Päeva Sõnum. Nr 35. 22. nädal: 28. mai – 3. juuni 2017

PÜHA VAIMU OOTUS

Ülestõusmisaja 7. pühapäev

Pühapäeva ladinakeelne nimi Exaudi (“kuule [Issand]”) on psalmi antifoni algusest (Ps 27:7). Kristuse kirik ootab palvetades Püha Vaimu andi.

Enne taevaminemist lubas Kristus oma jüngritele Püha Vaimu ja julgustas neid ootama selle tõotuse täitumist. Kristuse tõotatud Püha Vaim loob kontakti taevasse läinud Issanda ja jüngrite (koguduse) vahele ning peletab hirmu. Püha Vaimu läbi saavad kristlased osa Kristusest ja Tema toodud lunastusest. Püha Vaim kinnitab kristlastele, et nad on Jumala lapsed ja võivad Tema poole pöörduda nagu Jeesuski nimega Abba – Isa.

Meelespeetav kirjakoht: Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde! Jh 12:32

Kristuse surm kõrgel ristil – nähtav kõigile nagu Moosese pronksmadu teiba otsas – ja sellele järgnev ülestõusmine muudavad põhjalikult inimkonna ajaloo.

See maailm jäi ikkagi Jumala maailmaks, kuigi patt oli selle lõhkunud ning maailm oli püüdnud korraldada oma elu ilma Loojata, sattudes ka Looja kohtu alla. Kui aga Jeesus ristil jumaliku armastuse võitmatu jõu ülima väljendusena ülendati, tõmbas ta magnetina enda poole kõiki, kes võtsid usus vastu tema võidu patu ja kurjuse üle. Kõigi selliste usklike vastu jäävad maailm ja selle vürst kaotajaiks.
Kristus on Jumala loomingu keskpunkt.

Mõtle sõnadele: Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. Jh 3:14,15

* * *

JEESUS EI JÄTA KÜLMAKS

Pühapäev – 28. mai

Pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: “Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu!” Jh 7:37

Jeesuse lahkumine surma läbi tegi võimalikuks ka Vaimuga ristimise, mis oli Jeesuse ülim and kõigile temasse uskujaile. Seda tõde kuulutas Jeesus taas pühade viimasel, suurimal päeval, kui rahvale pakuti pühalikult Siiloahi tiigi vett.

Igal pühadenädala hommikul läks ülempreester Siloe kaevule ja tõi sealt kuldanumaga vett, mille ta valas altarile, paludes Jumalalt rikkalikku vihma. Issand oli ju kõrbeski kustutanud janu (2Ms 17:1-7). Samas loeti kohta Jesajast, kus kuulutatakse Päästja tulekut ja koos Temaga taeva õnnistust (Js 12). Loeti ka Hesekiel’i 47 peatükki, milles on juttu templist välja voolavatest vetest.

Jeesus tõotab kõikile usklikele, kes tunnevad janu vaimuliku vee järele, seda janukustutavat vett, mis muutub neis alalise kosutuse allikaks nii enda kui teiste jaoks. Kuigi siin ei tsiteerita ühtki konkreetset Pühakirja teksti, täitus sellega tegelikult prohvet Sakarja ennustus, et saabub päev, mil Taaveti kojal on avatud allikas ja Jeruusalemmast lähtuvad elavad veed (Sk 13:1;14:8). Täide läksid ka prohvet Jesaja sõnad, et Jumal valab janusele vett (Js 44:3;55:1). Evangeelist osutab, et Jeesuse sõnad voolavatest eluvee jõgedest osutavad Vaimule, kelle pidid saama need, kes usuvad temasse. Ta lisab: Vaimu ei olnud veel antud, kuna Jeesus ei olnud veel kirgastatud (vt Jh 7:38,39).

Alles pärast seda, kui Jeesus kirgastatakse surmas, mis – ehkki ta saatsid surma juudid – oli tegelikult tema vaba valik, valati Vaimu puhastav ja kosutav vägi kogu täiuses välja neile, kes võtsid ta vastu oma isikliku Päästjana.

Aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Jh 4:14 Vaim ja mõrsja ütlevad: “Tule!” Ja see, kes kuuleb, öelgu: “Tule!” Ja januneja tulgu! Kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta! Ilm 22:17

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Meie maailm vajab nende inimeste julgust, kes juhinduvad Jumalariigist. Issand kutsub meid oma järgijatena üles olema julged, visad ja otsusekindlad kuulutades Tema sõnumit oma kaasajas. Palveta enda ja teiste eest!

* * *

NUTT JÄÄB ÖÖMAJALE

Esmaspäev – 29. mai

Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle! Ps 27:7

Juutidel ja teistel oli kombeks oma valu puhul häälega väljendada oma leina. Seda võiks nimetada halamiseks, hädakaebuseks. Psalmi autor on täis ahastust, ta võis saada mõne leinateate. Sellisel raskel tunnil haarab ta kinni Jumala sõnast.

Jumala suhtes olemisest on nii palju võimalik ammutada; kasvõi näiteks enesekindlust, mille abil saame silmitsi seista selle elu väljakutsetega. Võime selle tõeliselt leida aga alles siis kui otsime Jumalat ennast ning üksnes; mitte aga kõik seda mida me Tema käest saada võiksime.

Kui ma hüüan, siis vasta mulle, mu õiguse Jumal! Kitsikuses andsid sa mulle avaruse. Ole mulle armuline ja kuule mu palvet! Ps 4:2

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Heitke kõik oma mure Tema peale, sest Tema peab hoolt teie eest! Tee seda just nüüd, usus.

* * *

ÕNNISTUS, MILLE KAUDU TULEB TUGEVUS

Teisipäev – 30. mai

Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb: “Otsige mu palet!” Siis ma otsin, Issand, sinu palet. Ära peida oma palet minu eest. Ps 27:8,9

Elus võib esineda nii raskeid momente, et paluda ka ei oska. Kõik on pime inimese ümber. Siis tuleb appi kirjutatud Sõna. See on aifdanud loendamatuid kordi. Ka kõige raskemal tunnil ära unusta Jumala sõna kasutamast.

Psalmi autori oma “süda” ütles seda. Jumal andis ennast tunda. Ta ainus hüüd on appihüüd. “Ära peida”, “ära tõuka”, “ära lükka”, “ära hülga”. Üks sõna lisandub teisele, sest häda ja raskus on niivõrd suur.

Kui lõpmata vähe on niisuguseid palveid. Siin räägib kogu inimene. Ta ei mõtle enam oma väärtusele, vaid näeb endas ainult hülgamisväärset olendit.

Ja hüüa mind appi ahastuse päeval; siis ma tõmban su sellest välja ja sina annad mulle au! Ps 50:15 Olgu Issand, meie Jumal, meiega, nõnda nagu ta on olnud meie vanematega; tema ärgu jätku meid maha ja ärgu loobugu meist. 1Kn 8:57

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Mõtle kellelegi, kes sinu teada vajab kannatlikkust ja vastupidavust. Palveta, et ta “oleks vahva ning ta süda oleks kindel Jumalat oodates”. Kas saad öelda või teha midagi tema julgustamiseks?

* * *

INIMLIK HOIAK JUMALA EES

Kolmapäev – 31. mai

Maarja külaskäigu päev

Kõik jüngrid olid püsivalt ühel meelel palvetamas koos Jeesuse ema Maarja ning naistega ja Jeesuse vendadega. Ap 1:14

Kui Püha Vaim on jumalik and, kes annab kogudusele jõudu ja juhatust, siis sellele vastav inimlik hoiak Jumala ees on palve. Palvetades saab kogudus Vaimu.

Luukas rõhutab, et Vaimu oodates veetsid jüngrid aega pideva ja ühtse palve meelsuses (vrd Ap 2:46; 4:2-4). Nende hulka kuulusid naised, kes olid Jeesuse jüngrid (Lk 8:2-4; 23:49; 24:10) ja kellest vähemalt mõned olid näinud tühja hauda, ning eriti Jeesuse ema Maarja ning Jeesuse vennad (Mk 6:3; Jh 7:3-5). Jeesuse sugulased olid seega nende hulgas, kellest said koguduse liikmed, ning üks neist, Jaakobus, asus selles juhtivale positsioonile.

Jeesusele olid lähedased need, kes võtsid tõsiselt oma kohustusi Jumala vastu. Meie kohustused Jumala ees peaksid seisma muudest kohustustest kõrgemal.

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Täna Jumalat inimeste eest, kes läbi sajandite on kandnud oma osa Kristuse ülestõusmisest tunnistades, ning kelle läbi Jumal on ehitamas oma kogudust.

* * *

LEINALGI ON LÕPP

Neljapäev – 1. juuni

Kui Tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib Ta teid kogu tõesse. Jh 16:13

Jüngritel oli alati olnud raske mõista, miks peab Jeesus kannatama. Kõike seda aga, mida Jeesus oma maise elu jooksul ei suutnud jüngritele täielikult selgeks teha, seletab neile tõe Vaim – kõneledes otsesest tõe allikast – pärast Jeesuse lahkumist. Ometi ei ole tegemist mingi uue tõega, mida ta jüngritele kuulutab, vaid sama tõega, millest Jeesus ise kaudselt rääkis ja mida ta näitas oma tegudega. Püha Vaim selgitab jüngritele üksikasjalisemalt ka lunastusplaani ning avab nende jaoks peatsete sündmuste – nende Õpetaja surma ja ülestõusmise – igavese tähenduse. Nende tõdede uudne mõistmine annab apostlitele täielikuma nägemuse Jumala aust, mida võib näha Jeesuse Kristuse isikus.

Aga kui teid reedetakse, ärge muretsege, kuidas või mida peate rääkima, sest teile antakse tollel tunnil see, mida rääkida. Mt 10:19

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Sõnu: “Olge julged” võiks tõlkida ka lihtsalt “Ärge kartke!”. Kas tead kedagi, kes vajaks just täna julgustust? Kuidas saaksid teda julgustada?

* * *

KÜSIJA SAAB JA OTSIJA LEIAB KRISTUSE

Reede – 2. juuni

Issand on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma? Issand on mu elu võimas kaitse, kelle ees ma peaksin värisema? Ps 27:1

Issand on mu valgus. Jumal üksi suudab valgustada me eluteed, olgu see usulis-kõlbelisel alal või elu korraldamisel, isiklikus elus või rahvaste elus. Hea on, kui suudame täna öelda: “Mul on Jumal!”
Ja mu pääste. See ei olegi tähtis, kas oht on väline või seesmine, kas see ähvardab ainult ihu või ka hinge. Kui meil on oht, siis on meil luba uskuda, et Jumal on meie pääste ja võib meid välja tuua igast raskest olukorrast. Täna võime kuulutada Jumala päästmist neile, kes on vajunud inimeste arvates pääsmatusse olukorda.

Mu elu võimas kaitse. Ohus viibimine jätab tavaliselt me hinge hirmu jälje. Inimene hakkab kartma. Nii on ka teatud pattudega, millesse inimene kord on langenud. Pärast langemist ta arvestab juba, et sellele kiusatusele ei suuda ta vastu panna. Jeesus ainult ei päästnud patuseid, vaid ütles: Ükski ei kisu neid minu käest (Jh 10:28). Tema on meie elu võimas kaitse. Seda väljendust kasutatakse Piiblis mägilinnuse või ka kilbi kohta. “Üks kindel linn ..”

Issand on minuga, ei ma karda. Mis võib inimene mulle teha? Ps 118:6 Ära rõõmusta minu pärast, mu vaenlane! Kui ma langen, siis ma tõusen üles; kui ma istun pimeduses, siis on Issand mulle valguseks. Mi 7:8.

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Siin on peidus tõsine sõnum: sinu pääste reaalsus oleneb sinu osaduse reaalsusest Jumalaga.

* * *

TULE, PÜHA VAIM

Laupäev – 3. juuni

Nelipüha eelõhtu ehk nelipüha laupäev

Ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Hs 36:26

Jumala lapsed ei ole olnud Talle truud. Nad on teotanud Tema nime ning seetõttu on paganad saanud Jumalast väära kujutluspildi. Jumal tahtis asja parandada. Ta tuli Hesekieli juurde sõnumiga: “Seepärast ütle Iisraeli soole: … Ma ei tee seda teie pärast, Iisraeli sugu, vaid oma püha nime pärast. … Ja paganad saavad tunda, et mina olen Issand, …kui ma nende silme ees osutan oma pühadust teie juures.” (Hs 36:22,23) See pühaduse osutamine on Püha Vaimu töö, mis puhastab meid ebaõiglusest. See ei ole esmalt meie pärast, vaid Jumala enda pärast.

Pane tähele siin antud järjestust. Esiteks põhjendab Jumal, miks Ta hakkab oma inimesi puhastama. Teiseks Ta eemaldab nende ebapuhtuse ja rüveduse. Ning kolmandaks, et Ta annab neile uue südame. Tihtipeale ütleme meie, et uus süda on võitluskogemuse tulemus. Kuid see sõnum anti inimestele, kes juba olid Jumala lapsed. Järelikult on võimalik, et olles Jumala rahva hulgas ja uuestisündinud, tunneme ikkagi vajadust uue südame järele. Süda, mille uuestisünnil saame, ei ole tingimata laitmatu süda. Seda on demonstreeritud meile jumalakartlike inimeste eludes Pühakirjas.

See on Jumala töö kestev protsess läbi Püha Vaimu väe. See ei ole miski, millega me iseenesest hakkama saame. Ainus asi, milles saame kaasa aidata, on olla avatud Jumala juhtimisele ning lubada Tema Vaimul teha oma tööd. Moodus, kuidas me saame olla avatud, on valida vastata Püha Vaimu üleskutsele ning saada tahtlikult päevast päeva Tema kohalolekust osa. See on meie panus, mis laseb Tal töötada meie elus.

Ja ma annan neile ühesuguse südame ja ühesuguse tee, nõnda et nad alati kardavad mind, kasuks neile ja nende lastele pärast neid. Jr 32:39 Mina annan neile ühesuguse südame ja annan nende sisse uue vaimu: ma kõrvaldan nende ihust kivise südame ja annan neile lihase südame. Hs 11:19 Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi. Jl 3:1 Ja viimseil päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma Vaimust välja kõigi inimeste peale ja teie pojad ja teie tütred ennustavad ja teie noored näevad nägemusi ja teie vanad näevad unenägusid. Ap 2:17

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Kuidas me küll soovime, et kõik meie vajadused oleksid rahuldatud! Siiski on olemas kõrgem eesmärk. Mis on Jumala kõrgem eesmärk meie elu jaoks?

* * *

LISA TEADMISED

PIIBLIKURSUS

“PIIBLI PÕHIMÕISTEID”

“Piibel, pühalikult Pühakirja nime kandev raamat, on praegugi paljude rahvaste vaimuilma kujundaja. Tema sisu on sügavamalt vaadates pärit igavikust ja aegades läbi- ja üleulatuva Sõna. See on igavene niikaua, kui Jumala loodud ja kujundatud maailm kestab ja inimene eneses kannab kustumatud igatsust osaduse järele Jumalaga.” Johan Kõpp

III. JEESUS KRISTUS JUMALA POEG

Jeesuse Kristuse ülestõusmine

Jeesus ütles: “Mina olen ülestõusmine ja elu” (Jh 11:25). Jeesuse Kristuse ülestõusmine oli iga tema järelkäija doktriin, iga tõelise uskliku usk, iga märtri julgus, iga jutluse teema ja iga evangelisti vägi. Luukas kõneleb meile, et meil on “mitmed tõestusmärgid” (Ap 1:3) tema ülestõusmisest pealtnägijate tunnistust mööda:
1. peale ülestõusmist ilmus ta esmalt Maarja Magdaleenale (Jh 20:11-18)
2. ta ilmus naistele, kes olid teel tagasi haua juurest (Mt 28:5-10)
3. seejärel ilmus ta Peetrusele (Lk 24:34)
4. Emmause jüngritele (Lk 24:13-31)
5. apostlitele, kuid Toomas ei olnud kohal (Lk 24:36-43)
6. taas ta ilmus apostlitele, seekord ka Toomasele (Jh 20:24-29)
7. seitsmele Tibeeria rannal (Jh 21:1-23)
8. üle 500 vennale (1Kr 15:6)
9. Jaakobus nägi teda (1Kr 15:7)
10. üksteist apostlit nägid teda (Mt 28:16-20; Ap 1:3-12)
11. Stefanos, esimene märter nägi teda (Ap 7:55)
12. Paulus teel Damaskusesse nägi teda (Ap 9:3-6; 1Kr 15)
Paljud nendest pealtnägijatest surid märtritena, kuna nad kuulutasid Jeesuse Kristuse ülestõusmist. Nad olid rõõmsad, et nad võisid surra elava Kristuse eest. Neil olid mitmed tõestusmärgid.
Kui Jeesus võeti kinni Ketsemanis, siis jätsid kõik tema järgijad tema maha ja põgenesid (Mt 26:56). Sellest hetkest kuni tema ülestõusmiseni järgijad elasid hirmu all. Nad ei uskunud, et ta võiks üles tõusta surnuist (Jh 20:9). Kui Jeesus poleks surnuist üles tõusnud, siis rist oleks olnud ristiusu lõpp. Peale Jeesuse surma me leiame tema õpilased lööduina, nõutuina ja julgusetuina. Jeesuse surm tähendas neile vaid lõppu kõigele.
Kuidas seletada seda suurt muudatust, mis tuli nende ellu kõigest kolm päeva hiljem? Ainus loogiline vastus on, et neil olid mitmed tõestusmärgid: Kristus oli üles tõusnud ja ta elab igavesti. Nad nägid teda, kõnelesid temaga, puudutasid teda ja sõid koos temaga.

Vaatleme mõningaid tõestusmärke vastavalt faktilistele tõenditele:
1. Muudatus õpilaste elus pärast ülestõusmist, – hirm asendus piiramatu julgusega. Nad rõõmustasid tagakiusamistes (Ap 5:40-42). Nad valisid surma, uskudes ülestõusnud Kristusesse, selle asemel, et salata usk ja saada vabaks (Hb 11:35)
2. Esimene kogudus hakkas Jumalat koos kummardama nädala esimesel päeval, ülestõusmisepäeval. See ei olnud käsk, – see oli spontaanne (Ap 20:7). Kaks tuhat aastat on Kirik kummardanud Jumalat nädala esimesel päeval. Kristlasele on iga pühapäev ülestõusmispüha.
3. Esimesed kristlased läksid kõikjale ülestõusmissõnumiga huulil (Ap 8:1-4)
4. Tühi haud – kui Jeesus pole elus, mis sai tema ihust? Rooma sõduritest valvuritele maksti raha, et nad ütleksid: “Ta õpilased tulid öösel ja varastasid ta ära, kui me magasime” (Mt 28:13).
Esiteks, õpilastel puudus selleks julgus. Kui nad oleksid varastanud Jeesuse ihu, siis kuidas seletada tõsiasja, et nad kõik kannatasid ja enamik neist suri märtrisurma? Vaadates surma, oleks vähemalt üks neist paljastanud koha, kuhu varastatud ihu oli peidetud, et vaid päästa oma elu.
Teiseks, keegi polnud iial arreteeritud või üle kuulatud Jeesuse ihu varastamise pärast. On ilmne, et valitsevad ametnikud isegi ei uskunud valvurite seletust.
Kolmandaks, valvureid oleks karistatud surmaga valvepostil magamise eest.
Neljandaks, kui valvurid oleksid maganud, kuidas nad võisid teada, et ihuvargad olid Jeesuse õpilased?
Viiendaks, kui Jeesuse vaenlased oleksid tema ihu kõrvale toimetanud, siis oleksid nad seda demonstreerinud ja sellega toonud ristiusule kiire lõpu!
5. Tühjast hauast leitud surilinad on tõestuseks ülestõusmisele (Jh 20:1-10). Kui ihu oleks ära varastatud kas sõbra või vaenlase poolt, siis poleks surilinu ihult eemaldatud, kuna Jeesus oli surnud olnud kolm päeva ja ööd. Kui Johannes nägi, et linad olid samas asendis, kui nad olid ihu ümber mähitud, siis ta mõistis, et ime oli aset leidnud. Jeesus tuli välja mähitud surilinadest ja need langesid alla, ilma et voldikohad oleksid muutunud. Need jäid tühja hauda tõestusmärgiks ja kui Johannes neid nägi, siis ta mõistis, et Jeesus oli tõusnud surnuist üles.