Category Archives: Palveleht

Palveleht 13. – 19. november 2022

Nädala teema: Valvake!

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Kirjakoht Piiblist, mille võib võtta ülistuspalve aluseks on: Psalm 90:1-6; 12-15
Issand, sina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlve. 2 Enne kui mäed sündisid ja kui maa ja maailm loodi, oled sina, Jumal, igavesest igavesti. 3 Sina viid inimese jälle põrmu ja ütled: „Tulge tagasi, inimlapsed!” 4 Sest tuhat aastat on sinu silmis nagu eilne päev,
kui see on möödunud, ja nagu vahikord öösel. 5 Sa uhud nad ära, nad on nagu uni, nagu rohi, mis hommikul haljendab. 6 See õitseb hommikul ja haljendab, õhtul see närtsib ja kuivab ära.
12 Õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame! 13 Pöördu tagasi, Issand! Oh kui kaua? Halasta oma sulaste peale! 14 Täida meid hommikul oma heldusega, siis me hõiskame ja oleme rõõmsad kogu oma eluaja! 15 Rõõmusta meid nii palju päevi, kui sa meid vaevasid, nii palju aastaid, kui me nägime õnnetust!

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuspalves toetuda on:
Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9
9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat.
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Täname Jumalat Tema tõotuste eest. Täname, et võime end igal hetkel, elus kui surmas, usaldada Jumalale. Täname Kristuse eest, kelles meil on andeksand ning igavese elu tõotus. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse, koguduse liikmete, koguduse töötegijate ja vaimulike eest. Täname ka koguduse vaimulike ja töötegijate eest, kes on eelnevatel aastakümnetel Nõmme Rahu kogudusse oma hea osa andnud. Täname kõigi eest, kes on toetanud ja toetavad kogudust aja, annete või rahaga. Täname sõpruskoguduste ja sealsete õdede-vendade eestpalvete eest. Tänu toome Jumalale isade, vanaisade, kasuisade või vaimulike isade eest.

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 12:35
35 Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2. Peetruse kirjast 3:8-14, 18
8 Aga selle juures, mu armsad, ärgu jäägu teie eest varjule, et Issanda juures on üks päev nagu tuhat aastat ja tuhat aastat nagu üks päev. 9 Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha,
et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele. 10 Aga Issanda päev tuleb nagu varas. Siis hukkuvad taevad raginal, algained lagunevad lõõmates ning maad ja tema tegusid ei leita enam. 11 Kui see kõik nõnda laguneb – missugused siis peate olema teie pühas eluviisis ja jumalakartuses, 12 oodates ja kiirendades Jumala päeva tulemist, mil taevad põledes lagunevad ja algained lõõmates ära sulavad. 13 Meie ootame aga tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus. 14 Seepärast, mu armsad, olge seda oodates toimekad, et teid leitaks tema ees veatuina ja laitmatuina rahus. 18 Kasvage meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse armus ja tundmises! Tema päralt olgu kirkus nüüd ja igaviku päevil! Aamen.
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume kirikuaasta lõppedes enamat mõistmist, kuivõrd vajame Kristust – Tema andeksandvat armu ja uueksloovat väge. Hoidku Issand alati meie vaimusilmade ees igavene elu! Aidaku Issand meid toetada kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoidku Issand reisil olevaid inimesi. Olgu Tema lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palume tröösti leinajatele. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palume jätkuvat õnnistust leeri- ja pühapäevakooli lastele ning õpetajatele.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 25:1-13
1 Siis on taevariik kümne neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid peigmehele vastu. 2 Viis nendest olid rumalad ja viis arukad, 3 rumalad võtsid küll oma lambid, kuid ei võtnud kaasa õli, 4 arukad võtsid aga lampidele lisaks kaasa õlianumad. 5 Aga kui peigmees viibis, jäid nad kõik tukkuma ja uinusid magama. 6 Aga keskööl kostis hüüd: „Ennäe, peigmees! Tulge välja teda vastu võtma!” 7 Siis ärkasid kõik need neitsid ja seadsid korda oma lambid. 8 Rumalad ütlesid arukatele: „Andke meile osa oma õlist, sest meie lambid kustuvad!” 9 Aga arukad vastasid: „Ei mingil juhul, sellest ei jätku meile ja teile! Minge pigem kaupmeeste juurde ja ostke enestele!” 10 Aga kui nad olid ostma läinud, tuli peigmees, ja kes olid valmis, läksid temaga pulma, ja uks lukustati. 11 Hiljem tulid ka need teised neitsid ja ütlesid: „Isand, isand, ava meile!” 12 Aga tema vastas neile: „Tõesti, ma ütlen teile, ma ei tunne teid.” 13 Valvake siis, sest te ei tea seda päeva ega tundi!
Palvetame Eestimaa ja kõigi siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi ning õppimise ja õpetamise üle kogu Eestimaa. Palume õnnistust ja jõudu kõikidele arstidele, õdedele, kaplanitele, hingehoidjatele, sanitaridele, omaste hooldajatele ning kõikidele inimestele, kes haiguse, puude või vanaduse vm tõttu on haiglates, hooldekodudes või kodudes. Palume Ukraina sõja lõppemise ja õiglase rahu eest!

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Kirjast tessalooniklastele 5:16-18
16 Rõõmustage alati,
17 palvetage lakkamatult,
18 tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!
Palume Jumalaga koos olemistesse rõõmu, püsivust ning rohket tänu.

Palveleht 6. – 12. november 2022

Nädala teema: Usuvõitlus

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.
Selles palveosas on hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Piiblisalmid, mis võivad olla kiituspalve aluseks: Psalm 46:2-8
2 Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav.
3 Sellepärast me ei karda, kui maa liiguks asemelt ja mäed kõiguksid merede põhjas.
4 Möllaku ja vahutagu tema veed, värisegu mäed tema ülevusest! Sela.
5 Jõgi oma harudega rõõmustab Jumala linna ja Kõigekõrgema pühi elamuid.
6 Jumal on tema keskel, ei ta kõigu; Jumal aitab teda hommiku koites.
7 Paganad möllasid, kuningriigid kõikusid. Kui ta tegi häält, siis vabises maa.
8 Vägede Issand on meiega, Jaakobi Jumal on meile kindlaks kaitseks. Sela

Johannese evangeelium 4:46-53
46 Nii tuli Jeesus taas Galilea Kaanasse, kus ta oli muutnud vee
veiniks. Ja seal oli üks kuninga ametimees, kelle poeg oli Kapernaumas haige.
47 Kui ta kuulis, et Jeesus on tulnud Juudamaalt Galileasse, läks ta tema juurde ja palus, et Jeesus tuleks alla ja teeks terveks tema poja, sest see oli suremas.
48 Siis Jeesus ütles talle: „Te usute mind ainult siis, kui näete tunnustähti ja imetegusid.”
49 Ametimees ütles talle: „Issand, tule alla, enne kui mu laps sureb!”
50 Jeesus ütles talle: „Mine, sinu poeg elab!” Ja inimene uskus sõna,
mis Jeesus talle ütles, ning läks.
51 Aga juba koduteel tulid ta sulased talle vastu teatega, et ta laps elab.
52 Siis ta päris neilt tundi, mil pojal hakkas kergem. Nad ütlesid
talle: „Eile päeval kella ühe ajal lahkus temast palavik.”
53 Nüüd märkas isa, et see oli juhtunud täpselt sel ajal, mil Jeesus oli talle öelnud:
„Sinu poeg elab!” Ja tema uskus, samuti kogu ta pere.

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuspalves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9
9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Tänu Pühale Vaimule, kes on jätkuvalt meiega ning eriti siis, kui meie usk on nõrk ja kahtlused on meie hinge täitmas. Tänu Kristusele, kes jätkuvalt palvetab meie eest ning kelles meil on igavene elu. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse, koguduse liikmete ja vaimulike eest. Täname kõigi eest, kes on toetanud kogudust oma aja, annete või rahaga. Tänu kõigi eest, kes on Kristuses soolaks ja valguseks maailmale. Tänu pühapäevakooli- ja leerilaste eest.

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 12:21
21 Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga!
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 33:20-22
20 Vaata Siionit, meie pidupäevade linna! Su silmad näevad Jeruusalemma, rahulikku paika, liigutamatut telki, mille vaiu ei tõmmata iialgi välja ja mille nööridest ei kista ainsatki katki. 21 Sest seal on Vägev: meiega on Issand nagu laiade jõgede ja vooluste kogumik,
sellel ei kulge sõudelaev ja seda ei ületa võimsaimgi alus. 22 Sest Issand on meie kohtumõistja, Issand on meie käsuandja, Issand on meie kuningas, tema päästab meid.
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Issandalt abi meie kiusatuse tunnil, et Tema ise hoiaks meid ning kingiks usku ja usaldust. Palume usuvõitluses Püha Vaimu lähedalolu ja kinnitust. Hoia meie silme ees igavene elu! Andku Issand meile jaksu toetada kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Marek Alveuse tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse töötegijad ja abilised. Palume sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis, Riias ja Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 1:16-17
16 Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. 17 Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku,
nii nagu on kirjutatud: „Aga õige jääb usust elama.”
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume eriti inimeste eest kes on leinas, ahastuses, mures või kitsikuses. Palvetame sõja lõppemise ja õiglase rahu pärast Ukrainas. Tõstame Jumala ette kõik üksikud või hirmul olevad inimesed, julgustagu kõiki teadmine, et Kristus on abimees ning Tema on iga päev meie juures maailma ajastu otsani. Palvetame Kiriku, kirikuvalitsuse, kõikide piiskoppide, preestrite, diakonite, koguduste juhatuste esimeeste ja koguduste liikmete eest. Õnnistust palume kõikidele kes kirikus töötavad või selle käekäigu eest palvetavad. Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust kõigile kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, praostid, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, Toomkooli, Kaarli kooli, Peetri kooli ja Jakobi kooli ning kõik Eestimaa koolid ja lasteaiad. Õnnistust palume kaplanaatide tööle. Palume, et rõõmusõnum Jeesusest Kristusest võiks edasi kanduda.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 5:43-44
43 Te olete kuulnud, et on öeldud: Armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast! 44 Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad,
Palume, et Issand aitaks meil palvetada ka oma vaenlaste eest. Mitte kuidagi üleolevalt või neile kurja soovides, vaid siira ja armastava südamega, andes keerukad inimsuhted, rasked olukorrad ja inimesed Jumala kätte. Tema ainsana saab muuta meie südameid.

Palveleht 30. okt. – 5. november 2022

Nädala teema: Jeesuse saadikud

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Kohad piiblist, millele võib ülistuspalves toetuda: Psalm 145:8-13
8Armuline ja halastaja on Issand, pika meelega ja suur helduselt.
9Hea on Issand kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude.
10Sind ülistavad, Issand, kõik sinu teod, ja su vagad tänavad sind.
11Nemad kõnelevad sinu riigi auhiilgusest ja nad räägivad su vägevusest,
12et teada anda inimlastele tema vägevust ja tema riigi auhiilguse ilu.
13Sinu riik on kõigi ajastute riik ja sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve.

Jeremia raamatule 1:4-10
4 Mulle tuli Issanda sõna; ta ütles: 5 „Enne kui ma sind emaihus valmistasin, tundsin ma sind, ja enne kui sa emaüsast välja tulid, pühitsesin ma sinu: ma panin su rahvastele prohvetiks.” 6 Aga mina ütlesin: „Oh Issand Jumal! Vaata, ma ei oska rääkida, sest ma olen noor.” 7 Kuid Issand ütles mulle: „Ära ütle: ma olen noor, vaid mine kõikjale, kuhu ma sind läkitan, ja räägi kõike, mida ma sind käsin. 8 Ära karda neid, sest mina olen sinuga, ja päästan sinu, ütleb Issand.” 9 Ja Issand sirutas oma käe ning puudutas mu suud; ja Issand ütles mulle: „Vaata, ma annan oma sõnad sulle suhu. 10 Vaata, ma panen su täna rahvaste ja kuningriikide üle, kitkuma ja rebima, hävitama ja purustama, istutama ja rajama.”

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuspalves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

/Parast vaikset patutunnistust võib lugeda/: 1. Johannese kiri 1:9
9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu Jumalale rahu- ja armuaja eest Maarjamaal. Tänu toome Kristusele Tema armastuse eest! Tänu Pühale Vaimule, kes meid pühitseb, meie usku alal hoiab ja rohkendab. Tänu inimeste eest, kes on olnud Jeesuse saadikud ja andnud edasi rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse, vaimulike ja koguduse liikmete eest. Täname kõigi eest, kes on toetanud kogudust oma aja, annete või rahaga. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Miika raamat 6:8
8Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga?
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2 Pauluse kirjast Timoteusele 4:1-5
1 Ma vannutan sind Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle, ning tema ilmumise ja tema kuningriigi nimel: 2 Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega. 3 Sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu, 4 ja pööravad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole. 5 Aga sina ole igati kaine, kannata kurja, tee evangeeliumikuulutaja tööd, täida oma hoolekandetööd!
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et Issand aitaks meil olla Tema armastuse ja rahu saadikuteks. Andku Tema meile õigeid sõnu rääkida ning täitku meid palvemeele, usalduse ja armastusega. Palume Püha Vaimu abi, et toetuksime igal ajal ja igas olukorras Kristusele. Hoidku Issand meie silme ees igavene elu! Palume Jumalalt õnnistust toetamaks kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoidku Issand reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Olgu Püha Vaim lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja abiõpetaja Marek Alveuse nende perede eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palvetame leeri- ja pühapäevakooli laste eest ning meie sõpruskoguduste ees.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 22:1-14
1 Ja Jeesus hakkas taas neile mõistu kõnelema: 2 „Taevariik on kuninga sarnane, kes tegi oma pojale pulmad. 3 Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulmapeole paluma, aga need ei tahtnud tulla. 4 Taas ta läkitas teisi sulaseid: „Öelge kutsutuile: Vaata, mu söömaaeg on valmis, mu härjad ja nuumveised on tapetud ja kõik on valmis, tulge pulma!” 5 Aga kutsutud ei hoolinud sellest ja läksid ära, kes oma põllule, kes oma kaubale, 6 mõned aga võtsid sulased kinni, teotasid neid ja tapsid nad ära. 7 Kuningas vihastas ja saatis oma sõjaväed, hukkas need mõrtsukad ja süütas põlema nende linna. 8 Siis ta ütles oma sulastele: „Pulmad on küll valmis, aga kutsutud ei olnud seda väärt. 9 Minge nüüd teelahkmetele ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate!” 10 Ja sulased läksid välja teedele ja kogusid kokku kõik, keda
leidsid, nii halbu kui häid, ning pulmakoda sai täis pidulisi. 11 Aga kui kuningas astus sisse pidulisi vaatama, nägi ta seal inimest, kellel ei olnud pulmarõivast seljas. 12 Ja ta ütles talle: „Sõber, kuidas sina oled tulnud siia ilma pulmarõivata?” Aga see ei saanud sõnagi suust. 13 Siis kuningas ütles teenijatele: „Siduge tema jalad ja käed ning visake ta välja pimedusse!” Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. 14 Sest paljud on kutsutud, aga vähesed valitud.”
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume armastust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume õnnistust kõikidele Jeesuse saadikutele. Palume rahu Ukrainasse ja kõikidesse sõjakolletesse ning õiglast rahu.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast koloslastele 4:2a
2Palvetage püsivalt!
Palvetame kõigi eest, kes vajavad meie palveid ja abi. Kinkigu Issand meile silmi märkama neid, kes on mures, üksikud või masenduses. Palume püsivust oma palveellu ning piiritut usaldust Jumala tahte taipamiseks ning tänu ja usus vastu võtmiseks.

Palveleht 23.- 29. oktoober 2022

Nädala teema: Usk ja uskmatus

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Kohad Piiblist, mida võib kasutada palve ülistuse aluseks: Pauluse kirjast roomlastele 4:16-25
16 Seepärast siis on pärijaks saamine usust, et see oleks armust ja tõotus jääks kindlaks kogu soole, mitte ainult sellele, kes on Seadusest, vaid ka sellele, kes on Aabrahami usust, kes on meie kõikide isa – 17 nõnda nagu on kirjutatud: „Ma olen su pannud paljude rahvaste isaks!” – Jumala ees, keda ta on uskunud, kes teeb elavaks surnud ja kutsub olematuid nagu olevaid. 18 Aabraham uskus, kui lootus näis lootusetu, et ta saab paljude rahvaste isaks, selle ütluse järgi: „Nõnda peab olema sinu sugu.” 19 Ta ei jäänud usus nõdraks, pannes tähele oma elatanud, ligi saja-aastast ihu ja Saara surnud lapsekoda. 20 Ta ei kahelnud Jumala tõotuses uskmatuna, vaid sai vägevaks usus, ülistades Jumalat 21 ja olles täiesti veendunud, et Jumal on vägev ka täitma seda, mida on tõotanud. 22 Seepärast see arvestatigi talle õiguseks. 23 Aga et see arvestati talle õiguseks, ei ole kirjutatud üksnes tema pärast, 24 vaid ka meie pärast, kellele see samuti arvestatakse, sest
me usume temasse, kes äratas surnuist üles meie Issanda Jeesuse, 25 kes loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigekssaamise pärast.

Markuse evangeelium 2:1-12
1 Ja kui Jeesus tuli mõni päev hiljem taas Kapernauma, saadi kuulda, et ta on kodus. 2 Ja paljud tulid kokku, nii et isegi ukse ees ei olnud enam ruumi. Ja Jeesus kõneles neile Jumala sõna. 3 Ja neli meest tuli tema juurde, kandes halvatut. 4 Ja kui nad rahvahulga tõttu ei saanud teda tuua Jeesuse lähedale, võtsid nad katuse sealt kohalt lahti, kus ta oli, ja teinud augu, lasksid alla kanderaami, millel halvatu lamas. 5 Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: „Poeg, sinu patud on sulle andeks antud!” 6 Aga seal olid mõned kirjatundjad istumas, kes mõtlesid oma südames:
7 „Mida see räägib nõnda? Ta teotab Jumalat! Kes muu võib patte andeks anda kui Jumal üksi?”
8 Aga Jeesus tundis kohe oma vaimus ära, et nood nõnda mõtlevad iseeneses, ja ta ütles neile: „Miks te seda kõike arutate oma südames? 9 Kumb on kergem, kas öelda halvatule: „Sinu patud on andeks antud!” või öelda talle: „Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja kõnni!”? 10 Aga et te teaksite, et Inimese Pojal on meelevald patte andeks anda maa peal,” – ta ütles halvatule -11 „sinule ma ütlen: Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju!” 12 Ja kohe tõusis too püsti, võttis oma kanderaami ja läks välja kõigi silma all, nii et kõik hämmastusid ja ülistasid Jumalat, öeldes: „Sellist asja pole me eluilmaski näinud!”

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuspalves toetuda on:
Psalm 51: 3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Kirjakoht, millele võib palveks lugeda pärast vaikset palvet on: 1. Johannese kirjast 1:9
9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Tänu Kristuse eest, kes on meie usu algus ja eesmärk. Tänu inimeste eest, kes usku Kristusesse kuulutavad ning püüavad Jumalat usaldades seda tõeks elada. Tänu Issandale, kes jätkuvalt meie eest palvetab, et meie usk ja usaldus Jumalasse võiksid kasvada. Tänu igavese elu eest. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse, hingekarjaste ja ustavate koguduse liikmete eest. Tänu sõpruskoguduste eest. Täname kõigi eest, kes on kogudust toetanud.

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jeremia raamat 17:14
14 Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan abi, sest sina oled mu kiitus.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1 Moosese raamat 15:1-6
1 Pärast neid lugusid tuli Aabramile nägemuses Issanda sõna, kes ütles: „Ära karda, Aabram! Mina olen sulle kilbiks. Sinu tasu on väga suur!” 2 Aga Aabram ütles: „Issand Jumal! Mida sa mulle saad anda? Mina ju lähen ära lastetuna ja mu koja valitsejaks on Elieser Damaskusest!”
3 Ja Aabram ütles: „Vaata, mulle sa ei ole ihuvilja andnud, aga näe, minu kojas sündinu saab mu pärijaks.” 4 Ja vaata, temale tuli Issanda sõna, kes ütles: „Tema ei ole sinu pärija, vaid see, kes tuleb välja su oma ihust, on su pärija.” 5 Ja ta viis tema õue ning ütles: „Vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda!” Ja ta ütles temale: „Nõnda saab olema sinu sugu!” 6 Ja ta uskus Issandat ning see arvati temale õiguseks.
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et Issand kingiks meile jätkuvalt usku ja usaldust Temasse. Hoidku Issand meie silme ees igavene elu! Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Palume Tema lähedust kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvesse kanname pühapäevakooli- ja leerilapsed. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 78:1-8
Pane tähele, mu rahvas, minu Seadust, pöörake oma kõrvad minu sõnade poole! 2 Ma avan oma suu õpetussõnadega, ma ilmutan mõistatusi muistsest ajast. 3 Mida me oleme kuulnud ja mida me teame ja mida meie vanemad on meile jutustanud, 4 seda me ei taha salata nende laste eest; me jutustame tulevasele põlvele Issanda kiituseväärt tegudest, tema vägevusest ja tema imedest, mis ta on teinud. 5 Ta asetas tunnistuse Jaakobisse ja seadis Iisraelisse Seaduse, mida ta käskis meie esivanemail teatada oma lastele, 6 et tulevane põlv seda tunneks, lapsed, kes sünnivad, et nemadki tõuseksid seda jutustama oma lastele, 7 ja et nad paneksid oma lootuse Jumala peale ega unustaks Jumala tegusid, vaid peaksid tema käske 8 ega oleks nagu nende esivanemad, kangekaelne ja tõrges sugu, sugu, kelle süda ei olnud kindel ja kelle vaim ei olnud ustav Jumalale.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume Ukraina sõja lõppu ja õiglast rahu. Palume jumalakartust ja tarkust kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast koloslastele 4:2a
2Palvetage püsivalt!
Palume piiritut usaldust Jumala tahte taipamiseks ja tänuga vastu võtmiseks.

Palveleht 16. – 22. oktoober 2022

Nädala teema: Suurim käsk

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Kohad Piiblist, millele võib ülistuspalves toetuda: Psalm 119:1-8
1 Õndsad on need, kelle elutee on laitmatu, kes käivad Issanda Seaduse järgi! 2 Õndsad on need, kes peavad tema tunnistusi ja nõuavad teda kõigest südamest, 3 kes ei tee ka ülekohut, vaid käivad tema teedel! 4 Sina oled käskinud oma korraldusi hästi pidada. 5 Oh, et mu elutee oleks kindel, et ma peaksin su määrusi. 6 Siis ma ei jää häbisse, pannes tähele kõiki su käske. 7 Ma tahan sind tänada õiglasest südamest, õppides su õiguse seadusi. 8 Ma tahan pidada su määrusi, ära mind hülga päriselt!

Pauluse 1. kirjast korintlastele 1:4-9
4 Ma tänan alati oma Jumalat teie pärast Jumala armu eest, mis teile on antud Kristuses Jeesuses! 5 Te olete ju kõige poolest saanud rikkaks temas, igasuguses
sõnas ja igasuguses mõistmises, 6 kuna tunnistus Kristusest on teis kinnitatud, 7 nii et teil ei ole puudu ühestki armuannist, oodates meie Issanda Jeesuse Kristuse ilmumist. 8 Tema kinnitab teid ka lõpuni, et te oleksite laitmatult puhtad meie Issanda Jeesuse Kristuse päeval. 9 Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse tema Poja Jeesuse Kristuse, meie Issandaga.

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuspalves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Järgneva piibliteksti võib lugeda pärast vaikset patutunnistust: Psalm 51:12
12 Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim!

Tänupalve – see on aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu armu- ja rahuaja eest Eestimaal. Tänu Kristuse eest, kelle sünnis, ristisurmas ja ülestõusmises on väljendunud Jumala suurim armastus. Tänu Jumalale Tema jätkuva hoolitsuse eest. Tänu igavese elu tõotuse eest. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest ning armu eest neist osa saada. Tänu kodukoguduse ja ustavate koguduse liikmete eest. Täname kõigi eest, kes on toetanud kogudust oma palvetega, ajaga, annetega või muul viisil. Tänu leerilaste, pühapäevakoolilaste, nende perede ning õpetajate eest. Tänu sõpruskoguduste eest.

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kirjast 4:21
21Ja see käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda!
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, abiõpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 5 Moosese raamat 6:4-9
4 Kuule, Iisrael! Issand, meie Jumal Issand, on ainus. 5 Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest! 6 Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse! 7 Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes! 8 Seo need märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel! 9 Kirjuta need oma koja piitjalgadele ja väravatele!
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aita, et Sinu armastus võiks juhtida ning valgustada meis ka meie kõige varjatumad alad. Palume Püha Vaimu meid juhtima, et armastaksime Sind üle kõige ja leiaksime armastuses tee oma ligimese juurde ning oleksime armulised ka iseendale. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Hoia meie silme ees igavene elu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema lähedaste eest. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palume kõik väärikas eas inimesed Jumala armastuse hoolele ning palume neile tervist, rõõmu ja rahu Jumalalt. Õnnistagu Issand pühapäevakooli, samuti leerilapsi ning kõiki inimesi, kes seotud erinevate ettevõtmistega meie koguduse keskel. Palvetame sõpruskoguduste eest.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 22:34-40
34 Aga kui variserid said kuulda, et Jeesus oli sulgenud saduseride suu, kogunesid nad sinna.
35 Ja üks seadusetundja nende seast küsis teda kiusates: 36 „Õpetaja, milline käsk Seaduses on suurim?” 37 Jeesus vastas talle: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! 38 See ongi suurim ja esimene käsk. 39 Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast! 40 Neis kahes käsus on koos kogu Seadus ja Prohvetid.”
Palume sõja lõppu Ukrainas ja õiglast rahu. Palume kõikide sõjapõgenike eest, olgu ikka nende teel abivalmeid inimesi ja riike. Õnnistagu neid kõiki Issand ja kinkigu jõudu, tervist ning peatset võimalust pöörduda tagasi kodumaale. Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes on rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Õnnista osadust erinevate kirikute vahel, et võiksime anda head tunnistust maailmale sellega, et meil on üksteise vahel armastus. Ole palun inimestega kõikides konfliktipiirkondades ning kingi oma suurest armust rahu toovaid lahendusi. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kristlike Raudteelaste Ühingu jt. meie kirikuga seotud organisatsioonid.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast koloslastele 4:2
2Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!
Palume Jumala õnnistust igale palvetajale, et armastus ja halastus ligimese ja iseenda vastu võiks palve kaudu meis rohkeneda. Aidaku Issand olla meil palves avatud ja tundlikud ning kuulata Jumala vaikset häält.

Palveleht 9. – 15. oktoober 2022

Nädala teema: Igapäevane leib

Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Kohad Piiblist, millele võib kiituspalves toetuda: Psalm 104:1,13-14, 27-28, 33
1 Kiida, mu hing, Issandat! Issand, mu Jumal, sina oled väga suur, austuse ja iluga oled sa ennast riietanud. 13 Sa joodad mägesid oma ülemistest tubadest; sinu tööde viljast toidab ennast maa. 14 Sa lased tärgata rohu loomadele ja orased inimeste tarbeks, et tuua leiba välja maa seest 27 Kõik nad ootavad sind, et sa neile annaksid nende toidu omal ajal. 28 Sa annad neile, ja nad korjavad kokku; sina avad oma käe, ja nende kõhud saavad täis head. 33 Ma tahan laulda Issandale oma eluaja ja mängida oma Jumalale, niikaua kui ma olen elus.

Luuka evangeelium 12:(13-14)15-21
13 Aga keegi rahva seast ütles Jeesusele: „Õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga!” 14 Jeesus ütles talle: „Inimene, kes mind on seadnud teie üle kohtumõistjaks või jagajaks?” 15 Ja ta ütles neile: „Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!” 16 Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna: „Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud. 17 Ja ta arutas endamisi: „Mis ma pean tegema? Mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda.” 18 Ja ta ütles: „Seda ma teen: ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara 19 ning ütlen oma hingele: Hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks, puhka, söö, joo ja ole rõõmus!” 20 Aga Jumal ütles talle: „Sina arutu! Selsamal ööl nõutakse sinult su hing. Aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud?” 21 Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara iseenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas.”

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:9
9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu armu- ja rahuaja eest Eestimaal. Tänu Jumalale, kes hoolitseb meie igapäevaste vajaduste eest ning kingib meile jätkuvalt oma ande. Täname selle aasta lõikuse eest. Tänu igavese elu tõotuse eest. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest ning jätkuva armu eest neist osa saada. Tänu kodukoguduse ja koguduse liikmete ning vaimulike eest. Tänu leeri- ja pühapäevakoolilaste eest. Tänu sõpruskoguduste eest.

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 145:15
15Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa omal ajal.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetajate, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda: 2. Pauluse kirjast korintlastele 9:6-11
6 Aga see on nii: kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti. 7 Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. 8 Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis, 9 nagu on kirjutatud: „Ta on jaganud, andnud vaestele, tema õigus kestab igavesti.” 10 Tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva toiduseks, teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja. 11 Te saate kõigiti rikkaks igasuguse siira headuse poolest, mis meie läbi valmistab tänu Jumalale.
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et Issand laseks oma armu viljadel, õigusel ja armastusel, meis rohkeneda. Hoidku Issand meie südames igavese elu kindel lootus. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palume tröösti leinajatele. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse kanname kõik Nõmme Rahu koguduse töötegijad. Palume õnnistust juhatuse esimehele Meelis Pirnile ja aseesimehele Andra Indriksonile ning nende peredele. Palume õnnistust leeri- ja pühapäevakooli lastele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 5 Moosese raamat 8:7-18
7 Sest Issand, su Jumal, viib sind heale maale, veeojade, allikate ja sügavate vete maale, mis voolavad orgudes ja mägedes, 8 nisu, odra, viinapuude, viigipuude, granaatõunapuude, õlipuude ja mee maale, 9 maale, kus sa ei söö leiba kehvuses, kus sul midagi ei puudu, maale, mille kivid on raud ja mille mägedest sa saad raiuda vaske. 10 Kui sa sööd ja su kõht saab täis, siis kiida Issandat, oma Jumalat, hea maa pärast, mille ta sulle andis! 11 Hoia, et sa ei unusta Issandat, oma Jumalat, jättes pidamata tema käsud, seadlused ja määrused, mis ma täna sulle annan, 12 et kui sa sööd ja su kõht saab täis, ja sa ehitad ilusad kojad ning elad neis, 13 kui su veised, lambad ja kitsed sigivad, su hõbe ja kuld rohkeneb ja kõik, mis sul on, kasvab, 14 et su süda siis ei lähe suureliseks ja sa ei unusta Issandat, oma Jumalat, kes tõi sind välja Egiptusemaal orjusekojast, 15 kes juhtis sind suures ja kardetavas mürkmadudega ja skorpionidega kõrbes, põuases paigas, kus ei olnud vett, kes laskis sulle vett voolata ränikivikaljust, 16 kes söötis sind kõrbes mannaga, mida su vanemad ei tundnud, et sind alandada ja proovile panna, et viimaks teha sulle head! 17 Ja ära ütle oma südames: Mu oma jõud ja mu käe ramm on soetanud mulle selle varanduse, 18 vaid tuleta meelde Issandat, oma Jumalat, et see on tema, kes annab sulle jõu varanduse soetamiseks, et kinnitada lepingut, mille ta vandudes tegi su vanematega, mis nüüd ongi teostunud!
Palvetame Ukraina sõja lõppemise ja õiglase rahu eest. Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume rahu ja lootust ning usaldust, et kõik saab korda, kõik saab korda ja viimaks saab kõik korda. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, vabariigi valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, preestrid, diakonid ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Jätkuvalt kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ning lasteaiad ja lastehoiud.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse 1. kirjast Timoteusele 4:4-5
4Sest kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole taunitav, mida võetakse vastu tänuga,
5sest seda pühitsetakse Jumala sõna ja palve läbi.
Palume, et Jumal pühitseks meie elu oma Sõna ja palve läbi!

Palveleht 2.-8. oktoober 2022

Nädala teema: Jeesus annab elu

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas toome kiitust ja ülistust Jumalale.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist millele palve ülistusosas toetuda: Psalm 86:10-13

10 Sest sina oled suur ja teed imesid, sina oled Jumal, sina üksi.
11 
Õpeta mulle, Issand, oma teed; ma tahan käia su tões! Kinnita mu süda kartma sinu nime!
12 
Ma ülistan sind kõigest südamest, Issand, mu Jumal, ja austan su nime igavesti.
13 
Sest su heldus on suur minu vastu, ja sa oled mu hinge üles tõmmanud
surmavalla sügavusest.

 

Luuka evangeelium 7:11-16

11 Ja mõni aeg hiljem läks Jeesus linna, mida hüütakse Nainiks, ja
temaga läksid kaasa ta jüngrid ja suur hulk rahvast.
12 Aga just siis, kui ta linna väravale lähenes, kanti välja surnut, oma ema ainsat poega, ja ema oli lesk. Ja üsna suur hulk linnarahvast saatis teda.
13 Ja kui Issand nägi ema, hakkas tal temast hale ja ta ütles: „Ära nuta enam!”
14 Ja ta astus ligi ja puudutas surnuraami, mispeale kandjad jäid

seisma. Ja ta ütles: „Noormees, ma ütlen sulle, ärka üles!”
15 Ja surnu tõusis istuli ja hakkas rääkima. Ja Jeesus andis poja ta emale tagasi.
16 Aga kõiki haaras kartus ja nad ülistasid Jumalat ja ütlesid: „Meie seas on tõusnud suur prohvet!” ja „Jumal on tulnud hoolitsema oma rahva eest!”

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistuse palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9
9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Jeesuse Kristuse eest, kes oma ristisurma ja ülestõusmise läbi on võitnud surma võimu ning toonud meile igavese elu. Tänu, et Temaga ja Temas olles ning Teda usaldades võime elada julgesti oma maist elu ning pärida Temas igavese elu. Täname koguduse liikmete, töötegijate ja vaimulike eest. Tänu meie koguduse sõpruskoguduste eest. Tänu Jumala hoolitsuse eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Iiobi raamat 14:1-6;13-15

Inimesel, naisest sündinul, on lühikesed elupäevad ja palju tüli.
2 Ta tõuseb nagu lilleke ja ta lõigatakse ära, ta põgeneb nagu vari ega jää püsima.
3 Ometi pead sa seesugust silmas ja viid mind enesega kohtu ette.
4 Kes võib roojasest teha puhta? Mitte keegi!
5 Kuna tema elupäevad on määratud ja tema kuude arv on sinu käes –
sa oled pannud piiri, millest ta ei saa üle minna -,
6 siis pööra oma pilk tema pealt ära ja jäta ta rahule,

seni kui ta päevilisena oma päevast rõõmu tunneb!

13 Oh, et sa varjaksid mind surmavallas, peidaksid, kuni su viha möödub;
et sa määraksid mulle aja ja siis peaksid mind meeles.
14 Kui mees sureb, kas ta ärkab jälle ellu?
Ma ootaksin kogu oma sundaja, kuni mu vabastus tuleb.
15 Sa hüüaksid ja ma vastaksin sulle, sa igatseksid oma kätetööd.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 8:18-23 

18 Sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused
mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse.
19 Sest loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsikssaamist.
20 Loodu on ju allutatud kaduvusele – mitte vabatahtlikult, vaid allutaja poolt -, kuid ometi lootusega,
21 et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse.
22 Me ju teame, et kogu loodu ägab üheskoos sünnitusvaludes tänini;
23 ent mitte üksnes loodu, vaid needki, kellel on Vaimu esmaand, ka meie ise ägame iseenestes, oodates lapseõigust, oma ihu lunastust.
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt usku ja usaldust, et meil oleks tahet, oskust ja julgustust kinnitada neid, kes julgustust ja tröösti vajavad. Palume, et Kristus ise hoiaks meie silme ees igavese elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks abivajajaid ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume Jumalalt lohutust ja abi leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palume kõik leeri- ja pühapäevakoolilapsed ja nende pered ning pühapäevakooli- ja leeriõpetajad Jumala armu ja hoidmise alla. Õnnistust palume meie sõpruskogudustele.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2. Pauluse kirjast Timoteusele 1:10

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse.
Palvetame Eestimaa ja kõigi siin elavate inimeste eest. Palume presidendi, valitsuse ja riigikogu eest ning kõigi eest, kes rahva teenistuses. Palume rahu eest maailmas, eriti õiglase rahu pärast Ukrainas. Palume, et me ise oleksime rahutegijad. Palvetame Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Palume eriti inimeste eest, kes tunnevad end üksikute ja mahajäetutena. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim neile eriliselt lähedal, neid valgustamas, juhtimas ning elustamas. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, kristlikud- ja riigikoolid, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kristlike Raudteelaste ühingu jpt.

 

Palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2a

3Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid sa mulle.          

Palume, et Jumal ise tugevdaks meie usku Temasse ning palve väesse.

Palveleht 25. sept. – 1. okt. 2022

Nädala teema: Jumala hoolitsus

 

Kiitus ja ülistus – Selles palves kiidame Jumalat selle eest, kes Ta on.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, milledele oma tänupalves toetuda: Psalm 86:1, 3-7

Issand, pööra oma kõrv ja kuule mind, sest ma olen vilets ja vaene! 3Ole mulle armuline, Issand, sest ma hüüan su poole kogu päeva! 4Rõõmusta oma sulase hinge, sest sinu poole, Issand, ma tõstan oma hinge! 5Sest sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad. 6Võta kuulda, Issand, mu palvet, ja pane tähele mu anumise häält! 7Oma ahastuse päeval hüüan ma sind appi, sest sa vastad mulle.

 

Luuka evangeelium 10:38-42

38Aga kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine, Marta nimi, võttis ta vastu. 39Ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha Issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet. 40Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles: “Issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi!” 41Aga Issand vastas talle: “Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, 42aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära.”

   

Patutunnistus – vaikne palve.    

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on:

Psalm 51 salm 3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Jumala hoolitsuse eest. Täname Kristuse eest, kes on toonud meile igavese elu ning andnud jõu ja julguse meie maiseks matkateeks. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Tänu kodukoguduse ja koguduse liikmete ja vaimulike eest. Tänu perede eest, kes peavad oluliseks laste kristlikku kasvamist.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Peetruse kiri 5:7

7heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest!

Palvesoovid: aeg palvetada pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast filiplastle 4:10-14

10 Väga suureks rõõmuks Issandas oli mulle see, et te viimaks jälle virgusite mõtlema minule; sest teie olete ju mõelnud, aga teil polnud sobivat juhust. 11 Ma ei ütle seda puuduse pärast, kuna ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on. 12 Oskan elada kehvalt ja oskan elada ka jõukalt, olen kõigega ja kõigi oludega tuttav: nii kõhtu täis sööma kui nälgima, elama nii jõukuses kui puuduses. 13 Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. 14 Ometi, te tegite hästi, et võtsite osa minu kitsikusest.
Palume Jumala hoidmist igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et näeksime Tema hoolitsust meie elus. Palume tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et meile elus osaks saavad kannatused, katsumused või haigused tuleksid meile imeliselt kasuks ning tooksid meid Kristusele lähemale. Ole ligi ning hoia reisil olevaid inimesi. Palume Jumalalt tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palume õnnistust koguduse laste-ja noorsootööle ning leerikursusele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel. Palume õnnistust Lunastaja kirikule ja selles toimuvale.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Kuningate 17:1, 8-16

1Tisbelane Eelija, Gileadi Tisbest, ütles Ahabile: “Nii tõesti kui elab Issand, Iisraeli Jumal, kelle ees ma seisan: neil aastail ei ole kastet ega vihma muidu kui minu sõna peale!”

8Ja temale tuli Issanda sõna, kes ütles:9“Võta kätte, mine Sareptasse, mis kuulub Siidonile, ja ela seal! Vaata, ma olen käskinud ühte lesknaist seal sind toita.”10Ja ta võttis kätte ning läks Sareptasse. Ja kui ta jõudis linna värava juurde, vaata, siis oli seal üks lesknaine puid korjamas. Ja ta hüüdis teda ning ütles: “Too mulle ometi pisut vett mõne nõuga, et saaksin juua!” 11Ja kui naine läks vett tooma, siis ta hüüdis temale järele ning ütles: “Too mulle ka paluke leiba!” 12Aga naine vastas: “Nii tõesti kui Issand, su Jumal, elab, ei ole mul kakukestki, vaid ainult peotäis jahu vakas ja pisut õli kruusis. Vaata, ma olen korjanud paar puutükki, ja ma lähen ning valmistan midagi enesele ja oma pojale, et saaksime veel süüa, enne kui sureme.” 3Siis ütles Eelija temale: “Ära karda! Mine tee, nagu sa oled öelnud! Aga esmalt valmista sellest mulle pisike kook ja too see minule! Pärast valmista enesele ja oma pojale! 14Sest nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Jahu ei lõpe vakast ja õli ei vähene kruusist kuni päevani, mil Issand annab maale vihma.” 15Ja naine läks ning tegi Eelija sõna järgi. Ja temal, samuti Eelijal ja naise perel oli süüa kauaks ajaks:16jahu ei lõppenud vakast ja õli ei vähenenud kruusist Issanda sõna peale, nagu ta Eelija läbi oli öelnud.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jätkuvalt rahu Ukrainasse ning õiglast sõja lõppu. Palvetame Jumalalt Püha Vaimu meie kirikule, tema piiskoppidele, kirikuvalitsusele, preestritele ja diakonitele, töötegijatele ning igale koguduse liikmele. Palume tarkust ja vastutustunnet presidendile, valitsuse liikmetele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palume leppimist ja rahu kõikidesse rahututesse piirkondadesse ning inimesüdametesse. Palvesse kanname Usuteaduse Instituudi, kristlikud koolid, lasteaiad ja lastehoiud, pühapäevakoolid ja koguduste noorterühmad, Misjonikeskuse, ajalehe Eesti Kirik, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, Kristlike Raudteelaste Ühingu jpt. Palume armastust ja andeksandvat meelt kõikidesse peredesse ja töökollektiividesse.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast tessalooniklastele 5:17 

17palvetage lakkamatult

Palume Jumalalt ustavust oma palveellu ja õnnistust palvetavatele inimestele ning kõigile neile, kelle eest palvetatakse.

Palveleht 18. – 24. september 2022

Nädala teema: Tänulikkus

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, milledele palve ülistusosas toetuda: Psalm 103:2

2Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu!

 

Psalm 65:2-6, 9

2Vaikse meelega kiidetakse sind, Jumal, Siionis ning tasutakse sulle tõotused.
3Sina kuuled palvet, sinu juurde tuleb kõik liha. 4Minu süüteod on minust vägevamad, aga meie üleastumised annad sina andeks. 5Õnnis on see, kelle sina valid ja lased tulla enese ligi elama sinu õuedes; küll meid täidetakse su koja, su püha templi hüvedest. 6Kardetavate tegudega vastad sa meile õigluses, sa meie pääste Jumal, sa kõige ilmamaa otsade ja kauge mere lootus, 9nõnda et ilmamaa äärte elanikud kardavad su imetähti. Päikese tõusu ja loojaku maad sa paned rõõmsasti hõiskama.

 

Patutunnistus – vaikne palve.    

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistus palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

   

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest Maarjamaal. Tänu olgu Jumalale, kes on andnud meile võime olla tänulik. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Tänu võimaluse eest takistamatult Jumala Sõna kuulata ja kuulutada ning elada tänulikult koos Jumalaga. Tänu, et eksides saame alati paluda andestust ja Jumalalt andeks saada. Tänu kodukoguduse ja koguduse liikmete eest ning osaduse eest, mida Issand ise oma lastele kingib. Tänu ustavate eestpalvetajate eest. Täname sõpruskoguduste eest. Tänu olgu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Koht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 38:16-20

16 Issand, nõndamoodi jäädakse elama ja selles kõiges on mu vaimu elu: sina teed mind terveks ja hoiad mind elus. 17 Vaata, mu suur kibedus muutus rahuks: sina kiindusid mu hinge hukatuse augus, sest sa heitsid kõik mu patud oma selja taha. 18 Sest surmavald ei kiida sind, surm ei ülista sind, hauda vajunud ei looda su ustavuse peale. 19 Elav, ainult elav kiidab sind, nõnda nagu minagi teen täna: isa kuulutab lastele sinu ustavust. 20 Issand oli valmis mind päästma, seepärast mängigem mu keelpillidel kõik oma elupäevad Issanda kojas!” 

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 5:15-20

15 Vaadake siis hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud, vaid nagu targad, 16 kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad. 17 Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine. 18 Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis Vaimu, 19 lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega Issandale, 20 tänades alati Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel.
Palume Jumalalt tänumeelt, hoidmist ning õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et näeksime oma elus Jumala hoolitsust ja rohket head ning oleksime selle eest tänulikud. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Kinkigu Jumal lootust, jõudu ja elutahet ülalt ning hoidku meie kõigi silme ees igavene elu Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse pühapäevakooli õpetajad: Kristi, Kristine Diane, Esme ja Liina ning palume, et kõigil neil oleks jõudu ja rõõmu jätkata. Palume, et Jumal õnnistaks lapsi, noori, peresid ja õpetajaid ning pühapäevakooli aastat, mis algab taas 25. septembril. Palvetame meie sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 17:11-19

11 Ja see sündis, kui Jeesus oli minemas Jeruusalemma, et ta läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi. 12 Ja kui ta jõudis ühte alevisse, tulid talle vastu kümme pidalitõbist meest, kes jäid eemale seisma. 13 Ja nad tõstsid häält ja hüüdsid: „Jeesus, Õpetaja, halasta meie peale!”
14 Ja neid nähes ütles Jeesus neile: „Minge näidake endid preestritele!” Ja sündis, et nad mineku ajal said puhtaks. 15 Aga üks nende seast, nähes, et ta on paranenud, tuli tagasi Jumalat valju häälega ülistades 16 ja langes silmili maha Jeesuse jalge ette teda tänades. Ja see oli samaarlane. 17 Jeesus kostis: „Eks kümme ole saanud puhtaks? Kus on need üheksa?
18 Kas muid ei ole leidunud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalat ülistades, kui vaid see muulane?” 19 Ja ta ütles talle: „Tõuse üles ja mine, sinu usk on su päästnud!”

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust neile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, preestrid ja diakonid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste töötegijad ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume Issanda õnnistust meie kiriku kõrgkoolile – EELK Usuteaduse Instituudile, kõikidele üliõpilastele ja õppejõududele, seminaristidele ning töötegijatele. Palvetame Issanda kätte kõik koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kristliku Raudteelaste Ühingu jpt. Palume sõja lõppu ning õiglast rahu Ukrainasse. Palume lootust ja turvalisust sõjapõgenikele ning kaasinimeste heatahtlikku abi. Aidaku Jumal ise olla meil Tema käteks ja jalgadeks siin maa peal.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

Pauluse kirjast efeslastele 6:16-18

16Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled!
17Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna!
18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest!

Palvetame Jumala kätte kõik palvetajad, palume püsivust ja tänumeelt.

Palveleht 11. – 17. september 2022

Nädala teema: Meie ligimene

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele ülistusosas toetuda: Miika raamat 6:6-8

Millega võiksin tulla Issanda ette, kummardama kõrge Jumala ette? Kas pean tulema ta ette põletusohvritega, aastaste mullikatega?Ons Issanda meele järgi tuhanded jäärad, kümned tuhanded õlijõed? Kas pean andma oma esmasündinu üleastumise eest, ihuvilja oma hinge patu eest? 8 Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga

 

  1. Johannese kiri 4:7-12 

Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat.Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus. 9 Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. 10 Selles on armastus – ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest. 11 Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. 12 Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meis täiuslikuks.

 

Patutunnistus – vaikne palve.    

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

  1. Johannese kiri 1:9

Pärast vaikset patutunnistust võib lugeda:

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

   

Tänupalve – aeg tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu-, vabaduse- ja rahuaja eest meie maal. Täname, et kõik, kes või mis meil on, on meil Jumala suurest armust. Täname, et Jumal süütab meie südames armastuse, et me suudame ja tahame üksteist austada ja armastada. Tänu Kristuse eest, kes on tõotanud Temasse uskujatele kinkida armust igavene elu. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest ning jätkuva armu eest neist osa saada. Tänu kodukoguduse ja koguduse liikmete eest ning osaduse eest, mida Issand ise kingib. Tänu vanavanemate eest! Tänu olgu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 25:40

“Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes

mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.”
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 10:25-37

25 Ja vaata, üks seadusetundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis: „Õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu?” 26 Aga Jeesus ütles talle: „Mis Seaduses on kirjutatud? Kuidas sa loed?” 27 Tema vastas: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega, ning oma ligimest kui iseennast!” 28 Siis Jeesus ütles talle: „Sa oled õigesti vastanud, tee nii, ja sa elad!”
29 Tema aga, tahtes iseennast õigustada, küsis Jeesuselt: „Ja kes siis on mu ligimene?”
30 Jeesus ütles kõnelust jätkates: „Üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeeriko poole ja sattus teeröövlite kätte. Kui need olid ta riided röövinud ja talle hoope andnud, läksid nad ära, jättes ta poolsurnuna maha. 31 Juhtumisi tuli keegi preester sedasama teed, ja kui ta teda nägi, läks ta kaarega mööda. 32 Nõndasamuti ka leviit, kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda. 33 Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis temani ja teda nägi, hakkas tal hale 34 ja ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini, tõstis ta oma muula selga, viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. 35 Ja järgmisel hommikul võttis ta välja kaks teenarit, andis need peremehele ja ütles: „Kanna tema eest hoolt, ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi tulles.” 36 Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte?” 37 Seadusetundja ütles: „See, kes tema peale halastas.” Jeesus ütles talle:

„Siis mine ja tee sina nõndasamuti!”

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et näeksime ligimest nii kaasinimeses kui iseendas ning usaldaksime Jumalat ning armastaksime ja palvetaksime ustavalt Issanda poole. Palume, et hoiaksime silme ees Kristuse tõotuse – igavese elu. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvesse kanname meie koguduses 25. septembril algava pühapäevakooli aasta ja leerikursuse. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Õnnistust palume kõikidele vanavanematele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Riias, Ashimis, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 112:5-9

5Õnnis on mees, kes on armuline ja annab laenuks, kes oma asju ajab õigluses 6Sest ta ei kõigu iialgi; igaveseks mälestuseks jääb õige. 7Ei ta karda õnnetuse sõnumit, tema süda on kindel, ta loodab Issanda peale. 8Tema süda on toetatud, ta ei karda, kuni ta viimaks parastab oma vaenlasi. 9Ta jagab välja rikkalikult ja annab vaestele; tema õigus püsib ikka, tema sarv on kõrgel au sees.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume kannatavate ja tagakiusatud kristlaste eest ning palume Issandal olla neile toeks ja abiks. Palvesse kanname Usuteaduse Instituudi, kirikukoolid ja lasteaiad jt. Palume sõja lõppu Ukrainas ja õiglast rahu.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  Heebrea kiri 4:16

16Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!

Palume, et meil oleks silmi nägema ligimese muret ning jaksu ja tahet aidata. Palume, et me palvetaksime ustavalt, Jumalat usaldades.

1 2 3 34