PÄEVA SÕNUM nr. 171

“Issand pööras Iiobi saatuse, kui too palvetas oma sõprade eest.” Ii 42:10

 

ISSANDA TEMPLIS

Jõuluaja 2. pühapäev

  1. nädal: 5. – 11. jaanuar 2020

 

Mõtle Issand, nende peale, kes kannatavad vähktõve all.

 

Pühapäeva traditsiooniline evangeelium on Jeesusest kaheteistkümneaastasena templis. Kas-vades otsib Jõululaps oma kutsumuse saladust. Juba kaheteistkümneaastase Jeesuse juures võisid inimesed märgata, et temas oli midagi erilist. Ta oli maailma Päästja, kelle Jumal oli saatnud. Kris-tuse jaoks oli tempel oluline ja eriline koht. Kristlik kogudus kohtab Jeesust, kogunedes jumalatee-nistusele kirikusse, Jumala templisse. Pühakojas võime kogeda Jumala lähedalolu.

Nii on ka uut aastat hea alustada kirikus, usaldades ees oleva tee Jumala kätte. Kui mingil põhjusel pühakotta minna ei saa, siis võime Jumalaga alati ja kõikjal palvetada ja kõnelda. Palveta-des võime olla kindlad, et Jumal kuuleb meie palveid, armastab meid ja kannab meie eest hoolt. Nii pole vaja meil uuel aastal tunda hirmu ega karta tuleviku pärast, vaid võime end usaldada kõiges Ju-mala kätte. Tema soovib meile parimat.

Pühakojas leiab kristlane ka oma kutsumuse ja ülesande. Jumalateenistus ja üksteise teenimi-ne kuuluvad kokku. Nii võime püüda uuel aastal teha head teistele inimestele ja aidata neid. Kristus annab meile selleks head eeskuju. Tema ei pööranud selga abivajajale, andis andeks neile, kes tegid valesti, ja suri patuste eest ristil. Selline oli Päästja elu, kuid selline võib olla meiegi elu, kui Jumal seda juhib. (Soom 2014:4)

 

Me nägime Tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Jh 1:14 

 

Ajal, milles me elame ja mida raputavad ebakindlus, peataolek igas asjas, ebastabiilsus, sõjad ja kõikvõimalikud muud koledused, pakub Kristus end meile kui ainus turvalisus, kui ainus lahen-dus nii maailma kui ka meie eneste probleemidele. Seega ärgem petkem end: me pole rumalad, me teame, et elame ühtaegu läbi nii rõõmu, mis maailma täidab, kui ka viletsust, mis selles elutseb. Maine elu on pidev pinge kannatuse ja auhiilguse vahel. Ainult lootus saab meid juhtida selle au täiusesse, milleks on Jumalariik. Ja seda lootust saab meile anda üksnes Püha Vaim.

Aga selleks tuleb meil esmalt Jeesust tundma õppida koos Temaga elades, mõnikord isegi Te-da trotsides. Siis avanevad meie silmad ja me näeme, et see on seesama lootus, mis Petlemma koo-past maailma endasse haarab. Lootus, mis ei valmista kunagi pettumust, sest ta on alati neis paigus, mis on Isa päralt (Lk 2:49) selleks, et meie armastaksime Teda, kes nii palju on armastanud.

Selline on selle imelise salasuse kingitus, milleks on Jeesuse sündimine Petlemmas. Vastas-tikuse usalduse ja ohvrianni saladus ühes Temaga, kes juhatab meid oma Isa halastava armastuse, rõõmu ja au sisse.

Pangu see uus aasta meid iga päevaga pisut rohkem kuulama oma Jumalat ja seeläbi ka oma vendi ja õdesid, kes nii väga vajavad märkamist kõikjal maailmas, kus võimutseb vaesus, viletsus ja meeleheide. (Stefanus 2017:2)

 

Palvetagem: Isa taevas, kõige hea andja, Sinu Poeg tunnistas Sinust juba alates oma varaja-sest noorusest. Kingi meile oma Vaimu, nii et me elame Sinu lastena Sinu palge ees ja kanname head vilja Sinu ülistuseks. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

* * *

 

HEA KARJANE

Pühapäev – 5. jaanuar

Jeesus ütleb: “Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest.” Jh 10:27, 28

 

Nii nagu lambad liiguvad karjasele järgnedes paigast paika, nõnda kulgeb ka inimese tee läbi maailma. See maailm on täis kõikvõimalikke hääli, mis püüavad meid kuhugi juhtida – ja tõsi on, et inimene paratamatult järgneb kellelegi või millelegi.

Jeesuse sõnadest selgub, et viimselt on ainult kaks teed, millel kulgeme: lai hukatuse tee ja ah-take elutee (Mt 7:13,14).

Jeesus ütleb: “Mina olen hea karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest” (Jh 10:11a,27–28). See tähendab, et ahtal eluteel ootab meid Jeesus. Enamgi veel: Tema ise on Tee, Tõde ja Elu. Temas ja Temaga jõuame taevase Isa juurde, Eluallikale.

Lambad järgnevad karjasele, keda nad tunnevad ja usaldavad. Mis muudab Jeesuse minu jao-ks usaldusväärseks teejuhiks, heaks karjaseks? Ta ütleb: “Hea karjane annab oma elu lammaste eest” (Jh 10:11b). Elu saab teise päästmiseks loovutada vaid see, kes armastab. Nii muutubki seni tundmatu Kristus korraga usaldusväärseks ja lähedaseks. Tema peale võib loota.

Õnnistatud on need, kes tunnevad ära Jeesuse kui hea karjase hääle ja järgnevad sellele. Andes end Tema hoolde oleme kaitstud ka siis, kui kõik näib varisevat. Sest keegi ei kisu lammast Tema karjase käest! (Roots 2019:8)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Sa ei tea, kuhu sinu tee viib. Sa ei peagi seda teadma. Astu vaid järgmine samm. Seejärel osutab Jumal sulle järgneva. Astu vaid samm sammu järel ja lõpuks võid sa tõdeda, et Ta on sind juhtinud targa plaani järgi sellist teed mööda, mis viib kaunile sihile. Ema Basilea Schlink

 

Palvetagem: Jumal, me armastame Sind ja tahame aina enam armastada, aga meil enestel pole selleks jõudu. Me palume: võta meid oma armastusse, mille vastu ükski vaenlane ei saa. Aita meid üksteist nõnda armastada nagu Sina meid armastad. Anselm Canterburyst

 

* * *

 

JEESUS, MAAILMA VALGUS

Esmaspäev – 6. jaanuar

Kristuse ilmumise püha ehk kolmekuningapäev

Epiphanias

Pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba. 1Jh 2:8

 

Tõelisele valgusele – Maailma Valgusele järgnemine on kristlastena meie eesmärk. Inimene, kes sa oled jõudnud oma elus olukorda, kus tundub, et valgus hakkab kustuma, tee on püsti ees, ko-ridor on lõputu – hoia silmad Maailma Valgusel, siis sa ei eksi teelt!

Hommikumaa targad eksisid otsemaid siis, kui täht nende teed enam ei valgustanud. Nad jõudsid kuningas Heroodese juurde, kes kuuldes Kuninga sünnist, asus tegema pimeduse tegusid. Kui täht taas rada valgustas, leidsid targad õige tee Jõululapse juurde. Nii nagu talvine pimedus möödub, mööduvad ka meie elus lõpuks need päevad, mis tunduvad pimedate ja süngetena.

Tõeline Valgus – Issand Kristus, aitab meil pimedust võita. Selleks peame Teda usaldama. Olema kannatlikud, kandma oma mured palves Tema ette ja otsima abi headelt sõpradelt, tuttavatelt, pereliikmetelt, oma kristlikelt õdedelt-vendadelt. Kui jääme pimedusse ja sulgeme ennast teiste eest, ei saa meid keegi aidata.

Hoidke silmad avatud ja järgnege Tähele – Maailma Valgusele, kelleks on Issand Kristus! (Viilma 2016)

 

Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas (Jh 1:9). Öö on lõpule jõud-mas ja päev on lähedal. Pangem siis maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega! (Rm 13:12)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: On Jumal meie poolt, kes võib ja julgeb siis veel olla meie vastu? Kui päike tõuseb, missugune öö ja pimedus suudab astuda vastu sellele mehisele tulijale? Isegi kõige tihedam udu ja raskem pilv ei jaksa takistada päikesekiirte tulekut ja teed. Ei jõua ka kõik inimlapse vastased kokku tagasi suruda Jumala aitavat kätt ega peletada eemale suurt armas-tuse imejõudu, millega Jumal meid siiski on õnnistanud ja trööstinud. Jaan Lattik

 

Palvetagem: Kõigeväeline Issand ja Jumal, me täname Sind, et Sa oma ainusündinud Poega kõigile rahvastele ilmutasid. Aita meil ja meie lastel käia evangeeliumi valguses ning anna, et see üha kaugemale maailma rahvaste sekka leviks ja nõnda üha rohkem pimeduses olijaile paistaks. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

* * *

 

TÄIUSLIK PÄÄSTJA

Teisipäev – 7. jaanuar

Nõnda ütleb Issand: Kuningad näevad seda ja tõusevad püsti, ja vürstid kummardavad Issan-da pärast. Js 49:7

 

Jesaja teadis, et Jumala sulane saab Iisraeli rahva poolt hüljatud. Ta teadis ka sedagi, et ka muud rahvad põlastavad teda ja võimul olijad alistavad ta oma võimule. Jeesuse mõistsid surma sel-le maailma vägevad. Ja mis puutub maailma põlgusesse, siis selle kohta kirjutab Paulus, et “Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõr-gad, et häbistada tugevaid. Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast soost ja hal-vakspandud, need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on” (1Kr 1:27,28).

Aga põlgus maailma poolt on enneaegne. Ükskord peavad kõigi põlved nõtkuma Issanda Jee-suse ees ja igaüks peab tunnistama Tema võimutäiust. Selle kohta kirjus Paulus, “et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all, ja et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on Is-sand – Jumala Isa kirkuseks” (Fl 2:10,11). (PKK: Js 49)

 

Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse: ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. (Js 53:3)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Jeesuse süda. Süda, kellele on kaevatud kõik salajased pa-tud ja kes pole usaldust kunagi lükanud eemale. Süda, kelle käes on jõud ja vägi patusele anda pää-semist ja uut elu. Süda, kes on võitnud rohkem inimesi elule ja heale, kui kõik väepealikud on suut-nud neid ajaloo kestel hävitada. Süda, kelle juurde tullakse, sest ta aitab ja päästab – ka tänapäeval. Karl Raudsepp

 

Palvetagem: Kõigeväeline Jumal, kingi mulle süda, mis julgeb Sind kohata, mis on valmis meeleparanduseks ja kahetsuseks. Tule meie juurde kannatuse ja valuga, kui õnnes ja rahus oleme Sulle selja pööranud. Tule meie juurde, sest me ise ei jõua Sinu juurde tulla. Tule ja ära jäta meid üksi! Ernst Lootsma

 

* * *

 

MA EI OLE ÜKSI, VAID JEESUS ON MU KÕRVAL

Kolmapäev – 8. jaanuar

Jumal tahtis teada anda, mis on selle saladuse kirkuse rikkus kõigi rahvaste seas; see on – Kristus teie sees, kirkuse lootus. Kl 1:27

 

Et minu Päästja saaks elada oma elu minu kaudu, peab Ta saama elada oma elu minus. See oli nii iseenesest selge, et Issand ei pidanud seda ütlema. Piisas sellest, mida Ta ütles: “Mina tahan ela-da oma elu sinu kaudu.”

Siis tuli minu meelde üks Pauluse sõna: “… kellele Jumal tahtis teada anda, mis on selle sala-duse kirkuse rikkus kõigi rahvaste seas; see on Kristus teie sees, kirkuse lootus”. Selle saladuse, mis on täis kirkust, tahab Ta teha teatavaks nii pühadele kui pühade kaudu.

Nii nagu ma kuulsin Teda rääkivat, mitte kõikide aegade pühadele, vaid kuulsin Teda rääkivat kõige viletsamale pühadest ja ütlevat: “Mina tahan elada oma elu ja ilmutada on kirkust mitte üks-nes sinus, vaid sinu kaudu.” Mina julgesin kogeleda küsimuse: “Issand, mida sa sellega mõtled?” Ta vastas: “Mina tahan võtta sind kasutusse ja elada sinus sel viisil, et inimesed kohtuvad Minuga siis, kui nad kohtavad sind. Kui nad kuulevad sind rääkimas, tahan Mina sind kontrollida sellisel viisil, et nad kuulevad Mind rääkimas.”

Ta jätkas: “Sina ei saa elada ega olla inimene, mõjutamata oma ümbruskonda. Selle anni ja loodusseaduse tahan Ma võtta kasutusele, sest ilma Minu püha mõjutuseta ei saa sa kunagi avaldada seda mõju, mida Ma tahan sind teostavat. Ma palun, et kirkuse Vaim saaks vabalt sinu kaudu ilmu-tada midagi Minu kirkusest.” (Mangs 2018:17j)

 

Eks Jumal teinud seda selleks, et ilmutada oma kirkuse rikkust armunõude vastu, mis ta oli juba enne valmistanud kirkuseks. (Rm 9:22,23) Et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses. (Ef 3:17)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Palugem tõsiselt, et meil oleks hea süda Jumala Sõna vas-tuvõtmiseks, hoidmiseks ja hea vilja kandmiseks. Martin Luther

 

Palvetagem: Kartlike ja rahutute lootus, Jeesus Kristus! Ma hüüan Sind ja hoian kõvasti Si-nust kinni, Sina vaevatute ja koormatute Päästja. Aita mind, päästa mind ja võta mind oma kirku-sesse. Augustinus

 

* * *

 

ERILINE ÜLESANNE: JUMALA HEADUSE ÜLISTUS

Neljapäev – 9. jaanuar

Kiitke Issandat, kõik paganad, ülistage teda, kõik rahvahõimud! Halleluuja! Ps 117:1

 

Keegi Issanda sulane nimetab kolm ülesannet, mida Jumala tänamine täidab. See aitab ületada depressioonitunnet, muret ja kriitikavaimu.

Iga inimene elab aeg-ajalt üle momente, millal naeratus näib rumalusena. Keegi ei tea, kust need tunnid tulevad. Kord võib selle põhjuseks olla eluraskus, teinekord vilets tervis. Aga selle põh-juseks võib olla ka halb südametunnistus. Parim abinõu selliste meeleolude vastu on pöördumine Jumala poole. Palve ja tänu teeb rohkem meie rahuks ja rõõmuks kui midagi muud.

Jumala tänamine aitab meid võidelda murede vastu. Mured võivad inimeselt võtta elujulguse ja töörõõmu. Inimene, kes satub kord murede mõju alla, võib igast tühisest asjast leida muretsemise põhjuse. Pole halb, kui murede tunnil meenutad Jumala heategusid ja laulad: “Kiida nüüd Issandat mu süda!”

Jumala tänamine aitab meid võita endas teiste pahatahtliku arvustuse. Kerge on sattuda mee-leollu, mida Piibel nimetab kohtumõistjaks meeleks. Need, kes kord on sattunud niisugusesse meel-susesse, leiavad kerge vaevaga inimesi, keda võib süüdistada, kusjuures nad jätavad märkamata need, keda oleks vaja tänada. Varsti ei suuda need inimesed enam Jumalatki tänada. Need inimesed, kes ei unusta Jumala heategemisi, oskavad näha ka inimeste heategemisi.

Jumala ülistamine ei ole niisugune vaimulik tegu, mida võime kasutada ainult hea meeleolu juures. Teda tuleb kiita igal ajal. Ükski rahvas ega ükski inimene ärgu jätku ennast ilma sellest õn-nest! (Tärk 2014:556j)

 

Seda kuuldes rõõmustasid paganad ja ülistasid Issanda sõna ning said usklikuks, nii palju kui neid oli määratud igaveseks eluks. (Ap 13:48) Kiitke Issandat, kõik paganad, ja kiitke teda, kõik rahvad! (Rm 15:11)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Millal sa hakkad Jumalat kiitma? Kas alles siis kui teised ka Teda ülistavad? Kas sa ise ei märka, mida Ta on sulle teinud ja teeb päevast päeva? Palu, et Ta su silmad avaks. Eenok Haamer

 

Palvetagem: Lunastaja ja sõber, kui imepärane Sa oled, mu seltsiline muutusrohkel teel, mu lohutaja, väsinud kui olen, mu teejuht Igavesse Linna, mu vastuvõtja selle väraval. Keldi palve

 

* * *

 

PALVE TAEVASE KUNINGA PÄRAST

Reede – 10. jaanuar

Teda kummardavad kõik kuningad; kõik paganarahvad orjaku Teda! Sest Tema kisub hädast välja vaese, kes kisendab, ja viletsa ja selle, kel pole abimeest. Ps 72:11,12

 

Taaveti silme ees oli Valitseja, kellele allusid maailma rahvad, ja kes siiski ei unustanud kan-natajaid. Ta nägi üksiku väikese inimese muret ja aitas hädalisi ja viletsaid. Selles ongi Ta valitsuse saladused.

Kuningal on võim, sest Ta hoolitseb viletsate eest ja Tal on halastaja süda. Maailmas on nii-palju kannatajaid, et see, kes võidab nende südamed, võidab maailma. Teised valitsejad, nagu Napo-leon ja Aleksander Suur, ehitasid oma riigid vägivallale, Tema aga ehitas selle armastusele. Võimule ja vägivallale ehitamine on nagu jäämägedele ehitamine. See sulab, ja mis sellele ehitatud, see kaob. Aga ehitamine armastusele, headusele ja õiglusele, see on ehitamine kaljule, mis püsima jääb. (Tärk 2014:241)

 

Kõik ilmamaa võimsad kummardagu tema ette; tema ette vajugu põlvili kõik, kes lähevad alla põrmu ja kelle hinge ta ei jäta ellu. (Ps 22:30) Rahvad hakkavad käima tema valguses ning ilma-maa kuningad toovad sinna oma hiilguse. (Ilm 21:24)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Kas terve meie elu ei peaks olema alandlik kummardami-ne? Alandlik kummardamine selle Jumala ette, kelle käes on meile anda ja meilt võtta, aga kelle käes on meile ka ilmutada taevalikke saladusi ja kelle käes on ka ust kinni panna, et inimene sellest midagi ei mõista ega näe. Harri Haamer

 

Palvetagem: Issand, mul pole selles ilmas teha muud kui otsida ja teenida Sind, mul pole oma südame ja selle kiindumustega teha muud kui igatseda Sinu järele, mul pole oma keele ja sulega te-ha muud kui kõnelda Sinuga ja kuulutada Sinu hiilgust ja tahet. Richard Baxter

 

* * *

 

VAIMULIK PÄIKE

Laupäev – 11. jaanuar

Ja nüüd ütleb Issand, ma panen Sind paganaile valguseks, et mu pääste ulatuks ilmamaa ää-reni. Js 49:6

 

Nõnda kui nähtav päike kogu maailma soojendab ja valgustab, nii on ka vaimulik päike, Jee-sus Kristus, Siionis tõusnud kogu maailma valgustama. Sest kõik paganad ilmamaa äärtest peavad Kristuse läbi elavaks ja uuteks inimesteks saama. Kuid Issanda enese sõna järgi on lõikust palju, aga töötegijaid vähe. Ja see on meie ristirahva suur süü, et me seda ei ole teinud, mida Issand on käski-nud. Me pole palunud Issanda töötegijate pärast, kes läheksid lõikusele ilmamaa äärteni. Mida enam palveid, seda enam armastust, andeid ja töötegijaid.

Kui sa siiamaani Jumala riigi heaks seda ei ole teinud, siis virgu ja kiirusta usinasti seda ko-hustust täitma. (Lampson 1903:23)

 

Mina, Issand, olen õigusega sind kutsunud ja kinnitan su kätt; ma kaitsen sind ja panen sinu rahvale lepinguks, paganaile valguseks. (Js 42:6) Sest nõnda on meid Issand käskinud: “Ma olen su pannud paganate valguseks, et sa oleksid päästeks ilmamaa otsani.” (Ap 13:47)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Jumal ei muretse sellepärast, kas kirik ei kao. Ristikogudus võib mõnelt maalt tõepoolest haihtuda. Aga kui ühel maal ikaldub, siis teisal tärkab oras ja loob pea. Toomas Paul

 

Palvetagem: Oh Jumal, kas suudame vähimalgi määral mõista halastust ja headust, et tohime olla Sinu lapsed ja taevariigi töölised? Jäta meid oma armusse, sest vaid selles võime midagi teha, kuigi siis ei ole meid, vaid Sina meie sees. Saagu iga järelejäänud hetk tunnistuseks Sinust, et usu võit võiks pea nähtavale tulla. Ove Sander

 

* * *

 

Kasutatud allikad

 

 

Koostas Indrek Lundava

Detsember 2019