PÄEVA SÕNUM nr. 189

Sinu juures on eluallikas, sinu valguses me näeme valgust (Ps 36:10). Kõigeväeline Jumal! Sina oled kinkinud meile kõige kallima – elu ja valguse. Me palume, näita meile oma eluvalgust, eluval-gust meie südame pimedusse, et näeksime kõrvaldada takistusi Sinu tundmise teelt. Lase meil selles valguses näha patu suurust. Anna jõudu meeleparanduseks ja usku Sinu evangeeliumi tõotustesse. Jeesus, Sinu läbi on meil elu ja seda ülirohkesti. Kellel on Poeg, sellel on elu (1Jh 5:12).

 

***

 

PÄEVA  SÕNUM nr. 189

“Issand pööras Iiobi saatuse, kui too palvetas oma sõprade eest.” Ii 42:10

 

TAEVARIIGI KODANIKUNA MAAILMA

Ülestõusmisaja 5. pühapäev

  1. nädal: 10. – 16. mai 2020

 

Mõtle, Issand, kõigi peale, kes on vaevas, hüljatud, kannatavad ülekohut, ning anna neile oma rikast armu.

 

Kristlaseks saab inimene ristimises, mis tähendab tema vastuvõttu taevariigi kodanike hulka. Ristimisest alates on inimesel kõik taevariigi kodaniku õigused ja kohustused.

Nagu maises elus kannab riik oma kodaniku eest hoolt, nõnda hoolitseb Jumal oma lapse eest. Jumal annab meile seda, mida vajame. Tema kuuleb meie palveid ja aitab meid nii, nagu on meile kõige parem. Isegi surm ei saa lahutada inimest Jumala armastusest, vaid on ukseks igavesse ellu. Nii võib taevariigi kodanik tunda end selles maailmas kindlalt ning olla rõõmus ja rahul oma eluga. Ta ei pea muretsema oma saatuse pärast, vaid võib usaldada Jumalat, sest on Jumala oma.

Nagu maise riigi kodanik peab täitma riigi seadusi, nii on Jumala lapselgi oma elu juhtnöörid. Pühakiri annab siin juhiseid, kuidas toimida õigesti. Need reeglid on Jumal andnud inimesele, et te-ma elu oleks õnnelik. Kristlane on kutsutud oma elus armastama Jumalat ja ligimest ning kohtlema kaasinimest nõnda, nagu ta ootab teisi enda suhtes käituvat. Uskliku inimese eetiliseks printsiibiks siin maailmas on halvast loobumine ja selle asemel hea tegemine. Olles saanud Jumalalt kõike head, kuulub kristlase ülesannete hulka ka tunnistamine oma usust neile, kes pole Jumalast veel kuulnud. Nii tehes võib igaüks kasvatada taevariiki siin maailmas. (Soom 2016:8)

 

Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid. Ps 98:1

 

Iga põlvkond omab võimalust leida enda viis kiita Issandat. Milline on meie laul? Kindlasti laulame tänu- ja palvelaulu, sest meie ümber on sedavõrd palju südant rõhuvat, mis kutsub paluma Jumala Vaimu juhtimist, et mõista. Mitte heaks kiita ja ülistada Jumalat selle eest, kuigi inimesed, nii suured valitsejad kui ka väikesed vaevatud põhjendavad oma lugusid ja laule ning teguviisi sage-li Issanda-poolse äravalitusega. Ilmamaal vallapääsenud vaen ja sõjad, leppimatus ning isepäisus ligimeste vahel vajab sõnades väljaütlemist ja õigesti nimetamist.

Me laul on tänulaul Issandale meie rahva hoidmise eest kõigest nähtavast kurjast, kindlasti on see praeguse põlvkonna laulu sõnum. Laul, mis Jumala ette toob meie palved, on peamine Tema imetegude ülistamise kõrval. Palvelaul rahu ja leppimise pärast, jätkuva Issanda ime armulise hoid-mise pärast, palvelaul hädasolijate ja vaevatute pärast, kelleni me oma abiga ligimesearmastuses ei ulata, ja palve nende pärast, kes vaevatute abistamise on enesele ristiks kanda võtnud.

Suurima palvena tahaks laulusse panna soovi murda meie kõrval elavate inimeste sisemuses pimedus, mis esmapilgul varjatuks võib jääda, kuid seda teravamalt esile tuleb, kui neile kõnelda valgusest ja Issanda võidust kurja üle. Inimene valib ise oma viisi, kuid kui pole koorijuhti ja tee-mat, millest laulda, siis avastatakse pea, et saab vaiki olla ja kooslauljatele vahelegi segada – ülen-davad helid polegi olulised ja õieti vajab inimlaps vaid oma asjadega tehtud müra. Uuele laulule kutsumine tähendab, et ei piisa lihtsalt kordamisest või tuupimisest. Elav usk ja elav Jumal sunnivad sisimast helid välja.

Tema on teinud imetegusid päästes meid surmast ja vabastades kurjusest. Imeteod ja Jumala armastus on ilmutatud justkui väga ammu, kuid samas tuleb õnnistus iga uskliku südame jaoks isi-klikult ja paneb ka viisipidamatu hinges helisema laulu või vähemasti soovi ühineda taevaste väe-hulkadega.

Laulgem Issandale uus laul, et mitte unustada Tema heategusid. (Vilu 2003)

 

Ma vaatasin, aga aitajat ei olnud, imestasin, aga ükski ei toetanud; siis aitas mind mu oma käsivars ja mulle oli toeks mu tuline viha. (Js 63:5)

 

Palvetagem: Kõigeväeline Jumal, Sinult tulevad kõik head annid. Juhi meid oma Püha Vai-muga mõtlema asjadele, mis on õiged ja olulised, ning aita teha Sinu tahet. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 

* * *

 

JEESUSE EESTPALVE

Pühapäev – 10. mai

Emadepäev

Jeesus ütles: “Ma olen teatavaks teinud Sinu nime inimestele, keda Sina mulle oled andnud maailmast. Nad olid Sinu omad, ja Sina oled andnud nad mulle ning nad on pidanud Sinu sõna.” Jh 17:6

 

Jeesuse lähimad sõbrad olid Tema jüngrid. Nende meeste seltsis veetis Ta enamuse oma ajast, õpetades neid kannatlikult ja põhjalikult. Vaatamata mõningatele nõrkushetketele olid jüngrid siiski Jeesuse kõige ustavamad sõbrad. Jeesus hindas seda sõprust väga kõrgelt. Seda tõestab Tema ees-palve sõprade eest.

Jeesuse kuulus eestpalve kõneleb nii mõndagi Tema suhtumisest jüngritesse. Kõigepealt

vaatame, milline on Issanda arvamus oma sõpradest. Kuulakem veel kord, mida Jeesus ütleb: “Ma olen teatavaks teinud sinu nime inimestele, keda sina oled andnud mulle maailmast. Nad olid sinu omad ja sina oled andnud nad mulle ning nad on pidanud sinu sõna.

 

Kas panid tähele, mida Jeesus ütleb jüngrite kohta? Nad on eriline kingitus Isalt; nad on olnud kuulekad; nad on võtnud vastu tõe; nad on kindlalt uskunud Jeesuse jumaliku olemust; nad on too-nud Talle au. Üsna positiivne kirjeldus, kas pole? Ma pigem eeldaksin Jeesuselt teistsugust palvet, umbes nii: “Isa, suur tänu sulle jüngrite eest, kuid sa tead kui nürimeelsed nad on. Aita neil mõista minu sõnumit. Aita neil jääda ustavateks, sest sa tead ju nende kalduvust hädade eest põgeneda.” Kindel on see, et Jeesus teadis, mis on tulemas. Ta isegi hoiatas Peetrust, et too Teda salgab, kuid eestpalves midagi seesugust ei kajastu, kõik on kiiduväärt.

Ma usun, et Jeesuse palvesõnad olid ja on Tema jüngritele suureks toeks ja innustuseks raske-tel hetkedel. Nõrkuse hetkel tuleb meil üksteisele meelde tuletada, et Päästja usub meisse, Issand ar-vestab meiega. Ma arvan, et Jeesus teab täpselt, mida Ta teeb. Ta pigem julgustab kui heidutab, pi-gem kiidab kui laidab. Ta pigem tõstab esile meis varuks olevad võimalused kui ebaõnnestumised. Ta tahab, et laseksime lahti mineviku köidikutest ja vaataksime lootusrikkalt ettepoole. Selline on Tema suhtumine. Jeesus näeb sinus, oma sõbras, seda, kes sa võiksid tegelikult olla. Ta näeb sinu potentsiaali ja rõõmustab võimaluse üle sinu läbi midagi korda saata.

 

Kas selline suhtumine on omane ka meile? Kas me köidame oma kaasinimesed mineviku ek-simuste külge või laseme nad vabaks? Kas osutame näpuga nende pattudele või lohutame tuleviku väljavaatega? Enamik kristlasi elab valulikult üle oma ebaõnnestumisi ja eksimusi, sellepärast va-jame head sõpra, kes meid ergutab edasi minema. Kas sina oled selline sõber?

Armsad õed ja vennad, on suur õnn, et Jeesus meie eest palvetab. Keda siis veel kui mitte Te-da peaks Jumal kuulama. Tõesti on hea olla Kristuse jünger, kui tead, et Tema eestpalve kannab meie tööd Issanda viinamäel ja toetab meie võitlust selle pimeduse maailma valitsejatega. Meil ei ole paremat sõpra kui Jeesus. Hoides Temast kinni võime olla kindlad, et Tema jääb meisse ja on meile saatjaks nii siin, maisel teekonnal kui ka igaveses elus. Aamen. (Kiir 2020)

 

Et läheks täide sõna, mis ta oli öelnud: “Ma ei ole kaotanud ühtki neist, keda sa mulle oled andnud.” (Jh 18:9)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Mu Issand ütles mulle: “Ulata oma käsi, siis saan sind toe-tada!” Eenok Haamer

 

Palvetagem: Tänu, armas Issand, et Sa oled minu peale välja valanud oma Püha Vaimu, kes mind nüüd täidab, tehes mind Jumala armastatud lapseks, ja hoiad mind igaveseks eluks. Aita mind, Issand, elada ja surra selles kallis ühenduses Sinuga ja Isaga ja Püha vaimuga. Johann Arnd

 

* * *

 

RÕÕM JUMALA VALITSEMISEST

Esmaspäev – 11. aprill

Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid: Tema parem käsi ja Tema püha käsi-vars on toonud Temale võidu! Ps 98:1

 

Jumala sõna uurijate arvates on siin mõeldud Paabelist tagasitulekut, sest mitmed väljendused sarnanevad Jesaja raamatu nende osadega, kus räägitakse vangipõlve lõpust.

Uue seaduse usklikel on veel suurem põhjus Jumala ülistamiseks. Meie oleme päästetud pa-tust ja surmast. Oleme saanud Jumala lapse õiguse ja igavese elu. Meie kohus on lauda: Ta on tei-nud imetegusid. Issand ei ole veel lõpetanud oma imetegusid. Iga aasta iga päevaga lisab Ta midagi oma senistele tegudele. Need, kellel on kõrvad kuulmiseks ja silmad nägemiseks, tunnevad neid.

Jumala teod tunnistavad Tema sõltumatusest.

 

Jumal saavutab oma võidud teiste abita. Tema ei sõltu nendest abinõudest, millest sõltuvad inimeste võidud. Tema ei sõltu poolt- ega vastupropagandast ega maailma arvamisest. Vaadake vaid, kui vähe lootis Jeesus nendele vahenditele. Tema ei sõltu oma liitlaste tugevusest. Jumal kasutab inimesi oma riigi töös, aga ta ei sõltu neist. Kõik võidud on ta saavutanud oma “parema käe” abil, kaasa arvatud ka võit patu, surma ja maailma üle.

Meie usu julgustuseks on need teod, mis on juba tehtud. (Tärk 2014:403j)

 

Ma vaatasin, aga aitajat ei olnud, imestasin, aga ükski ei toetanud; siis aitas mind mu oma käsivars ja mulle oli toeks mu tuline viha. (Js 63:5)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Nurisemisest võib teha järelduse, et meil on puudulik osa-dus Jumalaga. Kes tunnetab Jumalat nii, nagu seda Piibel näitab, on tänulik kõigis olukordades. Osaduseta inimene ei näe tänuks põhjust, tema näeb. Paul Himma

 

Palvetagem: Õnnistus ja kirkus, tarkus ja tänu, suur vägi ja võim olgu Kuningale, kes valitseb üle kõige. Lahkus ja kuulsus ja au, tänu ja ülistuslaul iga lauliku suust, ülevoolav armastus igast südamest olgu taeva ja maa Kuningale! Keldi palve

 

* * *

 

ME MUUTUME MUUTUMISVÕIMELISTEKS.

Teisipäev – 12. mai

Õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks püsiv rahulik elu ning julgeolek. Js 32:17

 

Prohvet on kord kuulutanud oma rahvale seda, mis neid ootab, kui nad loobuvad Jumalast. Kõik see on toimunud. Kuni templi hävinguni, oma riigi kaotamiseni, rahva laialipillutamiseni, kuid siis vaatab prohvet veel kaugemale ja kuulutab, et kõik see sünnib: kuni meie peale valatakse Vaim ülalt. Siis saab kõrb viljapuuaiaks ja viljapuuaeda hakatakse pidama metsaks. Siis elab õigus kõrbes ja õiglus võtab aset viljapuuaias. Ja õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks on püsiv rahulik elu ning julgeolek. Ja mu rahvas elab rahu eluasemel, kindlais elamuis ning häirimatuis hingamispai-gus, kui sajab rahet, mets langeb maha ja linn vajub madalusse. Õnnelikud olete teie, külvajad, kõi-gi vete ääres, kes te võite härja ja eesli jalga lasta vabalt joosta.

 

Kas meie elame rahu eluasemeil? Kas meil on püsiv rahulik elu, mis on õigluse tulemus? Kas vaatame ilma hirmuta? Kui mõtleme, et oleme sellest veel kaugel, siis tasub meil selle poole püüel-da. Saame tulla Issanda kotta, kuni on päevi. Saame paluda andestust, kuulda armukuulutust ja min-na pühakojast muutunud inimestena, kes andekssaanutena suudavad andestada oma võlglastele, kes armastust kogenenutena, armastavad, kes vastuvõetuna võtavad vastu. Ja meie hingekõrb muutub viljapuuaiaks ja viljapuuaed tundub paljudele kui piiritu mets, sest meil pole millestki puudust ja võime olla helded kinkijad. (Tammsalu 2017)

 

Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. (Rm 5:1)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Kristlikul usul on meeletu rõõmu ja rahu loov jõud, kui keegi suudab seda uskuda. Arne Hiob

 

Palvetagem: Rahu Jumal! Mõistan, et ma pole hoolinud Su käskudest. Seepärast olen nüüd rahutu ja rusutud, otsekui eemale jäänud Sinust. Halasta minu peale, juhi mind taas Sinuga osadus-se, anna andeks ja pühitse mu elu! Palun ja ootan seda Jeesuse, meie Lunastaja pärast.

 

* * *

 

JEESUS ON MEILE KINKINUD IGAVESE ELU, SEST SEE ON TEMA TÕOTUS.

Kolmapäev – 13. mai

Kui Kristus on teie sees, siis on ihu küll patu tõttu surnud, aga Vaim on õiguse tõttu elu. Rm 8:10

 

Kui me saame päästetud, siis tuleb Püha Vaim meie sisse elama. “Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole iseenese päralt?” (1Kr 6:19)

Üks, mis meie päästmisega ei muutu, on see, et meie ihu on surelik. Pattulangemine muutis meie ihud surelikeks. Mida rohkem aastaid me siin viibime, seda enam me seda tunneme. Psalmist laulab: “Meie päevade mõõt on seitsekümmend aastat ja kui keegi on tugev, kaheksakümmend aas-tat, ja parimal puhul on need ometi vaev ja häda” (Ps 90:10). Kuigi sisemine ärkamine ja uuesti-sünd mõjutavad ka meie füüsilist ihu on see siiski ajalik. Isegi surnust üles äratatud peavad ühel päeval surema. Kuid me oleme rohkem kui ihu. Kristus on tulnud, et meie vaim võiks sündida iga-vesele elule. Pattulangenutena oleme me surnud nii füüsiliselt kui vaimselt.

 

Robin Norwood kirjutab raamatus “Miks mina? Miks see? Miks nüüd?” 100-aastasest sõbrast, kes kuulis uudisest kuidas 73 inimest kaotas oma elu lennuõnnetuses. Ta küsis: “Kas nad ei tea, et nad ei saanud kaotada oma elu. Me saame kaotada vaid oma ihud. Meie vaim elab igavesti, küsimus on vaid kus. Juma näitas oma armastust andes oma Poja ning võites surma, et meie võiksime veeta oma igaviku osaduses Temaga. Luba ma küsin, kas sa elad elu, mis lõppeb surmaga või oled Sa ela-mas, et elada igavesti koos Jeesusega?”

Jeesuses on meile kingitud elu. Igavene elu. See on Tema tõotus. (Hiiumaa Kristlik Misjoni-kogudus. Tõotus 280)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Olge nagu võõrad ja külalised võõral maal ja selle öömaja-des, seepärast ärge võtke rohkem toitu, jooki, rõivaid ega kingi, kui teil on vaja öömajale jõudmi-seks, ja mõelge, mis ootab teid kodumaal, mille kodanikud te olete. Martin Luther

 

Palvetagem: Issand, meie Jumal, me täname Sind, sest Sa ütled meile kindlalt, et kõik muu-tub heaks, kuna Kristus on üles tõusnud. Sören Kierkegaard

 

* * *

 

ARMASTUSE SÜGAV JA TÄHENDUSRIKAS SISU.

Neljapäev – 14. mai

Apostel Mattiase päev ehk madisepäev

Jeesus ütleb: “Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist!” Jh 13:34

 

Kristlased tavatsevad vahel küsida: “Kuidas Jeesus teeks?” Kui mingisuguses olukorras ei tea-ta täpselt, kuidas toimida, siis mõeldakse Jeesuse võimalikule eeskujule. Kuidas Tema toimiks selli-ses olukorras, millesse sina oled sattunud? Sedasi võib iseend näha läbi Jeesuse. Kuid säärane ene-sevaatlus võib osutuda tõeliseks tuleprooviks ja raskeks katsumuseks. Üsna pea ehk avastame, et Jeesuse seatud latt on liiga kõrgel. Et Jeesuse õpetus paneb meid üpris ebamugavasse olukorda. Et see kisub meid välja oma lemmiktegevusest ja meelepärasest maailmavaatest ning usust.

Armastada nii, nagu Jeesus armastas, tundub raske. Keegi küsis hiljuti, et mis paneb inimese loobuma kõigest ja pühenduma ainult inimeste aitamisele. Või jätame ehk selle radikaalsema osa esialgu kõrvale. Enamus meist ei saa selliseid ande ja kutsumust loobuda teiste nimel kõigest. Li-saks oleme meiegi harjunud teatud stereotüüpidega oma elus. Me oleme harjunud, et pahategijad eraldatakse meie turvalisest ühiskonnast müüriga. Oleme harjunud, et haigete koht on haiglates, et vanade koht on hooldekodudes jne. Enamasti pole me siin harjunud nägema meie omast oluliselt erineva nahavärviga inimesi. Igal asjal on oma koht ja nii peaks justkui ka igal inimesel oma koht olema. Selles ühiskonnas, mida meile vahel meeldib nimetada “normaalseks”.

Aga laseme latti veelgi madalamale. Selles n-ö normaalseski ühiskonnas on indiviide, kes meist erinevad või kes meile lihtsalt ei meeldi. Ja ehk tunneme mõnikord, et ei tahaks nendega tege-mist teha. Olgu siis tülikas naaber või ebameeldiv töökaaslane. Nii leiame endid olukorrast, kus mu-gavam on vältida, kergem mitte armastada.

Kuid tänases tekstis on üks käsk, mida pole asjata nimetatud suurimaks käsuks. Jeesus ütleb: “Armastage nii nagu mina teid olen armastanud!” See on käsk, mis on raskem täita kui kõik teised seadused kokku. Jumal kirgastas Jeesuses iseennast selleks, et mõistaksime inimsuse kõrget väär-tust. Teoloogiliselt tähendab see seda, et Jumal andis Jeesuses olles inimesele niivõrd suure tähen-duse, et ülendas ta peaaegu jumalikku staatusesse. See on armastusest küllastatud olukord. (Naab 2016)

 

Minu käsk on see: armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid! (Jh 15:12) Aga ven-naarmastusest ei ole vaja teile kirjutada, sest Jumal on teid endid õpetanud armastama üksteist. (1Jh 3:11) Jah, see ongi sõnum, mida te olete kuulnud algusest peale, et me peame üksteist armas-tama. (1Ts 4:9)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Kui sul on midagi kellegi vastu ja sa ei ole andeks andnud, siis on sinu usulises arengus tõke ees. Kas tahad usus sügavamale jõuda? Kõrvalda tõkked ja anna andeks ka siis, kui sinult andeks pole palutud. Eenok Haamer

 

Palvetagem: Kõigeväeline Jumal, Sina valisid oma ustava tunnistaja Mattiase kaheteistküm-nendaks apostliks, äraandja Juuda asemele. Me palume Sind, kaitse oma Kirikut valeõpetajate eest, anna talle ustavad ja targad karjased. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Si-nuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 

* * *

 

JUMALA ÕIGLANE KOHUS

Reede – 15. mai

Issand on andnud teada oma pääste, Tema on ilmutanud oma õigust paganate silme ees. Ps 98:2

 

Tema päästmine ja õigus on ta avaldatud teod. Neid näevad isegi paganad. Jumala mõtted on kõrgemad meie omadest. Ta tegudes on paljugi, mis ei allu meie seletustele. Aga oma päästmistöö ja õige kohtumõistmise on ta teatavaks teinud kogu maailmale. See on Kristuse evangeeliumi kuulu-tuse sisu. Iga inimene võtku teatavaks, et temal on pattudest pääsemise võimalus ja ees on Jumala kohus, mis on õige. Sellest suudavad kõik aru saada. (Tärk 2014:404)

 

Issand paljastab oma püha käsivarre kõigi rahvaste nähes, ja kõik maailma ääred saavad nä-ha meie Jumala päästet. (Js 52:10)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Kui oled tundnud, et Issand Jumal on su palveid kuulnud, siis ära jäta Teda tänamata ja sellest tunnistamata.

 

Palvetagem: Issand Jumala! Ka tänapäeval ulatuvad Sinu käsivarred taevast maa peale, et õnnistada ja varjata neid, kes palves Sinu poole pöörduvad. Rahu Sa tood ja südamed uueks Sa lood, täida, mida kuulutab Kiri.

 

* * *

 

PÜHA VAIMU ESMANE TÖÖ

Laupäev – 16. mai

Mu rahvas elab rahu eluasemel, kindlais elamuis ning häirimatuis hingamispaigus. Js 32:18

 

Prohvet Jesaja kuulutas ette, mis juhtub, kui Püha Vaim langeb inimeste üle. “Kuni meie peale valatakse Vaim ülalt. Siis saab kõrb viljapuuaiaks ja viljapuuaeda hakatakse pidama metsaks“ (Js 32:15). Ehk teisisõnu: “Kui Püha Vaim tuleb, saab kord viljatust kõrbest rikkalik põld. Surnud maa kannab korraga rikkalikku vilja ja viljapuuaed kasvab suureks kui mets. Sina aga saad lõigata seda metsa aastast aastasse ja tugineda jätkuvalt oma viljakusele.”

Kui Püha Vaim tuleb, siis Ta kõige esmane töö on puhastada oma Kogudus. See on see, mis juhtus ka nelipühipäeval. Kui Peetrus hakkas Püha Vaimu võidmise all kõnelema, koges rahvas to-hutut patutunnetust ja hüüdis: “Mida me tegema peame?” (vt Ap 2:38). Tuhanded inimesed tulid tol päeval Jeesuse juurde, sest nad tajusid oma patusust ja igatsesid saada vabaks.

 

Kui Püha Vaim hakkab tegelema Kristuse Kogudusega, tegeleb Ta iga isikuga eraldi ja armas-tuses, tuues nad patutunnetusele iga ebajumala suhtes ja iga väiksema kui isekuse alge suhtes, mis tõuseb Jumala tunnetuse vastu.

Jesaja jätkab: “Siis elab õigus kõrbes ja õiglus võtab aset viljapuuaias” (Js 32:16). Jesaja ei räägi siin vaid ühekordsest Vaimu väljavalamisest, mida inimesed võivad nö “ärkamiseks” pidada. Ei. Ta kirjeldab siin midagi, mis toob jääva muutuse. “Ja õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks püsiv rahulik elu ning julgeolek. Ja mu rahvas elab rahu eluasemel, kindlais elamuis ning häirima-tuis hingamispaigus” (Js 32:17,18). Püha Vaim on Kristuse rahu edasikandja. Tema on see, kes seda rahu välja jagab, kuid ilma õige olemiseta ei saa olla mingit rahu.

Tahan julgustada sind täna paluma rohkem Püha Vaimu oma ellu. Palu, et Ta õhutaks üles su hinge, tõmmates sind oma salajasse palvekambrisse. Siis varustab Ta sind ka vaikse rahu- ja kind-lusega, et Ta kannab sind läbi ükskõik, millest. (Wilkerson 2019)

 

Neil päevil päästetakse Juuda, ja Jeruusalemm võib elada turvaliselt, ja see on nimi, millega teda nimetatakse: Issand, meie õigus. (Jr 33:16) Ja puu väljal kannab vilja ja maa annab saaki, ja nad võivad olla julged oma maal. Ja nad saavad tunda, et mina olen Issand, kui ma murran katki nende ikkepuud ja päästan nad orjastajate käest. (Hs 34:27)

 

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Uskudes ja Sind usaldades sirutan oma käed Su poole. Pa-lun siruta oma käed mulle vastu. Tahan Su süles puhata, kuni ahistuse hetk on möödunud, kuni ma jälle jaksan. Eenok Haamer

 

Palvetagem: Kõik oled Sina teinud me õnneks heldesti, kui oli hukka läinud hing ja ihu. Kui surm ja põrgu võimus meid hoidsid ahelais, siis Sinu armust, Jeesus, nüüd ori vabaks sai.

 

* * *

 

Kasutatud allikad

 

 

Koostas Indrek Lundava.

Mai 2019