Category Archives: Palveleht

Palveleht 9. – 15. aprill 2023 Nädala teema: Kristus on surnuist üles tõusnud

Nädala teema: Kristus on surnuist üles tõusnud

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, milledele ülistusosas toetuda: Psalm 118:15-24

15Hõiske- ja päästehääl kostab õigete telkidest: “Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid!
16Issanda parem käsi on tõusnud kõrgele, Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid!” 17Ei ma sure, vaid jään elama, ja jutustan Issanda tegusid. 18Issand karistas mind rängasti, aga ta ei andnud mind surmale. 19Avage mulle õiguse väravad! Ma lähen neist sisse ja tänan Issandat. 20See on Issanda värav. Õiged lähevad sealt sisse. 21Ma tänan sind, et sa mulle vastasid ning tulid mulle päästjaks! 22Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakiviks. 23Issanda käest on see tulnud, see on imeasi meie silmis. 24See on päev, mille Issand on teinud: ilutsegem ja rõõmutsegem temast!

 

Johannese ilmutus 1:18

Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed.

 

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale/

Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: Psalm 103:2-3

Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu!
Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat / Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname Kristuse ristisurma ja ülestõusmise eest. Täname, et Kristuses on meiega ning meil on Temas igavene elu. Tänu, et võime kõigega tulla Jumala ette ning teada, et Tema kuuleb meie palveid ning aitab omal ajal. Täname võimaluste eest saada osa Jumala Sõnast ja Pühadest Sakramentidest. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu rahu ja armuaja eest Maarjamaal.

 

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Hoosea 6:1-3

1 Tulge, pöördugem Issanda poole, sest tema on meid murdnud ja tema parandab meid; tema on meid löönud ja tema seob meid! 2 Tema teeb meid elavaks kahe päevaga, kolmandal päeval aitab ta meid üles ja me võime elada tema palge ees. 3Tundkem siis, püüdkem tunda Issandat: ta tuleb nagu ilus koidupuna; ta tuleb meile nagu vihm, otsekui kevadine vihm, mis niisutab maad.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 28:1-8

1 Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama. 2 Ja ennäe, sündis suur maavärisemine, sest Issanda ingel, laskudes taevast, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. 3 Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi. 4 Aga hirmust tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud. 5 Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles: „Teie ärge kartke! Ma tean, et te otsite ristilöödud Jeesust. 6 Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles. Tulge, vaadake paika, kus ta magas! 7 Ja minge kiiresti, öelge tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnuist! Ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse, seal te saate teda näha. Vaata, ma olen seda teile öelnud.” 8 Ja hauakambri juurest kiiresti kartuse ja suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele.
Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et Kristuse ülestõusmise tähendus, igavese elu reaalsus, võiks jõuda Kristuse ülestõusmispühadel meist igaüheni. Palume tervist kõigile, kes seda vajavad. Õnnista Jumala Sõna kuulutamist ja kuulamist. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma, kingi kindlat usku igavesse ellu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Pauluse kirjast korintlastele 15:6-8

6 Teie kiitlemine ei ole hea. Kas te ei tea, et pisut haputaignat teeb kogu taigna hapuks?
7 Puhastage end vanast haputaignast, et te oleksite uus taigen, nõnda nagu te oletegi hapnemata leivad; sest ka meie paasatall Jeesus Kristus on tapetud. 8 Pidagem siis pühi kasinuse ja tõe hapnemata leivaga, mitte vana haputaignaga, halbuse ja kurjuse haputaignaga.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Issanda hoolele kõik arstid, õed, sanitarid jt Palvetame inimeste eest, kes on nendel pühadel hooldekodudes või kodudes jm. ning on takistatud tulema kogudusse. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim neid rõõmustamas ja kinnitamas ja tervendamas. Palume õnnistust presidendile, vabariigi valitsuse liikmed, riigikogu liikmed, Nõmme linnaosavanema ning kõigile, kes rahva teenistuses. Õnnistust ja armu palume piiskoppidele, kirikuvalitsusele, Tallinna praostile ja kõikidele vaimulikele ning igale koguduse liikmele. Palume õnnistust leeri- ja pühapäevakoolilastele. Aita, Issand, meid üksteist märgata, toetada ning julgustada ja kinnitada.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

Pauluse kirjast kolosslastele 4:2 

2Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!

Palume püsivust meie palveellu ning õnnistust igale palvetavale inimesele!

 

Meie Isa, kes Sa oled taevas! Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.

Palveleht 2. – 8. aprill 2023

Nädala teema: Aukuninga alandustee

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas on aeg ülistada Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea kui ei oleks veel palvesoove.

Koha Piiblist, millele võib kiituspalves toetuda: Jesaja 50:4-10

Issand Jumal on mulle andnud õpetatud keele, et ma oskaksin vastata väsinule, virgutada teda sõnaga. Ta äratab igal hommikul, ta äratab mu kõrva, et ma kuuleksin õpilaste kombel. 5 Issand Jumal avas mu kõrva ja ma ei ole vastu pannud, ma ei ole taganenud. 6 Ma andsin oma selja peksjaile ja põsed neile, kes katkusid karvu, ma ei peitnud oma palet teotuse ja sülje eest. 7 Issand Jumal aitab mind: seepärast ma ei jäänud häbisse, seepärast ma muutsin oma näo  otsekui ränikiviks, sest ma teadsin, et ma ei jää häbisse, 8 et mu õigusemõistja on ligidal. Kes tahab minuga riielda? Astugem üheskoos ette! Kes on mu vastane? Tulgu ta mu juurde! 9 Vaata, Issand Jumal aitab mind! Kes võib mind süüdi mõista? Vaata, nad kõik kuluvad nagu rüü, koi sööb nad. 10 Kes teist kardab Issandat, see kuulgu tema sulase häält; kes käib pimeduses ja kel puudub valgusekuma, see lootku Issanda nime peale ja toetugu oma Jumalale. 

 

Pauluse kirjast filiplastele 2:5-11

5 Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses: 6 kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, 7 vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju,

saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena. 8 Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. 9 Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest

ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, 10 et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all 11 ja et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on Issand – Jumala Isa kirkuseks.

 

 

Patutunnistus – vaikne palve.         

Kirjakoht, millele vaikses palves toetuda on: Psalm 25:18

18Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

 

Tänupalve – aeg tänada Jumalat.

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armuaja eest meie maal. Täname Jeesuse Kristuse, aukuningana eest, kes kandis alandust kuni ristisurmani. Kiitus, tänu, au ja austus kuulugu Kristusele, kes on meid oma kannatuse ja surma läbi vabaks teinud kogu patust ning Temasse uskudes on meil igavene elu. Tänu, et tohime usaldada ennast täiesti Kristuse hoolde ning teada, et Tema peab hoolt meie eest nii elus kui surmas. Tänu, et meil on palveid kuulev Jumal. Tänu Jumala Sõna eest. Tänu ristimise ja Püha Armulaua eest ning selle eest, et tohime sakramentidest osa saada.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 22:2-6

2 Mu Jumal, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Kaugel mu päästest on mu oigamissõnad.
3 Mu Jumal, päeval ma hüüan, aga sa ei vasta, ja ööselgi, kuid ei leia enesele rahu. 4 Ja ometi oled sina püha, kelle trooniks on Iisraeli kiituslaulud. 5 Sinu peale lootsid meie esiisad, lootsid, ja sina päästsid nad; 6 nad kisendasid sinu poole ja pääsesid, nad lootsid sinu peale ega jäänud häbisse.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 12:1-8

1 Kuus päeva enne paasapühi tuli Jeesus Betaaniasse, kus elas Laatsarus, kelle Jeesus oli surnuist üles äratanud. 2 Nad tegid siis temale seal lõunasöögi ja Marta teenis. Laatsarus oli aga üks neist, kes koos Jeesusega lauas istusid. 3 Maarja võttis nüüd naela ehtsat, hinnalist nardisalvi, võidis Jeesuse jalgu ja kuivatas neid oma juustega, ning koda täitus salvi lõhnast. 4 Aga üks ta jüngritest, Juudas Iskariot, kes valmistus teda ära andma, ütles: 5 „Miks seda salvi ei ole kolmesaja teenari eest müüdud ja raha antud vaestele?” 6 Aga seda ta ei öelnud vaestest hoolimise pärast, vaid et ta oli varas; kukruhoidjana ta poetas kõrvale sissepandut. 7 Siis ütles Jeesus: „Jäta naine rahule, et ta seda hoiaks minu matmise päevaks. 8 Vaeseid on ju alati teie juures, aga mind ei ole teil alati.”

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist Suure Nädala vältel koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule ning kõikidele inimestele. Issand aita, et meil oleks võimalust toetada nii kaasinimest kui kogudust. Õnnistust palume meie Ilumäel, Kuopios, Ashimis, Riias ja Destinis asuvate sõpruskogudustele ja sealsetele töötegijatele ja vaimulikele. Palume Jumalalt õnnistust ja jõudu inimestele, kes kannatavad. Palume Jumalalt tervist, jõudu ja  hingerahu kõigile kes seda vajavad. Aita, et kannatustes ja katsumustes oleks Kristus meile väga lähedal. Palume tröösti leinajatele. Palume Jumala ligiolu kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Kingi kindlat usku, et meie jääv kodu on taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Kanname palvesse kõik Nõmme Rahu koguduse töötegijad.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 3:14b-16 

14 Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama Inimese Poeg,
15 et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. 16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.
Palume armu ja halastust kõikidele maadele ja kõikidele rahvastele. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palume, et Issand ise paneks piiri sõjale Ukrainas ning palume, et õiglane rahu võiks sündida ning sõjapõgenikud saaksid turvaliselt tagasi oma kodumaale pöörduda. Palume Jumala õnnistust Suurele Nädalale ning palume, et sõnum ristilöödud  ja ülestõusnud Jeesusest Kristusest, elutoojast, võiks jõuda õnnistusrikkalt paljude inimesteni.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

  1. Pauluse kirjast tessalooniklastele 5:18

18tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!

Palume õnnistust igale palvetavale inimesele ning kõigile, kelle eest palvetatakse02

Palveleht 26. märts – 1. aprill 2023

Nädala teema: Kannatuse pühapäev

 

Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat.

Selles palveosas on hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Piiblitekstid, millele võib kiituspalves toetuda: Pauluse kirjast efeslastele 2:11-16

11 Seepärast tuletage meelde, et teie, kes te varem olite loomu poolest paganad ja keda ümberlõikamatuteks nimetasid need, keda kutsuti ümberlõigatuteks ihu ümberlõikamise tõttu, 12 – teie olite tol ajal ilma Kristuseta, kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuselepingule, teil ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas. 13 Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. 14 Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina – see tähendab vaenu – oma ihu kaudu, 15 kui ta muutis kehtetuks käskude Seaduse, et luua eneses need kaks üheksainsaks uueks inimeseks, tehes rahu,

16 ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühesainsas ihus risti kaudu, surmates risti peal vaenu.

 

Matteuse evangeelium 20:28

Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast

teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!”

 

Patutunnistus – vaikne palve.         

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda: Psalm 25:11

11Oma nime pärast, Issand, anna andeks mu süütegu, sest see on suur!

 

Võib lugeda pärast vaikset palvet: 1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armuaja eest meie maal. Täname Jeesuse Kristuse eest, kes ise kannatas ja suri ristil ning on eriliselt ligi kõikidele kannatajatele ja surijatele. Tänu Kristuse armastuse eest Tema sündimises, elus, teenimises, jüngrite kutsumises, tervendamistes, ristisurmas, hauas olemises ja ülestõusmises ning taevaminemises. Tänu, et Kristuse kaudu tohime meigi kogeda elusamat elu siin maa peal ja jõuda Tema läbi igavesse ellu. Tänu Jumalale, et tohime usaldada oma elu Kristuse kätte kõigil oma maise elu päevil, nii õnnes kui õnnetuses, nii rõõmus kui ristis. Tänu, et Jumal kuuleb meie palveid. Tänu, et saame oma koguduse pühapäevasest jumalateenistust Pereraadio vahendusel. Täname sõprade eest meie sõpruskogudustes. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 43:1-5

1 Mõista mulle õigust, oh Jumal, ja aja mu asja halastamatu rahva vastu!

Päästa mind petise ja ülekohtuse mehe käest! 2Sest sina oled mu Jumal, mu tugev kaitse. Mispärast sa tõukasid mu ära? Miks ma pean ikka kurvalt käima oma vaenlase surve all?
3Läkita oma valgus ja oma tõde, need juhatagu mind, need viigu mind sinu pühale mäele ja su hoonetesse, 4et ma tuleksin Jumala altari äärde, Jumala ette, kes on mu ülim rõõm, ja tänaksin kandlega sind, oh Jumal, minu Jumal! 5Miks sa oled nii rõhutud, mu hing, ja nii rahutu mu sees? Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada, oma abi ja oma Jumalat! 

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 65:1-3

1 Ma olen olnud kättesaadav neile, kes mind ei ole nõudnud; ma olen olnud leitav neile,
kes mind ei ole otsinud; ma olen öelnud rahvale, kes mu nime ei ole appi hüüdnud:
„Vaata, siin ma olen! Vaata, siin ma olen!” 2 Kogu päeva ma sirutan käsi kangekaelse rahva poole, kes iseenese mõtetele järgnedes käib teed, mis ei ole hea, 3 rahva poole, kes mind ärritab, alati mind trotsib rohuaedades ohverdades ja telliskivide peal suitsutades,

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist meie koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Issand aita, et meil oleks võimalik toetada nii kaasinimesi kui kogudust. Palume õnnistust ja jõudu neile, kes kannatavad. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Aita, et kannatuste ja katsumuste sees võiks Kristus olla väga kogetav. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Kingi kindlat usku ja usaldust Kristusele, kes on meile valmis seadnud igavese kodu taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest. Palvesse kanname koguduse aseesimehe Andra Indriksoni ning tema pere. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 13:31-35

31 Tolsamal ajal tulid mõned variserid ja ütlesid Jeesusele: „Lahku siit ja mine teele, sest Heroodes tahab sind tappa!” 32 Aga tema ütles neile: „Minge ja ütelge sellele rebasele: Vaata, ma kihutan kurje vaime välja ja teen terveks täna ja homme ning kolmandal päeval jõuan ma kõigega lõpule. 33 Siiski, ma pean rändama veel täna ja homme ja ülehomme, sest

ei sobi, et prohvet hukataks mujal kui Jeruusalemmas. 34 Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks neid, kes su juurde on läkitatud! Kui palju kordi

olen ma tahtnud koguda su lapsi, otsekui kana kogub oma poegi tiibade alla, aga teie ei ole tahtnud! 35 Vaata, teie koda jäetakse maha! Aga ma ütlen teile, te ei näe mind enne, kui tuleb aeg, et te ütlete: Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!”

Palvetame Eestimaa ja kõigi siin elavate inimeste eest. Palume, et Issand annaks armu ja paneks piiri sõjale Ukrainas ning sünniks rahu. Palume rahu rahututesse inimsüdametesse. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Ole, Issand ise, toetamas kõiki sõjapõgenikke ning jõudu andmas kõikidele, kes on toetamas ja abi andmas sõjast räsitud Ukrainale. Haigetele palume tervist, kannatajatele lootust ning surijaile Jumala armu ja abi ning kindlat lootust Kristusele, kes on Teeks igavesse ellu.

 

Palvetame palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18

18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks

valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

Palume Jumala õnnistust kõikidele palvetajatele.

 

Palveleht 19. – 25. märts 2023

Nädala teema: Eluleib

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

 

Piibli kirjakohad, milledele võib palve ülistusosas toetuda: Psalm 84:6-10, 13

6Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad. 7Nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks; ka varajane vihm katab neid õnnistusega. 8Nad saavad rammule rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Siionis. 9Issand, vägede Jumal, kuule mu palvet, võta kuulda, Jaakobi Jumal! Sela. 13Issand Sebaot, õnnis on inimene, kes sinu peale loodab. 

 

Johannese evangeelium 6:24-35

24Kui siis rahvahulk nägi, et seal ei olnud ei Jeesust ega ta jüngreid, astusid nad paatidesse ning tulid Jeesust otsides Kapernauma. 5Ja kui nad leidsid ta teiselt poolt järve, ütlesid nad talle: “Rabi, millal sa siia said?” 26Jeesus vastas neile: “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te ei otsi mind mitte sellepärast, et te nägite tunnustähti, vaid et te sõite leiba ja teie kõhud said täis. 27Ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Seda annab teile Inimese Poeg, sest teda on Jumal Isa pitseriga kinnitanud.” 28Siis nad ütlesid talle: “Mida me peame ette võtma, et teha Jumala tegusid?” 29Jeesus vastas: “See ongi Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud.” 30Siis nad ütlesid talle: “Mis tunnustähe sa siis teed, et me näeksime ja võiksime sind uskuda? Mida sa teed? 31Meie esiisad sõid kõrbes mannat, nõnda nagu on kirjutatud: Ta andis neile süüa leiba taevast.” 32Siis ütles Jeesus neile: “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei andnud Mooses teile leiba taevast, vaid minu Isa annab teile tõelist leiba taevast. 33Sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu.” 34Siis nad ütlesid talle: “Issand, anna meile alati seda leiba!” 35Jeesus ütles neile: “Mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi.

 

 

Patutunnistus – vaikne palve.         

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 25:11

11Oma nime pärast, Issand, anna andeks mu süütegu, sest see on suur!

 

Kirjakoht, millele võib palveks lugeda pärast vaikset palvet: 1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse kui Eluleiva eest. Täname, et Jeesus Kristus on tulnud Jumala juurest ning Temast osa saades pärime igavese elu. Tänu püha armulaua sakramendi eest. Tänu, et tohime usaldada Jeesust igas oma elu olukorras. Tänu, et meil on palveid kuulev Jumal. Tänu kodukoguduse ja meie sõpruskoguduste eest!

 

Eestpalveaeg                                                                                                          

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Peetruse kiri 2:1-3

1Pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks! 2Nagu äsjasündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole, 3kui te olete tunda saanud, et Issand on helde.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  Johannese evangeelium 12:24

24Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega
sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja.

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Issandalt abi, et meil oleks, millega toetada nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt õnnistust ja jõudu inimestele, kes erinevatel põhjusel kasvatavad oma lapsi üksi. Palume õnnistust peredele, kel on armu kasvatada lapsi üheskoos. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu inimestele, kes seda vajavad. Aita, et kannatustes ja katsumustes oleks Kristus ja Tema abi eriti tuntav. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Kingi kindlat usku ja usaldust Kristusele igal ajal ja igas eluolukorras ning kindlat lootust, et meil on igavene kodu taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja juhatuse aseesimehe Andra Indriksoni eest. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Aamose raamat 8:11-12

11“Vaata, päevad tulevad,” ütleb Issand Jumal, “mil ma saadan maale nälja: nälja mitte leiva ja janu mitte vee järele, vaid Issanda sõnade kuulmise järele. 12Siis nad vaaruvad merest mereni ja põhjast itta, nad uitavad,  otsides Issanda sõna, aga nad ei leia.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume, et Issanda Sõna oleks jätkuvalt kuulutatav ja kuuldav ning see võiks leida eest avatud südameid ning head vilja kanda, nii maise elu kui igavese elu tarbeks. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Eestpalvesse kanname Eesti Vabariigi presidendi, valitsuse liikmed, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik need, keda on seatud inimeste teenistusse. Palume rahu pärast kogu maailmas. Eriti palume sõja lõppu Ukrainasse ning õiglast rahu. Palume Issanda hoolde kõik sõjapõgenikud. Palume, et Issand kingiks veel armu- ja rahuaega.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18a

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus

Palume õnnistust igale palvetavale inimesele!

 

Palveaja võib lõpetada Meie Isa Palvega

Meie Isa, kes Sa oled taevas! Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti.

Aamen.

Palveleht 12. – 18. märts 2023

Nädala teema: Jeesus – kurjuse võimu võitja

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea kui ei oleks veel palvesoove.

 

Kohad Piiblist, millele ülistusosas toetuda: Psalm 25:11-20

11 Oma nime pärast, Issand, anna andeks mu süütegu, sest see on suur! 12 Kes iganes kardab Issandat, seda ta õpetab teele, mis tuleb valida. 13 Selle hing viibib heas põlves ja ta sugu pärib maa. 14 Issanda osadus on neil, kes teda kardavad, ja ta annab neile teada oma lepingu. 15 Mu silmad on alati Issanda poole, sest tema tõmbab mu jalad võrgust välja. 16 Pöördu mu poole ja ole mulle armuline, sest ma olen üksildane ja vilets! 17 Ahastused täidavad mu südame; tõmba mind välja mu kitsikustest! 18 Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud! 19 Vaata mu vaenlasi, sest neid on palju, ja vägivaldset vihavaenu, millega nad mind vihkavad! 20 Hoia mu hinge ja kisu mind välja; ärgu ma jäägu häbisse, sest ma otsin pelgupaika sinu juures!

 

Jeremia raamat 26:12-16

12 Aga Jeremija rääkis kõigile vürstidele ja kogu rahvale, öeldes: „Issand on mind läkitanud prohvetlikult kuulutama selle koja ja selle linna kohta kõiki neid sõnu, mis te olete kuulnud. 13 Ja nüüd parandage oma eluviise ja tegusid ja kuulake Issanda, oma Jumala häält, siis Issand kahetseb õnnetust, mida ta teile on tõotanud. 14 Aga mina, vaata, olen teie käes; tehke minuga, nagu teie silmis on hea ja õige! 15 Ometi teadke kindlasti, et kui te mind surmate, siis tõmbate süütu vere iseeneste ja selle linna ja ta elanike peale, sest Issand on tõesti läkitanud mind teie juurde, et ma räägiksin teie kõrvu kõik need sõnad!” 16 Siis ütlesid vürstid ja kogu rahvas preestritele ja prohvetitele: „See mees ei ole surma väärt, sest ta on meile rääkinud Issanda, meie Jumala nimel.”

           

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, 

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname armu- ja rahuaja eest meie maal. Tänu Kristuse eest, kes on võitnud kurjuse võimu. Kes palvetab meie eest, et meie usk säiliks ka raskustes ja kannatustes. Täname, et Püha Vaim kinnitab meis usaldust, et kannatanud, risti löödud aga surnuist ülestõusnud Kristus on meiega. Tänu koguduse liikmete, kaasööliste ja vaimulike eest. Aitäh Nõmme Rahu koguduse sõprade ning sõpruskoguduste eest. Tänu Jumalale!

 

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese ilmutus 3:14-19

14 Ja Laodikeia koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Aamen, ustav ja tõeline Tunnistaja, Jumala loomise Algus: 15 Ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum. Oh oleksid sa ometi külm või kuum! 16 Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust. 17 Et sina ütled: Ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki – ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti -,

18 siis ma annan sulle nõu osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks, ning valgeid rõivaid, et end nendega riietada ja et ei saaks avalikuks sinu alastioleku häbi, ning

silmasalvi võida silmi, et sa näeksid. 19 Keda iganes mina armastan, neid kõiki ma noomin ja karistan. Ole siis innukas ja paranda meelt!

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 9:62

“Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!”

Palume Jumala hoidmist, tervist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt ustavust ja armu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks kaasinimesi ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoidku Kristus ise meie silme ees igavene elu. Palume reisil olevate inimeste eest. Palume tröösti leinajatele. Palume, et Issand kinnitaks ja oleks lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvekätele kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere ning aseesimehe Andra Indriksoni ja tema pere. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse töötegijad. Palume lastekoori, pühapäevakooli- ja leerilaste eest. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis. Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 12:37-43

37 Ehkki Jeesus oli nende silma all teinud nii suuri tunnustähti, ei uskunud nad siiski temasse, 38 et läheks täide prohvet Jesaja sõna, mis ta oli öelnud: „Issand, kes on uskunud meie kuulutatut? Ja kellele on ilmutatud Issanda käsivart?” 39 Seepärast nad ei suutnud uskuda, et Jesaja oli veel öelnud: 40 „Ta on pimestanud nende silmad ja teinud nende südame kõvaks, et nad silmadega ei näeks ja südamega ei mõistaks ega pöörduks, et ma parandaksin neid.” 41 Seda ütles Jesaja, sest ta nägi Jeesuse kirkust ning rääkis temast. 42 Siiski uskus ka palju ülemaid temasse, kuid nad ei tunnistanud seda variseride pärast, et neid ei heidetaks kogudusest välja, 43 sest nad eelistasid inimeste tunnustust Jumala tunnustusele.

Palvesse kanname Eestimaa ja kõik siin elavad inimesed. Palvetame presidendi,  riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõigi eest, kes on seatud rahva teenistusse Palvetame piiskoppide, preestrite ning diakonite eest. Samuti iga koguduse liikme eest. Kanname palvesse Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku, Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kirikumuusika Liidu, Kristlike Raudteelaste Ühingu jt. meie kiriku organisatsioonid. Palume armu sõjakolletesse, põgenikelaagritesse jt. rahututesse paikadesse üle kogu maailma. Eriti palume sõja lõppemist Ukrainas ja õiglast rahu.

 

Palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18

18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

Palume Jumala õnnistust kõikidele palvetajatele, rohket usku, usaldust ja püsivust.

Palveleht 5. – 11. märts 2023

Nädala teema: Palve ja usk

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, mida võib võtta kiituspalve aluseks: Psalm 25:1-10

1Issand, sinu poole ma tõstan oma hinge. 2Mu Jumal, sinu peale ma loodan, ärgu ma jäägu häbisse; ära lase mu vaenlasi rõõmust hõisata minu pärast! 3Ei jää ju häbisse ükski neist, kes sind ootavad; häbisse jäävad need, kes kerglaselt sinust loobuvad. 4Issand, anna mulle teada oma teed, õpeta mulle oma teeradu! 5Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind; sest sina oled mu pääste Jumal, sind ma ootan kogu päeva! 6Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust, sest need on maailma ajastu algusest! 7Ära tuleta meelde mu nooruse patte ega mu üleastumisi; mõtle minule oma heldust mööda, oma headuse pärast, oh Issand! 8Hea ja õiglane on Issand; sellepärast ta õpetab patustele õiget teed. 9Ta juhib alandlikud käima õiguses ja õpetab alandlikke oma teele. 10Kõik Issanda teerajad on heldus ja tõde neile,

kes peavad ta lepingut ja tema tunnistusi.

 

Pauluse kiri roomlastele 5:8

8Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega,
et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.

 

Patutunnistus – vaikne palve. 

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Kirjakoht, mille võib lugeda pärast vaikset palvet on: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse eest, kes on jätnud meile palve ja palvetab ka ise meie eest ning kinnitab meie usku Jumalasse. Tänu, et võime kõigega tulla palves Jumala ette ning teada, et Tema kuuleb meie palveid ning teab, mida me tõeliselt vajame. Tänu sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                            

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Koht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2 Kuningate 20:1-7

1 Neil päevil jäi Hiskija haigeks ja oli suremas. Ja prohvet Jesaja, Aamotsi poeg, tuli ta juurde ning ütles temale: „Nõnda ütleb Issand: Sea oma elumaja asjad korda, sest sa sured ega saa terveks!” 2 Siis pööras Hiskija oma näo seina poole ja palus Issandat, üteldes:
3 „Oh Issand, meenuta ometi, kuidas ma sinu ees olen elanud ustavuses ja siira südamega ja olen teinud, mis sinu silmis hea on!” Ja Hiskija nuttis kibedasti.4 Aga Jesaja ei olnud veel väljunud keskmisest õuest, kui temale tuli Issanda sõna, kes ütles: 5 „Mine tagasi ja ütle Hiskijale, mu rahva vürstile: Nõnda ütleb Issand, su isa Taaveti Jumal: Ma olen kuulnud su palvet, ma olen näinud su silmavett. Vaata, ma teen sind terveks ja kolmandal päeval
võid sa minna Issanda kotta. 6 Ma lisan su elupäevadele viisteist aastat ja ma päästan sinu ja
selle linna Assuri kuninga pihust ning kaitsen seda linna iseenese pärast ja oma sulase Taaveti pärast.” 7 Ja Jesaja ütles: „Võtke üks viigimarjakakk!” Ja nad võtsid ning panid paise peale; ja ta sai terveks.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Markuse evangeeliumist 9:17-29

17Keegi rahva hulgast vastas talle: “Õpetaja, ma tõin sinu juurde oma poja, kellel on keeletu vaim, 18ja kus tahes see teda tabab, paiskab see ta maha ja siis mu poeg ajab vahtu suust ja kiristab hambaid ja kangestub. Ja ma ütlesin su jüngritele, et nad ajaksid selle välja, ent nad ei suutnud.” 19Aga tema vastas neile: “Oh uskmatu sugupõlv! Kui kaua ma pean teie juures olema? Kui kaua tuleb mul teiega kannatlik olla? Tooge ta minu juurde!” 20Ja nad tõid ta Jeesuse juurde ja Jeesust nähes raputas vaim kohe poissi ja poiss kukkus maha ja vähkres vahtu suust ajades. 21Ja Jeesus küsis tema isalt: “Kui kaua see juba temaga nõnda on?” Aga tema ütles: “Lapsest saadik, 22ja see vaim on teda sageli visanud ka tulle ja vette, et teda
hukata. Aga kui sa midagi võid – tunne meile kaasa ja aita meid!” 23Aga Jeesus ütles talle: “Sa ütled: Kui sa võid! Kõik on võimalik sellele, kes usub.” 24Otsekohe hüüdis lapse isa: “Ma usun, aita mind mu uskmatuses!” 25Aga kui Jeesus nägi, et rahvahulk kokku jookseb, sõitles ta rüvedat vaimu: “Sina keeletu ja kurt vaim, ma käsin sind, mine temast välja ja ära tule kunagi enam tema sisse!” 26Ja vaim läks välja kisendades ja teda üha raputades ning poiss
jäi otsekui surnuks, nii et paljud ütlesid, et ta on surnud. 27Aga Jeesus võttis poisi käest kinni, tõstis ta üles, ja poiss tõusis püsti. 28Ja kui nad olid koju tulnud, küsisid ta
jüngrid temalt omavahel olles: “Miks meie ei suutnud seda välja ajada?” 29Ja Jeesus ütles neile: “See tõug ei lähe välja millegi muu kui palvega.”

Palume Jumala õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et kannatused ja katsumused võiksid tuua meid alati Kristusele lähemale. Palume Jumalalt rõõmu ja jõudu leskedele ning üksikutele inimestele. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma, kingi kindlat usku igavesse ellu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ja nende perede eest. Palvetame sõpruskoguduste eest. Õnnistust palume 5. märtsil alustavale leerikursusele.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. kiri korintlastele 10:12-13

12Niisiis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks! 13Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda.

Palvetame Eestimaa ja kõigi siin elavate inimeste eest. Palume sõja kohest lõppu ning õiglast rahu Ukrainasse. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palume rahu kõikidesse paikadesse üle kogu maailma ning kõikidesse rahututesse südametesse. Palume õnnistust uuele valitavale riigikogule.

Palume Jumala õnnistust vaimulike juhendajate kokkusaamise ettevalmistustele ja toimumisele Eestis 10.-15. mail 2023.

 

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2 

2Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!

Palume püsivust meie palveellu ning õnnistust igale palvetavale inimesele!

Palveleht 26. veebruar – 4. märts 2023

Nädala teema: Jeesus – kiusatuste võitja

 

Kiitus ja ülistus – aeg kiita ja ülistada Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

 

Kirjakoht Piiblist, millele võib kiituspalves toetuda: Psalm 91:1-4; 11-12

1 Kes Kõigekõrgema kaitse all elab ja alati Kõigeväelise varju all viibib, 2 see ütleb Issandale: „Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan!” 3 Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust, hukkava katku käest.
4 Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju; tema tõde on kilp ja kaitsevall. 11 Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel.

12 Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi.

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, mille võib võtta vaikse patutunnistuse palve aluseks: Psalm 25:18 

18Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud!

 

Kirjakoht, mille võib lugeda pärast vaikset patutunnistuse palvet: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea kui ei oleks veel palvesoove.

Toome tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname alanud paastuaja eest. Täname Kristuse eest, kes on kiusatuste võitja ja meie tugevuse allikas. Täname, et Püha Vaim teeb meis oma head tööd ja annab meile armu ja abi meie kiusatuste või katsumuste tundidel. Täname, et võime oma läbikukkumiste ja vääratustega tulla alati ja igal ajal Kristuse risti alla ja paluda andeks ning saada andeks ning võtta Jumalalt vastu uut jõudu oma elutee jätkamiseks. Täname ustavate koguduse liikmete ja vaimulike eest. Tänu sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                

Palvetame pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1 Moosese raamat 4:3-10 

3 Ja mõne aja pärast juhtus, et Kain tõi Issandale roaohvri maaviljast, 4 ja ka Aabel tõi oma lammaste esimesest soost ning nende rasvast, ja Issand vaatas Aabeli ja tema roaohvri peale,
5 aga Kaini ja tema roaohvri peale ta ei vaadanud. Siis Kain vihastus väga ja lõi pilgu maha. 6 Ja Issand küsis Kainilt: „Mispärast sa vihastud? Ja mispärast sa pilgu maha lööd?
7 Eks ole: kui sa head teed, siis on su pilk tõstetud üles? Aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse ees ja himustab sind. Kuid sina pead tema üle valitsema!” 8 Ja Kain ütles oma vennale Aabelile: „Lähme väljale!” Ja kui nad väljal olid, tungis Kain oma venna Aabeli kallale ja tappis tema. 9 Aga Issand küsis Kainilt: „Kus on su vend Aabel?” Ja tema vastas: „Ei mina tea. Kas ma olen oma venna hoidja?” 10 Ja tema ütles: „Mis sa oled teinud? Sinu venna vere hääl kisendab maa pealt minu poole!

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest

 

Palvetame koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 16:21-23

21 Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama,  et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja  ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama. 22 Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda hoiatama: „Jumal hoidku, Issand! Ärgu seda sulle sündigu!” 23 Tema aga pöördus ja ütles Peetrusele: „Tagane, vastupanija! Sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil.”
Palume Jumala õnnistust ja armu kõikidele inimestele Eestimaal. Jumala armu alla palvetame kõik koguduse juhatuse-, nõukogu-, revisjonikomisjoni liikmed ja sinodi saadikud. Palume inimeste eest, kes on mõnesugustes haigustes või kiusatustes ja kannatustes; palvesse kanname koguduse õpetaja Ove Sanderi koos perega ja abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere. Palume Issanda lähedalolu kõigile, kes valmistuvad kohtuma Kristusega palgest palgesse. Palvesse kanname kõik lesed ja leinajad. Issanda lähedalolu palume abielus ja laulatatud inimestele, et Jumal kingiks armastust ja pühendumist. Palume Issanda õnnistavatesse kätesse koguduse noored ja lapsed ning 5. märtsil alustava uue leerirühma. Palume Jumala õnnistust meie sõpruskogudustele Ilumäel, Kuopios, Ashimis, Riias ja Destinis.

 

Palvetame kiriku, maa ja rahva eest nii meil kui mujal maailmas       

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kiri 3:8

Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod.

Palvetame inimeste eest, kes Kristust veel ei tunne. Palume meile kõigile, kes me siin Eestimaal elame, tänumeelt, rahuaega ning lootust Jumalale. Palume õnnistust Eesti presidendile ja kõigile, kes seatud rahva teenistusse. Õnnistust palume piiskoppidele, preestritele ja diakonitele ning koguduste töötegijatele ja koguduse liikmetele. Palume Jumala armu ja halastust ning rahu kõikidesse sõjakolletesse ning rahumeelseid lahendusi. Eriti palume sõja lõppemise ja õiglase rahu pärast Ukrainas. Palume õnnistust kõikidele sõjapõgenikele. Õnnistust palume erinevate kirikute liikmete vahelisele osadusele – Eesti Kirikute Nõukogule, Eesti Evangeelsele Alliansile. Palume Jumala juhtimist ja õnnistust Usuteaduse Instituudi tööle, Laste ja Noorsootöö Ühendusele, EELK Misjonikeskusele, kõikidele kaplanaatidele, koolidele ja lasteaedadele, Kristlike Raudteelaste Ühingule jpt.

 

Palvetame palvetajate eest Eestimaal ning mujal maailmas

 Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 6:28

28õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad!

 Palvetame ustavate eestpalvetajate eest. Palume, et kristlased kasutaksid seda suurt eesõigust, kõnelda Jumalaga aga ka vaikida Jumalas ning saada Temalt selgust, jõudu ning julgust oma elutee jätkamiseks.

 

 

Meie Isa Palve

Meie Isa, kes Sa oled taevas!

Pühitsetud olgu Sinu nimi.

Sinu riik tulgu.

Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal.

Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev.

Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.

Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast.

Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti.

Aamen.

Palveleht 19.– 25. veebruar 2023

Nädala teema: Jumala armastuse ohvritee

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Piiblitekst, millele võib ülistuspalves toetuda: Pauluse kiri korintlastele 13
Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. 2 Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi.  3 Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada,aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. 4 Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, 5 ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha, 6 tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. 7 Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. 8 Armastus ei hääbu kunagi. Olgu ennustused – need kõrvaldatakse,
olgu keeled – need vaibuvad, olgu tunnetus – see lõpeb ära. 9 Sest poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame, 10 aga kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik. 11 Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps, mõtlesin nagu väeti laps, arutlesin nagu väeti laps. Aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väeti lapse kombed. 12 Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud. 13 Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus.

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 25:18

18Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud!

 

Pärast vaikset patutunnistuse palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:7

7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Toome tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Jeesuse Kristuse eest, kes oma elu ohverdas. Tänu, et Kristuse kaudu on meil rahu Jumalaga ja igavese elu kindel lootus. Täname, et võime igal ajal ja kõigis paigus palves Jumalaga koos olla. Tänu Pühale Vaimule, kes kingib usku Jumalasse ning seda usku meis ka alal hoiab. Täname Eesti riigi iseseisvuse eest. Täname käesolevasse nädalasse jääva Tuhkapäeva eest ning peagi algava paastuaja eest. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu, et meil on armastav ja palveid kuulev Jumal.

 

Eestpalve aeg                                                                                                               

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 31:2-6

2 Sinu juures ma otsin pelgupaika, Issand, ärgu ma jäägu iialgi häbisse! Oma õiglust mööda päästa mind! 3 Pööra oma kõrv mu poole, tõtta mind kiskuma välja hädast, ole mulle kaitsjaks kaljuks, mäelinnuse hooneks mu päästmiseks! 4 Sest sina oled mu kalju ja mu mäelinnus, ja oma nime pärast juhatad ja talutad sa mind. 5 Sa viid mu välja võrgust, mis mulle salaja on pandud, sest sina oled mu tugev kaitse. 6 Sinu kätte ma usaldan oma vaimu, sest sina oled mu lunastanud, Issand, sa tõe Jumal.

Palvesse kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased

           

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 12:25-33

25 Kes oma elu armastab, see kaotab selle, ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. 26 Kes tahab mind teenida, peab järgnema mulle, ja kus olen mina,
sinna saab ka mu teenija. Kes iganes mind teenib, seda austab mu Isa. 27 Nüüd on mu hing ehmunud. Ja mida ma ütlen? Kas ma pean ütlema: Isa, päästa mind sellest tunnist? Kuid ma olen juba astunud sellesse tundi. 28 Isa, kirgasta oma nime!” Siis tuli hääl taevast: „Ma olen kirgastanud ja kirgastan veel.” 29 Rahvahulk, kes seisis ja kuulis, arvas, et kõu müristas;

aga teised ütlesid: „Ingel rääkis temaga.” 30 Jeesus kostis: „See hääl ei sündinud minu, vaid teie pärast. 31 Nüüd käib kohus selle maailma üle, nüüd kihutatakse välja selle maailma vürst. 32 Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde.” 33 Aga seda ta ütles, et viidata, millist surma tal tuleb surra.
Palume koguduse juhatuse, nõukogu, revisjonikomisjoni ja sinodi saadikute ning iga koguduse liikme eest. Kõikide inimeste eest, kes on mõnesugustes haigustes või muudes kiusatustes ja kannatustes. Palvesse kanname koguduse õpetaja Ove Sanderi perega ja abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere ning juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Õnnistust palume koguduse muusika- ja lastetööle. Palume tarkust ja abi koguduse majandamisele. Palume Issanda lähedalolu kõigile, kes valmistuvad kohtuma Kristusega palgest palgesse. Palvesse kanname kõik lesed ja leinajad. Issanda lähedalolu palume abielus ja laulatatud inimestele, et Jumal kingiks armastust ja pühendumist. Palume Issanda õnnistavatesse kätesse kõik koguduse eakad liikmed ja 80. klubi ning inimesed Nõmme sotsiaalmajas. Õnnistust palume sõpruskogudustele Eestis, Soomes, Rootsis, Lätis ja Ameerikas.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest nii meil kui mujal         

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jeremia raamat 8:4-7 

4 Ja ütle neile: Nõnda ütleb Issand: Eks langenu taha üles tõusta? Eks eksinu taha pöörduda tagasi? 5 Mispärast jääb see rahvas, Jeruusalemm, igavesti eksinuks? Nad hoiavad pettusest kinni, nad tõrguvad pöördumast. 6 Ma olen tähele pannud ja kuulnud: nad ei räägi õigust. Keegi neist ei kahetse oma kurjust, et ta mõtleks: „Mis ma olen teinud!” Igaüks jookseb kiiresti oma teed nagu kihutav hobune lahingus. 7 Isegi toonekurg taeva all teab oma seatud aega, turteltuvi, pääsuke ja rästas peavad kinni oma tulemisajast, aga minu rahvas ei tunne Issanda Seadust.
Palume õnnistust kõikidele inimestele, kes elavad Eestis, meie presidendile, vabariigi valitsusele ja riigikogu liikmetele, Nõmme linnaosavanemale, kõigile vaimulikele ning kristlastele erinevates kirikutes. Õnnistust palume Usuteaduse Instituudile, koolidele ja lasteaedade ning kõikidele kes seotud kasvatamise ja õpetamisega. Palume Jumala õnnistust paastuajale, mil meenutame Kristuse kannatusteed, et kinkida meile 40. paastupäeva jooksul aja meeleuuenduseks ning Kristuse lähedalolu ja õnnistuse kogemiseks. Palume õiglast rahu Ukrainasse, et me saaksime peagi hakata seda palju kannatanud riiki ühiselt ülesse ehitama.

 

Eestpalve palvetajate eest Eestimaal ning mujal maailmas

 Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetada on: Pauluse kiri efeslastele 6:18

18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest
Palume oma palveellu püsivust ja Jumala usaldamist. Tänu ustavate eestpalvetajate eest. Luba meil endil olla samuti nende hulgas, kes palves Sinuga kohtuvad ja kogu elu Sinu kätte usaldavad.

Palveleht 12. – 18. veebruar 2023

Nädala teema: Jumala sõna külv

 

Kiitus ja ülistus – palveaeg Jumala kiituseks.

Selles palveosas oleks hästi hea kui ei oleks veel palvesoove.

 

Kohad Piiblist, millele kiituspalves toetuda: Psalm 44:2-4

2 Jumal, me oleme oma kõrvaga kuulnud, meie isad on meile jutustanud: suure teo oled sa teinud nende päevil, muistsel ajal. 3 Sina ajasid paganarahvad ära oma käega, aga nemad sa istutasid asemele; sa purustasid rahvaste hõimud ja kihutasid nad minema. 4 Sest mitte oma mõõgaga ei omandanud nad maad ja nende käsivars ei aidanud neid, vaid see oli sinu parem käsi, sinu käsivars ja sinu palge valgus, sest sul oli neist hea meel.

1. Korintlastele 3:7-15

7 Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab.
8 Istutaja ja kastja teevad sama tööd, aga kumbki saab oma palga vastavalt oma vaevanägemisele. 9 Sest Jumala kaastöölised oleme meie; Jumala põllumaa, Jumala hoone olete teie. 10 Mulle antud Jumala armu järgi olen ma kui tark hooneehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Igaüks vaadaku siis, kuidas ta ehitab! 11 Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas – see on Jeesus Kristus. 12 Kas keegi ehitab sellele alusele hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puudest, heintest või õlgedest – 13 kord saab igaühe töö avalikuks. Issanda päev teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules, ja tuli katsub läbi igaühe töö, missugune see on. 14 Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga. 15 Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse otsekui läbi tule.

 

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 25:18 

18Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:7

7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

           

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Toome tänu armu- ja rahuaja Eestimaal. Täname emakeelse Piibli ja võimaluse eest kuulutada ja kuulata Jumala Sõna oma emakeeles. Tänu Jumalale, et sõnakülvi ja Issanda armu aeg kestab ning ligipääs igavesse ellu on jätkuvalt Kristuse kaudu avatud. Täname juhatuse-, nõukogu- ja koguduseliikmete ning kõigi vaimulike eest. Tänu sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                               

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri 3:12-15

12 Vaadake, vennad, kas ehk kellelgi teie seast ei ole kuri süda,

mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast! 13 Pigem julgustagem üksteist iga päev, niikaua kui veel öeldakse „täna”, et keegi teist ei paaduks patu pettuse läbi!
14 Me oleme ju saanud Kristuse osalisteks, kui me vaid lõpuni kinni peame sellest, mis meil alguses oli. 15 Selles ütlemises: „Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal”

Palvesse kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 4:31-38

31 Vahepeal palusid jüngrid teda: „Rabi, söö!” 32 Aga tema ütles neile: „Minul on süüa rooga, mida teie ei tea.” 33 Siis arutasid jüngrid omavahel: „Kas keegi on talle süüa toonud?” 34 Jeesus ütles neile: „Minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud, ja lõpetan tema töö. 35 Eks te ise ütle, et veel on neli kuud, ja siis tuleb lõikus? Vaata, mina ütlen teile: Tõstke silmad ja vaadake põlde: need on juba valged lõikuseks!  36 Nüüd saab lõikaja palka ja kogub vilja igaveseks eluks, et niihästi külvaja kui lõikaja ühtlasi saaksid rõõmustada. 37 Jah, siin on tõsi see ütlus: „Üks on, kes külvab, ja teine, kes lõikab.” 38 Mina olen teid läkitanud lõikama seda, mille kallal teie pole vaeva näinud. Teised on näinud vaeva, ja teie olete tulnud nende vaeva vilja lõikama.”
Palume koguduse liikmete eest, kes on erinevates haigustes või muudes kiusatustes ja kannatustes; palvesse kanname koguduse õpetaja Ove Sanderi perega ja abiõpetaja Marek Alveuse perega. Palume Jumala õnnistust koguduse juhatusele, nõukogule, revisjoni komisjonile ja sinodi saadikutele. Õnnistust ja hoidmist palume koguduse juhatuse esimehele Meelis Pirnile ja aseesimehele Andra Indriksonile. Palume, et Issand avaks inimeste südameid Tema Sõna vastu võtma. Palume Issanda lähedalolu kõigile kes valmistuvad kohtuma Kristusega palgest palgesse. Palvetame inimeste eest, kes on reisil. Palvesse kanname kõik lesed ja leinajad. Issanda lähedalolu palume peredele, et Jumal kingiks armastust ja pühendumist. Palume Issanda õnnistavatesse kätesse koguduse noored ja lapsed. Õnnistust palume sõpruskogudustele Eestis, Soomes, Rootsis, Lätis ja Ameerikas.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest nii meil kui mujal         

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Hoosea 10:12-13 

12 Külvake enestele õiguseks, lõigake vastavalt vagadusele; rajage enestele uudismaad, sest aeg on otsida Issandat, kuni ta tuleb ja õpetab teile õigust! 13 Te olete kündnud õelust, lõiganud ülekohut, söönud valede vilja. Sest sa oled lootnud oma tee peale, oma paljude kangelaste peale.

Palvetame kõikidele inimestele Kristuse armastust ning halastust, tänumeelt ning lootust Jumalale. Palume olukorra pärast Ukrainas. Palume rahu ja halastust ning sõja lõppu. Palume eriti Ukraina rahva eest, et Jumal hoiaks üleval nende usku ja lootust ning kõikide Eestis elavate inimeste usu ja lootuse, et õiglane rahu võiks sündida. Palume õnnistust presidendile, vabariigi valitsuse ja riigikogu liikmetele, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seatud inimesi teenima. Õnnistust palume piiskoppidele, kirikuvalitsusele, vaimulikele ja koguduste töötegijatele ning igale liikmele meie kirikus. Õnnistust palume kirikutevahelisele osadusele. Palume Jumala juhtimist ja õnnistust Usuteaduse Instituudi tööle, Laste ja Noorsootöö Ühendusele, kaplanaatidele, Kristlike Raudteelaste Ühingule, Misjonikeskusele jt.

 

Eestpalve palvetajate eest Eestimaal ning mujal maailmas

 Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 6:28

28õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad!               

Palume, et kristlased kasutaksid seda suurt eesõigust olla palves Jumalaga ühendatud ning  saada Temalt selgust, jõudu ning julgust oma elutee jätkamiseks.

Tänu ustavate eestpalvetajate eest!

Palveleht 5. – 11. veebruar 2023

Nädala teema: Teenimatu arm

Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Kirjakohad Piiblist: Psalm 18:2-7
“Sind ma armastan südamest, Issand, mu vägi! 3Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja; mu Jumal on mu kalju, kus ma pelgupaika otsin, mu kilp ja abisarv, mu kõrge varjupaik! 4″Kiidetud olgu Issand!” nõnda ma hüüan, ja ma pääsen oma vaenlaste käest. 5Surma köidikud piirasid mind ja nurjatuse jõed tegid mulle hirmu. 6Surmavalla köied ümbritsesid mind, surma võrgud sattusid mu ette. 7Oma kitsikuses ma hüüdsin Issandat ja kisendasin oma Jumala poole. Ta kuulis mu häält oma templist ja mu appihüüd jõudis ta palge ette, ta kõrvu.

5. Moosese raamat 7:6-8
6 Sest sa oled Issandale, oma Jumalale, pühitsetud rahvas; Issand, su Jumal, on sind valinud olema temale omandrahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on. 7 Mitte, et te olete suurim kõigist rahvaist, ei ole Issand teid eelistanud ja valinud, ei, te olete ju väikseim kõigist rahvaist, 8 vaid sellepärast et Issand teid armastas ja tahtis pidada vannet, mille ta oli andnud teie vanemaile, tõi Issand teid vägeva käega välja ja lunastas sind orjusekojast vaarao, Egiptuse kuninga käest.

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda: Psalm 5:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Täname armu- ja rahuaja eest meie maal. Toome Jumalale tänu, et Eestimaal on võimalik tulla takistamatult kirikutesse ning osa saada Jumala Sõnast ja Sakramentidest. Täname meie koguduse jumalateenistuste ülekannete eest Pereraadios. Täname iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest. Täname kõigi eest, kes palvetavad ning oma nõu ja jõuga koguduses abiks on. Aitäh sõpruskoguduste eest ning kõigi eestpalvetajate ja toetajate eest.

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Taanieli raamat 9:18
me ei heida oma anumisi su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid sinu suure halastuse pärast!
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ning lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast filiplastele 3:7-14
7 Kuid mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast. 8 Jah, enamgi: ma pean kõike kahjuks Issanda Kristuse Jeesuse kõikeületava tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristust 9 ja et mind leitaks tema seest ega oleks mul oma õigust, mis tuleb Seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest, see, mille Jumal annab usu peale. 10 Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks, 11 et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist. 12 Mitte et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. 13 Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud, ühte aga ma ütlen: Ma unustan kõik, mis on taga, ja sirutun eesoleva poole, 14 ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses.
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Täname Jumala armu eest ning palume, et taipaksime üha selgemalt Jumala abi ja armu oma eludes. Palume Jumalalt halastust ja tuge. Hoidku Kristus ise meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume rahu rahututesse inimsüdametesse, jõudu jõuetutele ja tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palume koguduse lapsed ja noored ning pered Jumala armu ja hoidmise alla. Õnnistust ja tervist palume väärikas eas inimestele. Olgu eriti tuntav Jumala ligiolu ja tugi üksikutele inimestele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 19:27-30
27 Siis kostis Peetrus: „Vaata, meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle. Mis siis meile saab?” 28 Aga Jeesus ütles neile: „Tõesti, ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud, uuestisündimises, kui Inimese Poeg istub oma kirkuse troonile, istute ka teie kaheteistkümnele troonile Iisraeli kaheteistkümne suguharu üle kohut mõistma. 29 Ja igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab nad tagasi sajakordselt ja pärib igavese elu. 30 Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse Vabariigi presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik need, kes seatud rahva teenistusse. Palvetame Kiriku peapiiskopi, piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Palume Jumala armu ja abi neile, kes tunnevad end üksikute ja mahajäetutena. Palume kõikide sõjapõgenike eest. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim meile kõigile eriliselt lähedal. Kinkigu Issand ise meile armastust, jõudu ja elutahet ülalt. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kristlike Raudteelaste Ühingu jt. meie kiriku organisatsioonid ja asutused.

Palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 5:6
16Temal oli aga viisiks minna tühja paika ja seal palvetada.
Palume kõigile kes palvetavad Kristuse ligiolu ja Tema usaldamist. Olgu ja jäägu Jumalalt kingitud teenimatu arm, Jeesus Kristus, alati meiega.

1 2 3 36