Palveleht 1. – 7. august 2021

Nädala teema: Ustavus Jumala andide kasutamisel

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, milledele palve ülistusosas võib toetuda : Psalm 119:129-136

129 Imelised on sinu tunnistused, sellepärast hoiab neid minu hing.
130 
Kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust, tehes arukaks kohtlasi.
131 
Ma avan oma suu ja ahmin, sest ma ihaldan su käske.
132 
Kaldu minu poole ja ole mulle armuline,

 see on nende õigus, kes armastavad sinu nime.
133 
Kinnita mu samme oma ütlusega ja ära lase 

ühtki nurjatust saada meelevalda minu üle!
134 
Lunasta mind inimeste rõhumisest, siis ma pean su korraldusi!
135 
Lase oma pale paista oma sulase peale ja õpeta mulle oma määrusi!
136 
Veeojad voolavad mu silmist nende pärast, kes ei pea su Seadust.

 

Kirjast heebrealastele 10:19-25

19 Vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna

kõige pühamasse paika –

20 selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana

vahevaiba, see on oma ihu kaudu –

21 ja et meil on suur preester Jumala koja üle,

22 siis mingem Jumala ette siira südamega usukülluses, olles südame  poolest piserdamisega puhastatud kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega!

23 Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on,

kes seda on tõotanud.

24 Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele.

25 Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist – ja seda enam,

mida rohkem te näete seda päeva lähenevat.

Patutunnistus – vaikne palve. 

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 55:23a: Heida Issanda peale oma koorem, ja tema hoolitseb sinu eest.

 

Palveks võib pärast vaikset patutunnistuspalvet kasutada: 1. Johannese kirja 1:9

9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta

annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

 

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname jätkuva armu- ja rahuaja eest meie maal. Tänu olgu Jumalale, kes varustab meid oma heade andidega. Täname Kristuse eest, kes on jätnud meile palve ja palvetab ise meie eest ning kinnitab meie usku ja usaldust Temasse. Tänu, et võime kõigega tulla palves Issanda ette ning teada, et Tema kuuleb meie palveid ning teab, mida me tõeliselt vajame. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib eestpalves toetuda on: Luuka evangeelium 12:48b

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju,
ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 12:42-48

2 Ja Issand ütles: „Kes küll on ustav ja arukas majapidaja, kelle isand seab oma pererahva üle neile parajal ajal andma määratud moona?

43 Õnnis on see teener, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat.

44 Tõesti, ma ütlen teile, ta seab tema kogu oma vara üle.

45 Aga kui see teener mõtleb oma südames: „Mu isand viibib tulles”, ning hakkab peksma sulaseid ja tüdrukuid, sööma ja jooma ning purjutama,

46 siis selle teenri isand tuleb päeval, mil ta ei oota, ja tunnil, mida ta ei tea, ning raiub ta pooleks ja annab talle sama osa nendega, keda ei saa usaldada.

47 Too teener, kes küll teadis oma isanda tahtmist, ent ei valmistanud ega teinud tema tahtmise järgi, saab palju peksa,

48 kes aga ei teadnud, kuid tegi, mis on hoope väärt, saab peksa vähem. Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem.

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist ning kosutavat suve koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume ustavust Jumala andide kasutamisel. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et kannatused ja katsumused võiksid viia alati Kristusele lähemale. Palume Jumalalt rõõmu ja jõudu kõikidele leskedele ning üksikutele inimestele. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma, kingi kindlat usku igavesse ellu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest.  Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere ning aseesimehe Andra Indriksoni ning tema pere. Palvetame sõpruskoguduste eest Ilumäel, Riias; Kuopios, Ashimis ja Destinis.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Õpetussõnad 3:27-32

27 Ära keela head neile, kes seda vajavad, kui su käel on jõudu seda teha!

28 Ära ütle oma ligimesele: „Mine praegu ära ja tule teinekord tagasi, küll ma homme annan”, kui sa seda kohe saad teha!

29 Ära kavatse kurja oma ligimese vastu, kui ta elab usaldavalt su juures!

30 Ära riidle ühegi inimesega põhjuseta, kui ta ei ole sulle kurja teinud!

31 Ära ole kade mehele, kes on vägivaldne, ja ära vali ühtegi tema teedest,

32 sest pöörane on Issanda meelest jäle, aga õigetega on tema osadus! 

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Eestpalvesse kanname kõik need, kes on seatud inimeste teenistusse. Palume inimeste eest kellel on mureks nende või nende lähedaste vaimne tervis. Palume, et Kristuse toetav ja tervendav lähedalolu võiks olla kogetav ning rõõm elust võiks taastuda. Palvetame Jumala armu alla kõik piiskopid, preestrid ja diakonid, kiriku töötegijad ning iga koguduse liikme. Palvesse kanname kõik viiruse- ja sõjakolded ning palume neisse armu ja abi.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2 

2Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!

Palume püsivust meie palveellu ning õnnistust igale palvetavale inimesele!