Palveleht. 11. – 17. detsember 2016

Nädala teema: Valmistage Issandale teed

Kiituspalve – kiidame/ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist, millele võib kiituspalves toetuda: Psalm 85:9-14
9 Ma tahan kuulda, mida Jumal, Issand, räägib.
Sest tema kuulutab rahu oma rahvale ja ütleb oma vagadele, et nad ei pöörduks alpuse poole.
10 Tõepoolest, tema pääste on ligi neile, kes kardavad teda, et meie maal au elaks,
11 heldus ja tõde saavad teineteisega kokku, õigus ja rahu annavad teineteisele suud,
12 ustavus võrsub maast ja õigus vaatab alla taevast.
13 Issand annab head ja meie maa annab oma lõikuse.
14 Õigus käib tema eel ja järgib tema samme.

Matteuse evangeelium 11:11-19
11 Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest, aga väikseim taevariigis on suurem temast.
12 Ristija Johannese päevist tänini rünnatakse taevariiki ja ründajad kisuvad selle endale.
13 Kõik Prohvetid ja Seadus on ju ennustanud Johanneseni,
14 ja kui te nõustuda tahate: tema on Eelija, kes pidi tulema.
15 Kel kõrvad on, see kuulgu!
16 Aga kellega ma võrdleksin seda sugupõlve? See on laste sarnane, kes istuvad turgudel, hõigates teistele:
17 Me oleme teile vilet puhunud, ja te ei ole tantsinud. Me oleme teile itkenud,
ja te ei ole vastu rindu löönud.
18 Sest Johannes tuli, ei söönud ega joonud, ja nad ütlevad: „Tal on kuri vaim.”
19 Inimese Poeg tuli, sööb ja joob, ja nad ütlevad: „Ennäe, see inimene on söödik ja veinijoodik, tölnerite ja patuste sõber!” Ja ometi annavad tarkusele õiguse ta enda teod.”

Patutunnistus – vaikne palve
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3
3 Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9
9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu advendiaja eest, armu- ja rahuaja eest Maarjamaal. Täname Kristuse eest, kes ise on ainsaks Teeks igavesse ellu. Täname Jumalat Tema Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse ja koguduse liikmete eest. Täname Nõmme Rahu koguduse aastaraamatu ilmumise eest. Tänu sõpruskoguduste eest, nende toetuse ja eestpalvete eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 40:3a, 10a
Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt!
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2. Peetruse kirjast 1:19-21
19 Ja nii on meil midagi kindlamat prohvetisõnast ja te teete
hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras paigas,
kuni päev hakkab hahetama ning koidutäht tõuseb teie südameis.
20 Seda mõistke esmalt, et ühtki prohvetiennustust Pühakirjas ei või omapäi seletada,
21 sest iialgi pole ühtegi prohvetiennustust esile toodud inimese
tahtel, vaid Pühast Vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades
sõnumi Jumala käest.
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aita ja valmista meid ka selle advendiaja jooksul, et võtaksime Sind alati oma ellu. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda tööks kasutatavad ning mõistaksime, et see on vajalik eelkõige meie endi jaoks. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ning aseesimehe Meelis Pirni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palume Jumala õnnistust kõikidele advendi- ja jõuluaja jumalateenistustele ja kontsertidele. Paulume Issanda jätkuvat õnnistust Toidutarele, piiblitundidele, 80. klubile, kooridele, pühapäevakoolile, Hingehoiuvalvele jpm. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Malakia raamatust 3:23-24
23 Vaata, ma läkitan teile prohvet Eelija, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav.
24 Ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole,
et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega.”
Palve Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Issanda abi palume inimestele, kellel on raske ning kes igatsevad armastust ja elutahet ülalt. Õnnista palun kõiki inimesi, kes Eestimaal elavad, et Jumala tundmine ning üksteisest hoolimine ja armastus võiks rohkeneda. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, Diakooniahaigla, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse ja laagrikeskuse „Talu“, ajalehe Eesti Kirik, Kirikumuusika Liidu, Eesti Kristliku Raudteelaste Ühingu, Perekeskuse jpt.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 6:27-28
Armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad,
28 õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad!
Palume, et Issand kingiks meile õiget kristlikku vaimu ja annaks jõudu elada kristlasena.