käest on see tulnud, see on imeasi meie silmis.
24
See on päev, mille Issand on teinud: ilutsegem ja rõõmutsegem temast!

 

Johannese ilmutus 1:18

Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest
ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed.

 

 

Patutunnistus – vaikne palve.

/Järgneb sujuvalt ülistusosale/ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: Psalm 103:2-3

2 Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu! 
3 Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved. 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat / Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse ristisurma ja ülestõusmise eest. Täname, et Kristus kinnitab meie usku ning Temas on meil igavese elu kindel lootus. Tänu, et võime kõigega tulla Jumala ette ning teada, et Tema kuuleb meie palveid, tervendab meie vaimu ning on alati meiega. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kõikide tehniliste võimaluste eest, millede kaudu oleme saanud olla osaduses Covid-19 viirusele vaatamata. Täname 20 aasta eest, mil Nõmme Rahu pühapäevased jumalateenistused on olnud kuulatavad Pereraadio vahendusel. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Hoosea 6:1-3

1 Tulge, pöördugem Issanda poole, sest tema on meid murdnud
ja tema parandab meid; tema on meid löönud ja tema seob meid! 
2 Tema teeb meid elavaks kahe päevaga, kolmandal päeval

aitab ta meid üles ja me võime elada tema palge ees. 

3Tundkem siis, püüdkem tunda Issandat: ta tuleb nagu ilus koidupuna;
ta tuleb meile nagu vihm, otsekui kevadine vihm, mis niisutab maad.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 28:1-8

1 Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama.
2 Ja ennäe, sündis suur maavärisemine, sest Issanda ingel, laskudes taevast, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale.
3 Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi.
4 Aga hirmust tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud.
5 Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles: „Teie ärge kartke!

Ma tean, et te otsite ristilöödud Jeesust.
6 Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta

ütles. Tulge, vaadake paika, kus ta magas!
7 Ja minge kiiresti, öelge tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnuist! Ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse, seal te saate teda näha. Vaata, ma olen seda teile öelnud.”
8 Ja hauakambri juurest kiiresti kartuse ja suure rõõmuga
lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele.
Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Õnnistust palume 11. aprillil alustavale leerikursusele. Palume sedagi, et Kristuse ülestõusmise tähendus, igavese elu reaalsus võiks jõuda Kristuse ülestõusmispühadel taas igaüheni meist. Palume tervist kõigile, kes seda vajavad. Ole kõigiga, kes reisil. Õnnista Jumala Sõna kuulutamist ja kuulamist. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma, kingi kindlat usku jäävasse ellu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

  1. Pauluse kirjast korintlastele 5:6-8

6 Teie kiitlemine ei ole hea. Kas te ei tea, et pisut

haputaignat teeb kogu taigna hapuks?
7 Puhastage end vanast haputaignast, et te oleksite uus taigen, nõnda nagu te oletegi hapnemata leivad; sest ka meie paasatall Jeesus Kristus on tapetud.
8 Pidagem siis pühi kasinuse ja tõe hapnemata leivaga, mitte
vana haputaignaga, halbuse ja kurjuse haputaignaga.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume, et Kristuse ristisurm ja ülestõusmine võiks omada elumuutvat tähendust meie kõikide jaoks. Palvetame Issanda hoolele presidendi, vabariigi valitsuse liikmed, riigikogu liikmed, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes inimeste teenistuses töötavad. Õnnistust ja armu palume piiskoppidele, kirikuvalitsusele, Tallinna praostile ja kõikidele vaimulikele ning igale koguduse liikmele. Palvesse kanname Usuteaduse Instituudi, kiriku- ja üldhariduskoolid, piiblikoolid ja lasteaiad, Misjonikeskuse, Laste-ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, EELK Perekeskuse jt. Palume eriliselt õnnistust kõikidele inimestele, kes on nende pühade ajal haiglas või haiged. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim neid rõõmustamas ja kinnitamas ja tervisega täitmas. Aita meid üksteist toetada ning vaimulikult julgustada ja kinnitada.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

Pauluse kirjast kolosslastele 4:2

2Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!

Palume püsivust meie palveellu ning õnnistust igale palvetavale inimesele!

Palveleht 28. märts -3. aprill 2021

Nädala teema: Aukuninga alandustee

 

Kiitus ja ülistus – aeg kiita ja ülistada Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, milledele võib palve ülistusosas toetuda:

Johannese evangeelium 3:14b-16

14 Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao,

nõnda peab ülendatama Inimese Poeg,
15 et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu.
16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.

 

Pauluse kirjast filiplastele 2:5-11

5 Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses:
6 kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne,
7 vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju,

saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena.
8 Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani.
9 Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest

ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime,
10 et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all,
11 ja et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on Issand – Jumala Isa kirkuseks.

 

 

Patutunnistus – vaikne palve.         

Kirjakoht, millele vaikses palves toetuda on: Psalm 25:18

18Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg tänada Jumalat.

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest. Täname Jeesuse Kristuse eest, kes aukuningana kandis alandust kuni ristisurmani. Kristus on meid oma kannatuse ja surma läbi lunastanud kogu patust ning Temasse uskudes ning Teda usaldades saame osa igavesest elust. Tänu, et tohime anda ennast täiesti Kristuse hoolde ning teada, et Tema peab hoolt meie eest. Tänu, et meil on palveid kuulev Jumal.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja 50:4-10

4 Issand Jumal on mulle andnud õpetatud keele,

et ma oskaksin vastata väsinule, virgutada teda sõnaga.

Ta äratab igal hommikul, ta äratab mu kõrva, et ma kuuleksin õpilaste kombel. 
5 Issand Jumal avas mu kõrva ja ma ei ole vastu pannud, ma ei ole taganenud. 
6 Ma andsin oma selja peksjaile ja põsed neile, kes katkusid karvu,
ma ei peitnud oma palet teotuse ja sülje eest. 
7 Issand Jumal aitab mind: seepärast ma ei jäänud häbisse, seepärast ma muutsin oma näo otsekui ränikiviks, sest ma teadsin, et ma ei jää häbisse, 
8 et mu õigusemõistja on ligidal. Kes tahab minuga riielda?
Astugem üheskoos ette! Kes on mu vastane? Tulgu ta mu juurde! 
9 Vaata, Issand Jumal aitab mind! Kes võib mind süüdi mõista?
Vaata, nad kõik kuluvad nagu rüü, koi sööb nad.
10 Kes teist kardab Issandat, see kuulgu tema sulase häält; kes käib pimeduses
ja kel puudub valgusekuma, see lootku Issanda nime peale ja toetugu oma Jumalale. 

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 21:12-17

12 Ja Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid,

ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid.
13 Ja ta ütles neile: „Kirjutatud on: Minu koda hüütagu palvekojaks,

aga teie teete selle röövlikoopaks!”
14 Pühakojas astus ta juurde pimedaid ja jalutuid ning ta tegi nad terveks.
15 Kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid imesid, mida Jeesus tegi, ning poisse, kes pühakojas hüüdsid: „Hoosanna Taaveti Pojale!”, siis nende meel läks pahaseks
16 ja nad ütlesid talle: „Kas sa kuuled, mida nad ütlevad?”

Jeesus ütles neile: „Kuulen küll! Kas te pole kunagi lugenud: Sa oled valmistanud kiitust väetite laste ja imikute suust?”
17 Ja ta jättis nad sinnapaika ning läks välja Betaaniasse ja ööbis seal.

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist algaval Suurel Nädalal koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule ning meie vaimulikele. Issand aita, et meil oleks võimalust toetada nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt õnnistust ja jõudu inimestele, kes kannatavad. Palume Jumalalt tervist, jõudu ja  hingerahu kõigile kes seda vajavad. Aita, et kannatustes ja katsumustes oleks Kristus meile väga lähedal. Palume tröösti leinajatele. Palume Jumala ligiolu kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Kingi kindlat usku, et meie jääv kodu on taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palvetame, et Nõmme Rahu koguduse osadusse leiaksid tee kõik inimesed, kellel see on mingil põhjusel katkenud või keda elu ja töö on toonud Eestimaa eri paigust Tallinnasse – Nõmmele. Palvetame Nõmme Rahu koguduse sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 22:2-6

2 Mu Jumal, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid?
Kaugel mu päästest on mu oigamissõnad.
3 Mu Jumal, päeval ma hüüan, aga sa ei vasta, ja ööselgi, kuid ei leia enesele rahu.
4 Ja ometi oled sina püha, kelle trooniks on Iisraeli kiituslaulud.
5 Sinu peale lootsid meie esiisad, lootsid, ja sina päästsid nad;
6 nad kisendasid sinu poole ja pääsesid, nad lootsid sinu peale ega jäänud häbisse.
Palume armuaja jätku meie maale ja rahvale. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palume Jumala õnnistust Suure Nädala jumalateenistustele, palvustele ja muudele ettevõtmistele ning palume, et sõnum ristilöödud  ja ülestõusnud Jeesusest Kristusest, elutoojast, võiks jõuda sel aastal, erinevate elektrooniliste kanalite vahendusel, siiski paljude inimesteni.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

  1. Pauluse kirjast tessalooniklastele 5:18

18tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!

Palume õnnistust igale palvetavale inimesele ning kõigile, kelle eest palvetatakse!

Palveleht 21.- 27. aprill 2021

Nädala teema: Kannatuse pühapäev

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, milledele palve ülistusosas võib toetuda: Matteuse evangeelium 20:28

Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast

teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest.

 

Markuse evangeelium 12:1-12

1 Ja Jeesus hakkas neile mõistu rääkima: „Üks inimene istutas viinamäe ja piiras aiaga ja õõnestas kaljusse surutõrre ja ehitas valvetorni. Siis ta andis selle rentnike kätte ning reisis võõrsile.

2 Ja parajal ajal läkitas ta sulase rentnike juurde, et see võtaks rentnike käest vastu andami viinamäe viljast.

3 Rentnikud võtsid aga sulase kinni, peksid teda ja saatsid minema tühjade kätega.

4 Ja taas läkitas ta nende juurde teise sulase. Sellele nad lõid pähe ja teotasid teda.

5 Ja ta läkitas veel teise ja tolle nad tapsid, ja paljusid teisi; mõnda nad peksid, mõne aga tapsid.

6 Üks oli tal veel, tema armas poeg. Lõpuks ta läkitas nende juurde poja, mõeldes: „Ehk nad häbenevad mu poega!?”

7 Need rentnikud aga rääkisid omavahel: „Tema ongi see pärija. Läki, tapame ta ära, ja pärand saab meile!”

8 Ja nad võtsid ta kinni, tapsid ta ära ja viskasid viinamäelt välja.

9 Mida teeb viinamäe isand? Ta tuleb ja hukkab need rentnikud ja annab viinamäe teiste kätte.

10 Kas te pole lugenud seda kirjakohta: Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks –

seesama on saanud nurgakiviks!?

11 See tuli Issandalt ja on imeasi meie silmis.”

12 Ja nad otsisid võimalust teda kinni võtta, ent kartsid rahvahulka. Nad ju mõistsid, et Jeesus oli selle tähendamissõna rääkinud nende kohta. Ja nad läksid ära, jättes ta sinnapaika.

 

Patutunnistus – vaikne palve.         

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele võib vaikses palves toetuda on: Psalm 25:11

11Oma nime pärast, Issand, anna andeks mu süütegu, sest see on suur!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname, et Kristuse kannatus ja ristisurm on avanud meile usu kaudu pääsu igavesse ellu. Tänu, et meil on palveid kuulev Jumal. Tänu, et tohime ka sel viiruse perioodil osa saada Jumala Sõnast ja Pühadest Sakramentidest. Täname sõprade eest meie sõpruskogudustes. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 43:1-5

1 Mõista mulle õigust, oh Jumal, ja aja mu asja halastamatu rahva vastu!

Päästa mind petise ja ülekohtuse mehe käest!

2Sest sina oled mu Jumal, mu tugev kaitse. Mispärast sa tõukasid mu ära?
Miks ma pean ikka kurvalt käima oma vaenlase surve all?
3
Läkita oma valgus ja oma tõde, need juhatagu mind, need viigu mind sinu pühale mäele ja su hoonetesse,
4
et ma tuleksin Jumala altari äärde, Jumala ette, kes on mu ülim rõõm,

ja tänaksin kandlega sind, oh Jumal, minu Jumal!
5
Miks sa oled nii rõhutud, mu hing, ja nii rahutu mu sees?
Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada, oma abi ja oma Jumalat!

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Peetruse kirjast 2:4-10

4 Tulles tema, elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on

tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline,

5 laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu.

6 Seepärast seisabki Pühakirjas: „Ennäe, ma panen Siionisse kivi,

valitud, hinnalise nurgakivi, ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse.”

7 Teile siis, kes te usute, on see au, uskmatuile aga „kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks,

ning just see on saanud nurgakiviks”,

8 ning „komistuskiviks” ja „pahanduskaljuks”. Uskmatud komistavad,

sest nad on sõnale allumatud ja selleks nad ongi määratud.

9 Teie aga olete „valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust”, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse –

10 teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas,

teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on.

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume õnnistust ja jõudu neile, kes kannatavad. Aita, et kannatuste ja katsumuste keskel võiks Kristuse vägi olla kogetav ja ligi. Palume tröösti leinajatele. Ole kõigiga, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest. Palvesse kanname koguduse aseesimehe Andra Indriksoni ning tema pere. Õnnistust palume Nõmme Rahu koguduse kirikuteenijale Perbe Kuudrele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 29:13-16

13 Ja Issand ütleb: Kuna see rahvas ligineb mulle suuga ja austab mind huultega, aga ta süda on minust kaugel

ja nende kartus minu ees on ainult päritud inimlik käsk,

14 siis vaata, ma teen sellele rahvale veel imet – imelikul ja kummalisel viisil:

tema tarkade tarkus kaob ja tema arukate arukus peidetakse.

15 Häda neile, kes oma nõu Issanda eest sügavale ära peidavad, kelle teod sünnivad pimedas ja kes ütlevad: „Kes meid näeb? Kes meid tunneb?”

16 Oh teie põikpäisust! Kas peetakse savi võrdseks potissepaga, kas ütleb töö oma tegijale:

„Tema ei ole mind teinud!” või ütleb kuju oma voolijale: „Tema ei oska midagi!”?

Palvetame Eestimaa ja kõigi siin elavate inimeste eest. Palume, et Issand annaks veel armuaega. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, preestrid ja diakonid ning iga koguduse liikme. Haigetele ja kannatajatele palume Jumala armu ja abi. Palvesse tõstame kõik küüditamiste ohvrid ja nende lähedased.

 

Palvetame palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18

18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks

valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

Palume Jumala õnnistust kõikidele palvetajatele ning Jumala ligiolu kõigile, kelle eest palvetatakse. Eriti palume aga nende eest, kellel pole eestpalvetajaid. Olgu Kristuse ja Jumalaema palved nendega ja meie kõikidega.

Palveleht 14. – 20. märts 2021

Nädala teema: Eluleib

 

Kiitus ja ülistus – palveaeg Jumala kiituseks.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Koht/kohad Piiblist: Psalm 84:6-10, 13

6Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad.
7
Nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks;

ka varajane vihm katab neid õnnistusega.
8
Nad saavad rammule rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Siionis.
9
Issand, vägede Jumal, kuule mu palvet, võta kuulda, Jaakobi Jumal! Sela.
10Meie kilp, Jumal, vaata siia ja pane tähele oma võitud mehe palet!

13Issand Sebaot, õnnis on inimene, kes sinu peale loodab.

                                                              

Johannese evangeelium 6:48-58

48Mina olen eluleib.
49Teie esiisad sõid kõrbes mannat, ja surid.
50See on leib, mis taevast alla tuleb, et inimene sellest sööks ega sureks.
51Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti; ja leib, mille mina annan, on minu liha; ma annan selle maailma elu eest.”

52Sellest tõusis juutide keskel suur tüli. Nad küsisid: “Kuidas
saab tema anda meile süüa oma liha?”
53Jeesus ütles neile: “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei
söö Inimese Poja liha ega joo tema verd, ei ole teie sees elu.
54Kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu ja
mina äratan ta üles viimsel päeval,
55sest minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook.
56Kes minu liha sööb ning minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse.
57Nii nagu elav Isa minu on läkitanud ja mina elan Isa läbi, nii

elab ka see, kes mind sööb, minu läbi.
58See ongi leib, mis on alla tulnud taevast. See ei ole niisugune leib, mida teie esiisad sõid, ja surid. Aga kes seda leiba sööb, elab igavesti.”

 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname Eluleiva – Jeesus Kristuse eest. Täname, et võime jumalateenistustel osaleda raadiote ja muu meedia vahendusel. Täname, et meil on emakeelne Jumala Sõna  kättesaadav. Täname, et ka sellel Covid-19 viiruse perioodil, tohime eraviisiliselt osa saada pühast armulauast. Täname iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest, kes palvetab ning oma nõu ja jõuga koguduses abiks on. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu lootuse eest, mida oled meie südametesse andnud.

 

 

Eestpalve aeg                                                                                                                

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese ilmutusraamat 21:6-7

6Ja ta ütles mulle: “See on sündinud! Mina olen A ja O,

algus ja ots. Mina annan janusele ilma tasuta eluvee allikast.
7Võitja pärib selle kõik ning mina saan temale Jumalaks ja tema saab minule pojaks.

Palves Jumala ette kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 55:1-3

1Hoi! Kõik janused, tulge vee juurde! Ka see, kellel ei ole raha, tulgu, ostku ja söögu!
Tulge, ostke ilma rahata, ilma hinnata veini ja piima!
2
Miks vaete raha selle eest,  mis ei ole leib, ja oma vaevatasu selle eest, mis ei toida?
Kuulake mind hästi, siis te saate süüa head ja kosutada ennast rammusate roogadega.
3
Pöörake kõrv ja tulge mu juurde, kuulake mind, siis on teil edu;
mina teen teiega igavese lepingu, samasuguse, nagu oli mu osadus Taavetiga!

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et Jumal annaks vaimusilmi märkama Issanda hoolitsust ning, et õpiksime tänama Teda kõige eest. Olgu Kristuse arm ja halastus alati meiega. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal ning toetaksime neid, kes meie abi vajavad. Palume Jumalalt jõudu ja tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest ning koguduse aseesimehe Andra Indriksoni ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse sekretär-raamatupidaja Renate Lekko. Palume kõik koguduse eakad Jumala kaitsvatesse ja hoidvatesse kätesse. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel. Palume õnnistust inimestele haiglates ja hooldekodudes. Õnnistust palume kõigile omastehooldajatele ja neile, kes hoolekannet vajavad.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese 12:24
24Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega
sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palves Jumala ette presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Palume eriti inimeste eest, kes tunnevad end üksikute ja mahajäetutena, olgu Issanda hea ja armuline Vaim neile väga lähedal. Kinkigu Issand ise jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Palume, et meie maal võiks olla Issanda tundmist enam ning sellest kasvaks välja suurem üksteisest hoolimine ja armastus. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, erinevad kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse,  ajalehe Eesti Kirik, Perekeskused jt. meie kiriku organisatsioonid.

 

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2a

3Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid sa mulle.          

Palvetame, et Jumal tugevdaks meie usaldust Temasse ning palve väesse.

Palveleht 7. – 13. märts 2021

Nädala teema: Jeesus – kurjuse võimu võitja

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Oleks hea, kui selles palveosas poleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Koht/kohad Piiblist: Johannese evangeelium 8:46-59

46 Kes teist saab tõestada mul ühegi patu olevat? Kui ma räägin tõtt, miks te siis ei usu mind?

47 Kes on Jumalast, see kuuleb Jumala sõnu.

Teie ei kuule selle pärast, et teie ei ole Jumalast.”

48 Juudid kostsid talle: „Eks meil ole õigus, kui me ütleme, et

sina oled samaarlane ja et sinus on kuri vaim?”

49 Jeesus vastas: „Minus ei ole kuri vaim, vaid ma austan oma Isa, teie aga teotate mind.

50 Aga mina ei taotle tunnustust iseendale. On üks, kes on uurija ja kohtunik.

51 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui keegi paneb tallele mu sõnad, siis ta ei näe surma iialgi!”

52 Juudid ütlesid talle: „Nüüd on selge, et sinus on kuri vaim. Aabraham on surnud ja prohvetid on surnud, ent sina ütled: Kui keegi paneb tallele mu sõnad,

siis ta ei maitse surma iialgi.

53 Kas sina oled suurem kui meie isa Aabraham, kes on surnud? Ja

prohvetid on samuti surnud. Kelleks sina ennast pead?”

54 Jeesus vastas: „Kui ma ülistaksin iseennast, siis ei oleks mu ülistus mitte midagi.

See, kes mind ülistab, on mu Isa, kellest teie ütlete: „Ta on meie Jumal.”

55 Teie küll ei tunne teda, aga mina tunnen. Ja kui mina ütleksin, et ma teda ei tunne,

siis ma oleksin teiesarnane valetaja. Kuid mina tunnen teda ja panen tallele tema sõna.

56 Teie isa Aabraham tundis suurt rõõmu sellest, et ta saab näha minu päeva,

ja ta nägi seda ja rõõmustas.”

57 Nüüd ütlesid juudid temale: „Sina ei ole veel viiekümneaastanegi

ja tahad olla näinud Aabrahami?”

58 Jeesus ütles neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, enne kui Aabraham sündis, olen mina.”

59 Nüüd nad võtsid kive, et teda nendega surnuks visata.

Aga Jeesus peitis enese ära ja lahkus pühakojast.

                                 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 25:11-20

11 Oma nime pärast, Issand, anna andeks mu süütegu, sest see on suur!

12 Kes iganes kardab Issandat, seda ta õpetab teele, mis tuleb valida.

13 Selle hing viibib heas põlves ja ta sugu pärib maa.

14 Issanda osadus on neil, kes teda kardavad, ja ta annab neile teada oma lepingu.

15 Mu silmad on alati Issanda poole, sest tema tõmbab mu jalad võrgust välja.

16 Pöördu mu poole ja ole mulle armuline, sest ma olen üksildane ja vilets!

17 Ahastused täidavad mu südame; tõmba mind välja mu kitsikustest!

18 Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud!

19 Vaata mu vaenlasi, sest neid on palju, ja vägivaldset vihavaenu, millega nad mind vihkavad!

20 Hoia mu hinge ja kisu mind välja; ärgu ma jäägu häbisse,

sest ma otsin pelgupaika sinu juures!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname armu- ja rahuaja eest meie maal. Tänu Kristuse eest, kes on võitnud kurjuse võimu. Tänu koguduse liikmete, kaasööliste ja vaimulike eest. Aitäh sõprade ja sõpruskoguduste eest. Tänu Jumalale!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 9:62

“Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!”

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jeremia raamat 7:23-26

23 vaid ma andsin neile selle käsu, öeldes: Kuulake mu häält, siis ma olen teie Jumal ja teie olete minu rahvas; ja käige kõigiti seda teed, mida ma teid käsin, et teil oleks hea põli!

24 Aga nemad ei kuulanud ega pööranud kõrva, vaid käisid oma nõu järgi oma kurja südame paadumuses, ja nad läksid tagasi, aga mitte edasi.

25 Alates sellest päevast, kui teie vanemad lahkusid Egiptusemaalt, kuni tänapäevani olen ma läkitanud teie juurde kõik oma sulased prohvetid – läkitanud päevast päeva -,

26 aga teie ei kuulanud mind ega pööranud kõrva, vaid jäite kangekaelseiks; te tegite rohkem paha kui teie vanemad.

27 Ja kui sa neile kõike seda räägid, siis nad ei kuula sind,

ja kui sa neid hüüad, siis nad ei vasta sulle.

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt halastust ja armu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks kaasinimesi ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoidku Kristus ise meie silme ees igavene elu. Palume reisil olevaid inimesed Issanda kätte. Palume tröösti leinajatele. Palume, et Issand kinnitaks ja oleks lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvekätel kanname koguduse juhatuse esimeest Meelis Pirni ning tema peret ning aseesimeest Andra Indriksoni ja tema peret. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1 Johannese kirjast 5:18-20

18 Me teame, et ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu,

sest Jumalast sünnitatu hoiab ennast ja kuri ei puuduta teda.

19 Me teame, et meie oleme Jumalast ja et terve maailm on kurja käes.

20 Aga me teame, et Jumala Poeg on tulnud ja andnud meile

mõistmise, et me tunneksime ära Tõelise. Ja meie oleme Tõelises, tema

Pojas Jeesuses Kristuses. Seesama on tõeline Jumal ja igavene elu.

Palvesse kanname Eestimaa ja siin elavad inimesed. Veel kanname palvesse presidendi,  riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame piiskoppide, preestrite ning diakonite eest. Samuti iga koguduse liikme eest. Kanname palvesse Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku, Usuteaduse Instituudi, Perekeskuse, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kirikumuusika Liidu, Kristlike Raudteelaste Ühingu jt. meie kiriku organisatsioonid.

Jumala õnnistust ja jaksu palume kõikidele eesliinil töötavatele inimestele.

 

Palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18

18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

Palume Jumala õnnistust kõikidele palvetajatele, rohket usku ja püsivust.

Palveleht 28. veebr. – 6. märts 2021

Nädala teema: Palve ja usk

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele palve ülistusosas toetuda: Pauluse kiri roomlastele 5:8

8Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega,
et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.

 

Luuka evangeelium 7:36-50

36 Aga üks variseridest palus teda enda poole sööma. Ja

Jeesus läks variseri kotta ja istus lauda.

37 Ja vaata, linnas oli keegi patune naine, ja kui see sai teada,

et Jeesus istub variseri majas lauas, tõi ta alabasterriista mürriõliga

38 ja astus tema taha ta jalgade juurde, hakkas nuttes tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja suudles tema jalgu ja võidis neid mürriõliga.

39 Aga kui variser, kes oli ta külla kutsunud, seda nägi, mõtles ta endamisi: „Kui tema oleks prohvet, küll ta siis ära tunneks, kes ja missugune on see naine, kes teda puudutab, et ta on patune.”

40 Jeesus aga ütles talle: „Siimon, mul on sulle midagi ütelda!”

Tema lausus: „Räägi, Õpetaja!”

41 „Ühel rahalaenajal oli kaks võlglast: üks oli võlgu viissada teenarit, teine viiskümmend.

42 Aga kuna neil ei olnud maksta, siis ta kustutas nende mõlema

võla. Kumb neist nüüd teda rohkem armastab?”

43 Siimon vastas: „Ma arvan, et see, kellele ta rohkem kinkis.”

Jeesus ütles talle: „Sa otsustasid õigesti.”

44 Ja pöördudes naise poole, lausus ta Siimonale: „Kas sa näed seda

naist? Ma tulin sinu majja, sa ei andnud minu jalgade jaoks vett,

tema on aga pisaratega mu jalgu kastnud ja oma juustega kuivatanud.

45 Sina ei andnud mulle tervituseks suud, aga tema ei ole sest

ajast peale, kui ta sisse tuli, lakanud minu jalgu suudlemast.

46 Sina ei võidnud mu pead õliga, tema aga on võidnud mu jalgu mürriõliga.

47 Seepärast, ma ütlen sulle, on temale palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut.”

48 Aga naisele ta ütles: „Sinu patud on sulle andeks antud!”

49 Siis need, kes istusid Jeesusega ühes lauas, hakkasid iseeneses

mõtlema: „Kes on tema, kes ka patte andeks annab?”

50 Aga tema ütles naisele: „Sinu usk on sind päästnud, mine rahuga!”

 

Patutunnistus – vaikne palve.

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Kirjakoht, mille võib lugeda pärast vaikset palvet on: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname jätkuva armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse eest, kes õpetas oma jüngritele Meie Isa palve ning andis meile kõikidele eeskuju Jumalaga palves koos olemise vajadusest ja tähtsusest. Täname, et Jeesus Kristus ise palvetab meie eest ning kinnitab meie usku ja usaldust Tema vastu. Tänu, et võime kõigega tulla palves Jumala ette ning teada, et Tema kuuleb meie palveid ning teab, mida me tõeliselt vajame. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu ustavate eestpalvetajate eest! Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 25:1-10

1Issand, sinu poole ma tõstan oma hinge.
2
Mu Jumal, sinu peale ma loodan, ärgu ma jäägu häbisse;
ära lase mu vaenlasi rõõmust hõisata minu pärast!
3
Ei jää ju häbisse ükski neist, kes sind ootavad;
häbisse jäävad need, kes kerglaselt sinust loobuvad.
4
Issand, anna mulle teada oma teed, õpeta mulle oma teeradu!
5
Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind;
sest sina oled mu pääste Jumal, sind ma ootan kogu päeva!
6
Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust, sest need on maailma ajastu algusest!
7Ära tuleta meelde mu nooruse patte ega mu üleastumisi;

mõtle minule oma heldust mööda, oma headuse pärast, oh Issand!
8
Hea ja õiglane on Issand; sellepärast ta õpetab patustele õiget teed.
9
Ta juhib alandlikud käima õiguses ja õpetab alandlikke oma teele.
10
Kõik Issanda teerajad on heldus ja tõde neile,

kes peavad ta lepingut ja tema tunnistusi.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jaakobuse kiri 1:2-6

2 Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse,

3 kuna te teate, et teie usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks.

4 Aga kannatlikkus olgu täiuslik, et te oleksite täiuslikud ja terviklikud ega oleks teis midagi vajaka.

5 Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu

Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid, ja talle antakse.

6 Aga ta palugu usus, ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb

tuule tõstetud ja sinna-tänna paisatud merelainega.

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et kannatused ja katsumused võiksid tuua meid alati Kristusele lähemale. Palume Jumalalt rõõmu ja jõudu leskedele ning kõikidele üksikutele inimestele. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma, kingi kindlat usku igavesse ellu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ning Ilumäel. Õnnistust palume pühapäevakooli lastele ja nende peredele, koguduse noortele ja noortele peredele, samuti pühapäevakooli õpetajatele. Palume, uute leerilaste eest, kes alustavad leerikursust ja koguduse liikmeks saamise ettevalmistust 7. märtsil.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Moosese raamat 32:23-32

23 Kuid veel selsamal ööl ta tõusis üles ja võttis oma mõlemad naised ja mõlemad teenijad ja oma üksteist poega ja läks läbi Jabboki koolme.

24 Ta võttis nad ja viis üle jõe, samuti viis ta üle, mis tal oli.

25 Aga Jaakob ise jäi üksinda maha. Siis heitles üks mees temaga, kuni hakkas koitma.

26 Aga kui see nägi, et ta ei saanud võimust tema üle, siis ta lõi tema puusaliigest; ja Jaakobi puusaliiges nihkus paigast, kui ta heitles temaga.

27 Ja mees ütles: „Lase mind lahti, sest juba koidab!” Aga tema

vastas: „Ei ma lase sind mitte, kui sa mind ei õnnista!”

28 Siis ta küsis temalt: „Mis su nimi on?” Ja ta vastas: „Jaakob.”

29 Seepeale ütles tema: „Su nimi ärgu olgu enam Jaakob, vaid olgu

Iisrael, sest sa oled võidelnud Jumala ja inimestega ja oled võitnud!”

30 Siis küsis Jaakob ja ütles: „Ütle nüüd mulle oma nimi!” Aga ta

vastas: „Miks sa mu nime küsid?” Ja ta õnnistas teda seal.

31 Ja Jaakob pani sellele paigale nimeks Penuel, sest ta ütles:

„Kuigi ma nägin Jumalat palgest palgesse, pääses siiski mu hing!”

32 Päike tõusis, kui ta puusast longates Penuelist edasi läks.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud, töötegijad ning iga koguduse liikme. Palume rahu kõikidesse paikadesse ning Issanda rahu rahututesse inimsüdametesse.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2

2Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!

Palume püsivust meie palveellu ning õnnistust igale palvetavale inimesele!

Palveleht 21.- 27. veebruar 2021

Nädala teema: Jeesus – kiusatuste võitja

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

 

Koht/kohad Piiblist, millele võib palve ülistusosas toetuda: Psalm 91:1-4, 11-12, 15

1 Kes Kõigekõrgema kaitse all elab ja alati Kõigeväelise varju all viibib,
2 see ütleb Issandale: „Sina oled mu varjupaik
ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan!”
3 Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust, hukkava katku käest.
4 Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju;
tema tõde on kilp ja kaitsevall.

11 Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel.
12 Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi.

15 Ta hüüab mind appi ja ma vastan temale; mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses,
ma vabastan tema ning teen ta auliseks.

 

  1. Johannese kiri 3:8b

Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod.

Patutunnistus – vaikne patutunnistuse palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses palves toetuda on: Psalm 25:18

18Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud!

 

Kirjakoht, mille võib lugeda pärast vaikset palvet: 1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Toome tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname iseseisva Eesti Vabariigi eest, tema 103-ndal sünnipäeval. Täname Kristuse eest, kes on kiusatuste võitja. Täname, et Kristus on alati meiega ning annab armu ja abi meie kiusatuste või katsumuste aegadel. Täname alanud paastuaja eest. Täname koguduseliikmete, koguduse töötegijate ja vaimulike eest. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                               

 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Markuse evangeelium 1:12-13

12 Ja kohe ajas Vaim Jeesuse kõrbe
13 ja ta oli kõrbes nelikümmend päeva saatana kiusata. Ja ta
oli metsloomade seas ning inglid teenisid teda.

Palvetame Jumala hoolele iseenda, oma pereliikmed ja lähedased.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Kirjast heebrealastele 2:9, 17-18

9 Ometi me näeme teda, Jeesust, kes oli tehtud pisut alamaks inglitest, nii et ta Jumala armu läbi kõigi eest maitseks surma, nüüd pärjatuna kirkuse ja auga surma kannatamise pärast.
17 Seepärast ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks, et temast saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahva pattude lepitamiseks.
18 Sest seetõttu, et ta ise on kannatanud kiusatuna, võib ta aidata neid, keda kiusatakse.
Palume Jumala armu ja juhtimise alla kõik koguduse liikmed, koguduse juhatuse, nõukogu, revisjonikomisjoni liikmed ja sinodi saadikud. Palume koguduse liikmete eest, kes on mõnesugustes haigustes või muudes kiusatustes ja kannatustes; palvesse kanname koguduse õpetaja Ove Sanderi koos perega ning diakon Marek Alveuse ja tema pere. Kannatlikku meelt ja Jumala õnnistust palume sel viiruse ajal koguduse muusika-, laste- ja hingehoiu jt valdkondadele meie koguduses ning inimestele, kes nendega valdkondadega seotud. Palume tarkust ja abi kirikuhoonete ja pastoraatide majandamisele. Palume, et Issand ise saadaks ustavaid  töötegijaid ning avaks inimeste südameid Tema Sõna vastu võtta. Palume Issanda lähedalolu kõigile, kes valmistuvad kohtuma Kristusega palgest palgesse. Palvesse kanname kõik lesed ja leinajad. Issanda lähedalolu palume abielus ja laulatatud inimestele, et Jumal kingiks abiellu armastust, ustavust ja kannatlikkust. Palume Jumala abi ja palju armastust üksikvanematele, kasuvanematele või vanavanematele, kes kasvatavad oma lapselapsi. Palume Issanda ligiolu lastekodudes või asendusperedes olevatele lastele ja nende kasvatajatele. Jumala õnnistust palume kasuperedele. Palume Issanda õnnistavatesse kätesse koguduse noored ja lapsed ning nende pered. Palume Jumala õnnistust meie sõpruskogudustele kodusel Ilumäel ning Soomes, Rootsis, Lätis ja Ameerikas.

 

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest nii meil kui mujal        

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

Jesaja raamat 1:16-20

16 Peske endid, puhastage endid, saatke oma tegude kurjus mu silme eest,
lakake paha tegemast!
17 Õppige tegema head, nõudke õigust, aidake rõhutut,
mõistke vaeslapsele õigust, lahendage lesknaiste kohtuasju!
18 Tulge nüüd ja seletagem isekeskis, ütleb Issand.
Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks;
kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks.
19 Kui te tahate ja kuulate, siis te saate süüa maa parimat vilja.
20 Aga kui te tõrgute ja panete vastu, siis sööb teid mõõk. Jah, Issanda suu on kõnelnud.

Palvetame inimeste eest, kes Kristust veel ei tunne. Palume Eestis elavatele inimestele tänumeelt ning lootust Jumalale. Palume õnnistust presidendile, vabariigi valitsuse ja riigikogu liikmetele, Nõmme linnaosavanemale ja kõigile, kes seatud rahva teenistusse. Palume Issanda kätte meie oma iseseisva riigi – Eesti Vabariigi ning kõik eestlased kodumaal ja väljaspool Eestit.  Õnnistust palume piiskoppidele, preestritele ning diakonitele ning koguduste töötegijatele ja liikmetele. Palume Jumala armu ja halastust ning rahu kõikidesse sõjakolletesse ning rahumeelseid lahendusi. Õnnistust palume Usuteaduse Instituudi tööle ja teenimisele, piiblikoolidele, Misjonikeskusele, EELK perekeskusele, Laste-ja Noorsootöö Ühendusele, ajalehele Eesti Kirik, Kristlike Raudteelaste Ühingule, riigi- ja kirikukoolidele, lasteaedadele ja lastehoidudele jpt.

Jõudu ja tervist palume kõikidele, kes tegutseva eesliinil: arstidele, õdedele, sanitaridele, politseidele, piirvalvuritele, päästjatele, kriisirühma liikmetele jpt.

 

 

Eestpalve palvetajate eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

Pauluse kirjast efeslastele 6:18

18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest
Palume, et kristlased kasutaksid oma suurt eesõigust kõnelda Jumalaga ja saada Temalt selgust, jõudu ning julgust oma elutee jätkamiseks ning kaasinimeste eest palvetamiseks.

 

Palveaja võib lõpetada Meie Isa Palvega.

1 2 3 26